Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

 

Załącznik nr 10

 

TECZKA WYCHOWAWCY ZAWIERA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1.     Plan pracy wychowawczej dla klasy ………………… na rok szkolny

2.     Plan godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego na rok szkolny……………….

3.     Wykaz uczniów.

4.     Wykaz uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

5.     Wykaz uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6.     Wykaz uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe.

7.     Informacja o uczniach korzystających z pomocy społecznej.

8.     Wykaz uczniów mających trudną sytuację materialną.

9.     Notatki służbowe istotnych rozmów i ustaleń z rodzicami.

10. Skład samorządu Klasowego.

11.  Plan pracy Rady Rodziców.

12.  Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości klasowych oraz wycieczek dydaktycznych.

13.  Sprawowanie opieki nad funkcjonowaniem życia klasowego.

 

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP