Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Wtorek - 19 lutego 2019 Bettiny, Konrada, Mirosława     
polski
Wyszukiwarka
Statut Przedszkola Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

 

 

 

STATUT

 

 

 PRZEDSZKOLE NR 2

ul. Kolejowa 84

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

  

 

 

                                                      


 

PODSTAWA PRAWNA


 

Statut przedszkola opracowano na podstawie:

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 113, poz. 1977 z dnia  27 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami ).

 

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 

4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2 września 2014 roku, poz. 1170 z późniejszymi zmianami).

 

5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach, publicznych szkołach (Dz. U. nr 36, poz.155 z późniejszymi zmianami).

 

6.    Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola, odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz.69 z późniejszymi zmianami).    

 

7.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie  nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 31 sierpnia 2015 roku, poz. 1270).

 

8.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232).

 

9.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.  z 2006 roku, nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 532).

 

11.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych
(Dz. U. nr 220, poz.1853 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 
1. Nazwa przedszkola.

 

1) Ustalona nazwa używana przez przedszkole, brzmi:

Przedszkole Nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim

2) Organem prowadzącym jest gmina Kamieniec Ząbkowicki. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – Delegatura

      w Wałbrzychu.

3) Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez gminę Kamieniec Ząbkowicki.

 

 

CELE I ZADANIA

 

§ 2

 

1. Cele i zadania przedszkola.

1)    Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem, zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji .

Celem przedszkola jest:

a)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f)     troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h)    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

 

 

 

 

 

 

j)      zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2) Przedszkole umożliwia realizację obowiązku wychowania przedszkolnego dzieciom
5 letnim, a dzieciom 3 i 4 letnim daje  prawo do korzystania.

 

2. Zadania przedszkola.

 

1) Zadania przedszkola realizowane są poprzez:

a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

e) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,

g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

2)Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

3) Przedszkole prowadzi działalność diagnostyczną rozwoju wychowanka.

4) Dzieciom udzielana jest w przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

5)Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przedszkole współuczestniczy w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci z zakresu: nauki religii, nauki języka angielskiego, zajęć umuzykalniających uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

6) Przedszkole pełni w stosunku do rodziców (prawnych opiekunów) funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

a)    pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka
i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b)    informuje na bieżąco o postępach dziecka,

c)    uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres realizowanych w przedszkolu działań,

d)  informuje o stanie gotowości szkolnej dziecka.

7) Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w planach pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów.

8) Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

9) Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

 

 

 

 

2. Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

 

1)    Za bezpieczeństwo i zdrowie w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz  w czasie zajęć poza terenem przedszkola odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału zgodnie z harmonogramem pracy .

2)    Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu  dzieci; zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

3)    W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła.

4)    Za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka podczas jego udziału w zajęciach dodatkowych odpowiedzialna jest osoba prowadząca te zajęcia.

5)    Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa (sala, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia. Samodzielnie usuwa zagrożenia lub niezwłocznie zgłasza je dyrektorowi przedszkola. Jeśli miejsce, gdzie mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych, może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.

6)    Nauczyciel może opuścić oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, jednocześnie informując o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

7)    Nauczyciel może opuścić oddział w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni

    w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.

8)    Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku

      w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Należy powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących  symptomach, np. wysokiej temperaturze ciała. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę.

9)     W wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności są skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

10)  W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

11)  W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz w innych uzasadnionych przypadkach  (losowych, zagrożenie życia dziecka), przedszkole  wzywa pogotowie ratunkowe. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice (prawni opiekunowie). Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, który dziecku towarzyszy.

12)  Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.

13) Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość przepisów BHP, przeciwpożarowych, ruchu drogowego.

14)  Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się przy udziale wymaganej liczby osób i zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

15)  Szczegółowy zakres zadań związanych z bezpieczeństwem w przedszkolu określa Regulamin bezpieczeństwa przedszkola.

16)   Nauczyciel ma obowiązek odnotowywania obecności dziecka po jego przybyciu do przedszkola oraz kontrolowania obecności dzieci podczas zajęć.

17) W przedszkolu realizowany jest program profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa.

 

 

 

3. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

1)    Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę dorosłą, upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialność za jego życie i zdrowie. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

2)    Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) powinni przygotować je w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie wprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać pod opiekę znajdującemu się tam nauczycielowi. Od momentu przekazania, odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel. Rodzic (prawny opiekun), przejmuje ponownie prawną opiekę (odpowiada za bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola) nad dzieckiem, w momencie przywitania się z dzieckiem. 

3)    Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio z sali zajęć lub ogrodu przedszkolnego. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko ma obowiązek zgłoszenia tego faktu nauczycielowi odpowiedzialnemu za dziecko.

4)    Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach określonych w umowie zawartej między dyrektorem i rodzicami (prawnymi opiekunami).

5)    Ze względów organizacyjnych i konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

6)     W przypadku nie odebrania dziecka w ustalonych godzinach odbioru z przedszkola:

a)     nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

o zaistniałym fakcie, zapewniając jednocześnie dziecku opiekę,

b)  w przypadku, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu telefonicznego lub pod wskazanym numerem nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel po upływie godziny powiadamia Komendę Miejską Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

7)    W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

8)    Rodzice (prawni opiekunowie) składają w załączniku karty zapisu dziecka do przedszkola oświadczenia, w których upoważniają osoby mogące w ich zastępstwie odebrać dziecko z przedszkola.

9)    Nauczyciele otrzymują oświadczenia o osobach uprawnionych do odbierania dziecka z przedszkola na początku roku szkolnego. Nauczyciele mają obowiązek przechowywania oświadczeń w dokumentacji oraz wydawania dzieci z przedszkola tylko osobom upoważnionym przez rodziców (prawnych opiekunów). 

10)  Nauczyciele upoważnieni są do przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci.

11)  Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie uprawnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

12)  O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi (prawnemu opiekunowi) nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub osobę zastępującą. W tej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) .

13)  Dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz na pierwszym zebraniu ogólnym rozpoczynającym nowy rok szkolny.

14)  Dyrektor na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania upoważnień o odbiorze dzieci z przedszkola.

15)  Dyrektor kontroluje przestrzeganie obowiązku stosowania się nauczycieli podczas odbierania dzieci wg upoważnień rodziców (prawnych opiekunów).

16)  W sytuacji, gdy nauczyciel nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej, dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

17)  Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przestrzegania godzin odbierania i przyprowadzania dziecka do przedszkola.

18)  Do odbioru dziecka z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić wyłącznie osobę pełnoletnią.

19)  Życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Orzeczenie takie jest skuteczne przez jeden rok szkolny. 

20)  Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe.

 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 

1.Szczegółowe kompetencje organów przedszkola.                    

1)  Szczegółowe kompetencje i współdziałanie organów przedszkola określają:   

a)    Zadania dyrektora przedszkola, zgodnie z art.39, art.40 ust.7 oraz art.41 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

b)    Kompetencje rady pedagogicznej zgodnie z art. 40 ust. 1, 3-6, art.41 do art.43 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

c)    Zasady tworzenia i kompetencje rady rodziców zgodnie z art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

2. Dyrektor przedszkola:

1)    Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.

2)    Sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:

a)    opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej do 15 września roku  szkolnego, którego dotyczy plan,

b)    do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zawierające zakres wykonania planu nadzoru, wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami, podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach,

c)    wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych,

d)    wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

e)    gromadzi informację o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne dla planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3)    Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4)    Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

5)    Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie.

6)    Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

7)    Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola (w przypadkach określonych w statucie przedszkola) w czasie roku szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

8)    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

9)    Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:

a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

c)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

10)  Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje
 z radą pedagogiczną i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz organem prowadzącym przedszkole, a w szczególności:

a)    zapewnia bieżący przepływ informacji,

b)    w przypadkach spornych organizuje spotkania negocjacyjne z udziałem       zainteresowanych.

11)  Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  oraz informacje o działalności przedszkola.

12)  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.

13)  Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej.

14)  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem.

15)  Dyrektor ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

16)   Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu.

17) Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnie z posiadaną dokumentacją. 

18)  Dyrektor występuje z wnioskiem do rady rodziców o wydanie opinii na temat dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.

19)  Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształceniu nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

20)  Dopuszcza do użytku w przedszkolu wybrany przez nauczyciela program wychowania

przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

21)  Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

22) W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel upoważniony przez dyrektora lub wyznaczony przez organ prowadzący.

23) Tworzy warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

1)    Rada pedagogiczna zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym plany pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2)    Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:

       a) programu wychowawczego,

       b) programu profilaktyki,

       c) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

       d) planów pracy,

       e) ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy placówki.

3)    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)    organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b)    projekt planu finansowego przedszkola,

c)    wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, propozycje dyrektora przedszkola dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych,

e) programy wychowania przedszkolnego wybrane bądź opracowane przez nauczycieli przedstawione przez dyrektora przedszkola przed dopuszczeniem do użytku przedszkolnego,

f) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki,

g) program wychowawczy,

h) program profilaktyki,

i) wydaje opinię w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora,

k) wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu,

l) wnioskowanie o nadanie imienia szkole lub placówce.

4)    Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmiany.

5)    Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o:

                a)  odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

                b) o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dyrektorowi.

6)    Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

7)    Opracowuje plany pracy przedszkola, plany pracy dydaktyczno – wychowawczej.

8)    Rada pedagogiczna wybiera swojego  przedstawicieli do komisji statutowej w celu rozstrzygnięcia ewentualnych spraw spornych.

10) Rada pedagogiczna opiniuje skreślenie dziecka z listy wychowanków.

 

4. Rada rodziców.

 

1) W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, która uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;

2) Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy:

a) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,

b) możliwość występowania do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującemu nadzór pedagogiczny z wnioskami, opiniami, we wszystkich sprawach placówki,

c) opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji,

d) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

e) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

f) nadanie imienia  placówce

g) opiniowanie projektu planu finansowego.

3) Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:

b) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki,

c) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego,

d) uchwalenie regulaminu swojej działalności,

4) Rada rodziców wybiera swych przedstawicieli do komisji statutowej w celu rozstrzygnięcia ewentualnych spraw spornych.   

5) Rada rodziców na wniosek dyrektora przedszkola opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.

6) Rada rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania.

 

5. Zasady współdziałania organów przedszkola.

 

1)    Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania przekazywane są dyrektorowi przedszkola, w celu powielenia  i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

2)    Każdy organ przedszkola po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola,  proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3)    Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

4)    Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi przedszkola sieci kompetencji organów przedszkola, opracowanej na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu.

 

6. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

 

1)    Spory między organami przedszkola rozstrzyga komisja statutowa. 

     W skład komisji statutowej wchodzą:

a)    jeden przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców przedszkola,

b)    jeden przedstawiciel reprezentujący dyrektora przedszkola.

2)    Rada rodziców i rada pedagogiczna kolegialnie wybierają swych przedstawicieli do komisji statutowej.

3)    Dyrektor przedszkola jako organ o charakterze jednoosobowym wyznacza swego przedstawiciela.

4)    Komisja statutowa powoływana jest w miarę zaistniałego sporu.

5)    Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne.

6)    Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono.

7)    Organ, którego winę komisja statutowa ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia.

8)    Rozstrzygnięcie  komisji  statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w przedszkolu.

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

1.    Organizacja przedszkola.

 

1)    Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2)    Przedszkole jest czynne pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 630 do 1530 .

3)   Czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin dziennie.  

4)   Czas pracy przedszkola może ulec zmianie, w zależności od potrzeb środowiska.

 

§ 5

                                                                                        

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

3.    Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającej ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia, nie wymagający szczególnej opieki rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej, w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola.

4.    Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolu dla mniejszości narodowych lub etnicznych określają odrębne przepisy.      

5.    W wyjątkowych przypadkach, przy wysokiej absencji dzieci, braku obsady pedagogicznej dopuszcza się możliwość łączenia oddziałów lub dzielenia oddziałów.

 

§ 6

 

1.   Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.         

2.   Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.

4.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi:

a)    z dziećmi w wieku 3 – 4 lat: około 15 minut,

b)    z dziećmi w wieku 5 - 6 lat: około 30 minut .

5.    Sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

6.    Przedszkole może rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych  w zależności od potrzeb i możliwości.

7.    Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

a)    co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale  nauczyciela),

b)    co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych – ¼) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe i obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze,  prace porządkowe i ogrodnicze itp.),

c)    najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d)    pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą jednak czynności samoobsługowe, organizacyjne i inne).

8. Postawę programową wychowania przedszkolnego realizuje się w przedszkolu w godzinach od 800  do 1300.

 

§ 7

 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2. Liczba oddziałów może ulec zmianie za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 8

 

1.    Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

2.    W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, liczbę miejsc w placówce, liczbę oddziałów, liczbę dzieci zapisanych do placówki.

 

§ 9

 

1.    Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną.

2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 10

 

1.   Przedszkole pełni dyżur w okresie wakacji, zgodnie z harmonogramem ustalonym  z organem prowadzącym.

2.   Dzieci realizujące wyłącznie podstawę programową wychowania przedszkolnego przebywają w przedszkolu 5 godzin dziennie. Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczych ma charakter bezpłatny.

3.   Miesięczna wysokość opłat za korzystanie dziecka z przedszkola ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ponad  5 godzin dziennie, składa się z opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego.

4.   Dyrektor przedszkola każdorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola zawiera umowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) o wymiarze godzin i ramach czasowych, w jakich dziecko będzie przebywać w  przedszkolu oraz o ilości spożywanych posiłków.

5.   W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom (prawnym opiekunom)  przysługuje zwrot wniesionych opłat za wyżywienie oraz czas nieobecności dziecka za ten okres, w postaci odliczenia z opłaty wnoszonej w miesiącu następnym lub zwrot, jeżeli dziecko zakończyło uczęszczanie do przedszkola.

6.   Opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego i wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora i określone w umowie.

7.   Opłata za każdą godzinę zajęć przekraczającą realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.

8.   Wysokość opłaty za żywienie dzieci ustala dyrektor na podstawie wydanego zarządzenia,  w porozumieniu z organem prowadzącym.

9.    W przypadku rezygnacji rodziców z pobytu dziecka w przedszkolu, zwrot wniesionych opłat przysługuje  w miesiącu następnym.

 

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 

§ 11

 

1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.

 

1) W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2)  Zakres zadań i obowiązków nauczycieli ustala dyrektor przedszkola w oparciu o rozdział drugi i artykuł 42.2 Ustawy Karta Nauczyciela oraz potrzeb wynikających z organizacji przedszkola.

3) W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi: administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji oświatowej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i porządku. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi tworzy dyrektor przedszkola, w oparciu o rozdział trzeci ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy oraz potrzeb wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 4) Szczegółowe zakresy czynności nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi znajdują się w aktach osobowych pracowników.

5)    Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

6)    Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania.

7)    Za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

8)    W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel specjalista: logopeda (jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe).

 

§ 12

 

1.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu, dwóm lub  trzem  nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3.    Rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela (nauczycieli) w poszczególnych oddziałach.

4. Zadania nauczycieli:

1)    Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

2)    Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

3)    Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

4)    Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.        Przebieg pracy dydaktyczno - wychowawczej odnotowuje w dzienniku zajęć przedszkola, który zobowiązany jest prowadzić. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację  swoich wychowanków.

5) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych  i naukowych.

6) Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.                                                                                                                                                                   

7) Nauczyciel współpracuje z rodzicami  (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych,  a w szczególności:                                                                                                                                                                       

a)    współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania wychowanków,

b) uzgadniania z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunku i zakresu realizowanych zadań,

c)  pomagania w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

d) informowania rodziców (prawnych opiekunów) o zamierzeniach pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, wynikającej z realizowanego lub realizowanych programów wychowania przedszkolnego oraz zadań planu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego przedszkola,

e)  udzielania rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnej informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania,

f)  współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych,

g) ustalania z rodzicami (prawnymi opiekunami) formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

h) organizowania spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji, dyskusji na tematy dydaktyczno – wychowawcze w ustalonej częstotliwości:

Zebrania grupowe -  organizowane w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym.

Zajęcia otwarte:

w grupie 3 latków: 2 razy w roku szkolnym,

w grupie 4 latków: 2 razy w roku szkolnym,

w grupie 5 i 6 latków: 3 razy w roku szkolnym.

Kontakty indywidualne -  w miarę potrzeb.

8)   Angażowania rodziców w działalność przedszkola.

9)  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel zobowiązany jest prowadzić:

a) zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze prowadzone z dziećmi,

 b) inne czynność wynikające z zadań statutowych przedszkola,

c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

10) Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, a w szczególności:

   a) planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej z dziećmi w powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego, zgodnie z wymogami określonymi w realizowanym programie lub programach wychowania przedszkolnego,

   b) nauczyciel odpowiada za jakość wykonywanej pracy,

   c) nauczyciel codziennie przygotowuje się do pracy z dziećmi, tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania,

   d) nauczyciel zobowiązany jest do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, podczas wycieczek i spacerów,

   e) nauczyciel zobowiązany jest do planowania własnego rozwoju zawodowego, systematycznego podnoszenia kwalifikacji  zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

   f) nauczyciel zobowiązany jest do podejmowania i prowadzenia innych zajęć organizacyjno  - wychowawczych zleconych przez dyrektora,

   g ) tworzenia w przedszkolu dobrej atmosfery pracy,

   h) nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowania tych obserwacji,

    i) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno
– pedagogiczną, zdrowotną i inną,

    k) nauczyciel ma możliwość wyboru programu lub programów wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci,

     l) prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego możliwość rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

11 ) Nauczyciel ma obowiązek realizacji zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

12) Nauczyciel ma obowiązek czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej, realizacji jej postanowień i uchwał.

13) Do zadań nauczyciela należy inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i sportowo – rekreacyjnym.

14) Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

15) Nauczyciel obowiązany jest dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i świadomości.

 

 

§ 13

 

 

1.  Zadania innych pracowników przedszkola.

 

1)    Do zadań pomocy nauczycielki należy:

a) pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,

b) dbanie o estetykę sali i czystość zabawek,

c)wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy.  

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczycielki znajduje się w teczce akt osobowych pracownika.

2)    Do zadań sprzątaczki przedszkola należy:

a) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

b) obsługa przy posiłkach,

c) pomoc przy obsłudze dzieci,

d) przestrzeganie przepisów i zasad przeciwpożarowych oraz BHP,

e) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy.

 

          Szczegółowy zakres obowiązków sprzątaczki znajduje się w teczce akt osobowych pracownika.

3)    Do zadań kucharki należy:

a) punktualne wydawanie posiłków,

b) pobieranie produktów od firmy cateringowej i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych,

c) dbanie o racjonalne ich zużycie,

d) utrzymywanie w czystości w przydzielonych pomieszczeniach kuchennych,

e) dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

f) współudział w sporządzaniu dekadowych jadłospisów,

g) przestrzeganie przepisów sanitarnych, zasad przeciwpożarowych i BHP,

h)    wykonywanie poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

          Szczegółowy zakres obowiązków kucharki znajduje się teczce akt osobowych pracownika.

4)    Do zadań woźnego należy:

a) strzeżenie mienia przedszkola,

b) utrzymywanie czystości na powierzonym odcinku,

c) wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek wynikających z potrzeb,

d) przestrzeganie przepisów sanitarnych i zasad przeciwpożarowych oraz BHP,

e) wykonywanie poleceń dyrektora i wynikających z organizacji pracy.

          Szczegółowy zakres obowiązków woźnego znajduje się w teczce akt osobowych pracownika.

 

 

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 14

 

1. Wychowankowie przedszkola – zasady rekrutacji, prawa i obowiązki dzieci.

1)    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

2)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku na umotywowany pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wówczas, gdy:

a)    dziecko w zakresie czynności samoobsługowych jest samodzielne,

b)    dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.

3)    Dzieci do przedszkola przyjmowane są na podstawie wypełnionych przez rodziców kart zgłoszeń.

4)    Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do placówki określa Regulamin rekrutacji Przedszkola Nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.

5)    Osoby nie będące obywatelami polskimi korzystają z opieki w przedszkolu na    warunkach dotyczących obywateli polskich.

6)    Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej, za zgodą dyrektora i nauczyciela.

 

2.Dziecko uczęszczające do przedszkola posiada wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 

1)    Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno
– opiekuńczego, dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie
z zasadami pracy z małym dzieckiem oraz potrzebami i możliwościami rozwojowymi.

2)    Warunków zapewniających pełne bezpieczeństwo.

3)    Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

4)    Wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeb twórczej aktywności.

5)    Ochrony i poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego  traktowania.

6)    Stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola.

7)    Akceptacji takim, jakie jest.

8)    Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w         tym zakresie pomocy.

9)    Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy.

10) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

11) Nagradzania wysiłku i osiągnięć.

12) Znajomości swoich praw obowiązków.

13) Pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistniałej potrzeby.

14) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego.

     

3.    Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:

 

1) Dziecko w dwóch kolejnych miesiącach ma absencję na poziomie co najmniej 70 %, z wyjątkiem rodziców dzieci 5  letnich.

2) Rodzice (prawni opiekunowie), z wyjątkiem rodziców dzieci 5  letnich przebywających w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej (ponad 5 godzin), systematycznie zalegają z opłatami lub dokonują wpłat nieterminowo.

3) Nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) postanowień niniejszego statutu.

4) Dziecko przejawia wyjątkową agresję.

 

4. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

1) Stosowania się do przyjętych umów, opracowanych przez dzieci i nauczycieli, dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola.

2) Bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i  dorosłych.

3) Poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych.

4) Poszanowania mienia przedszkola.

 

 

§ 15

 

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 16

 

1.    Na podstawie ramowego statutu, rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmiany. Przedstawia go do uchwalenia radzie pedagogicznej. Niezwłocznie przesyła statut przedszkola, zwany dalej statutem, organowi prowadzącemu oraz organowi nadzorującemu.

2.    Rodzice (prawni opiekunowie) zostają zaznajomieni z treścią statutu na zebraniu ogólnym z rodzicami.

3.    Statut udostępnia się do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom.

4.    Dla lepszej czytelności statutu, po każdej nowelizacji, opracowuje się jednolity tekst statutu.

5.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników administracji i obsługi.

6.      Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim w dniu 1 września  2015 roku.

7.    Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

§ 17

 

 1. Placówka posługuje się pieczęciami o następującej treści:

 

1)    Zespół Szkół nr 2

ul. Szkolna 10

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

tel./fax 074/8173163

             REGON  020574582 NIP 8871757733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2)   Przedszkole Publiczne nr 2

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP