Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013
 
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
 
Karta zapisu dziecka do szkoły.doc
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.doc
     
Sprawy dotyczące przyjmowania uczniów do szkół podstawowych reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
Zgodnie z:
§ 4 ww. rozporządzenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę lub innej należącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się:
1.    z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2.    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 
1) KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
I.  Zasady ogólne
 
1. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego na podstawie złożonych przez rodziców do sekretariatu szkoły kart zgłoszenia dziecka.
 
2. Termin pobierania i składania kart dziecka od 1 marca do 31 marca 2014r.
 
3. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny rozpoczyna się dla dzieci urodzonych w 2007r. oraz w 2008r. od 1 stycznia 2008r. do końca czerwca 2008r.
 
4. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 na wniosek rodziców mogą być przyjęte z urzędu lub w drodze postępowania rekrutacyjnego dzieci urodzone w 2008r. od 1 lipca do 31 grudnia.
 
5. W przypadku wolnych miejsc będą przyjmowani uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 
6. Termin składania wniosków wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją potwierdzającą kryteria rekrutacji uczniów – od 1 marca do 30 czerwca 2014r.
 
7. Termin pracy komisji rekrutacyjnej oraz ogłoszenia wyników naboru – 4 lipca 2014r.
 
8. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły w składzie:
- pedagog szkolny – przewodniczący komisji
- wychowawcy klas pierwszych.
 
9. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
W kryteriach uwzględnia się ogólne zasady rekrutacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty:
- pierwszeństwo przyjęcia dzieci mieszkających
w Gminie Kamieniec Ząbkowicki,
- uwzględnienie potrzeby godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi,
- dzieci rodziców samotnie wychowujących,
- dzieci niepełnosprawne,
- dzieci rodziców niepełnosprawnych.
 
II.   Kryteria szczegółowe
 
1. Uczniowie mieszkający w Gminie Kamieniec Ząbkowicki – 10 punktów.
 
2. Uczniowie,którzy mają rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr 2
w Kamieńcu Ząbkowickim – 10 punktów.
 
3. Dzieci niepełnosprawne – 10 punktów.
 
4. Dzieci wychowywane przez samotnych rodziców – 10 punktów.
 
5. Dzieci przebywające pod opieką rodziny ze względu na pracę wielozmianową rodziców – 10 punktów.
 
6. Dzieci objęte pieczą zastępczą – 10 punktów.
 
7. Dzieci, których jedno z rodziców jest niepełnosprawne – 10 punktów.
 
8. Dzieci, których oboje rodzice są niepełnosprawni – 10 punktów.
 
9. Dzieci zamieszkałe w tym samym sołectwie – 10 punktów.
 
10. Dzieci rodziców pracujących w Zespole Szkół nr 2
w Kamieńcu Ząbkowickim – 10 punktów.
 
III.  Opis kryteriów  oraz pracy komisji
 
1. Kryteria mają jednakową wartość.
 
2. Punkty przyznaje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna.
 
3. O przyjęciu dziecka decyduje liczba punktów.
 
4. Maksymalna liczba punktów wg kryteriów – 100 punktów.
 
5. Na wolne miejsca, którymi dysponuje szkoła, zostają przyjęte dzieci  z największą liczbą punktów kryterialnych.
 
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym lub jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie rekrutacyjnym, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienie jak największej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, w której rodzice, szczególnie samotnie wychowujący dzieci, muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.
 
IV. Wymagane dokumenty
 
Zaświadczenia potwierdzające kryteria.
 
2) POZOSTAŁE KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
 
1. W przypadku wolnych miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 
2. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor szkoły.
 
3. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 
 
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II
w Kamieńcu Ząbkowickim
(dotyczy uczniów/dzieci spoza obwodu szkoły)
 
 Proszę o przyjęcie mojego dziecka
 
………………....................................................................................................................
( imię i nazwisko)
 
w roku szkolnym ……………………. do klasy …………………….................………
 
UZASADNIENIE……………………………………………...........................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
   
....................................................................................
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)


Informacja:
W przypadku przyjęcia dziecka w wyniku postępowania rekrutacyjnego należy podać informację o dziecku oraz złożyć oświadczenie dołączone do karty zapisu dziecka.


……………………………………………………… dnia ……………………..............

 
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP