Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Wtorek - 19 lutego 2019 Bettiny, Konrada, Mirosława     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Załącznik nr 6

 

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA cz. A

Data założenia karty

………………………………………………….

Imię / nazwisko ucznia

………………………………………………….

 

Nazwa przedszkola lub szkoły zakładającej kartę

…………………………….

Oznaczenie grupy / klasy

…………..

 

Podstawa założenia karty

Ważne informacje 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania / przygotowania przedszkolnego

Data wydania orzeczenia ……   Numer orzeczenia ……………

Dotyczy:

 

 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

Data wydania opinii……………………….     

Numer opinii P.P.P.: ……………………..

 

 

Rozpoznanie dokonane przez nauczycieli i specjalistów

Dotyczy: ……………………………………………………………

 

 

 

 

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA  cz. B

Imię / imiona i nazwisko ucznia

………………………………………..

Data założenia części B

………………………

Oznaczenie grupy / klasy

  …………..    

Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne

 

…………………………………………………………………….

 

 

Zakres pomocy

Zalecenia zespołu

Ustalenia dyrektora

Formy i sposoby udzielanej pomocy

……………………………..

 

 

 

………………………..

Okresy udzielania pomocy

…………………………………

……………………….

Wymiar godzin  poszczególnych form pomocy

 

………………………

Kto opracuje plan działań wspierających

 …………………………………….

………………………

Termin kolejnego spotkania zespołu

………………………………………..

………………………

Podpisy

Osób biorących udział  w posiedzeniu zespołu

-

-

-

-

-

-

 

 

Dyrektora

           

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP