Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Środa - 20 lutego 2019 Anety, Lehca, Leona     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
 
Załącznik nr 4
 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2
im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
 
PODSTAWA PRAWNA
 
    Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2013r., poz. 532).
    Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U z 2013r., poz. 957).
    Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 520).
    Art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 
Organizator pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
Dyrektor Szkoły
 
Koordynator pomocy psychologiczno- pedagogicznej: 
pedagog szkolny
 
Organizator pomocy psychologiczno- pedagogicznej
dla konkretnego ucznia: 
wychowawca klasy
 
Realizatorzy pomocy psychologiczno- pedagogicznej
dla konkretnych uczniów:
wychowawcy klas, nauczyciele, specjaliści
 
ROZDZIAŁ I
 
ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
 
§ 1.
1.    Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno--pedagogiczną na zasadach określonych przepisami prawa.
2.    Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w Szkole organizuje i nadzoruje Dyrektor Szkoły.
3.    Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie Szkoły
koordynuje pedagog szkolny.
4.    Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają uczniom pracujący z nimi nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności pedagog szkolny oraz (jeżeli jest zatrudniony) logopeda.
5.    Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie pomocy konkretnemu uczniowi jest wychowawca klasy.
§ 2.
1.    Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1)    z niepełnosprawności;
2)    z niedostosowania społecznego;
3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)    ze szczególnych uzdolnień;
5)    ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6)    z zaburzeń komunikacji językowej;
7)    z choroby przewlekłej;
8)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9)    z niepowodzeń edukacyjnych;
10)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:
1)    rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
2)    rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów.
3.    Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
4.    Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1)    rodzicami uczniów;
2)    poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3)    placówkami doskonalenia nauczycieli;
4)    przedszkolami, szkołami i placówkami;
5)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
5.    Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy:
1)    ucznia;
2)    rodziców ucznia;
3)    Dyrektora Szkoły;
4)    nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
5)    pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
6)    poradni;
7)    asystenta edukacji romskiej;
8)    pomocy nauczyciela;
9)    pracownika socjalnego;
10)     asystenta rodziny;
11)    kuratora sądowego.
 
ROZDZIAŁ II
 
FORMY UDZIELANEJ POMOCY
 
§ 3.
1.    W Szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:
1)    zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)    zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
3)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4)    porad i konsultacji.
2.    Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
3.    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
4.    Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
5.    Zajęcia logopedyczne (jeżeli jest zatrudniony w Szkole logopeda) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
6.    Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
7.    Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut,
a godzina zajęć specjalistycznych– 60 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
§ 4.
1.    W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 
ROZDZIAŁ III
 
ZADANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
 
§ 5.
1.    Nauczyciele i specjaliści prowadzą w Szkole porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia.
2.    Nauczyciele oraz specjaliści w Szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
3.    Nauczyciele i specjaliści w Szkole prowadzą w trakcie bieżącej pracy z uczniami w szczególności obserwację pedagogiczną, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
1)    trudności w uczeniu się, w tym- w przypadku uczniów klas I-III-  wystąpienia ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się;
2)    szczególnych uzdolnień.
4.    W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista, niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej i informują o tym wychowawcę klasy.
 
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
 
§ 6.
1.    Dyrektor Szkoły organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną, w szczególności:
1)    ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym w roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form;
2)    informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 7);
3)    tworzy Zespoły dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
4)    wyznacza koordynatora dla poszczególnych Zespołów, którymi są wychowawcy uczniów objętych pomocą;
5)    informuje nauczycieli, wychowawców, specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
6)    monitoruje udzielaną w Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2.    Dyrektor Szkoły, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, które mogą być inicjatorami udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 
ZADANIA KOORDYNATORA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ - PEDAGOGA SZKOLNEGO
 
§ 7.
1.    Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
2)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
3)    wspieranie rodziców i nauczycieli w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów;
4)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
5)    prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia oraz przechowywanie jej w indywidualnych teczkach uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną;
6)    przygotowywanie wspólnie z wychowawcami klas pisemnej informacji do rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane i przekazywanie Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia (załącznik nr 7);
7)    ustalanie terminów spotkań Zespołów powołanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
8)    zawiadomienie o terminie spotkania Zespołów: Dyrektora Szkoły i wszystkich członków (z tygodniowym wyprzedzeniem);
9)    zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o terminie i miejscu spotkania Zespołów w formie pisemnej z tygodniowym wyprzedzeniem
(po uzyskaniu upoważnienia od Dyrektora Szkoły);
10)    na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub za jego zgodą zapraszanie na spotkania Zespołów powołanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego innych osób, w szczególności: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedę lub innego specjalistę,
11)    nawiązywanie kontaktów z PPP, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 
 ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY
 
§ 8.
1.    Wychowawca klasy organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną konkretnemu uczniowi, tj.:
1)    dokonuje diagnozy uczniów mających trudności edukacyjne oraz uczniów zdolnych;
2)    kwalifikuje uczniów do objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną;
3)    rozmawia o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych swoich wychowanków z nauczycielami, przyszłymi realizatorami pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
4)     planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie indywidualnego nauczania i opiniach poradni;
5)    informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
6)    ustala wspólnie z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym formy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
7)    sporządza wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną swojej klasy po wcześniejszych konsultacjach z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami;
8)    przygotowuje wspólnie z pedagogiem szkolnym pisemną informację do rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane (załącznik nr 7);
9)    współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią lub innymi osobami, które mogą być inicjatorami udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
10)    gromadzi dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno- pedagogicznej w teczce wychowawcy;
11)    spotyka się z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu przekazania dokumentów zawierających informację o formach, sposobach, okresie przewidzianym na pomoc psychologiczno- pedagogiczną konkretnemu uczniowi;
12)    dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego.
2.    Wychowawca klasy pełni funkcję koordynatora Zespołów powołanych dla uczniów swojej klasy, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
ZADANIA KOORDYNATORA ZESPOŁU POWOŁANEGO DLA UCZNIA POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 
§ 9.
1.    Koordynatorem Zespołu powołanego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest jego wychowawca.
2.    Koordynator Zespołu powołanego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada za sprawną pracę Zespołu (planowanie, monitorowanie i ewaluację udzielanej pomocy, sporządzanie oraz przechowywanie dokumentacji, przebieg posiedzeń Zespołu).
 
ZADANIA LOGOPEDY
 
§ 10.
1.    W Szkole może być zatrudniony logopeda.
2.    Do zadań logopedy należy:
1)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
2)    prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 
ROZDZIAŁ IV
 
TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 
§ 11.
1.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się Zespół, który tworzą wychowawca, nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
2.    Pracą Zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń.
3.    Zadania Zespołu:
1)    panuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
2)    opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET) po dokonaniu wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;
3)    IPET określa:
a)    zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,
b)    zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
c)    formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,
d)    działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz ośrodkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
4)    dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej raz w roku szkolnym, określając jednocześnie wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem.
4.    W spotkaniach Zespołu mogą także uczestniczyć:
1)    na wniosek Dyrektora Szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2)    na wniosek rodziców ucznia lub za ich zgodą - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
5.    Spotkania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
     
     
 
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP