Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Informacje dla rodziców Poniedziałek - 18 lutego 2019 Konstancji, Krystiana, Sylwany     
polski
Wyszukiwarka
Informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem Ogłoszenia
Zmarł Pan Władysław Otfinowski- emerytowany nauczyciel i dyrektor naszej szkoły
Informacje dotyczące przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”
Apel uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbk. do mieszkańców naszej gminy
Uczniowie naszej szkoły zaczynają oszczędzać w SKO
 
 
Informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem
 
Pierwsze stypendia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie naszej gminy zostały przydzielone za rok szkolny 2011/2012.
Stypendia uczniom naszej szkoły wręczył Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Pan Marcin Czerniec na uroczystym apelu z okazji Pasowania Pierwszoklasistów w dniu 03.10.2012 r.
 
Zasady przyznawania stypendium określa
UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki
§ 2. 1. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:
1) za wybitne wyniki w nauce - stypendium naukowe,
2) za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne - stypendium sportowe lub artystyczne,
3) za wzorowe zachowanie - stypendium wzorowej postawy społecznej.
2. Stypendia przyznawane są uczniom uczęszczającym do klas IV-VI szkół podstawowych oraz do klas I-III gimnazjów.
3. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
5. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł.
6. Dokumentację stypendium stanowią:
a) kompletny wniosek o stypendium
b) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.
7. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. 1. Stypendia naukowe mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
1) osiągają wysokie wyniki w nauce (w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości minimum 5,5),
2) są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym (od I do III miejsca) lub wojewódzkim (od I do VI miejsca) lub ogólnopolskim.
2. Stypendia sportowe lub artystyczne mogą być przyznane uczniom, posiadającym co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) są laureatami olimpiad lub konkursów w dziedzinach artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (od I do III miejsca) lub wojewódzkim (od I do VI miejsca) lub ogólnopolskim,
2) są finalistami lub zwycięzcami, bądź uzyskali wyróżnienie i nagrody za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o charakterze międzynarodowym,
3. Stypendia za wzorowe zachowanie mogą być przyznane uczniom posiadającym wzorową ocenę zachowania oraz spełniającym jeden z niżej wymienionych warunków:
1) wykazali się 100% frekwencją w danym roku szkolnym,
2) brali czynny udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach, akcjach oraz innych spotkaniach na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
2) instytucje kultury, klub i stowarzyszenia sportowe.
2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki do dnia 15 lipca każdego roku.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko ucznia,
2) datę urodzenia,
3) nazwę szkoły oraz klasę do której uczęszcza,
4) uzasadnienie zawierające szczegółowe informacje o osiągnięciach ucznia,
5) opinię wychowawcy klasy lub opinię dyrektora szkoły.
4. Do wniosku dołącza się:
1) potwierdzoną kopię świadectwa szkolnego,
2) kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
§ 5. 1. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki do 30 września każdego roku.
2. Jednemu uczniowi może być przyznane jedno stypendium.
3. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP