Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

 

Załącznik nr 3

 

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

OBOWIĄZUJĄCY

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

 

§ 1

1.   Wycieczki szkolne mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych.

2.    Wycieczki mogą być organizowane w następnych formach:

a)  wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danych zajęć edukacyjnych,

b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

c)  imprezy krajoznawczo - turystyczne i turystyki kwalifikowanej: rajdy, zloty, biwaki.

 

§ 2

1.   Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań  i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzanie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki.

2.    Dla uczniów klas I-III powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliżej okolicy, macierzystego województwa, regionu geograficzno – turystycznego i kraju.

3.    Dla uczniów klas IV-VI powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno – turystycznego i kraju.

4.    W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

5.    Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

6.    Organizację wycieczek  zagranicznych regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 3

1.   Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.

2.    Program wycieczki lub imprezy powinien zawierać:

a) listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierowników i opiekunów, załącznik nr 1

b) kartę wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

3.    Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 4

1.   Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

2.    Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły.

3.    Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką rodziców.

4.    Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się   w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

5.    Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6.    Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

7.   W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

8.    Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 5

1.    Dokumentacja wycieczki zawiera:

a)  kartę wycieczki,

b)  listę uczestników,

c)  pisemną zgodę rodziców z potwierdzeniem wpłaty,

d)  regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,

e) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków,

f)  preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu,

g)  dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie a) i b) winna być złożona w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia.

h) rozliczenie  wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia     u dyrektora szkoły.

§ 6

1.   Plan finansowy wycieczki, po zaopiniowaniu przez rodziców dzieci biorących            w niej udział, zatwierdza organizator oraz rada klasowa rodziców.

2.    Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, wysokość i źródła dochodu, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

3.    Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania    i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków. O których mowa w ust. 2.

4.    Rozliczenia wycieczki dokonują osoby wymienione w ust. 1, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

5.    Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki.

§ 7

1.   Kierownikiem szkolnej wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w naszej placówce.

2.    Kierownikiem imprezy, o której mowa w § 1 ust. 2 p. c) może być nauczyciel posiadający uprawnienia do kierowania tego typu formami działalności krajoznawczo – turystycznej.

1.     OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI:

a) opracowane z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki,

b) opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,

c)   zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz prawowanie nadzoru w tym zakresie,

d)  zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

e)   określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki  i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

f)   nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

g)    organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

h)     podział zadań wśród uczestników,

i)    przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki oraz przedstawienie go rodzicom do akceptacji,

j) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

§ 8

1.   Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele albo, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.

2.    Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo – turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. Przy wyjściu )wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.

3.    O zwiększeniu liczby opiekunów ponad przyjęte normy decydują rodzice uczniów, zatwierdzające plan finansowy wycieczki.

4.    W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczyciel.

1.    OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,

b)współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,

         e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika

§ 9

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

2.    Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje wyłącznie dyrektor szkoły.

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP