Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2013/2014 Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
Regulamin szkolnego konkursu na najlepsza prezentację multimedialna Regulamin Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” w ramach projektu „Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”
Galeria zdjęć
Kamieniec na starej fotografii - wystawa
Prelekcja w Archiwum
Rajd rowerowy
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną
Spotkanie z policjantem
Konkurs na ,,Strój kobiecy z XIX wieku”
Wyniki konkursu plastycznego
Happening w ramach projektu edukacyjnego „Chronimy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”.
Regulamin Konkursu Plastycznego ,,TU BYŁA MARIANNA”
Sprawozdanie z przebiegu Szkolnego Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu”
Projekt - plan działań
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ  PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„ MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

 

§ 1

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. V-VI  Szkoły Podstawowej nr2 im. Papieża Jana Pawła II

w Kamieńcu Ząbkowickim.

§ 2

2.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej

Ziemi Kamienieckiej.

§ 3

3.Cele konkursu:

  • zachowanie piękna zabytków wpisanych „wczoraj, dziś i jutro” w krajobraz naszej szarej codzienności
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
  • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw

autorskich,

 

§ 4

4.Sposób przeprowadzenia konkursu:

Uczestnik konkursu może być autorem  jednej prezentacji.

Czas przeznaczony na prezentację max. 10 minut.

 

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych.

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint

(pakiet programu Microsoft Office)  zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio programie PowerPoint.

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.

Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

 

§ 4

5.Miejsce i termin składania prac:

Prace należy dostarczyć na Pendrive (zapis prezentacji powinien zawierać dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, wiek, klasa,) do nauczycieli organizujących konkurs:

Teresy Gembary , Barbary Nowaczek.

Prace przyjmowane będą do dnia 09.05.2014r.

§ 5

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Wyniki ogłoszone zostaną  14.05.20014r  a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na

stronie internetowej: www.sp2.kamzab .pl

6.1. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami

- napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne

6.2. Oceniana będzie również:

- estetyka i efekt wizualny

- zawartość prezentacji

- grafika i cała szata graficzna

- przejrzystość

- techniczna poprawność wykonania

 

§ 6

7.Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, oraz możliwość

otrzymania oceny celującej z informatyki na koniec roku (zgodnie z WSO).

 

 

§ 7

8.Postanowienia końcowe

 

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik

akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.

Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania

prac w celu promocji szkoły.

 

Regulamin zatwierdzono dnia:  15.04.2014r.


     
     
 
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP