Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013
 
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Plan_nadzoru_2013_2014.pdf
 
Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. Nr 0 poz. 560).
 
Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty,
w trybie planowych lub doraźnych działań. Działania te prowadzone przez dyrektora szkoły i wynikają z potrzeb szkoły.
 
W myśl art. 33 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny polega na:
 • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli,
 • analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
 • udzielaniu pomocy szkole i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
Nadzorowi w szczególności podlega:
 • zgodność zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami,
 • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania Sprawdzianu w klasie szóstej,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • przestrzeganie statutu,
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Źródła planowania:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014:
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
    W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych monitorowane będą:
 • Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki  doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 
    W zakresie kontroli w szkołach podstawowych zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują poniższe zagadnienia:
 • Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
 • Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej.
 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole.
 • Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
 • Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I– III.
    W roku szkolnym 2013/2014 ewaluacja problemowa w szkołach podstawowych dotyczyć będzie wymagań:
 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Respektowane są normy społeczne.
Plan nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, obejmujący:
 • Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:
 • Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
 • Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów edukacyjnych.
Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku 2012/2013:
 • Każdy  nauczyciel zobowiązany jest przed początkiem roku szkolnego przypomnieć sobie Statut Szkoły, w tym ZWO.
 • Każdy  nauczyciel zobowiązany jest opracować PSO z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz własnych doświadczeń dotyczących oceniania.
 • Wszyscy wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani wskazać  rodzicom i uczniom  miejsca, gdzie są stale dostępne dokumenty określające zasady oceniania (biblioteka, gazetka szkolna, szkolna strona internetowa, poszczególne klasy).
 • Wszyscy wychowawcy są zobowiązani tak poprowadzić zebranie z rodzicami, na którym przedstawiają ZWO oraz PSO, aby wszyscy rodzice mieli świadomość, że zostali poinformowani o szkolnym systemie oceniania. 
 • W działaniu tym należy uwzględnić również rodziców nieobecnych na zebraniu, których należy zapoznać z  ZWO. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy klas są zobowiązani wypracować skuteczne metody informowania rodziców o ocenach ich dzieci.
 • Uświadamiać rodziców, że zaplanowane w ciągu roku szkolnego zebrania z rodzicami oraz indywidualne spotkania i rozmowy, to czas, kiedy rodzice uzyskują również informacje o ocenach swoich dzieci.
  Wykorzystywać różne sposoby  powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci, taż aby mieli oni poczucie, że na bieżąco są  informowani o brakach i osiągnięciach edukacyjnych swoich dzieci.
 • Zachęcać uczniów do aktywnego korzystania z istniejącej w szkole oferty zajęć pozalekcyjnych.Poszerzać w miarę możliwości ofertę zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.
 • Motywować uczniów do systematycznej nauki.
 • Podjąć działania zmierzające do skuteczniejszego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, w tym czytania cichego ze zrozumieniem.
 • W dalszym ciągu wykorzystywać analizy sprawdzianów diagnozujących, sprawdzianów próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej do określania stopnia opanowania przez uczniów konkretnych obszarów wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej, modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, udoskonalania warsztatu pracy, metod i form pracy z uczniami oraz w celu wspierania zdolności uczniów i likwidowania braków edukacyjnych.
 • Zwrócić szczególną uwagę na dzieci zdolne, które osiągają niższe wyniki w nauce wyrażone oceną szkolną w porównaniu ze swoimi możliwościami i stworzyć im warunki pozwalające na wykorzystanie ich potencjalnych możliwości intelektualnych.
 • Uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem  (na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, podczas indywidualnych rozmów z uczniami, na bieżących lekcjach z poszczególnych przedmiotów, przekazywać rodzicom wskazówki dotyczące przyczyn stresu i konkretne sposoby uczenia dzieci radzenia sobie ze stresem).
 • Konsekwentnie przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systematycznie analizować szkolne osiągnięcia edukacyjne uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 • Włączać rodziców do współpracy i pogłębiać ich świadomość edukacyjną.

  Formy nadzoru:
 • Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające przeprowadzane przez dyrektora szkoły w zakresie zagadnień uznanych w szkole za istotne.
 • Kontrola – działania dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
 • Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań w szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów.
 • Monitorowanie – forma systematycznej oceny przebiegu działań lub procesów.
 • Ocenianie pracy nauczycieli.
 • Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.
 • Ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres odbywania stażu na kolejny stopień zawodowy.

  Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego:
 • Nadzór pedagogiczny w szkole sprawuje dyrektor szkoły
 • .Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
 • Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:
  • jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,
  • obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli,
  • etyki zawodowej,
  • dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników  nadzoru.

  Plan nadzoru zawiera:
 • Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram.
 • Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
 • Tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.
 • Harmonogram obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 • Plan dokonywania oceny pracy nauczycieli.
 
EWALUACJA
 
 WYMAGANIE: 
 
Rodzice są partnerami szkoły.
 
CEL EWALUACJI: 
 
Doskonalenie zasad współpracy z rodzicami w celu podniesienia jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 
KRYTERIA:
 • zgodność z przepisami prawa,
 • przepływ informacji,
 • wykorzystanie informacji,
 • przestrzeganie zasad współpracy,
 • doskonalenie zasad współpracy,
 • współdecydowanie.
 
 Zadanie:
Zebranie informacji na temat pozyskiwania i wykorzystania opinii rodziców dotyczących pracy szkoły.
 
Pytania kluczowe:
 • W jaki sposób szkoła pozyskuje informacje od rodziców na temat swojej pracy oraz jak je wykorzystuje?
 • W jaki sposób nauczyciele uwzględniają w swojej pracy opinie rodziców?
 
Przedmiot badania:
 • frekwencja rodziców na zebraniach i indywidualnych, spotkaniach, aktywność rodziców na zebraniach w sprawach działalności szkoły
 
Sposób realizacji, metody, techniki, narzędzia:
 • sprawozdania semestralne i roczne wychowawców klasowych,
 • ankieta dla rodziców, będąca źródłem ich opinii o szkole,
 • wywiady/ ankiety z nauczycielami, obserwacja zebrania wychowawcy klasy z rodzicami
 
 Termin: cały rok szkolny
 
Podmiot badań: nauczyciele, rodzice
 
 Zadanie:
Zebranie informacji na temat współpracy szkoły z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
 
Pytania kluczowe:
 • Jakie są formy wspierania przez szkołę rodziców w wychowywaniu dzieci?
 • W jakich obszarach szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?
 • Jakie działania podejmuje szkoła w zakresie organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej?
 • Czy szkoła prezentuje swoje osiągnięcia?
 • Czy nauczyciele przygotowując uroczystości, angażują wszystkich uczniów?
 • Czy wszyscy nauczyciele chętnie współpracują z rodzicami?
 
Przedmiot badania:
 • zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 • kontakty wychowawcy z rodzicami (zebrania, spotkania indywidualne)
 • spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami
 •  sposób informowania rodziców o postępach dziecka w nauce
 • sposób informowania rodziców o zachowaniu dziecka
 • realizacja zadań zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły oraz
w Szkolnym Programie Profilaktyki
 • zasady współpracy nauczycieli, pedagoga szkolnego i rodziców w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących dzieci
 • sposoby prezentowania osiągnięć uczniów
 
Sposób realizacji, metody, techniki, narzędzia:
 • analiza dokumentacji przebiegu nauczania
 • analiza dokumentacji dotyczącej uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną
 • sprawozdania semestralne i roczne wychowawców klasowych
 • sprawozdania pedagoga szkolnego
 • sprawozdania nauczycieli z realizacji powierzonych zadań
 • ankieta dla rodziców, będąca źródłem ich opinii o szkole
 • wywiady/ ankiety z nauczycielami
 • przegląd szkolnej strony internetowej, kroniki szkoły, gazetek, publikacji w prasie lokalnej
 
Termin: cały rok szkolny
 
Podmiot badań:  nauczyciele, rodzice
 
Zadanie:
Zebranie informacji na temat:
-   Współdecydowania rodziców w sprawach szkoły i ich uczestnictwa w podejmowanych działaniach.
-   Realizacji inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.
 
Pytania kluczowe:
 •  W jakim stopniu znane są rodzicom dokumenty regulujące podstawowe zakresy funkcjonowania szkoły?
 • W jakich sprawach szkoły współdecydują rodzice?
 • Na czym polega udział rodziców w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki i rocznych planów wychowawców klas?
 • W jaki sposób szkoła angażuje rodziców w realizację zadań szkoły, klasy?
 • Czy szkoła chętnie współpracuje z rodzicami na rzecz promowania się w środowisku?
 • Jakie działania na rzecz szkoły wynikają z inicjatywy rodziców?
 • W jaki sposób szkoła wyróżnia rodziców zaangażowanych w jej działalność?
 • Jakie szkoła widzi możliwości w obszarze doskonalenia współpracy z rodzicami?
 • Jak oceniana jest wzajemna współpraca przez rodziców i nauczycieli?
 
Podmiot badań: nauczyciele, rodzice
 
Sposób realizacji, metody, techniki, narzędzia:
 • sprawozdania semestralne i roczne wychowawców klasowych
 • analiza dokumentów
 • wywiady
 • ankiety
 • obserwacje imprez, uroczystości, spotkań integracyjnych
 •  przegląd szkolnej strony internetowej, kroniki szkoły, gazetek, publikacji w prasie lokalnej
 
Termin:  cały rok szkolny
 
Podmiot badnauczyciele, rodzice
 
TERMINY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI EWALUACYJNYCH

1.    Rozpracowanie metod badawczych, przygotowanie narzędzi badawczych — październik 2013 r.

2.    Przebieg ewaluacji: przeprowadzenie badania, zbieranie informacji — od listopada 2013r. do końca kwietnia 2014 r.

3.    Analiza zebranych informacji — od listopada 2013 r. do końca kwietnia 2014 r.

4.    Opracowanie raportu, wniosków i rekomendacji — maj/ czerwiec 2014 r.

5.    Prezentacja raportu czerwiec — 2014 r.
           
     
     
 
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP