Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013
 
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
 
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Papieża Jana Pawła II
ROK SZKOLNY 2012/2013
 
W OBSZARZE I:
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,
WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY
 
Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Szkoła doskonali efekty swojej pracy.
 

WYMAGANIA

1.1.    Analizuje się wyniki sprawdzianów zewnętrznych.
1.2.    Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
 
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)
 
WPROWADZENIE
 
Celem ewaluacji jest:
 
 • Zebranie informacji, czy w szkole efektywnie przeprowadza się analizę wyników sprawdzianów zewnętrznych i czy wdrażanie wniosków z tych analiz wpływa na uzyskanie lepszych wyników kształcenia, adekwatnych do możliwości uczniów.
 • Ustalenie, co możemy jeszcze zrobić, aby proces analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych w lepszym stopniu oddziaływał na efekty kształcenia.
 
CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONEGO BADANIA
 
Raport zawiera:
 
I.    CZĘŚĆ INFORMACYJNĄ -  w której określono:
 
 • zasadniczy obiekt badań (przedmiot ewaluacji),
 • kryteria ewaluacyjne (aspekty brane pod uwagę w badaniu),
 • pytania kluczowe, na które szukano odpowiedzi w ramach prowadzonych badań.
 
II.    ANALIZĘ WYNIKÓW- która przedstawia:
 
 • dostosowane do kolejnych pytań kluczowych metody oraz narzędzia badania,
 • przyjęte dla danego obszaru i dostosowane do określonego wymagania wskaźniki wewnętrzne, świadczące o istnieniu lub/i natężeniu badanego zjawiska,
 • pozyskane w badaniach uszczegółowione informacje na temat poszczególnych wskaźników ewaluacyjnych.
 
III.    CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCĄ -  która obejmuje wnioski i rekomendacje.
 
I.    CZĘŚĆ INFORMACYJNA
 
Zasadniczym obiektem badań prowadzonych w ramach ewaluacji były wyniki uczniów w nauce oraz wyniki sprawdzianów:
 
 • Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty organizowany przez GWO w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA,
 • Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z Operonem,
 • Sprawdzianu w klasie VI  przeprowadzanego prze OKE,
 • Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty „Spotkanie w ciemnościach” (test z j. polskiego i matematyki),
 • Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013,
 • Sprawdzianów diagnozujących  z j. polskiego w klasach IV, V i VI  przygotowanych  przez WSiP,
 • Sprawdzianów diagnozujących z matematyki w klasach IV, V i VI  organizowanych przez GWO w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA,
 • Sprawdzianów diagnozujących  z historii w klasach IV, V i VI ,
 • Sprawdzianów  diagnozujących umiejętności z muzyki w klasie IV, V i VI,
 • Sprawdzianów diagnozujących umiejętności z plastyki w klasie IV i V,
 • Sprawdzianu diagnozującego z języka niemieckiego w klasie VI,
 • Sprawdzianów diagnozujących z informatyki w klasie IV,
 • Sprawdzianu diagnozującego z religii dla kl. IV,
 • Sprawdzianów diagnozujących w klasach I i II,
 • Sprawdzianów bieżących, semestralnych i rocznych z poszczególnych edukacji i przedmiotów w klasach I– VI oraz wyniki uczniów w nauce.
 
W badaniu wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne:
 
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Wyniki sprawdzianów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły.
 • Do analizy wyników sprawdzianów stosuje się różnorodne metody analizy wyników.
 • Wnioski z analiz wyników sprawdzianów są wdrażane.
 • Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianów przyczyniają się do wzrostu efektów edukacyjnych.
 • W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.
 
II.    ANALIZA WYNIKÓW
 
PYTANIA KLUCZOWE
 
 • Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z obowiązującymi w poszczególnych klasach podstawami programowymi?
 • Czy bieżące sprawdziany uwzględniają efekty określone w podstawach programowych?
 
METODY/ NARZĘDZIA BADAWCZE
 
 • Analiza dokumentacji
 • Ankieta dla nauczycieli „Przygotowanie uczniów do sprawdzianów”
 • Ankieta dla nauczycieli „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Czy analizuje się wyniki sprawdzianu?”
 • Ankieta dla nauczycieli: „W jakim stopniu systematyczna realizacja treści podstawy programowej wpływa na wyniki sprawdzianów?”
 • Przegląd publikacji na szkolnej stronie internetowej, na portalu internetowym doba.pl, w regionalnej gazecie Echo Tygodnia
 • Wywiad z pedagogiem szkolnym
 
WSKAŹNIKI
 
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 
POZYSKANE W BADANIU USZCZEGÓŁOWIONE INFORMACJE
NA TEMAT WSKAŹNIKA/ WSKAŹNIKÓW
 
Analiza dokumentacji, wywiad z dyrektorem szkoły, ankiety skierowane do nauczycieli wskazują, że:
 
 • wszystkie realizowane w szkole programy nauczania są zgodne z obowiązującymi podstawami programowymi, zawierają sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany, zawierają opis założonych osiągnięć ucznia, z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych, zawierają propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym,
 • wybrane przez nauczycieli podręczniki znajdują się w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego publikowanym na stronie internetowej MEN, są poprawne pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym  i językowym, zawierają zakres materiału rzeczowego i materiału ilustrującego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania danego przedmiotu, zawierają propozycje działań edukacyjnych i motywujących uczniów, umożliwiają uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 • Wszyscy nauczyciele realizowali treści programowe z nauczanych przedmiotów zgodnie z rocznymi rozkładami materiału nauczania na rok szkolny 2012/2013 oraz zgodnie z programami poprawy efektywności kształcenia opracowanymi po sprawdzianach zewnętrznych, przy zachowaniu rytmiczności ich realizacji.
 • Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że w bieżących sprawdzianach uwzględniają wiadomości i umiejętności określone w realizowanych podstawach programowych oraz standardy wymagań sprawdzianu zewnętrznego, dokonali analizy sprawdzianów pod kątem opanowania wymagań programowych oraz umiejętności związanych ze standardami sprawdzianu zewnętrznego, dokonali analizy kontekstu osiągnięć uczniów na podstawie własnej znajomości warunków ich uczenia się oraz celowo zebranych czynników obiektywnych, przygotowali komentarze na temat zbiorowych i indywidualnych osiągnięć uczniów, sformułowali wnioski do dalszej pracy, mające na celu podniesienie skuteczności kształcenia w wybranym zakresie programowym, które uwzględnili w realizacji rocznych rozkładów materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz w planach zajęć dodatkowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 • Nauczyciele w celu osiągnięcia przez wszystkich uczniów zadowalających wyników w opanowaniu treści przewidzianych podstawą programową podjęli takie działania, jak:
-   utrwalanie wiedzy i umiejętności dotyczących tych treści z podstawy programowej, z których wyniki sprawdzianów były niezadawalające, poprzez dodatkowe ćwiczenia na lekcjach, dodatkowe lekcje powtórzeniowe, uświadamianie uczniom znaczenia nowych wiadomości i umiejętności, stwarzanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się poprzez wyjaśnianie celowości podejmowanych na lekcjach działań,

-   indywidualizacja pracy z uczniami, uwzględnianie indywidualnych predyspozycji i możliwości uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów objętych w szkole opieką psychologiczno – pedagogiczną, dla których zostały opracowane KIPU, PDW oraz dostosowania wymagań edukacyjnych,

-   stwarzanie sytuacji wymagających samodzielnej pracy i czuwanie nad jej przebiegiem,

-   tworzenie na lekcjach warunków do odkrywania, doświadczenia, zaangażowania uczniów poprzez stosowanie metod nauczania aktywizujących uczniów, takich jak pogadanki, praca w grupach, dramy, metody praktyczne, czynnościowe,

-   uatrakcyjnienie zajęć, wzbogacanie procesu lekcyjnego poprzez dobór różnorodnych środków dydaktycznych i efektywne ich wykorzystanie, stosowanie przez nauczycieli odpowiednich środków dydaktycznych, służących wizualizacji procesu dydaktycznego oraz odkrywaniu prawidłowości charakteryzujących zjawiska poprzez możliwość zmiany na oczach uczniów warunków jego przebiegu/ parametrów, umożliwiających nauczycielom problematyzację procesu poznawczego, a uczniom analizę, syntezę, porównywanie, abstrahowanie,

-   kształcenie umiejętności sekwencyjnego stylu działania (zajmowanie się najpierw jednym zadaniem, potem przejście do następnego), uczenie przywiązywania wagi do szczegółów i precyzyjnego wykonania zadań,

-   właściwe i efektywne wykorzystanie czasu na lekcjach,

-   zadawanie i egzekwowanie wykonania prac domowych,

-   właściwe motywowanie uczniów do nauki z uwzględnieniem potrzeb uczniów i wyników sprawdzianów,

-   kształcenie u uczniów umiejętności uczenia się, gospodarowania czasem, przestrzegania czasu nauki,

-   zwracanie uwagi na estetykę i czytelność notatek, rozwiązań zadań, odpowiedzi,

-   wdrażanie uczniów do samokształcenia, samodoskonalenia i samooceny,

-   doskonalenie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi,

-   systematyczne informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów,

-   indywidualne konsultacje (pomoc w zrozumieniu bieżącego materiału i przygotowanie do sprawdzianów),

-   organizacja dodatkowych zajęć (w tym prowadzonych społecznie):dla uczniów z problemami w uczeniu się oraz dla uczniów zdolnych i chętnych do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności:
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasie I, II, III,
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasie II i III,
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla  klasy V, VI,
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  z  matematyki dla  klasy IV, V, VI,
Koło polonistyczno- matematyczne w klasie I i II,
Koło plastyczne dla klas I- III,
Koło języka polskiego dla klasy V, VI,
Koło matematyczne dla klasy V i VI,
Koło języka niemieckiego,
Zajęcia koordynacyjno- ruchowe dla uczniów klas IV- VI objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
ERM – zajęcia religijne,
Chór szkolny,
Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD),
Zajęcia przygotowujące do „Karty rowerowej”,

-   zachęcanie uczniów wymagających dodatkowego wsparcia oraz uczniów zdolnych (we współpracy z rodzicami) do korzystania ze szkolnej oferty zajęć dodatkowych oraz do aktywności na tych zajęciach,

-   zachęcanie uczniów do różnych form aktywności pozalekcyjnej, o czym może świadczyć duże zaangażowanie uczniów w realizację Kalendarza imprez, uroczystości i konkursów szkolnych oraz udział w licznych imprezach środowiskowych, co potwierdzają m.in. publikacje na szkolnej stronie internetowej, na portalu internetowym doba.pl, w regionalnej gazecie Echo Tygodnia,

-   wspieranie rodziców w indywidualnej pracy wyrównawczej z dzieckiem w domu,

-   uświadamianie uczniom i rodzicom, że wiele przyczyn niezadowalających wyników uczniów w zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej można w prosty sposób pokonać, np. wysoką absencję, brak systematyczności, lekceważenie obowiązków szkolnych, lekceważenie przez uczniów obowiązku uzupełniania wiadomości z lekcji, na których byli nieobecni, np. z powodu wyjazdu na zawody, udziału w konkursach, krótkotrwałej n nieobecności usprawiedliwionej przez rodziców,

-   ciągła praca na rzecz poprawy frekwencji uczniów (systematyczne monitorowanie frekwencji, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, porównywanie frekwencji poszczególnych klas w kolejnych latach szkolnych, opracowywanie przez wychowawców Programów poprawy frekwencji dla klas, w których średnia frekwencja za semestr jest najniższa,

-   dbanie o sprzyjającą uczeniu się życzliwą, przyjazną atmosferę w szkole, co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone przez pedagoga szkolnego, z których wynika m.in., że:
-   79% uczniów określa relacje między nauczycielami, a uczniami, jako życzliwe,
-   systematycznie spada odsetek uczniów, którzy boją się niektórych nauczycieli i w badaniu ankietowym przeprowadzonym pod koniec roku szkolnego wynosi on 8%,
-   54% uczniów ocenia klimat szkoły jako „dobry”,
-   większość uczniów lubi szkołę, ponieważ nauczyciele zachęcają ich do wyrażania własnych opinii i poglądów, traktują uczniów dobrze i sprawiedliwie, interesują się ich problemami, wyjaśniają, jak wykonać pracę domową oraz różne zadania na lekcji, pozwalają pracować we własnym tempie,
-    40% uczniów czuje się zintegrowanych ze swoją klasą,
-   69% uczniów czuje się w szkole zawsze bezpiecznie.
 
Stwierdzenie, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z obowiązującymi w poszczególnych klasach podstawami programowymi jest możliwe również na podstawie:
 
 • osiągnięcia 100% promocji uczniów,
 • wyników klasyfikacji, wyników Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty „Spotkanie w ciemnościach” (test z j. polskiego i matematyki), Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013, Sprawdzianów próbnych w klasie szóstej opracowanych przez GWO oraz przez Wyd. Operon, Sprawdzianu w klasie szóstej przeprowadzonego przez OKE, adekwatnych do indywidualnych możliwości uczniów,
 • aktywnego udziału uczniów i sukcesów w konkursach i zawodach  na różnym szczeblu, co potwierdza poniższe zestawienie:
-   Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pegazik”,
-   Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej- IV miejsce,
-   Powiatowy etap konkursu interdyscyplinarnego zDolny Ślązaczek,
-   Gminny Konkurs Recytatorski „Skąd nasz ród”- I, II i III miejsce,
-   II etap Konkursu „Ojczyzny Polszczyzny”- IV miejsce,
    Gminny Konkurs Ortograficzny ,,O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbk.”-
       II i III miejsce w kategorii klas I – III,
       I i II miejsce w kategorii klas IV – VI,
-   finał międzyszkolny VI Turniej Wiedzy o Europie „Podróże po Europie”w Bardo-
      II miejsce, dwa III miejsca,
-   Strefowy finał Konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”-
       IV miejsce w kategorii klas I – III,
       I miejsce w kategorii klas IV – VI,
-   Wojewódzki finał Konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”- IV miejsce w kategorii klas IV – VI,
-   Strefowy finał Konkursu „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”-
      II miejsce,

-   Wojewódzki  finał Konkursu „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”- III miejsce,
-   Gminny Konkurs „Wiedza pożarnicza” – II miejsce,
-   Powiatowy Konkurs „Wiedza pożarnicza” – II miejsce,
-   Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II- II miejsce,
-   Powiatowy finał konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”- I miejsce,
-   Strefowy finał konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”- II miejsce,
-   XI Konkurs Gwiazdkowy w Bardzie- II miejsce,
-   Regionalny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Bardo Śl.- wyróżnienie,
-   Powiatowy konkurs plastyczny pt. „Krajobrazy dziecięcej wyobraźni”- wyróżnienia,
-   Powiatowy konkurs plastyczny pt. „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”- IV miejsce,
-   Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego klas IV- VI- I miejsce drużyny chłopców,
-   Powiatowy finał: Czwórbój lekkoatletyczny:-  II miejsce drużyny dziewcząt, VII miejsce drużyny chłopców,
-   Strefowy finał: Czwórbój lekkoatletyczny- IX miejsce drużyny dziewcząt,
-   Powiatowy finał: Igrzyska Lekkoatletyczne Dzieci- II miejsce drużyny dziewcząt, VII miejsce drużyny chłopców,
-   Strefowy finał: Igrzyska Lekkoatletyczne Dzieci: I miejsce w biegu na 60m, IV miejsce w biegu na 300m, IX miejsce w rzucie piłeczką palantową, IX miejsce w skoku w dal,
-   Wojewódzki  finał: Igrzyska Lekkoatletyczne Dzieci: V miejsce w biegu na 60m, VII miejsce w biegu na 300m.
 
PYTANIE/ PYTANIA  KLUCZOWE
 
 • Czy i w  jaki sposób analizuje się w szkole wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących:
          -   Jakim celom szczegółowym służą analizy?
          -   Jakie metody analiz stosowane są dla osiągnięcia postawionych celów?
 • W jaki sposób szkoła wykorzystuje wyniki sprawdzianów bieżących oraz analizy sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących dla poprawy jakości swojej pracy w zakresie:
-   właściwego przepływu informacji,
-   planowania procesu dydaktycznego,
-   modyfikacji metodycznych i dydaktycznych działań podnoszących efektywność procesu kształcenia?
 • Czy wdrażane są wnioski z analiz wyników sprawdzianów?
 • Czy wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianów przyczyniają się do wzrostu efektów edukacyjnych?
 
METODY/ NARZĘDZIA BADAWCZE
 
 • Analiza dokumentacji.
 • Wywiady z nauczycielami.
 • Ankieta skierowana do nauczycieli „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Czy analizuje się wyniki sprawdzianu?”
 • Ankieta skierowana do nauczycieli „W jaki sposób wyniki i wnioski z analizy sprawdzianów są przedstawiane nauczycielom, rodzicom i uczniom?”
 • Ankieta dla nauczycieli: „W jakim stopniu stosowany w szkole sposób analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych i realizacji wniosków jest wykorzystywany w pracy nauczycieli?”
 • Ankieta dla nauczycieli „Przygotowanie uczniów do sprawdzianów”.
 • Ankieta dla  uczniów klas szóstych „Moje przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty”.
 • Ankieta dla uczniów klas trzecich „Moje przygotowanie do sprawdzianu trzecioklasisty”.
 • Wstępna informacja CKE o wynikach sprawdzianu w 2013 roku. Zestawienie ogólnopolskie.
 • Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2013 roku OKE we Wrocławiu.
 
WSKAŹNIKI
 
 • Wyniki sprawdzianów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły.
 • Do analizy wyników sprawdzianów stosuje się różnorodne metody analizy wyników.
 • Wnioski z analiz wyników sprawdzianów są wdrażane.
 • Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianów przyczyniają się do wzrostu efektów edukacyjnych.
 
POZYSKANE W BADANIU USZCZEGÓŁOWIONE INFORMACJE
NA TEMAT WSKAŹNIKÓW
 
Analiza dokumentacji, wywiady i badania ankietowe wśród nauczycieli wskazują, że:
 
 • Wszyscy nauczyciele zapoznają się z wynikami sprawdzianów oraz z Raportami dla dyrektora przedstawiającymi analizy tych wyników.
 • Nauczyciele przeprowadzający sprawdziany opracowują analizy ilościowe, jakościowe i kontekstowe tych sprawdzianów w odniesieniu do poszczególnych standardów egzaminacyjnych, z którymi zapoznają się wszyscy nauczyciele (na posiedzeniach zespołów przedmiotowych oraz na posiedzeniach rad pedagogicznych).
 • W analizach sprawdzianów:
-   wykorzystuje się skalę staninową, średni wynik i rozkład wyników,
-   uwzględnia się indywidualne wyniki uczniów, dane dotyczące całego zespołu klasowego (zbiorczy wynik szkoły), porównuje się wyniki poszczególnych uczniów,
-   uwzględnia się wartości wskaźników łatwości poszczególnych standardów,
-   porównuje się wyniki Sprawdzianu w klasie VI przeprowadzanego przez OKE z wynikami sprawdzianów próbnych oraz wynikami klasyfikacji,
-   dokonuje się analizy porównawczej własnych wyników sprawdzianów zewnętrznych z wynikami gminy, powiatu, województwa, kraju.
 • Stosowane w analizach sprawdzianów metody są różnorodne, wyraźnie ukierunkowane i adekwatne do celów przyjętych w opisach wyników zarówno sprawdzianów próbnych, jak i Sprawdzianu w klasie VI przeprowadzanego przez OKE.
Dla przykładu: uwzględnianie w analizach sprawdzianów indywidualnych wyników uczniów i zbiorczego wyniku szkoły pozwala wskazać uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych i dodatkowo wesprzeć ich w procesie uczenia, korelacja między wynikami uzyskanymi na sprawdzianach i wynikami klasyfikacji pozwala diagnozować prawidłowość oceniania i umożliwia nauczycielom autoewaluację pracy, formułowanie wniosków do dalszej pracy, opracowanie programów poprawy efektywności kształcenia i uwzględnienie tych programów w realizacji rocznych rozkładów materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz w planach zajęć dodatkowych, porównanie wyników w skali staninowej pozwala na umiejscowienie szkoły na tle innych szkół, działających w podobnym środowisku.
 • W szkole raz w roku w klasie trzeciej i szóstej przeprowadza się badanie zgodności między ocenianiem zewnętrznym i wewnętrznym, którego celem jest określenie poziomu osiągnięć uczniów na sprawdzianie zewnętrznym, ustalenie zależności między ocenianiem, wewnątrzszkolnym i ocenianiem zewnętrznym, wykorzystanie wniosków z analizy wyników do planowania pracy szkoły i nauczycieli. W tym roku szkolnym badanie to wykazuje, że uczniowie klasy szóstej w 69,6%, a uczniowie klasy trzeciej w 68% uzyskali wyniki sprawdzianów adekwatne do ocen klasyfikacyjnych, czyli istnieje pewna rozbieżność między ocenianiem wewnątrzszkolnym i ocenianiem zewnętrznym.
 
Przyczyny niezupełnej zgodności oceniania zewnętrznego i wewnętrznego, to m.in. odmienność sytuacji oceniania szkolnego i egzaminacyjnego, całościowe ocenianie ucznia w procesie lekcyjnym, a nie tylko testowanie jego wiedzy i umiejętności, wady oceniania nauczycielskiego (uleganie stereotypom, zbiorowa presja, która powodować może nieadekwatne ocenianie semestralne i końcoworoczne, zaniżanie wymagań na poszczególne oceny), zjawisko „nacisku” uczniów i rodziców na nauczycieli, co czasem skutkuje „dopytywaniem” na wyższą ocenę, korzystanie przez dobrych uczniów z utrwalonej opinii, podejmowanie przez uczniów działań dodatkowych, często pozalekcyjnych, celem podwyższenia ocen przedmiotowych.
 
 • Dla uzyskania jak najlepszych wyników sprawdzianów nauczyciele już od pierwszej klasy pracują nad kształceniem umiejętności pracy z arkuszami sprawdzianów, zwracając uwagę na poprawność kodowania, czytelność rozwiązywania zadań, próbę podejmowania rozwiązania wszystkich zadań otwartych i zamkniętych.
Dokonana ocena poprawności wypełniania przez uczniów klasy trzeciej i klasy szóstej arkuszy sprawdzianów zewnętrznych wskazuje, że systematycznie podniosła się techniczna sprawność rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych przez uczniów i na ostatnich Sprawdzianach zewnętrznych wszyscy uczniowie wypełniali arkusze Sprawdzianów pod względem technicznym prawidłowo oraz podejmowali się próby rozwiązania wszystkich zadań otwartych i zamkniętych, prawidłowo zaznaczali odpowiedzi i pomyłki do zadań zamkniętych, odpowiedzi do zadań otwartych zapisywali w wyznaczonych miejscach, a ich czytelność i staranność była adekwatna do możliwości uczniów.
W badaniu ankietowym wszyscy uczniowie potwierdzili, że nauczyciele przygotowali ich do kodowania i wypełniania arkusza egzaminacyjnego. Z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli wynika, że przygotowanie to nastąpiło poprzez: ćwiczenie czytania i rozumienia instrukcji na arkuszach sprawdzianów, ćwiczenia praktyczne rozwiązywania przykładowych arkuszy sprawdzianów z poprzednich lat, opracowywanie bieżących sprawdzianów z nauczanych przedmiotów w formie arkuszy sprawdzianów zewnętrznych, wnikliwe omawianie błędów, jakie popełnili uczniowie podczas rozwiązywania arkuszy przykładowych sprawdzianów oraz próbnych sprawdzianów zewnętrznych.
 
 • Analiza wyników sprawdzianów jest przedstawiana nauczycielom na posiedzeniach zespołów przedmiotowych oraz na zebraniu Rady Pedagogicznej w formie referatów oraz prezentacji elektronicznych; wnioski ze sprawdzianów stanowią podstawę opracowania programów poprawy efektywności kształcenia na poszczególnych przedmiotach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualne potrzeby i możliwości poszczególnych uczniów.
Dzięki analizom sprawdzianów nauczyciele widzą mocne i słabe strony w swojej pracy z uczniami. Mogą rozwijać zdolności, umiejętności oraz doskonalić to, z czym uczniowie mają kłopoty.
Wyniki i analizy sprawdzianów wykorzystuje się do planowania pracy dydaktycznej, kwalifikowania uczniów do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, indywidualizacji procesu nauczaniu, planowania pracy w zespołach przedmiotowych oraz uwzględnia się je w programie profilaktycznym.
 
 • Dokładnej analizy wyników sprawdzianów dokonuje się również z uczniami: ogólne wyniki sprawdzianów są omawiane i analizowane na forum klasy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz z wychowawcami, szczegółowe wyniki są przedstawiane uczniom indywidualnie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów lub przez wychowawców ustnie lub/oraz w formie pisemnej. Uczniowie poznają swoje „mocne strony”, dowiadują się, „nad czym muszą jeszcze popracować”, są zachęcani i mobilizowani do aktywności na lekcjach, do udziału w dodatkowych zajęciach służących wyrównywaniu braków edukacyjnych oraz poszerzaniu wiadomości i umiejętności, do systematycznej nauki w domu i odrabiania zadań domowych, do samodzielnej pracy nad przygotowaniem się do sprawdzianów zewnętrznych poprzez korzystanie z książek pomocniczych, stron internetowych publikujących zadania ze sprawdzianów.
 
 • Wyniki sprawdzianów przedstawia się rodzicom podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych oraz poprzez uczniów w postaci pisemnych informacji o sprawdzianach. Rodzice dowiadują się o „pozycji swojego dziecka w klasie’, o tym, nad czym dziecko musi jeszcze popracować, jak poszerzać swoje wiadomości i rozwijać umiejętności, są zachęcani do mobilizowania swoich dzieci do systematycznej pracy w domu, do wykazywania zainteresowania nauką swoich dzieci, do stworzenia im warunków do uzupełniania braków, np. z powodu nieobecności w szkole.
 
 • Duże znaczenie dla oceny efektów edukacyjnych szkoły ma porównywanie wyników Sprawdzianu dla klasy VI przeprowadzanego przez OKE w kolejnych latach szkolnych w ramach tzw. „Statystyki szkoły” obejmującej porównanie średniej frekwencji, średniej ocen ze wszystkich przedmiotów, średniej ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wyników Sprawdzianu dla uczniów klasy VI przeprowadzanych przez OKE.
Prowadzona statystyka pozwala ustalić, że wyniki Sprawdzianu dla klasy VI w poszczególnych latach szkolnych kształtują się różnie w 9- stopniowej skali staninowej oraz na tle gminy, województwa, kraju, co ilustruje poniższy przykład:
W ubiegłym roku szkolnym średni wynik Sprawdzianu w szkole wyniósł 21,3 pkt (czyli 53,3%), tj. o 2,2 pkt więcej (o 5,5% więcej) niż średni wynik w gminie, o 1,16 pkt mniej (czyli o 2,9% mniej) niż średnia punktów w województwie dolnośląskim i o 1,7 pkt mniej (o 4,25% mniej) niż średnia punktów w skali kraju, ale jednocześnie tylko o 0,43 pkt mniej (o 1,08% mniej) niż średni wynik w kraju dla obszarów wiejskich i był to wynik „niżej średni” w kraju w 9 – stopniowej skali staninowej, natomiast w tym roku szkolnym średni wynik Sprawdzianu w szkole wyniósł 19,1 pkt (czyli 47,75%), tj. o 0,5 pkt mniej (o 1,25% mniej) niż średni wynik w gminie, o 4,93 pkt mniej (czyli o 12,3% mniej) niż średnia punktów w skali kraju oraz  o 4,5pkt mniej (czyli o 11,25% mniej) niż średnia punktów w województwie dolnośląskim i był to wynik „bardzo niski” w kraju w 9 – stopniowej skali staninowej).
 
 
 Porównanie wyników Sprawdzianu w klasie szóstej
w szkole, gminie, województwie dolnośląskim i w kraju
(Tabela przedstawia liczbę zdobytych punktów na 40 pkt możliwych do zdobycia)
 Rok szkolny szkoła gmina
województwo kraj
2011/2012
21,3 19,1 22,46
23,0
2012/2013 19,1 19,6 23,6 24,03

Zestawienie tej statystyki z indywidualnymi wynikami uczniów wskazuje, że trzech uczniów w klasie szóstej (tj. 13% uczniów piszących sprawdzian) osiągnęło wynik sprawdzianu „wysoki” w 9 – stopniowej skali staninowej, stąd uprawniony jest wniosek, że bardzo niski wynik Sprawdzianu dla klasy wynika z indywidualnych możliwości uczniów (6 uczniów, czyli 26,1% uczniów, było objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną ze względu na ogólne osłabienie rozwoju intelektualnego, niskie możliwości intelektualne i nieharmonijność
rozwoju zdolności poznawczych, specyficzne trudności w nauce lub trudności adaptacyjne
związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, a kolejnych 3 uczniów, czyli 13%
uczniów – zdaniem nauczycieli- powinno być objętych taką pomocą ze względu na
niepowodzenia edukacyjne, ale rodzice nie wyrazili na taką pomoc zgody; co daje w sumie 39,1% uczniów, w stosunku do których nauczyciele stosowali indywidualizację nauczania i oceniania).   

 
 • Trudno jest odczuwać zadowolenie z „bardzo niskiego” wyniku Sprawdzianu w klasie szóstej w kontekście dążenia do wzrostu efektów edukacyjnych. Jednak głębsza analiza tego wyniku oraz indywidualnych możliwości uczniów doprowadza do następujących wniosków:
 • Można ocenić pozytywnie efekty edukacyjne w stosunku do uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną, w stosunku do których była stosowana indywidualizacja nauczania i oceniania, ponieważ jeden z tych uczniów (który ma specyficzne trudności w nauce) osiągnął „wysoki” wynik sprawdzianu, a „bardzo niski” lub „niski” wynik pozostałych pięciu uczniów jest w pełni adekwatny do ich możliwości (żaden uczeń nie uzyskał wyniku „najniższego”).
 • Fakt, że trzech uczniów osiągnęło wynik „wysoki”, a jeden uczeń wynik „wyżej średni” potwierdza dążenie nauczycieli do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych.
 • Mała liczba uczniów z wynikami „średnimi” oraz „wyżej średnimi” wskazuje, że kilku uczniów nie wykorzystuje w sposób pełny swoich możliwości intelektualnych i predyspozycji, co najczęściej wynika z lekceważenia obowiązków szkolnych, czy braku odpowiedniej motywacji do nauki w środowisku rodzinnym.
 • Dla poprawy jakości kształcenia, a tym samym jakości pracy szkoły duże znaczenie ma uwzględnianie w analizie wyników Sprawdzianów wskaźników łatwości poszczególnych standardów.
 
Porównanie wyników Sprawdzianu w klasie szóstej
w szkole, gminie, województwie dolnośląskim i w kraju
(Tabela przedstawia łatwość poszczególnych standardów)
Standard
szkoła gmina województwo
 kraj
Czytanie 0,60 0,65 0,73 0,73
Pisanie 0,67 0,60 0,61 0,63
Rozumowanie 0,29 0,38 0,51 0,52
Korzystanie z informacji
0,51 0,51 0,62 0,62
Wykorzystanie wiedzy
w praktyce
0,26 0,26 0,45 0,47
  
 
Porównanie łatwości poszczególnych standardów dla naszej szkoły wskazuje, że:
 
 • pomimo „bardzo niskiego” wyniku całego Sprawdzianu, w obszarze pisania uzyskaliśmy wynik zdecydowanie wyższy w porównaniu z gminą, województwem i krajem,
 • w obszarach: korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce uzyskaliśmy wyniki zdecydowanie niższe w porównaniu ze średnimi wynikami dla kraju oraz dla województwa dolnośląskiego, natomiast są to wyniki równe średnim wynikom w naszej gminie,
 • w obszarach: czytanie oraz rozumowanie uzyskaliśmy wyniki niższe od średnich wyników dla naszej gminy, województwa dolnośląskiego i kraju.
 
Duży niepokój wśród nauczycieli wzbudziła informacja na temat tegorocznego Sprawdzianu podana przez CKE: „Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z pisaniem, a nieco słabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania wiedzy w praktyce.”
Biorąc pod uwagę fakt, że w naszej szkole wyniki za zadania sprawdzające umiejętność czytania są o 13% niższe w porównaniu ze średnimi wynikami w kraju, uprawnione jest wnioskowanie, że skonstruowane po tegorocznym Sprawdzianie programy poprawy efektywności kształcenia muszą uwzględniać przede wszystkim kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i muszą zostać uwzględnione w realizacji rocznych rozkładów materiału nauczania wszystkich nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014.
Można się spodziewać, że wzrost umiejętności czytania ze zrozumieniem wpłynie również korzystnie na wyniki uczniów w obszarach: rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce- prawidłowe rozwiązanie zadań z tych obszarów jest bowiem możliwe dopiero po „zrozumieniu” zadania.
 
Przedstawiona powyżej analiza wyników Sprawdzianu stała się podstawą do wzajemnej wymiany doświadczeń wszystkich nauczycieli na temat znaczenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, w tym umiejętności cichego czytania dla wzrostu efektów edukacyjnych.
 
Nauczyciele zgodnie ustalili, że na wszystkich przedmiotach należy ustawicznie kształcić tę umiejętność, ponieważ:
 
 • czytanie odgrywa ważną rolę w rozwoju intelektualnym uczniów, jak również jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia ucznia w szkole i stanowi podstawę do pracy samokształceniowej prowadzonej przez całe życie,
 • zdobyta umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem otwiera przed uczniem perspektywę samodzielnego i skutecznego uczenia się, pokonywania trudności w procesie przyswajania, pogłębiania i utrwalania wiedzy,
 • uczniowie, którzy nie wykazują postępów w cichym czytaniu ze zrozumieniem, mają trudności w dalszej nauce nie tylko z języka polskiego, ale ze wszystkich przedmiotów, mają też ograniczone możliwości korzystania z podręczników oraz innych źródeł informacji,
 • podstawą powodzenia szkolnego jest wczesne i sprawne opanowanie cichego czytania, bowiem ułatwia ono naukę już na etapie edukacji wczesnoszkolnej i jednocześnie lepiej przygotowuje do systematycznej nauki na kolejnych etapach edukacyjnych,
 • braki powstałe w pierwszych latach nauki w zakresie opanowania czytania ograniczają sprawność uczenia się w klasach starszych; do tych braków zalicza się między innymi umiejętność czytania cichego, co wyraża się niezrozumieniem treści, wolnym tempem, szeptaniem i wąskim zakresem uwagi wzrokowej przy czytaniu.
 
Wszyscy nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w zakresie podejmowanych działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia oraz opracowują- po zapoznaniu się z wynikami sprawdzianów diagnozujących i sprawdzianów zewnętrznych- programy poprawy efektywności kształcenia, których głównym celem jest taka modyfikacja planów dydaktycznych oraz działań pedagogicznych, aby było możliwe wdrożenie wniosków z analizy ilościowej, jakościowej i kontekstowej przeprowadzonych sprawdzianów.
Cel ten jest realizowany poprzez takie działania, jak:
 
 • podniesienie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu nauczanych przedmiotów poprzez systematyczne utrwalanie wiadomości i umiejętności ujętych w podstawach programowych, kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych w kontekście wymagań sprawdzianu zewnętrznego, dostosowanie metod pracy do indywidualnych możliwości uczniów, zwiększenie liczby godzin zajęć poświęconych określonym zagadnieniom, zwiększenie podczas lekcji i zajęć dodatkowych liczby ćwiczeń poświęconych określonym zagadnieniom,
 • wyrównanie podstawowych braków edukacyjnych poprzez konsultacje indywidualne, zajęcia dodatkowe, w tym organizowane społecznie,
 • systematyczne monitorowanie i analizowanie skuteczności podjętych działań pedagogicznych, wyciąganie wniosków i na ich podstawie wprowadzanie zmian w zakresie metodyki nauczania,
 • zorganizowanie pracy z uczniami szczególnie zdolnymi oraz z uczniami osiągającymi niskie wynik w nauce w sposób służący zmniejszeniu liczby uczniów uzyskujących niskie wyniki na sprawdzianach i zwiększeniu liczby uczniów z najwyższymi wynikami,
 • motywowanie uczniów do nauki poprzez systematyczne diagnozowanie ich wiedzy  i przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • aktywizowanie uczniów, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
 • wypracowanie w uczniach poczucia pewności siebie,
 • organizowanie samodzielnej pracy ucznia, której towarzyszy systematyczna kontrola,
 • zmniejszenie stresu związanego z niepowodzeniem szkolnym lub innego rodzaju trudnościami,
 • usprawnienie techniki wypełniania testu,
 • prezentowanie książek i stron internetowych z zadaniami kształcącymi umiejętności ponadprzedmiotowe oraz zawierającymi arkusze sprawdzianów z poprzednich lat,
 • wspieranie dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc rodziców,
 • pedagogizacja rodziców, uświadomienie im potrzeby ścisłej współpracy, przekazywanie rodzicom spostrzeżeń o uczniach, stały kontakt z rodzicami.
 
Wywiady z nauczycielami oraz analiza dokumentacji przynoszą informacje o tym, że nauczyciele do realizacji celów ujętych w programach poprawy efektywności kształcenia  korzystają z takich dodatkowych materiałów, jak: zbiory zadań, książki, materiały ze stron internetowych przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, arkusze sprawdzianów i raporty przedstawiające wyniki sprawdzianów CKE, Wyd. Operon, Wyd. WSiP z lat poprzednich, arkusze próbnych sprawdzianów publikowanych przez Gazetę Wyborczą, samodzielnie opracowane Karty Pracy na lekcje i jako zadania domowe, przygotowujące do sprawdzianu trzecioklasisty/ szóstoklasisty, zabawy i gry dydaktyczne, programy komputerowe, prezentacje multimedialne, materiały udostępniane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu Lepsza Szkoła.
 
Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów potwierdzają w 100%, że  uczniowie dostrzegają szkolną ofertę zajęć dodatkowych, jako możliwość uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach, nadrobienia zaległości, rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. oraz przygotowania się do sprawdzianów zewnętrznych. Uczniowie korzystają z propozycji nauczycieli dotyczących wykorzystania różnych publikacji (papierowych, multimedialnych, internetowych), jako materiałów do przygotowania się do sprawdzianów zewnętrznych. Uczniowie wskazują, że korzystali z dodatkowych książek przygotowujących do sprawdzianów zewnętrznych, ze stron internetowych na których są publikowane zadania przygotowujące do sprawdzianu trzecioklasisty/ szóstoklasisty oraz arkusze sprawdzianów z poprzednich lat, rozwiązywali zadania umieszczane na płytach DVD dołączanych do Gazety Wyborczej, rozwiązywali na lekcjach j. polskiego, matematyki, przyrody, edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz na zajęciach dodatkowych ćwiczenia i zadania utrwalające z Kart Pracy opracowanych przez nauczycieli, wykonywali dodatkowe zadania i ćwiczenia utrwalające z podręcznika, rozwiązywali arkusze sprawdzianów z poprzednich lat w szkole i w domu.
 
Ankietowani nauczyciele wskazują, że stosowane w szkole analizy wyników sprawdzianów są wystarczające i spełniają  następujące funkcje:
 
 • informacyjną – informują o poziomie opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, o osiągnięciach uczniów i szkoły określonych wymaganiami egzaminacyjnymi, doskonale obrazują wyniki poszczególnych uczniów, klasy, szkoły, pozwalają ustalić typy zadań sprawiających uczniom najwięcej problemów i pod tym kątem ukierunkować dalszą pracę dydaktyczną,
 • diagnostyczną – stanowią jeden ze wskaźników jakości kształcenia w szkole, umożliwiają ustalenie, w jakim stopniu założone cele są realizowane lub zostały osiągnięte,
 • prognostyczną – dostarczają wiedzy umożliwiającej prognozowanie i planowanie osiągnięć uczniów i szkoły, w pełni umożliwiają refleksję ukierunkowaną na rozwój, dokonywaną w celu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, wprowadzenia zmian i modyfikacji w szkolnym systemie kształcenia, eliminacji nieudanych programów, projektów i przedsięwzięć edukacyjnych,
 • wartościującą – stanowią podstawę wyrażania opinii i ocen o osiągnięciach uczniów, pracy nauczycieli i procesie kształcenia w szkole, pozwalają oceniać skuteczność i przydatność podejmowanych działań edukacyjnych,
 • motywującą – są czynnikiem wyzwalającym większe zaangażowanie w pracę nauczycieli i uczniów,
 •  korekcyjną – wnioski z analizy sprawdzianów zewnętrznych dotyczące efektów kształcenia, przyczyn sukcesów i porażek uczniów stanowią źródło zmian w pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli, m.in. w zakresie:
-   organizacji procesu kształcenia (w tym np. przydziału godzin do dyspozycji dyrektora i oferty zajęć wspierających proces nauczania– uczenia się),
-   jakości procesu nauczania (w tym np. wyboru celów uczenia się, rozwijania motywacji i zaangażowania uczniów, współpracy z rodzicami w zakresie osiągania celów kształcenia),
-   organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
-   wyposażenia szkoły,
-   jakości zarządzania (w tym np. ewaluacji programów, oceny pracy nauczycieli, hospitacji).
 
 • zaangażowanie w proces analizy i interpretacji wyników sprawdzianów zewnętrznych wszystkich nauczycieli, ich refleksja nad efektami nauczania i uczenia się uczniów przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności całej Rady Pedagogicznej za wyniki kształcenia,
 • analiza uwarunkowań kontekstowych uzyskiwanych wyników sprawdzianów zewnętrznych przyczynia się do lepszego poznania uczniów i ich środowisk oraz powoduje większe zainteresowanie uczniami mającymi trudności, w tym wymagającymi objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną z różnych powodów (a w szczególności z powodu niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego i kontaktów środowiskowych ucznia, trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą),
 • opracowanie ilościowej, jakościowej i kontekstowej analizy sprawdzianów, zapoznawanie z tymi analizami oraz z wnioskami wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców służy ciągłemu udoskonalaniu procesu dydaktycznego.
 
Analiza dokumentacji szkolnej dowodzi, że efektem analiz sprawdzianów jest osiąganie przez uczniów wyników sprawdzianów zewnętrznych adekwatnych do ich  indywidualnych możliwości.
 
PYTANIE/ PYTANIA  KLUCZOWE
 
 • Czy w szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe?
 
METODY/ NARZĘDZIA BADAWCZE
 
 • Analizy dokumentacji.
 • Wywiady z nauczycielami.
 • Wywiad z pedagogiem.
 • Ankieta dla  uczniów klas szóstych „Moje przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty”
 • Ankieta dla uczniów klas trzecich „Moje przygotowanie do sprawdzianu trzecioklasisty”
 • Ankieta dla uczniów „W jaki sposób wyniki i wnioski z analizy sprawdzianów przedmiotowych są przedstawiane uczniom?
 • Ankieta dla rodziców na temat przepływu informacji o wynikach sprawdzianów przedmiotowych i wniosków z ich analizy.
 • Ankieta dla nauczycieli „Przygotowanie uczniów do sprawdzianów”
 • Przegląd szkolnej strony internetowej.
 • Przegląd szkolnej strony internetowej.
 
WSKAŹNIKI
 
 • W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.
 
POZYSKANE W BADANIU USZCZEGÓŁOWIONE INFORMACJE
NA TEMAT WSKAŹNIKÓW
 
 • Wszyscy nauczyciele diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, tj. prowadzą na zajęciach edukacyjnych bieżącą obserwację uczniów, sprawdzają poziom opanowania wiadomości i umiejętności w kontekście indywidualnych możliwości uczniów poprzez odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany zaplanowane w rocznych rozkładach materiału nauczania, sprawdziany zewnętrzne.
 • Cztery razy w roku na posiedzeniach zespołów przedmiotowych oraz na Radach Pedagogicznych  dokonuje się analizy osiągnięć uczniów z perspektywy klasy, przedmiotów, uczniów zdolnych i uczniów, którzy mają problemy dydaktyczne lub/ oraz problemy wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 • Dwa razy w roku na posiedzeniach zespołów przedmiotowych oraz na Radach Pedagogicznych  dokonywana jest analiza zaangażowania i osiągnięć uczniów w konkursach, zawodach, turniejach.
 • Osiągnięcia uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną są oceniane i analizowane zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej (dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną na podstawie Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dnia 17listopada 2010r. Zespoły dokonały okresowej oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym analizy ich osiągnięć w kontekście indywidualnych możliwości).
 • Rodzice są systematycznie informowani o osiągnięciach uczniów w kontekście ich indywidualnych możliwości (wpisy ocen do zeszytów przedmiotowych, pisemne komentarze nauczycieli do ocen, w razie potrzeby bieżące kontakty nauczycieli i wychowawców z rodzicami służące przekazaniu informacji o ocenach- rozmowy telefoniczne, umówione spotkania w szkole lub w domu rodzinnym ucznia, informacje wychowawców o ocenach podczas zebrań z rodzicami).
 • Rodzice otrzymują pisemne informacje o grożących dzieciom ocenach niedostatecznych w terminie zgodnym z ZWO.
 • Nauczyciele systematycznie diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów. W ten sposób pozyskują informację, jak mają pracować, jakie zmiany należy jeszcze wprowadzić, jak motywować uczniów, jakie trudności mają uczniowie, w jakich obszarach edukacyjnych potrzebują wsparcia, co nie  udało się osiągnąć.
 • Szkoła prowadzi motywujący system oceniania.
 • W szkole podejmuje się starania, by dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę jego możliwości. Nauczyciele udzielają pozytywnego wsparcia uczniom objętym pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz systematycznie diagnozują uczniów pod kątem potrzeby objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Uczniowie są motywowani do pełnego wykorzystania swoich możliwości poprzez udział w zajęciach dodatkowych, konkursach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Ważnym działaniem nauczycieli jest zachęcanie do pracy na lekcji, nagradzanie za małe sukcesy. Większość uczniów  jest zdania, że nauczyciele pomagają im się uczyć się, gdy mają trudności z nauką. Zdecydowana większość uczniów  wyraża pogląd, że nauczyciele mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy, bardzo duża grupa uczniów czuje, że nauczyciele w nich wierzą.
 • Prowadzone są zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz dodatkowe zajęcia rozwijające pasje  i zainteresowania. Nauczyciele umożliwiają wszystkim chętnym uczniom udział w zajęciach dodatkowych. Starają się też zachęcać uczniów do udziału w organizowanych na terenie szkoły zajęciach dodatkowych.  Uczniowie licznie startują w turniejach, konkursach i zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i odnoszą w nich sukcesy. Chętnie też uczestniczą w realizacji zadań i przedsięwzięć ujętych w kalendarzu imprez szkolnych oraz wszystkich zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły, czego przykładem w tym roku szkolnym jest bardzo duże zaangażowanie całej społeczności szkolnej w realizację projektu edukacyjnego Pamiętajmy o swoich korzeniach realizowanego w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. 
 • Szkoła promuje uczniów zdolnych, którzy pracują na osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce, podejmując następujące działania:
 • Został wypracowany szkolny system nagród, szczegółowo opisany w Statucie Szkoły:
-   uczeń może otrzymać nagrodę za: promocję/ ukończenie Szkoły z wyróżnieniem, wzorową frekwencję, osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu, wzorową działalność na rzecz klasy, Szkoły lub innych uczniów, szczególnie wyróżniające się zachowanie, np.
-   nagroda może być udzielona w następującej formie: pochwały wobec klasy, pochwały na apelu szkolnym, wyróżnienia, nagrody rzeczowej, udziału w Poczcie Sztandarowym, wyjazdu na wycieczkę szkolną, odznaki „WZOROWY UCZEŃ" na apelu szkolnym, wręczenia uczniom na apelu szkolnym świadectw promocyjnych/ ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagród książkowych za wzorową naukę,  wzorową frekwencję, znaczącą aktywność społeczną w Szkole i środowisku lokalnym, wyróżnienie uczniów dyplomami, pucharami, nagrodami książkowymi lub innymi nagrodami rzeczowymi za sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, wzorową postawę,  nagrody Dyrektora Szkoły w postaci statuetek (wręczanych na apelu szkolnym): „NAJLEPSZY UCZEŃ KLASY”, „NAJLEPSZY SPORTOWIEC SZKOŁY”, „NAJLEPSZY ABSOLWENT SZKOŁY”, występowanie przez Dyrektora Szkoły z wnioskiem o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem, wpis do kroniki Szkoły, informacje o uzyskanych nagrodach na szkolnej gazetce oraz na szkolnej stronie internetowej.
 • Szkoła informuje rodziców i uczniów o możliwości uzyskania nagród na szkolnej stronie internetowej (informacje zawarte w Statucie Szkoły, informacje dla rodziców i uczniów  dotyczące zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem).
 • Na szkolnej stronie internetowej na bieżąco zamieszczane są informacje o osiągnięciach, sukcesach uczniów. Informacje o niektórych osiągnięciach i sukcesach są publikowane na portalu doba.pl oraz w prasie lokalnej.
 • W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające nie tylko diagnozowanie możliwości edukacyjnych uczniów i indywidualizację procesu nauczania oraz oceniania, ale także wsparcie finansowe oraz psychologiczne uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz diagnozowanie zaniedbań środowiskowych i podejmowanie działań służących ich niwelowaniu, (system zapomóg i stypendiów, dofinansowanie odżywiana, monitorowanie środowisk rodzinnych uczniów przez wychowawców oraz pedagoga szkolnego), co znajduje potwierdzenie w dokumentacji wychowawców klasowych (w Teczkach wychowawcy) oraz pedagoga szkolnego. np. w tym roku szkolnym odbyło się 21 indywidualnych spotkań z rodzicami dotyczących porad w zakresie funkcjonowania dziecka w szkole i w domu, 2 spotkania Komisji Interdyscyplinarnej związane z procedura założenia „Niebieskiej Karty” rodzinom, w których zaistniało uzasadnione podejrzenie występowania przemocy, 29 uczniów (tj. 23,8% ogółu uczniów) ma obiady refundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 29 uczniów (tj. 23,8% ogółu uczniów) otrzymało wyprawki szkolne, 22 uczniów (tj. 18% ogółu uczniów) otrzymuje stypendia socjalne, dla rodzin 3 uczniów zorganizowana została zbiórka odzieży, pedagog szkolny podjął starania o pozyskanie stypendiów z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymaganym kryterium dochodowym w ramach programu „Sprawny uczeń”, dla uczniów dotkniętych ubóstwem dużym wsparciem jest udział szkoły w Ogólnopolskim Programie „Szklanka mleka dla każdego”, który obejmuje całą społeczność uczniowską oraz w Programie „Owoce w szkole”, obejmującym uczniów klas I-III.
 
   III. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA
 
WNIOSKI:
 
1.    W szkole widoczna jest skuteczna realizacja podstawy programowej. Uczniowie systematycznie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Nauczyciele stosują indywidualizację nauczania i oceniania w stosunku do uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną, czego dowodem jest wzrost efektów ich kształcenia.

2.    W szkole funkcjonuje spójny system dostosowania i realizacji zajęć rozwijających, uwzględniający indywidualne predyspozycje i oczekiwania uczniów oraz oczekiwania  rodziców, nauczycieli i środowiska.

3.    Nauczyciele systematycznie diagnozują  i analizują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe oraz dostrzegając ich możliwości uzyskania lepszych wyników w nauce.

4.    Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów w sposób celowy, kierunkując badania na poprawę jakości swojej pracy.

5.    Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów w sposób profesjonalny. Badania przeprowadzane są z wykorzystaniem metod ilościowych, jakościowych i kontekstowych, które są adekwatne do stawianych w analizach szczegółowych celów i pozwalają je osiągnąć.

6.    Szkolne analizy wyników sprawdzianów są użyteczne: badania pozwalają na sformułowanie wniosków i rekomendacji, które zmierzają do poprawy jakości pracy szkoły i są wdrażane w postaci programów poprawy efektywności kształcenia oraz modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, metod i form pracy z uczniami.
Wdrażane wnioski i wprowadzane zmiany wpływają na rozwój indywidualnych osiągnięć edukacyjnych wielu uczniów, którzy chętnie angażuję się i uczestniczą w licznych zajęciach organizowanych przez szkołę,  inicjują i podejmują różnorodne formy działalności na rzecz własnego rozwoju, są zaangażowani w działania na rzecz środowiska lokalnego i skutecznie włączają się w działalność charytatywną.

7.    Z rezultatami analiz wyników sprawdzianów zapoznaje się uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

8.    W wyniku dokonywanych analiz sprawdzianów szkoła uzyskuje wyniki sprawdzianów zewnętrznych adekwatne do indywidualnych możliwości uczniów, chociaż w przypadku wyników poniżej średniej gminy/ województwa są to wyniki zawsze niezadawalające, mobilizujące do poszukiwania skuteczniejszych działań pedagogicznych, służących podnoszeniu wyników nauczania.

9.    W rezultacie analiz wyników sprawdzianów próbnych i działań podejmowanych na podstawie formułowanych w badaniach wniosków i rekomendacji podnosi się techniczna sprawność rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych przez uczniów.
 
REKOMENDACJE:
 
1.    Podjąć działania zmierzające do skuteczniejszego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, w tym czytania cichego ze zrozumieniem.

2.    W dalszym ciągu wykorzystywać analizy sprawdzianów diagnozujących, sprawdzianów próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej do określania stopnia opanowania przez uczniów konkretnych obszarów wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej, modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, udoskonalania warsztatu pracy, metod i form pracy z uczniami oraz w celu wspierania zdolności uczniów i likwidowania braków edukacyjnych.

3.    Zwrócić szczególną uwagę na dzieci zdolne, które osiągają niższe wyniki w nauce wyrażone oceną szkolną w porównaniu ze swoimi możliwościami i stworzyć im warunki pozwalające na wykorzystanie ich potencjalnych możliwości intelektualnych.

4.    Uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem  (na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, podczas indywidualnych rozmów z uczniami, na bieżących lekcjach z poszczególnych przedmiotów, przekazywać rodzicom wskazówki dotyczące przyczyn stresu i konkretne sposoby uczenia dzieci radzenia sobie ze stresem).

5.    Konsekwentnie przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systematycznie analizować szkolne osiągnięcia edukacyjne uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 
Opracowanie i przeprowadzenie ankiet oraz wywiadów, opracowanie wyników i wniosków:
Alicja Walerian
Barbara Nowaczek
Dagmara Szymczak
Małgorzata Buczko
Krystyna Kotra
Dagmara Szymczak
Przemnysław Karkowski
Grzegorz Czachor
 s. Katarzyna. Fabicka
Alicja Nowakowska
 
Przeprowadzenie badania zgodności między ocenianiem zewnętrznym i wewnętrznym w klasie trzeciej i szóstej oraz ocena poprawności wypełniania przez uczniów arkuszy sprawdzianów :
Alicja Walerian
Małgorzata Buczko
 
Opracowanie raportu:
Alicja Walerian
Barbara Nowaczek
 
Kamieniec Ząbkowicki, 24.06.2013 r.

 

     
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP