Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
 
Załącznik nr 14

ZASADY REKRUTACJI  UCZNIÓW DO SZKOŁY
     
1)    KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
 I.    Zasady ogólne
 
1.    Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego na podstawie złożonych przez rodziców do sekretariatu szkoły kart zgłoszenia dziecka.

2.    Termin pobierania i składania kart dziecka od 1 marca do 31 marca 2014r.

3.    W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny rozpoczyna się dla dzieci urodzonych w 2007r. oraz w 2008r. od 1 stycznia 2008r. do końca czerwca 2008r.

4.    Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 na wniosek rodziców mogą być przyjęte z urzędu lub w drodze postępowania rekrutacyjnego dzieci urodzone w 2008r. od 1 lipca do 31 grudnia.

5.    W przypadku wolnych miejsc będą przyjmowani uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

6.    Termin składania wniosków wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją potwierdzającą kryteria rekrutacji uczniów – od 1 marca do 30 czerwca 2014r.

7.    Termin pracy komisji rekrutacyjnej oraz ogłoszenia wyników naboru – 4 lipca 2014r.

8.    Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły w składzie: pedagog szkolny (przewodniczący komisji), wychowawcy klas pierwszych.

9.    Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem w postępowaniu rekrutacyjnym:
W kryteriach uwzględnia się ogólne zasady rekrutacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty:
  •  pierwszeństwo przyjęcia dzieci mieszkających w Gminie Kamieniec Ząbkowicki,
  • uwzględnienie potrzeby godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi,
  • dzieci rodziców samotnie wychowujących,
  • dzieci niepełnosprawne,
  • dzieci rodziców niepełnosprawnych.
 
II.    Kryteria szczegółowe
 
1.    Uczniowie mieszkający w Gminie Kamieniec Ząbkowicki – 10 punktów.

2.    Uczniowie, którzy mają rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim–
       10 punktów.

3.    Dzieci niepełnosprawne– 10 punktów.

4.    Dzieci wychowywane przez samotnych rodziców– 10 punktów.

5.    Dzieci przebywające pod opieką rodziny ze względu na pracę wielozmianową rodziców–
       10 punktów.

6.    Dzieci objęte pieczą zastępczą– 10 punktów.

7.    Dzieci, których jedno z rodziców jest niepełnosprawne– 10 punktów.

8.    Dzieci, których oboje rodzice są niepełnosprawni– 10 punktów.

9.    Dzieci zamieszkałe w tym samym sołectwie – 10 punktów.

10.   Dzieci rodziców pracujących w Zespole Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim –
       10 punktów.
 
III.    Opis kryteriów oraz pracy komisji
 
1.    Kryteria mają jednakową wartość.

2.    Punkty przyznaje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna.

3.    O przyjęciu dziecka decyduje liczba punktów.

4.    Maksymalną liczbą punktów wg kryteriów – 100 punktów.

5.    Na wolne miejsca, którymi dysponuje szkoła, zostają przyjęte dzieci  z największą liczbą punktów kryterialnych.

6.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym lub jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie rekrutacyjnym, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienie jak największej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, w której rodzice, szczególnie samotnie wychowujący dzieci, muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.
 
IV.    Wymagane dokumenty
 
Zaświadczeni a potwierdzające kryteria.
 
2)    POZOSTAŁE KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1.    W przypadku wolnych miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

2.    O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor szkoły.

3.    Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim
(dotyczy uczniów/dzieci spoza obwodu szkoły )

Proszę o przyjęcie mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko)

w roku szkolnym ……………………. do klasy ……………………………

UZASADNIENIE………………………………………………………………………………….....…….

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

………………………………………..
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Informacja
W przypadku przyjęcia dziecka w wyniku postępowania rekrutacyjnego należy podać informację o dziecku oraz złożyć oświadczenie dołączone do karty zapisu dziecka.

……………………………………………………… dnia ….………………………………………


 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP