Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Informacje dla rodziców Poniedziałek - 18 lutego 2019 Konstancji, Krystiana, Sylwany     
polski
Wyszukiwarka
Informacje dotyczące przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” Ogłoszenia
Zmarł Pan Władysław Otfinowski- emerytowany nauczyciel i dyrektor naszej szkoły
Informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem
Apel uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbk. do mieszkańców naszej gminy
Uczniowie naszej szkoły zaczynają oszczędzać w SKO
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNÓW KLASY SZÓSTEJ
DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”
 
Wychowanie do życia w rodzinie należy postrzegać, jako integralną część wychowania ogólnego.
Nauczyciele na kolejnych etapach edukacyjnych poruszają hasła programowe dotyczące rodziny, funkcji płciowości i komunikacji międzyludzkiej.
Układ treści programowych odpowiadający poszczególnym etapom edukacyjnym związany jest z poziomem rozwojowym uczniów. Każdy cykl jest dostosowany do wieku uczniów, ich możliwości percepcyjnych.
Specyfika zajęć polega na tym, że przygotowują one do skutecznego radzenia sobie w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich, akceptacji swojej płciowości i dokonywania właściwych, odpowiednich wyborów.
Nadrzędnym celem realizacji „Wychowanie do życia w rodzinie” jest takie oddziaływanie na uczniów, aby przemyślenia i wnioski płynące z zajęć pomogły im lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rzutowały na podejmowanie właściwych decyzji obecnie i w przyszłości.
 
Treści nauczania realizowane w szkole podstawowej:
 
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.
4. Macierzyństwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu
rozrodczego człowieka.
5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.
6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała.
7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.
8. Higiena okresu dojrzewania.
9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
10.Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
11.Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.
12.Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
13.Odpowiedzialność za własny rozwój. Samowychowanie.
 
Lekcje są realizowane według programu nauczania:
 
Król T., Maśnik K., Węglarczyk G. , Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej, Wydawca: Rubikon, Nr dopuszczenia DKW-4014-253A/99
 
Na lekcjach obowiązuje podręcznik:
 
Król T. (red.). - Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. Wyd. RUBIKON. Nr MEN 189/99. 
Przedmiot nie podlega ocenie.
 
Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela Alicję Walerian.
 

Opracowanie: Alicja Walerian

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP