Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Załącznik nr 5

 

WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

Data zgłoszenia………………

Dyrektor szkoły

……………………………

……………………………

……………………………

WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

ucznia/uczennicy………………………………………klasa………………………………………………

1.   Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną (podkreślić właściwą przyczynę):

ü szczególne uzdolnienia,

ü specyficzne trudności w uczeniu się (w tym dysleksja),

ü zaburzenia komunikacji językowej,

ü choroba przewlekła,

ü sytuacja kryzysowa lub traumatyczna,

ü niepowodzenia edukacyjne,

ü zaniedbania środowiskowe związane z sytuacja bytowa ucznia i jego rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

ü trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

2.     Zgłaszający: imię/nazwisko

ü rodzic……………………………………………………………………………………

ü uczeń……………………………………………………………………………………

ü nauczyciel………………………………………………………………………………

ü specjalista………………………………………………………………………………

ü G.O.P.S…………………………………………………………………………………

ü Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna………………………………………………..

 

……………………………..

Podpis zgłaszającego

Po analizie wniosku określono, co następuje:

ü przyznanie pomocy

ü odrzucenie wniosku                                                             …………………………….. 

Podpis dyrektor

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP