Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Załącznik nr 2

 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Nauczyciele dyżurują zgodnie z tygodniowym planem dyżurów ustalonym przez Dyrektora Szkoły i modyfikowanym w razie potrzeb.

2.    Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.30 i trwa do zakończenia zajęć w Szkole.

3.    Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi np. prowadzeniem rozmów z rodzicami i innymi nauczycielami dyżurującymi, uczniami i innymi osobami, a także czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru.

4.    Nauczyciel nie może na dłuższy czas zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowanie Dyrektora.

5.    Nauczyciel ma obowiązek objąć dyżur równo z dzwonkiem na przerwę i zdążyć po dzwonku na lekcję.

6.    Nauczyciel wychowania fizycznego dyżuruje w szatni przy sali gimnastycznej.

II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO:

1.    Nauczyciel pełni dyżur według wywieszonego grafiku.

2.   Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.

3.    Nauczyciel dyżurny ma obowiązek wyciągania konsekwencji z nie przestrzegania przez uczniów zasad zachowania się podczas przerw.

4.   Nauczyciel dyżurny nie zajmuje się sprawami postronnymi takimi jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami oraz innymi osobami, a także czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.

5.   Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  i poinformowania o tym fakcie dyrektora.

6.    Nauczyciel ma obowiązek:

·      objąć dyżur w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji   i zakończyć go po dzwonku na koleją lekcję;

·      zgłaszać dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenia, których nie jest w stanie sam usunąć;

·      zwracać uwagę na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego, bądź sal lekcyjnych;

·       udzielić pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczność i niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły;

·      egzekwować, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły bez zgody nauczyciela;

·       kontrolować pobyt na terenie szkoły osób niepowołanych.

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP