Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Załącznik nr 13

 

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH

I ZAGRANICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

     

      I.            Podstawowe akty prawne związane z organizacją krajoznawstwa                 i turystyki w szkołach i placówkach oświatowych

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

3.     Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857).

4.     Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011r. Nr 208 poz. 1241).

5.     Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240).

6.     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku              w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                          i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.).

9.     Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 233).

10.                       Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2011r. Nr 60, poz. 302).

11.                       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 nr 295 poz. 1751).

12.                       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich (Dz. U. z 2012 poz. 102).

13.                       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania (Dz. U. 2011r. Nr 295 poz. 1752).

14.                       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 108).

15.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się                 i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. z 1997 r. Nr 57, poz.358).

16.                       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. 188 poz.1582).

 

      II.            Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:

1.  wycieczki przedmiotowe (także wyjazdowe  imprezy sportowe),

2.  wycieczki krajoznawczo – turystyczne (jedno, dwu lub trzydniowe),

3.  wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne,

4.  imprezy krajoznawczo – turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty),

5.  wycieczki zagraniczne

      III.            W dokumentacji wycieczki/imprezy winny znaleźć się :

·        karta wycieczki lub imprezy (wzór stanowi załącznik do przedmiotowego rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001 roku) - wymóg dotyczący karty wycieczki lub imprezy zatwierdzanej przez dyrektora szkoły dotyczy wszystkich form wycieczek
i imprez (tak krajowych, jak i zagranicznych),

·        zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie  niepełnoletnich uczniów,

·        regulamin danej wycieczki/imprezy,

·        program i harmonogram wycieczki/imprezy,

·        zadania opiekuna danej wycieczki/imprezy,

·        po zakończeniu wycieczki/imprezy – podsumowanie, ocena stopnia realizacji programu wycieczki, rozliczenie finansowe,

1.     w przypadku wycieczki zagranicznej Dyrektor szkoły/placówki przed wyrażeniem zgody na organizację wycieczki/imprezy zagranicznej jest zobowiązany zawiadomić Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o planowanym wyjeździe.

2.     Wszystkie wyjazdy zagraniczne organizowane przez szkoły i placówki oświatowe działające na terenie całego województwa dolnośląskiego należy zgłaszać w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

3.     Wyjazd zagraniczny należy zgłosić co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

4.     Dokumentacja wyjazdu zagranicznego składana w formie zawiadomienia do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty powinna zawierać :

a.     Kartę wycieczki lub imprezy (wzór stanowi załącznik do przedmiotowego rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001 roku). W karcie wycieczki powinny być wyraźne wpisane nazwa kraju, dokładny adres, telefon kontaktowy, czas pobytu, imiona i nazwiska kierownika oraz opiekunów.

b.     Program pobytu.

c.      Listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz określeniem ich wieku.

d.     Potwierdzenie ubezpieczenie uczestników od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (do wglądu).

5.     Jeżeli uczestnikami wyjazdu do innego kraju Unii Europejskiej są uczniowie – obywatele państw trzecich (Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Dziennik Urzędowy L 081, 21/03/2001 P. 0001 - 0007), do dokumentacji należy dołączyć - Listę Podróżujących dla Wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09. 2005 r. (Dz. U. 188 poz.1582).

Uczniowie niezależnie od obywatelstwa nie mogą przekraczać granicy państwowej na podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy państwowej są paszport, dowód osobisty lub w przypadku uczniów obywateli państw trzecich – Lista Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.

W przypadku wyjazdów zagranicznych należy pamiętać, że zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanego wyjazdu.

Dokumentacja wycieczki zagranicznej zgromadzona przez organizatora wyjazdu musi zawierać ponadto:

a.     Zgody rodziców /prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów

b.     Regulamin danej wycieczki/imprezy (podpisany przez uczestników)

c.      Zadania kierownika i opiekunów danej wycieczki/imprezy.

Dodatkowe informacje dotyczące karty EKUZ.

Przed wyjazdem należy zadbać również o opiekę medyczną dla dziecka podczas podróży. Osoby, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do bezpłatnych świadczeń w krajach Unii oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Jednak przywilej ten musi zostać poświadczony tzw. Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą wydaje się na podstawie dowodu ubezpieczenia w kraju. W przypadku dzieci w oddziale NFZ trzeba okazać książeczkę ubezpieczeniową dla członków rodziny, w której fakt objęcia ubezpieczeniem dziecka musi być odnotowany. Jeżeli dziecko się uczy, w urzędzie trzeba przedstawić także jego legitymację szkolną. Formularze o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można pobrać ze strony internetowej Funduszu i przesłać go pocztą, faksem lub e-mailem. EKUZ ważna jest trzy miesiące. W tym czasie gwarantuje prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarza, warto zwrócić uwagę, czy jego gabinet działa w ramach tamtejszego odpowiednika polskiego NFZ. Jeżeli nie, mogą być problemy ze zwrotem pieniędzy. EKUZ nie zapewnia również transportu medycznego.

IV. Zagadnienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu zasad organizacji wycieczek/imprez szkolnych:

1.     Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych (z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych organizowanych w ramach zajęć lekcyjnych )

2.     Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub innej imprezie dyrektor szkoły wyznacza  kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wycieczki lub imprezy i rodzaju środka lokomocji. Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania              i samodzielności grupy uczniów, sposób zorganizowania wycieczki, itp.

W przypadku nie uwzględnienia przez kierownika wycieczki/imprezy wyżej wymienionych aspektów dyrektor szkoły może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki.

3.     Kierownikiem wycieczki turystyczno – krajoznawczej może być nauczyciel, pełnoletni instruktor organizacji harcerskiej, a po uzyskaniu zgody dyrektora – inna pełnoletnia osoba, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych lub posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej.

4.     Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być osoba z uprawnieniami przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, bądź osoba posiadająca stopień trenera, instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu. 

5.     Kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki lub imprezy, sprawując ciągły nadzór nad pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Odpowiedzialność ta spoczywa również na kierownika i opiekunach w przypadku korzystania z kadry pedagogicznej Domów Wczasów Dziecięcych. Jest to równoznaczne z obecnością opiekunów na zajęciach organizowanych przez pracowników DWD.

6.     Kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno – krajoznawczych zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarno – epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych i szlaków turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych regulaminów oraz zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych      i samorządowych.

Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekuna.

7.     Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno – krajoznawczej jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo-opiekuńczej. Kadrę obowiązuje pełna znajomość przepisów, zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie                            i egzekwowanie. Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki lub imprezy poprzez wezwanie lekarza.

8.     Zalecane normy bezpieczeństwa.

a.  Wycieczka autokarowa:

 • liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy
  i pilota/przewodnika); i dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc;
 • miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);
 • przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;
 • autokar musi być oznakowany – tablica „przewóz dzieci”;
 • kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważny przez 6 miesięcy;
 • maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30 minut, czas przerwy w jeździe – zalecane 45 minut;
 • postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
   tj. na oznakowanych parkingach;
 • po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;
 • obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (uczniowie nie mogą chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.);

b. Wycieczka piesza:

 

 • w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
 • uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca
  i warunków atmosferycznych;
 • w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom;
 • w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach;
 • opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu);
 • przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani
  o zasadach poruszania się po drogach i po lesie;

c.  Wycieczka w góry:

 • wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu;
 • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu;
 • liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników;
 • uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku;
 • wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;
 • kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła;
 • na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej;
 • na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy;

d.  Wycieczka rowerowa:

 • liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);
 • w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej
  200 metrów;
 • wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;
 • prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy;
 • tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;
 • odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;
 • uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
 • opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę;
 • uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;
 • z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.

 

e.  Wycieczka turystyki kwalifikowanej:

Przepisy prawne nie definiują pojęcia „turystyka kwalifikowana”. W dostępnej literaturze turystyka kwalifikowana określana jest jako najwyższa forma specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym
i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym. W związku z tym,  organizując wycieczkę turystyki kwalifikowanej, dla bezpieczeństwa jej uczestników,  
należy zapewnić 1 opiekuna na grupę 10 uczniów. W szczególnych okolicznościach  konieczne jest zwiększenie liczby opiekunów przy uwzględnieniu
m.in. ukształtowania terenu, wieku i aktualnego stanu zdrowia uczestników, predyspozycji psychofizycznych oraz aktualnych i przewidywanych warunków atmosferycznych.   

 

1.     Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez:

·        w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,
w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,

·        opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

·        zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi,

·        zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika górskiego,

·        zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są jadalne,

·        przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę,

·        przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie są zobowiązani do  zaznajomienia uczestników z zasadami bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na peronach kolejowych (przejazdy PKP), na szlakach turystycznych
 i górskich – szczególnie o niewyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się lub opóźnianiu marszu,

·        po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi.

·        kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu uczniów oraz dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek,

·        w przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy  wszystkim jej potrzebującym, niezwłocznie powiadomić właściwe służby medyczne (obowiązkiem uczestników wycieczki jest nieść pomoc na szlaku wszystkim jej potrzebującym). Zawiadomić rodzinę i dyrektora szkoły.

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP