Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Załącznik nr 7

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA

Kamieniec Ząbkowicki……………………

Sz. P.

…………………………………….

Uprzejmie informuję, że dla Pani(na)  syna/córki ………………uczęszczającego/uczęszczającej do Szkoły Podstawowej nr 2  w Zespole Szkół nr 2  w Kamieńcu  Ząbkowickim, ustalono następujące formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Lp.

Forma pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Sposób udzielania

Termin realizacji

Prowadzący

1.

Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia na poszczególnych przedmiotach wg. zaleceń P.P.P.

 

 

 

2

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

 

3.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kształcenie wczesnoszkolone

 

 

 

4.

Terapia pedagogiczna

 

 

 

5.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

 

 

 

6.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

 

 

 

7.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

 

 

 

8.

Zajęcia koordynacyjno-ruchowe

 

 

 

9.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

 

 

10.

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

 

 

11.

Inne ………………………………..

 

 

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania     i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2010r., Nr 228, poz. 1487).

………………………………

Podpis dyrektora

Akceptuje proponowane formy pomocy udzielanej przez szkołę dla mojego syna/córki

 

…………………….................

Podpis rodzica

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP