Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2013/2014 Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
Regulamin Konkursu Plastycznego ,,TU BYŁA MARIANNA” Regulamin Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” w ramach projektu „Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”
Galeria zdjęć
Kamieniec na starej fotografii - wystawa
Prelekcja w Archiwum
Rajd rowerowy
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną
Spotkanie z policjantem
Regulamin szkolnego konkursu na najlepsza prezentację multimedialna
Konkurs na ,,Strój kobiecy z XIX wieku”
Wyniki konkursu plastycznego
Happening w ramach projektu edukacyjnego „Chronimy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”.
Sprawozdanie z przebiegu Szkolnego Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu”
Projekt - plan działań
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,TU BYŁA MARIANNA”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Szkolna 10, 57- 230 Kamieniec Ząbkowicki.
 2. Konkurs rozpoczyna się  6 maja 2014r. i trwać będzie do 4 czerwca  2014r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Tu była Marianna” i jest związany z przedstawieniem miejsc, w których była Marianna Orańska.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas IV - VI z Zespołu
 5. Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi plastyki w szkole. Nauczyciel z kolei przekazuje prace  komisji najpóźniej do 4 czerwca 2014r.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką,(na powierzchni płaskiej), prace nie mogą być przestrzenne: format A3 lub mniejsze.

 1. Jeżeli  uczeń do wykonania swojej pracy posłużył się wizerunkiem lub obrazem wcześniej przedstawionym, należy wykazać źródło, z którego korzystał.
 2. Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę.
 3. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem metryczką oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. (załącznik nr 1). Do pracy należy dostarczyć oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).
 4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu   
 5.  i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych imiona i nazwiska zwycięzców.
 4. Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
 5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla  uczniów najlepszych prac.
 6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych organizatora konkursu. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3.  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża  zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

b)  odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c)  nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d)  rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


  

     
     
 
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP