Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2014/2015 Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
Regulamin konkursu plastycznego Galeria zdjęć
REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO „Dziedzictwo przyrodnicze mojej najbliższej okolicy”
Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
Regulamin konkursu na opracowanie propozycji ścieżki edukacyjnej „Szlak unikalnego starodrzewu na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zabytkowe okazy przyrody na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”.
Konkursy dla uczniów
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na album „Park, jakiego nie znacie”
Harmonogram realizacji projektu edukacyjnego
Projekt - Plan działań

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 "Chronimy przyrodę wokół pałacu Marianny Orańskiej".
 
w Szkole Podstawowej nr 2 im Papieża Jana Pawła II 
w Kamieńcu Ząbkowickim 

w ramach realizacji projektu edukacyjnego

 
TYLKO ZDROWE ŚRODOWISKO ZAPEWNI NAM BEZPIECZEŃSTWO  
 

 

 Cele Konkursu:


1) rozwijanie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą;
2) wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody i dostrzegania jego niezwykłych detali;
3) umożliwienie zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych

Regulamin Konkursu:

§1 Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim


§2 

Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 3 maja, a kończy się 29 maja 2015 r.

§3 

Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych , kl. IV- VI.
2.Prace wykonane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
3.Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od dzieci wykonujących prace.
4.Prace zgłaszane do konkursu:
a)muszą być wykonane na papierze - bloku technicznym w formacie A4 w układzie poziomym;
b)mogą być wykonane następującymi technikami:
c)rysunkową (kredki, pisaki, flamastry);
d)malarską (farby: akwarela, plakatowa, olejna);
e)wydzierankową lub wycinankową(z papieru, bibuły);
d)lub techniką mieszaną.

5.Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
6.Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§4 

Termin i warunki dostarczenia prac

1.Prace należy składać osobiście do opiekunów  konkursu:
pani mgr Teresy Gembary, 

pani mgr Dagmary Szymczak,

pani mgr  Alicji Nowakowskiej.


2.Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy.
3.Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
4.Prace złożone po terminie nie będą oceniane .
5.Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

§5 

Zasady przyznawania nagród

1.Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu wyłoni zwycięskie prace .
2.Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum przyznając nagrody zarówno zwycięzcom
3.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5.Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.
6.Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora .

 


 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP