Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Poniedziałek - 18 lutego 2019 Konstancji, Krystiana, Sylwany     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
Załącznik nr 12
 
 ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM


Postanowienie ogólne.

1.Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne. 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z programów nauczania oraz formułowania oceny.

3. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:

a) poinformowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;  

b) pomoc uczniowi w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu uczenia się i rozwoju;

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje;

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów);

b) bieżące ocenianie i okresowe klasyfikowanie (zaliczenie zajęć) według zasad, skali i form przyjętych w niniejszym regulaminie;

c) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

d) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych;

e) realizację przewidzianych w niniejszym regulaminie procedur poprawiania ocen;

f) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

5. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na formowaniu w imieniu nauczycieli opinii na temat jego funkcjonowania w społeczności szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego.

6. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowanie ucznia ma na celu;

a) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie;

b) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą- w tym kształtowania własnego charakteru;

c) dostarczenie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej.

d) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego.
 
7.  Wewnątrzszkolne ocenianie  zachowania ucznia obejmuje;

a) informacje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i  podstawowych wymaganiach wychowawczych ustalonych przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego;

b) bieżące obserwowanie dzieci /młodzieży, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów i systematyczne przekazywanie ich rodzicom (prawnym opiekunom);

c) formułowanie okresowych i rocznych klasyfikacyjnych ocen z zachowania według zasad, skali i formach przyjętych w niniejszym regulaminie;

d) ewentualną realizację przewidzianej w niniejszym regulaminie procedury odwoływania się oceny z zachowania .

Jawność oceny 

1. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej z obserwacją i ocenianiem ucznia. 
 
2. W szczególności sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice(prawni opiekunowie) maja do tego prawo w czasie dni otwartych i zebrań.

3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję czy i  na jakich warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.

4. Informacje dotyczące przebiegów i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły,oraz uczniów tej samej klasy.


Tryb oceniania i skala ocen

 
I. Pierwszy etap kształcenia ( klasy I-III ) 

1. W klasach I - III stosuje się ocenianie opisowe uwzględniające;

a) postępy ucznia w edukacji,

b) postępy ucznia w rozwoju emocjonalno  - społecznym,

c) osobiste osiągnięcia ucznia i jego zainteresowania.

2. Stosuje się następujące oceny opisowe z zachowania i postępów w nauce;

a) bieżąca, eksponująca indywidualne osiągnięcia ucznia. Ocena ta powinna wskazywać dobre i słabe strony pracy, pochwalić za włożony wysiłek i wskazać sposoby poprawy;

b) semestralna, która jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki dla ucznia dotyczące postępów w nauce jak i rozwoju społeczno - emocjonalnego. Ocena ta jest skierowana do dziecka i jego rodziców w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

c) roczna, która zawiera opis postępów ucznia i jego osobistych osiągnięć. Jest ona wynikiem rocznej obserwacji dziecka. Ma ona charakter diagnostyczno- informacyjny, aby rodzice po zapoznaniu się z jej treścią mogli jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju.

3. W ramach postępów ucznia w rozwoju emocjonalno - społecznym uwzględnią się następujące strefy;

a) zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia,

b) współdziałania w grupie.

4. W ramach oceny postępów ucznia w edukacji uwzględnia się następujące umiejętności;

a) umiejętność mówienia, 

b) umiejętność czytania,

c) umiejętność pisania,

d) umiejętności  matematyczne

e) zainteresowania i umiejętności przyrodnicze,

f) aktywność artystyczną,

g) aktywność ruchową.

5. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I - III oprócz oceny opisowej stosuje się stopnie  w skali 1-5.

Skala ocen

5-  wspaniale

4-  znakomicie

3-  zadawalająco

2-  popracuj jeszcze

1-  nie jesteś z siebie zadowolony.
 
6. Oceny cząstkowe dotyczą następujących edukacji i przedmiotów;

edukacji polonistycznej

edukacji matematycznej

edukacji społecznej

edukacji przyrodniczej

edukacji plastycznej

edukacji muzycznej

zajęć technicznych

wychowania fizycznego

zajęć kompensacyjnych

języka angielskiego
 •  
7. Ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym ocenom;

Ocenę wspaniale (5)  uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony program nauczania w danej klasie. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Ocenę znakomicie (4) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte podstawach programowych. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Ocenę zadawalająco (3) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności a określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadnia.

Ocenę popracuj jeszcze (2) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśniania sposobu wykonywania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

Ocenę nie jesteś jeszcze z siebie zadowolony (1) uczeń  otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania nawet o niewielkim- elementarnym stopniu trudności. odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy pracę.
przy ustaleniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej i wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków  wynikających ze specyfiki przedmiotu.

8. Sposoby sprawdzania postępów ucznia w edukacji to;

a) czytanie ( tempo, technika, rozumienie) - sprawdzane jest na bieżąco na podstawie wyrazów, zdań tekstów      czytanek i wierszy. 

Tekst do badania techniki głośnego czytania.
Sprawdziany cichego czytania ze zrozumieniem

b) pisanie ( tempo, precyzja, poprawność) liter, wyrazów i zdań sprawdzane jest w codziennych sytuacjach szkolnych analizując zeszyty ćwiczeń, stosując przepisywanie tekstu, a także pisanie z pamięci.

c) mówienie , słuchanie, wiedza o języku - sprawdzane na bieżąco na podstawie wypowiedzi ucznia dotyczących treści  przeczytanych tekstów, przedstawionych ilustracji, historyjek obrazkowych, własnych przeżyć i doświadczeń. 

d) wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdzane są na bieżąco, jak również przeprowadzane są kartkówki. Sprawdziany  umiejętności matematycznych po każdym dziale programu nauczania,

e) znajomość przyrody sprawdzana na bieżąco, na podstawie wypowiedzi uczniów w trakcie omawiania treści przyrodniczych podczas uzupełniania ćwiczeń, jak również na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów integrujących treści polonistyczno - matematyczno - przyrodnicze,

f)  wiadomości i umiejętności plastyczno - techniczne, muzyczne oraz z wychowania fizycznego sprawdzane są na bieżąco,

g) wiadomości i umiejętności z języka angielskiego i zajęć komputerowych.

9. Zadania domowe zadawane są codziennie i oceniane w formie ustnej lub cyfrowej.

10. Ocenianie sprawdzianów podsumowujących maja charakter punktowy.

11. Ocena z religii w kl. I - III zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji jest uregulowana odrębnymi przepisami.

12. Ocena roczna z języka angielskiego i zajęć komputerowych.

13. W pierwszym etapie edukacyjnym ( klasy I-III szkoły podstawowej ) nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczycieli ocen opisowych.

14. Nauczyciele klas I- III obowiązani są w terminie do 20 września każdego roku określić i podać rodzicom ( prawnym opiekunom) szczegółowy wykaz osiągnięć edukacyjnych w danej klasie.

II. Drugi etap kształcenia ( klasy IV- VI )

2. W drugim etapie kształcenia  ( klasy IV- VI) ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowaniu ocen śródrocznej i końcoworocznej.

3. plan nauczania szkoły może obejmować przedmioty ( no. dodatkowe lub nadobowiązkowe, ścieżki edukacyjne zrealizowane w postaci oddzielnych modułów), z których nie wystawia się ocen cząstkowych, a oceny klasyfikacyjne: śródroczną  i końcową wystawia się e skali: zaliczony/ niezaliczony.

4. Wykaz zajęć edukacyjnych ustala się na początku każdego roku szkolnego ( do 10 września uchwałą rady pedagogicznej szkoły podstawowej. Nauczyciele prowadzący te zajęcia  w terminie do 20 września określają szczegółowe warunki ich zaliczania.

5. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia; w szczególności , zobowiązany jest on do wystawienia ocen klasyfikacyjnych, oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia.

6.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego ( do 20 września ) są obowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i zasadach wystawiania klasyfikacyjnych  ocen : śródrocznej i końcowej.

7. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są;

a) zakres wiadomości i umiejętności,

b) stopień zrozumienia materiału programowego

c) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do programu,

d) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności,

e) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowe oraz cząstkowe oceny bieżące wystawia się według następującej skali:
 
 stopień  celujący -            6 cel

 stopień  bardzo dobry -              5 bdb

 stopień  dobry    -             4 db

 stopień  dostateczny -      3 dst

 stopień  dopuszczający -   2 dop

 stopień  niedostateczny -  1 ndst
 
9. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym;

a) na ocenę celujący:

zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania
 • programowe, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ;
zgodnie z wymaganiami nauki rozumienia uogólnień i związków między nauczanymi  treściami; wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela;
samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedza dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 • poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właściwą dla danego etapu  kształcenia i zajęć edukacyjnych, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi;

 • uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi ( konkursy przedmiotowe, zawody sportowe);

 • z wychowania fizycznego - wysoki,  ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, duże umiejętności techniczne w  wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w w międzyszkolnych zawodach sportowych
 • z przedmiotu sztuka - poza wykraczającymi poza program wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej ( np. szkoła muzyczna)lub plastycznej( dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne
   
   
   b) na ocenę bardzo dobry:
  • wyczerpujące opanowanie całego ( wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane w logiczny układ;
  • właściwe rozumienie uogólnień związków między treściami programowymi, samodzielnie wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów ) o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób;
  • poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość ( odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;
   c) na ocenę dobry
  • opanowanie wiadomości materiału programowego ( przynajmniej 75%) , treści logiczne powiązane;
  • poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela - wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja;
  • stosowanie wiedzy  w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie,w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela.
  • podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadawalającym, nieliczne stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana;
  d) na ocenę dostateczny:
  • zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych        ( w zakresie odtwarzania powyżej 50%), uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,
  • poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych ) za pomocą  nauczyciela;
  • przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy;
  e) na ocenę dopuszczający:
  • uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki i na dalszych etapach kształcenia wiadomości, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień.
  • słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk;
  • nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy trudności w formułowaniu myśl;
   f)   ocenę niedostateczny:
  • otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczający, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
   
  10. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną  nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba  godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż 3.

  11. Oceny cząstkowe powinny być wystawione za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równo oceniać , metody sprawdzania wiadomości ucznia.

  12. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych.
   
  Formy sprawdzające

  1. Formy pracy ucznia podlegają ocenie;

  Prace pisemne:
  • Kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana. Kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności przez ucznia, wystawiane na ich podstawie stopnie mają rangę z odpowiedzi ustnej.
  • Praca klasowa obejmuje duże partie materiału. Zapowiedziany  jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  • Sprawdzian diagnozujący (klasówka) obejmują większe partie materiału. Zapowiedziany co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem:winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym. W ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż dwa sprawdziany.
    a)  Praca i aktywność na lekcji
    b)  Odpowiedz ustna
    c)  Praca projektowa
    d)  Praca domowa
    e)  Prowadzenie dokumentacji na lekcji
     f) Twórcze rozwiązywanie problemów

  2. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione maksymalnie w ciągu 14 dni od ich napisania przez uczniów.

  3. W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu nieobecności w szkol uczeń ma prawo ( w razie nieobecności usprawiedliwionej ) i - jeżeli tak postanowi nauczyciel - obowiązek do przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków.
   
   Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

   1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcja nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze;

  2. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny nie zależne od woli ucznia). Ocenę pozytywna nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia;

  3. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie;

  a) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień , nie musi odrabiać pisemnych prac domowych, ale przez trzy kolejne dni nauki powinien nadrobić zaległości i uzupełniać materiału ( wiadomości, zeszyty, itp. - w tym czasie jest zwolniony  z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości;

  b) w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, nieobecność była krótsza niż tydzień uczeń jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej sprawdzania wiadomości tylko wtedy, gdy uczeń ma trudności ze zrozumieniem nowego materiału, wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.

  4. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej ( do godziny 1800 ) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej oraz dyskotece.
   
  Zwolnienie z zajęć 

  1.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.

  2. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują do wychowawcy o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego ( informatyki). Wychowawca przedkłada wniosek dyrektorowi szkoły i informuje nauczyciela uczącego danego przedmiotu o decyzji dyrektora.

  3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ''zwolniony''.
    
  Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

  1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania oraz zobowiązany jest opanować i  podać uczniowi nowy zakres treści programowych i wymagań na oceny.

  2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczanie dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

  Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna.

  1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

  a) pierwszy semestr trwa od 01 września do rozpoczęcia ferii zimowych,

  b) drugi semestr trwa od dnia rozpoczęcia nauki, po zakończeniu ferii zimowych do końca roku szkolnego,

   2. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  3. Klasyfikacji końcoworocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej za pierwszy semestr, jeśli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych  ucznia w drugim semestrze, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin nadrobienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego semestru.

   4. Klasyfikację śródroczna za pierwszy semestr przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni tego semestru, a  klasyfikację końcoworoczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęć przed wakacjami.

  Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych

  1.Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o zagrożeniu śródrocznym i końcoworocznym ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz nagannymi ocenami zachowania.

  2. Uczniowie zobowiązani są zwrócić podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów ) zawiadomienia w ciągu trzech dni.

  3. W przypadku trudności z przekazaniem informacji telefonicznej lub przesłanie wspomnianego zawiadomienia listem poleconym na podany przez rodziców (prawnych opiekunów)adres zamieszkania, a w przypadku jego braku na adres zameldowania ucznia. Jeżeli obniżenie oceny z zachowania nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zawiadomienie może nastąpić w terminie późniejszym.

  4. Na tydzień przed terminem wystawienia ocen nauczyciel jest zobowiązany w formie informacji ustnej poinformować uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach semestralnych /rocznych. Ocena ostateczna może różnić się od oceny prognozowanej nie więcej niż jeden stopień.

  5. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z śródroczną i końcowroczną klasyfikacją uczniów ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i ogłasza do 15 września.  
         
  Warunki i tryb podwyższenia rocznych ocen edukacyjnych.

  1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej  oceny o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega ( uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy).
   
  2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  3. Ocena klasyfikacyjna roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, może być podwyższona  w przypadku gdy:

  a) przy ocenie nie uwzględniono w pełni kryteriów ocen zawartych z ZWO; 

  b) zaszły dodatkowe okoliczności lub zdarzenia uzasadniające zmianę oceny na wyższą ;

  c) podwyższenie oceny nie będzie miało  negatywnego aspektu wychowawczego;

  d)  uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych;

  e) skorzystanie z wszelkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, a w tym konsultacji indywidualnych.

  7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymiany w punkcie 6.próba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje w podaniu przyczynę jej odrzucenia.

  8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków 7 dni przed kwalifikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego.

  9. Ostateczna ocena końcoworoczna nie może być niższa od oceny proponowanej, nie zależnie od wyniku sprawdzianu.

  Egzamin klasyfikacyjny

  1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznejklasyfikacyjnej z powodu nieobecności  ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczanie.

  2. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) niesklasyfikowanego ucznia z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgody takiej można udzielić w następujących przypadkach;

  a) gdy zdolności ucznia, pozwalają przewidywać możliwość samodzielnego uzupełniania ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skuteczne kontynuowanie nauki na dalszych etapach kształcenia;

  b) spowodowanych zdarzeniami losowymi, silnymi przeżyciami utrudniającymi koncentrację, sprawność myślenia i uczenia się;

  c) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby patologii niewydolności wychowawczej w rodzinie. 

  3. W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej, lub nie kończy szkoły.

  4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

  5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej obejmującej umiejętności i wiadomości danego przedmiotu z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego. Te powinny mieć formę zadań praktycznych. 

  6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). Rodzice mogą być na egzaminie w formie obserwatorów.

  7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po zakończeniu każdego okresu lecz nie może być później niż w ostatnim tygodniu sierpnia.

  8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół który stanowi integralną część arkusza ocen.

  9. Uczeń który z przyczyn losowych nie przystępuję do egzaminu klasyfikacyjnego w wymienionym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

  10. Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
  11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się " niesklasyfikowany". 

  12. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz  uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

  13. Egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowego języka obcego zdaje również uczeń, który na podstawie odrębnych przepisów otrzymał zgodę dyrektora szkoły, na indywidualną kontynuację nauki tego języka poza szkołą.   

  Egzamin poprawkowy

  1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

  2. Uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego.

  3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, ale warunkiem jest uzyskanie takiej zgody jest dobra ocena z zachowania.

  4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z przedmiotów z przedmiotów plastyka, muzyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne. W przypadku tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

  5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin ten powinien odbyć się w ostatnim tygodniu wakacji. 

  6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą;
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, który przewodniczy tej komisji.
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator.
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.     
  7. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący.

  8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający;
  • skład komisji
  • termin egzaminu
  • pytania egzaminacyjne
  • wynik egzaminu
  • ocenę ustaloną przez komisję 
  9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi integralną część arkusz ocen.

  10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym  przez  dyrektora szkoły.
   
  Sprawdzian wiedzy i umiejętności w trybie odwoławczym

  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu oceny śródrocznej lub końcoworocznej zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, w szczególności jeżeli nie przestrzegano kryteriów wystawiania poszczególnych ocen, może wnieść w formie pisemnej odwołanie do dyrektora szkoły w terminie trzech dni roboczych od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

  2. Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaką zdaniem odwołującego się powinna być wystawiona. 

  3. Dyrektor w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena kwalifikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z ZWO, powołuję komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę kwalifikacyjną.

  4. W skład komisji wchodzą;
  • dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
  • dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne (mogą być z innych  szkół)       

  Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu trzech dni od podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji o jego przeprowadzeniu. Do egzaminu sprawdzającego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się egzaminu poprawkowego, z tym że pytania i zadania przygotowuje się na poziomie własnej przez wnioskodawcę oceny. Do osiągnięcia pozytywnego wyniku trzeba wypełnić przynajmniej  85% wskazanych zadań. Negatywny wynik egzaminu oznacza pozostawienie wystawionej przez nauczyciela oceny. W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego wyniku egzaminu dyrektor szkoły podstawowej zwraca się do nauczyciela o zmianę oceny i wystawienia stopnia zgodnego z wynikiem egzaminu. Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się radzie pedagogicznej w celu zatwierdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w spawie promocji i ukończenia szkoły.

  Wyrównanie zaległości edukacyjnych

  Uczniowie, który napotkał trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie; otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną i w drugim semestrze jest zagrożony nieotrzymaniem promocji) szkoła udziela pomocy w następujących formach;
  a) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, w zajęciach reedukacyjnych i konsultacjach indywidualnych;

  b) udzielanie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na części;

  c) zalecenie prostych dodatkowych zadań umożliwiających poprawnie oceny;

  d) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury;

  e) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej;

  f ) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych;

    
  Zasady wewnątrzszkolnego oceniania z zachowania

  1. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego;

  2. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach i kryteriach ocen zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny niż ocena wyjściowa.

  3. Śródroczną i roczną oceną klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

   a) wzorowe      -           wz

   b)   bardzo dobre    -   bdb
   
   c)   dobre      -    db 

   d) poprawne        -    popr

   e)  nieodpowiednie-          ndp

   f)  naganne          ng

  4. Wykaz cech osobowych i postaw uczniów;
  • Stosunek do nauki - w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań: uczeń osiąga wyniki;
  • 5 pkt. - maksymalnie
  • 4 pkt. - dość wysokie
  • 3 pkt. - dobre
  • 2 pkt. - przeciętne
  • 1 pkt. - niższe niż przeciętne
  • 0 pkt. - zdecydowanie niskie

  Frekwencja
  • 5 pkt -  uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień;
  • 4 pkt -  uczeń ma 1 godzinę nieusprawiedliwioną i do 3 spóźnień;
  • 3 pkt -  dopuszcza się do 7 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień; 
  • 2 pkt -  dopuszcza się do 14 godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień;
  • 1 pkt -  uczeń ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych  i liczne spóźnienia;
  • 0 pkt -  uczeń nagminnie spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia 
  a) Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań;
  • 5 pkt - uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań ( w kursach specjalistycznych ) lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych  przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania, przynosi mu to osiągnięcia w postaci certyfikatów, sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych itd;
  • 4 pkt -  uczeń systematycznie uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań, prowadzi samokształcenie, co pozwala mu osiągnąć dość wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym szkolnym programem nauczania;
  • 3 pkt - uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań, ale samodzielnie uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji do poziomu niezbędnego do uzyskania dobrych stopni;
  • 2 pkt - uczeń nie bierze udziału w zajęciach kół zainteresowań, raczej nie prowadzi samo kształcenia, satysfakcjonuje  go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce;
  • 1 pkt - uczeń nie jest zainteresowany samo rozwojem pracuje w niskim stopniu tylko w szkole, co przynosi osiąganie niższych niż przeciętne wyniki w nauce;
  • 0 pkt - uczeń nie jest zainteresowany samo rozwojem ani pracą na lekcji, osiąga zdecydowanie niskie wyniki w nauce.
  b)  Takt i kultura w stosunkach z ludźmi;
  •  5 pkt - uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji a jego  postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia;
  • 4 pkt - uczeń jest życzliwie usposobiony, taktowny, prezentuje odpowiedni, kulturalny poziom dyskusji;
  • 3 pkt -  uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować;
  • 2 pkt - uczniowi zdarza się sporadycznie zachowywać nietaktownie lub nie panować nad emocjami,  czy używać mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji, ale potrafi przyznać się do błędu i wyciągnąć z tego konsekwencje;
  • 1  pkt - uczeń często bywa nieaktywny, używa wulgaryzmów, jest agresywny;
  • 0 pkt - uczeń bardzo często bywa nieaktywny, używa wulgaryzmów w obecności  nauczycieli  i rówieśników, jest agresywny, popada w konflikty z kolegami i pracownikami  szkoły. 
  c) Dbałość o wygląd zewnętrzny;
  • 5 pkt - uczeń szczególnie dba o porządek w swoim otoczeniu, higienę osobistą i własny estetyczny wygląd, a podczas uroczystości szkolnych ma zawsze strój galowy; 
  • 4 pkt - uczeń zawsze dba o porządek w swoim otoczeniu, higienę osobistą i własny wygląd, a podczas uroczystości szkolnych ma zawsze strój galowy;
  • 3 pkt - uczeń dba o porządek w swoim otoczeniu, higienę osobistą i własny estetyczny wygląd, a podczas uroczystości szkolnych ma stój galowy;
  • 2 pkt - uczeń stara się przestrzegać higieny osobistej oraz stara się zachowywać porządek w swoim otoczeniu, podczas uroczystości szkolnych zdarza się mu nie  mieć stroju galowego;
  • 1 pkt - uczeń bardzo często nie zachowuje porządku w swoim otoczeniu, nie dba o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd, a podczas uroczystości szkolnych nie ma stroju galowego;
  • 0 pkt - uczeń nie dba o higienę osobistą, własny estetyczny wygląd, nie utrzymuje porządku w swoim otoczeniu, często nie ma stroju galowego . 
  d) Sumienność i poczucie odpowiedzialności;
  • 5 pkt - uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów ( zwrot pożyczonych książek, zwrot sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień  itp.), rzetelne wywiązywanie się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań, często sam proponuje wykonanie jakiegoś zadania;
  • 4 pkt - uczeń dotrzymuje ustalonych terminów, a powierzone prace i zadania wykonuje w terminie z dokładnością, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania;
  • 3 pkt - uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone prace i zadania, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, stara się  je wykonywać terminowo i solidnie; 
  • 2 pkt - uczniowi zdarza się nie dotrzymywać ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt staranie wykonywać powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania:
  •  1 pkt - uczeń swoim postępowaniu często nie przestrzega zasad uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku do prac i mienia publicznego.
  f )  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
  • 5 pkt - uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia;
  • 4 pkt - uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i odpowiednio reaguje na występujące zagrożenia ;
  • 3 pkt - uczeń z reguły przestrzega zasad bezpieczeństwa, ale zdarzyło mu się dwa razy nie zareagować na zwróconą uwagę lub zlekceważyć zagrożenie swoje  lub innych osób;
  • 2 pkt - uczeń stara się przestrzegać  zasad bezpieczeństwa, choć nie zawsze mu to wychodzi, ale reaguje na zwróconą uwagę i stara się to naprawić;
  • 1 pkt - często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracania uwag:
  • 0 pkt - zachowanie ucznia stwarza zagrożenie zdrowia i życia własnego i innych, nie deklaruje poprawy;
  g ) Postawa wobec nałogów:
  • 5 pkt - uczeń nie ulega nałogom, prezentuje zdrowy styl życia, swoją postawą zachęca do naśladowania;
  • 4 pkt - uczeń nie ulega nałogom, prezentuje zdrowy styl życia;
  • 3 pkt - uczeń nie ulega nałogom;
  • 2 pkt - uczeń deklaruje, że jest wolny od nałogów, ale 2 razy dotarła do szkoły informacja o paleniu papierosów poza terenem szkoły;
  • 1 pkt - do szkoły przychodzą sygnały o uleganiu nałogom ( popalanie papierosów, picie alkoholu - poza terenem szkoły), tym samym naraża na uszczerbek nie tylko swoje zdrowie ale i dobre imię szkoły.
  • 0 pkt - uczeń ulega nałogom, do czego sam się przyznaje, tym samym naraża na uszczerbek własne zdrowie i dobre imię szkoły.
   
  Szczegółowe kryteria ocen zachowania

  1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
  • w codziennym życiu wykazuje się uczciwością,  zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek do pracy swojej i innych ludzi, a także mienia publicznego i własności prywatnej;
  • jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia, w stosunku do swoich możliwości, wkład pracy i innych uwarunkowań osiąga wyniki maksymalne
  • uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania; 
  • uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów ( zwrot pożyczonych książek, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień  itp.) rzetelne wywiązywanie się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań, często sam proponuje wykonanie jakiegoś zadania;
  • frekwencję ma ma bez zastrzeżeń, nie ma godzin nieusprawiedliwionych ani spóźnień;
  • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia;
  • nie ulega nałogom, swoją postawą zachęca innych do naśladowania;
  • szczególnie dba o porządek w swoim otoczeniu, higienę osobistą i własny estetyczny wygląd, a podczas uroczystości szkolnych ma zawsze strój galowy;
  • nie ma uwag w dzienniku ani w innych dokumentach szkolnych. 

  2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę oraz mienie publiczne i prywatne;
  • jest życzliwie usposobiony, taktowny, prezentuje odpowiedni, kulturalny poziom dyskusji;
  • wobec swoich możliwości , wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga wyniki dość wysokie, systematycznie bierze udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań, uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji;
  • dotrzymuje ustalonych terminów, a powierzone prace i zdania wykonuje w terminie, z dokładnością;
  • frekwencja - dopuszcza się do 1 godziny nieusprawiedliwionej i 3 spóźnień;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i odpowiednio reaguje na występujące zagrożeni;
  • nie ulega nałogom, prezentuje zdrowy styl życia;
  • zawsze dba o porządek w swoim otoczeniu, higienę osobistą i własny osobisty wygląd, a podczas uroczystości szkolnych ma zawsze strój galowy; 
  • dopuszcza się do 1 uwagi w dzienniku oraz brak wpisów w innych dokumentach szkolnych;

  3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę oraz mienie publiczne i prywatne;
  • jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa umie dyskutować;
  • w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych  uwarunkowań osiąga dobre wyniki w nauce, sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań ale uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji; 
  • zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone prace i zadania, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, stara się wykonać terminowo i solidnie;
  • frekwencja - dopuszcza się do 7 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień;
  • z reguły przestrzega zasad bezpieczeństwa, ale zdarzyło mu się dwa razy nie zareagować na zwróconą uwagę lub zlekceważyć zagrożenie swoje lub innych osób;
  • potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzone szkody;
  • nie ulega nałogom;
  • dba o porządek w swoim otoczeniu, higienę osobistą i własny estetyczny wygląd, a podczas uroczystości szkolnych ma strój galowy;
  • dopuszcza się do 3 uwag w dzienniku szkolnym, brak uwagi w innych dokumentach szkolnych i pozaszkolnych;

  4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  • uczeń kilka razy nie postąpił z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na dostrzeżone przejawy zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne;
  • sporadyczne zdarza  mu się zachowywać nietaktownie lub nie panować nad emocjami, czy używać mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji, ale potrafi przyznać się do błędu i wyciągnąć z tego konsekwencje;
  • w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, osiąga wyniki przeciętne, z czego ma satysfakcję, nie bierze udziału w kołach zainteresowań, raczej nie prowadzi samo dokształcania;
  • zdarzyło mu się nie dotrzymać ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt staranie wykonywać powierzone mu prace i zadani, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania;
  • frekwencja w miarę oprawna, dopuszcza się do 14 godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień;
  • stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa choć nie zawsze mu to wychodzi, ale reaguje na zwrócenie uwagi i stara się to naprawić;
  • nie ulega nałogom;
  • stara się przestrzegać higieny osobistej oraz zachowuje porządek w swoim otoczeniu, podczas uroczystości szkolnych zdarza mu się nie mieć  stroju galowego;
  • dopuszcza się do pięciu uwag w dzienniku lekcyjnym oraz 2 adnotacji w innych dokumentach szkolnych, jednak wyciąga z tego konsekwencje i stara się to naprawić.  

  5. Ocenę nieodpowiednia otrzymuje uczeń, który:
  • w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reagują na przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy lub mienia publicznego;
  • często bywa nieaktywny, używa wulgaryzmów, jest agresywny;
  •  w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga wyniki zdecydowanie niższe, nie jest zainteresowany samo rozwojem ani uzyskiwaniem przeciętnych wyników w nauce;
  • zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań;
  • frekwencja zła, ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych i liczne spóźnienia;
  • często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag;
  • do szkoły przychodzą sygnały o uleganiu nałogom ( palenie papierosów, picie alkoholu - poza terenem szkoły) tym samym naraża na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły; 
  • bardzo często nie zachowuje porządku w swoim otoczeniu, nie dba o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd, a podczas uroczystości szkolnych bardzo często nie ma stroju galowego;
  • dopuszcza się  do 10 uwag w dzienniku lekcyjnym oraz adnotacji w innych dokumentach szkolnych.

  6.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
  • w swoim postępowaniu nie przestrzega zasady uczciwości, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje mienia szkolnego i publicznego, celowo niszczy mienie publiczne i prywatne;
  • bardzo często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w obecności nauczycieli i rówieśników, jest agresywny, popada w konflikty z nauczycielami i kolegami oraz innymi pracownikami szkoły;
  • ma oceny zdecydowanie niskie wynikające z lekceważącego stosunku do nauki;
  • nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu zadań  i prac, a wręcz ich unika;
  • biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, nagminnie spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia;
  • zachowanie ucznia stwarza zagrożenie zdrowia i życia własnego i innych, nie deklaruje popraw;
  • ulega nałogom do czego sam się przyznaje, tym samym naraża na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale  i dobre imię szkoły;
  • nie dba o higienę osobistą  i własny estetyczny wygląd, nie ma stroju galowego;
  • ma ponad 10 uwag w dzienniku lekcyjnym oraz dużo adnotacji w innych dokumentach szkolnych ( dziennik pedagoga, dziennik Komisji Opiekuńczo - Wychowawczej);
  • nie przestrzega regulaminów szkolnych.

  Tryb ustalania ocen z zachowania
     
  Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy - powinna ona być brana przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

  1. Dokumentacja trybu oceniania stanowi poniższy wzór indywidualnej karty ucznia:   KARTA UCZNIA DO SAMOOCENY
             Klasa.........                                       Wychowawca...........


   Lp. II  III  IV  VI  VII  VIII  IX  Razem pkt.  Ocena 
   1.                      
   2.                      
   3.                      
   30.                      
   Uwagi wychowawcy                      


  2. Uczeń sumuje punkty uzyskane z poszczególnych kategorii i stosuje poniższą tabelę:

  Łączna liczba punktów  Ocena  z zachowania        
  40 - 45 wzorowe
  35 - 39 bardzo dobre
  30 - 34 dobre
  25 - 29  poprawne
  20 - 24 nieodpowiednie
  poniżej 20 naganne


  3. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen z zachowaniem.

  4. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając zespołu uczącego dany oddział.

  5. Przewidziana ocena podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną .

  6. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, naruszenie norm prawnych, naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej można uczniowi wstawić ocenę naganą, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

  7. W klasach ocena z zachowania jest oceną opisową  zgodną ze szczegółowymi kryteriami ocen zachowania. 

  Szczegółowe kryteria ocen zachowania.

  a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
  • odpowiedzialnie wywiązują się z powierzonych zadań i obowiązków;
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
  • wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność;
  • jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów;
  • zgodnie i twórczo współpracuje w zespole;
  • jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny;
  • dotrzymuje zawartych umów;
  • panuje nad emocjami;
  • radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego;
  • potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych.
  b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który;
   
  • zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny;
  • zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw i ich przestrzega;
  • dokonuje warunków zawartych umów;
  • w miarę możliwości stara się wywiązywać  ze swoich obowiązków;
  • jest prawdomówny
  • potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych;
  • jest koleżeński wobec rówieśników;
  • potrafi współpracować w zespole.

  c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje;
  • stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;
  • próbuje ocenić własne zachowanie;
  • widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań;
  • nie zawsze dotrzymuje obietnic i zachowań;
  • potrafi jednak przyznać się do błędu;
  • stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymuje umów;
  • radzi sobie z własnymi emocjami;
  • potrafi pracować w zespole.

  d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który;
  • zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ma jednak trudności z ich przestrzeganiem;
  • rozumie, na czym polega koleżeństwo;
  • widzi i ocenia zachowanie innych;
  • ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji;
  • ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia;
  • czasami wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.
  e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  • nie zna form grzecznościowych;
  • nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania;
  • nie rozumie, na czym polega koleżeństwo;
  • ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji;
  • jego przekonania i zasady postępowania, czasami budzą zastrzeżenia;
  • nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.

  f ) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  • nie przestrzega regulaminów szkolnych;
  • biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych;
  • nie wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań;
  • jest agresywny w stosunku do swoich kolegów;
  • używa wulgaryzmów.

  Sprawdzian zewnętrzny klasy VI

  1.Sprawdzian zewnętrzny w klasie VI sprawdza umiejętności ponadprzedmiotowe: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce;
  • Zasady przeprowadzania sprawdzianów:
  • Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej.
  • Dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie będzie wyznaczony dodatkowy termin.
  • Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż 30 minut.
  • Na każdym zestawie przeprowadzonego sprawdzianu zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi jest zamieszczany kod ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów.
  • Przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje dyrektor komisji okręgowej. 
  • Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, to znaczy, że musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista.
  • Dla uczniów o specjalnych potrzebach będzie dostosowany do ich możliwości.
  • W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.
  • W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
  • W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych środków łączności.
  • W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian.
  • Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
  • Wyniki sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
  • Wynik sprawdzianu ustalany przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.
  • Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
  • Wynik sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczególnych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

  Promowanie i ukończenie szkoły

  1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

  2. Uczeń klasy I - III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, kiedy posiada orzeczenie lub opinią wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami prawnymi opiekunami) dziecka. W przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje promocję nawet w razie negatywnej oceny jego osiągnięć edukacyjnych.

  3. Uczeń IV - V otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, oraz w terminie do 20 sierpnia danego roku przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego.

  4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 3 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

  5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

  6.  Uczeń kończy szkołę:

  a) Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskanie w klasie programowo najwyżej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

  b) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

  c) Rada pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez kuratora oświaty.   
   
  Nagrody i wyróżnienia 

  1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

  a) naukę, gdy uzyskał średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania ( nie może z danego przedmiotu posiadać oceny dostatecznej)

  b) pracę na rzecz szkoły lub środowiska,

  c) wzorową postawę,

  d) wybitne osiągnięcia, 

  e) dzielność i odwagę,

  f) pomoc potrzebującym,

  2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu szkolnego, rady szkoły, opiekunów organizacji szkolnych po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

  3. Ustala się następujący rodzaj nagród:

  a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

  b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

  c) dyplom,
   
  d) nagrody rzeczowe, 

  e) statuetki, 

  f) wpis do kroniki szkoły.
    


   
  © Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
  Webmaster: IAP