Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2014/2015 Poniedziałek - 27 maja 2019 Amandy, Jana, Juliana     
polski
Wyszukiwarka
REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO „Dziedzictwo przyrodnicze mojej najbliższej okolicy” Galeria zdjęć
Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
Regulamin konkursu na opracowanie propozycji ścieżki edukacyjnej „Szlak unikalnego starodrzewu na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zabytkowe okazy przyrody na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”.
Konkursy dla uczniów
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na album „Park, jakiego nie znacie”
Harmonogram realizacji projektu edukacyjnego
Projekt - Plan działań
 
REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO
„Dziedzictwo przyrodnicze mojej najbliższej okolicy”
realizowanego w ramach projektu edukacyjnego
„TYLKO ZDROWE ŚRODOWISKO
ZAPEWNI NAM BEZPIECZEŃSTWO”
 
Cele konkursu:
 
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów krajobrazowych najbliższej okolicy.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew i krzewów występujących w najbliższej okolicy.
 • Poznanie obszarów i obiektów najbliższej okolicy podlegających ochronie przyrodniczej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomniki przyrody w postaci pojedynczych drzew, alei, szpalerów.
 • Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, uczenie właściwego i bezpiecznego obcowania z przyrodą.
 • Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka.
 • Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania potrzebnych informacji oraz krytycznego ich odbioru.
 • Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 • Pobudzanie aktywności uczniów, motywowanie ich do samodzielnego wyszukiwania informacji oraz śledzenia bieżących wydarzeń, np. poprzez przeglądanie strony internetowej gminy i biuletynów gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 
Uczestnicy konkursu:
 
Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VI.
 
Organizatorzy konkursu:
 
 • pani mgr inż. Alicja Walerian - nauczyciel przyrody i matematyki
 • pani mgr Małgorzata Buczko - pedagog szkolny
 • pani mgr Krystyna Kotra - nauczyciel biblioteki
 • pan mgr Grzegorz Czachor - nauczyciel wychowania fizycznego
 • s.mgr Katarzyna Fabicka - katecheta
 
Przebieg konkursu:
 
Konkurs składa się z dwóch etapów.
 
I ETAP
 
1.    Uczestnicy konkursu rozwiązują test pisemny składający się z pytań   zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz z pytań otwartych krótkiej odpowiedzi, za który można zdobyć maksymalnie 30 pkt.
 
2.    Test obejmuje następujące zagadnienia:
 
 • Określanie kierunków w terenie. Obliczenia związane ze skalą.
 • Odróżnianie ożywionych i nieożywionych elementów przyrody.
 • Formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki narodowe.
 • Wskazywanie zanieczyszczeń najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby).
 • Wyjaśnianie wpływu codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska.
 • Proponowanie działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu.
 • Podawanie przykładów pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka.
 • Zasady zachowania w lesie.
 • Zasady zachowania na wycieczce pieszej, autokarowej, rowerowej.
 • Numery telefonów alarmowych.
 • Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów spotykanych w najbliższym otoczeniu, takich jak sosna pospolita, sosna wejmutka, świerk pospolity, jodła pospolita, modrzew europejski, cis pospolity, jałowiec pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokkolistna (wielkolistna), klon zwyczajny, klon jawor, klon jesionolistny, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, grab pospolity, leszczyna pospolita, buk pospolity, topola osika, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, dąb czerwony, tulipanowiec amerykańsk, magnolia drzewiasta, żywotnik olbrzymi, miłorząb dwuklapowy, platan klonolistny, daglezja zielona.
 
3.    Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 40 minut.
 
4.    Do drugiego etapu kwalifikuje się 10 uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
 
II ETAP
 
1.    Uczestnicy odpowiadają pisemnie na jednakowe pytania prezentowane w formie prezentacji PowerPoint przez osobę prowadząca konkurs.
 
2.    Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje: 1pkt.
 
3.    Za każdą błędną odpowiedź uczestnik otrzymuje: -1pkt.
 
4.    Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów.
 
5.    Laureaci konkursu (uczniowie, którzy zdobędą w drugim etapie konkursu miejsca I-III)  otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 
Postanowienia końcowe:
 
1.    Komisję konkursową stanowią:
pani mgr inż. Alicja Walerian,
pani mgr Małgorzata Buczko,
pani mgr Krystyna Kotra,
pan mgr Grzegorz Czachor,
s.mgr Katarzyna Fabicka
 
2.    Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
                                       
Opracowanie regulaminu:
Alicja Walerian
Małgorzata Buczko
Krystyna Kotra
Grzegorz Czachor
s. Katarzyna Fabicka
     
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP