Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Plan Pracy Szkoły 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

 

Załącznik do Uchwały  nr 1/2013/2014

 

PLAN PRACY SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Zadania

Kryteria sukcesu

Sposób realizacji

Czas

Sposób ewaluacji/odpowiedzialni

Opracowanie rozkładów materiałów z poszczególnych przedmiotów.

Uczeń umie korzystać z różnych źródeł wiedzy

 i wykorzystywać wiedzę z innych przedmiotów.

Nauczyciele opracowują rozkłady.

02 wrzesień 2013

monitorowanie przez dyrektora

Kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów.

Kryteria ocen ze sprawdzianów, kartkówek. Zasady przyjęte

 i stosowane.

Dyskusje w zespołach przedmiotowych

02 wrzesień 2013

obserwacje dyrektora

Zaznajomienie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania.

Uczniowie i rodzice znają kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów. Ocena motywuje ucznia.

Kryteria oceniania omówione na spotkaniach z rodzicami. Zbiór kryteriów ocen

z poszczególnych przedmiotów opracowanych w formie broszury.

11 wrzesień 2013

kontrolowanie                   przez wychowawców podpisów rodziców złożonych w zbiorze kryteriów ocen

Umiejętność

uczenia się.

Uczniowie znają

 i stosują nowoczesne techniki uczenia się. Nauczyciele wykorzystują wzmocnienia pozytywne w pracy dydaktycznej.

Działania zespołów przedmiotowych.

cały rok

obserwacje, hospitacje dyrektora

Kontynuacja wspierania uczniów uzdolnionych.

Indywidualną opieką objęte są dzieci zdolne. Organizowane są różne formy zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami.

Koła zainteresowań zgodne z zainteresowaniem. Typowanie uczniów uzdolnionych jako lidera grupy.

cały rok

monitorowanie działań przez dyrektora, przewodniczących zespołów przedmiotowych,

pedagoga szkolnego

Opracowanie przez Zespół nauczycieli pracujących z uczniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

dla uczniów

 z orzeczeniem

o kształceniu specjalnym z uwagi na spektrum autyzmu

Rozwój osobowości dziecka niezależności, efektywne funkcjonowanie w środowisku.

Prace z uczniem wg

IPET-u w oparciu o podstawę programową

 

15 wrzesień 2013

monitorowanie działań przez pedagoga szkolnego

 i zespół pracujący z uczniem

Przeprowadzenie diagnoz kolejnych prób i sprawdzianów uczniów.

 

 

 

Zbieranie informacji w każdej klasie.

System badania

i diagnozowania osiągnięć uczniów

prowadzony jest na każdym etapie edukacji szkolnej.

 

Wychowawcy klas przygotowują informacje o sprawdzianach w formie zestawień w tabeli.

Opracowanie programów poprawy efektywności kształcenia

z uwzględnieniem przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

cały rok

monitorowanie działań przez wychowawców klas i dyrektora

Programy własne oparte o podstawę programową, ale dopasowane do warunków lokalnych.

Nauczyciele kontynuują pracę z programami własnymi.

Działanie zespołów przedmiotowych.

cały rok

monitorowanie działań przez dyrektora

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia nauczycieli.

Zespoły przedmiotowe uczestniczą w radach szkoleniowych.

Dyskusje nauczycieli. Przeprowadzenie rady szkoleniowej w kontekście uzyskanych efektów.

13 wrzesień  2013

lider WDN

Opracowanie programu wychowawczego, harmonogramu działań wychowawczych;

 

Opracowanie programu profilaktyki

Program wychowawczy wspomaga realizację wizji i misji szkoły.

Opracowanie planów wychowawczych.

30 wrzesień 2013

 

pedagog szkolny, wychowawcy, rodzice

Dbanie o zdrowy styl życia uczniów.

Jesteśmy zdrowi – uczniowie opanowują nawyki zdrowego i higienicznego trybu życia.

Częsty, systematyczny kontakt z higienistką szkolną. Udział w Rządowym Programie „Szklanka mleka’ całej społeczności uczniowskiej oraz w programie „Owoce w szkole” kl. I-III

cały rok

higienistka szkolna, nauczyciele, pedagog szkolny

Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

Pozytywny wizerunek szkoły.

Imprezy i uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe z udziałem rodziców. Udział w konkursach gminnych, rejonowych i wyższego szczebla

według kalendarza.

artykuły w prasie lokalnej, na stronie internetowej, informatory

gazetka szkolna

Unowocześnienie  i usprawnienie bazy dydaktycznej.

Dostęp uczniów do informacji z Internetu. Ulepszenie bazy szkoły, w miarę możliwości zakup brakujących pomocy dydaktycznych. Poprawianie warunków socjalnych, aby osiągać coraz lepsze wyniki w dziedzinie dydaktyki

 i wychowania.

Kontynuacja kupowania pomocy dydaktycznych. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Systematyczna kontrola warunków sanitarno – higienicznych szkoły.

cały rok

monitorowanie przez dyrektora, komisje

Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.

Rodzice są partnerami w pracy wychowawczej szkoły. Uczeń potrafi rozmawiać o swoich problemach. Uczymy, że prawda jest największą wartością.

Pedagogizacja rodziców w formie „okrągłego stołu”. Zadbanie o klimat i formę spotkań z rodzicami. Współpraca z pedagogiem szkolnym i specjalistami

z Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej. Rodzice potrafią pomóc dzieciom w rozwiązywaniu problemów.

cały rok

monitorowanie przez dyrektora, wychowawców klas, pedagoga szkolnego, nauczycieli

Uczymy uczniów życia

w społeczeństwie

i tolerancji.

 

Zapoznanie uczniów z prawami człowieka.

Zna normy życia społecznego, jest tolerancyjny.

Praca nad poprawą relacji interpersonalnych

u uczniów. Diagnozowanie poprzez ankiety i badania socjometryczne. Uczestnictwo w zajęciach, godzinach wychowawczych

i konkursach. Gromadzenie materiałów dotyczących praw człowieka.

cały rok

monitorowanie przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga

Ochrona uczniów przed zagrożeniami: agresją, przemocą w szkole i rodzinie oraz uzależnieniami

Uczniowie i ich rodzice znają procedury uruchomienia „Niebieskiej Karty”

 

 

 

 

Uczeń zna konsekwencje stosowania używek.

Udzielenie kompleksowych informacji a możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia ze strony szkoły.

 

Organizowanie konkursów, spotkań

z terapeutami, pracownikami służby zdrowia, policją. Przeciwdziałanie narkomanii, nikotynie, alkoholizmowi – tematyka godzin wychowawczych.

cały rok

pedagog szkolny, wychowawcy klas

Organizowanie właściwej opieki nad uczniami.

Wiedza jak zadbać

o swoje bezpieczeństwo. Przestrzegają regulaminu szkoły dotyczącego zachowania się podczas przerw.

Sprawnie działający monitoring w szkole.

Objęcie opieką uczniów dojeżdżających będących na świetlicy. Zapewnienie opieki przez rodziców bezpiecznego powrotu

z zajęć pozalekcyjnych

i dyskoteki.

 

Przeprowadzenie rady szkoleniowej

o obowiązkach nauczycieli w zakresie przestrzegania przepisów BHP w trakcie opieki świetlicowej dzieci.

 

Wychowawcy, pedagog szkolny

Dożywianie uczniów- współpraca z GOPS, sponsorami.

Pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Opieka nad „Eurosierotami”

Prowadzenie monitoringu w zakresie potrzeb dożywiania.

 

Kwalifikacje dzieci

z najuboższych rodzin 

na dożywianie.

Pomoc w formie darów.

cały rok

pedagog szkolny, wychowawcy

Współpraca Radą Rodziców

Zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Opracowanie planów

z zakresu opieki. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych. Udział rodziców

w komisjach wychowawczych.

według kalendarza

rodzice, nauczyciele

Współpraca

z innymi szkołami

 

 

 

 

Uczymy uczniów życia

w społeczeństwie, wychowujemy

w duchu patriotyzmu

 i chrześcijaństwa.

Pozytywny wizerunek szkoły.

 

 

 

 

Uczeń zna normy społeczne w szkole, potrafi szanować godność rówieśników i ich przekonania.

Zna prawa człowieka. Poznanie swojego regionu.

Kontynuowanie współpracy z Rodziną Szkół im. Papieża Jana Pawła II oraz szkołami

na terenie gminy.

 

Uczeń zapoznaje się

i stosuje powszechnie uznane normy życia społecznego.

 

 

 

 

cały rok

dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele, nauczyciel religii

Rozwój organizacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie stanu obecnego świetlicy oraz analiza potrzeb (wyposażenie świetlicy)

Uporządkowane, sprawne i dobrze zorganizowane działania bieżące szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesjonalny rozwój kadry.

 

 

 

 

Właściwe zapewnienie warunków dzieciom 6-letnim w chwili przyjęcia ich

do szkoły.

 

 

Właściwe wykorzystywanie bazy do rozwoju intelektualnego dziecka.

Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem placówki. Utrzymanie ciągłości i opieki nad uczniami, skuteczne dyżurowanie. Regulaminy wewnętrzne, przećwiczone procedury alarmowe

i zachowania bezpieczeństwa. Monitorowanie funkcjonowania szkoły,

w tym systematyczna kontrola dokumentacji szkolnej.

 

Rozwijanie zawodowych kompetencji nauczycieli, uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego. Dokonywanie oceny nauczycieli, którzy mają ocenę nieaktualną lub jej nie mają.

 

Stworzenie warunków sprzyjających wspólnej nauce oraz zabawie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

 

Plan pracy świetlica szkolna

cały rok

dyrektor, nauczyciele

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP