Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013) WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013
 
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
 
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Papieża Jana Pawła II
ROK SZKOLNY 2012/2013
 
W OBSZARZE:
2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE
Procesy zachodzące w szkole  służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy.
W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 
WYMAGANIA
2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)
 
WPROWADZENIE
 
Celem ewaluacji jest:
 
 • Zebranie informacji, czy istniejący w szkole system oceniania uczniów oraz zasady informowania o postępach uczniów w nauce daje im informację o ich postępach w nauce, pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się  oraz motywuje ich do dalszej pracy.
 • Zebranie informacji, czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów i czy wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów.
 • Ustalenie, co możemy jeszcze zrobić, aby system oceniania uczniów  oraz monitorowania ich osiągnięć  w lepszym stopniu oddziaływał na efekty kształcenia.
 
CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONEGO BADANIA
 
Raport zawiera:
 
I.    CZĘŚĆ INFORMACYJNĄ -  w której określono:
 
 • zasadniczy obiekt badań (przedmiot ewaluacji),
 • kryteria ewaluacyjne (aspekty brane pod uwagę w badaniu),
 • pytania kluczowe, na które szukano odpowiedzi w ramach prowadzonych badań.
 
II.    ANALIZĘ WYNIKÓW- która przedstawia:
 
 • dostosowane do kolejnych pytań kluczowych metody oraz narzędzia badania,
 • przyjęte dla danego obszaru i dostosowane do określonego wymagania wskaźniki wewnętrzne, świadczące o istnieniu lub/i natężeniu badanego zjawiska,
 • pozyskane w badaniach uszczegółowione informacje na temat poszczególnych wskaźników ewaluacyjnych.
 
III.    CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCĄ-  która obejmuje wnioski i rekomendacje.
 
I.    CZĘŚĆ INFORMACYJNA
 
Zasadniczym obiektem badań prowadzonych w ramach ewaluacji były opinie uczniów, rodziców i nauczycieli na temat istniejącego w szkole systemu oceniania oraz monitorowania osiągnięć uczniów  oraz wyniki uczniów w nauce.
W badaniu wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne:
 
 • Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy.
 • Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.
 • W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.
 
II.        ANALIZA WYNIKÓW
 
PYTANIE/ PYTANIA KLUCZOWE
 
 • Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy, pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się?
 • Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów?
 • Czy wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych?
 
METODY/ NARZĘDZIA BADAWCZE
 
 • Analiza dokumentacji szkolnej.
 • Wywiady z nauczycielami.
 • Ankiety na temat systemu oceniania w szkole skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
 •  Ankieta dla uczniów „W jaki sposób wyniki i wnioski z analizy sprawdzianów przedmiotowych są przedstawiane uczniom?”
 • Ankieta dla rodziców na temat przepływu informacji o wynikach sprawdzianów przedmiotowych i wniosków z ich analizy.
 
WSKAŹNIKI
 
 • Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy.
 • Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.
 • W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.
 
POZYSKANE W BADANIU USZCZEGÓŁOWIONE INFORMACJE
NA TEMAT WSKAŹNIKA/ WSKAŹNIKÓW
 
Analiza dokumentacji, wywiad z dyrektorem szkoły, ankiety skierowane do nauczycieli i uczniów wskazują, że:
 
 • Uczniowie zostali zapoznani na początku roku szkolnego z obowiązującymi w szkole ZWO oraz z  PSO. Każdy nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji, w jaki sposób będą oceniani, co uczniowie potwierdzają notatką w zeszycie przedmiotowym. Uczniowie mają wgląd do ZWO i PSO- dokumenty te znajdują się w wersji papierowej w każdej klasie oraz w bibliotece szkolnej. ZWO są dostępne na szkolnej stronie internetowej (stanowią część Statutu Szkoły). Nauczyciele odwołują się do kryteriów oceniania przez cały rok szkolny podczas bieżącego oraz okresowego oceniania. Większość ankietowanych uczniów potwierdza, że znają system oceniania stworzony w naszej szkole (ZWO) i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów (PSO), które są dla nich jasne, zrozumiałe i przejrzyste oraz że większość nauczycieli na początku roku szkolnego dokładnie informuje uczniów, w jaki sposób będą oceniani.
 • Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że stosują kryteria oceniania, z którymi zapoznali uczniów. Potwierdza to prawie 70% uczniów, natomiast prawie 30% uczniów uważa, że tylko niektórzy nauczyciele stosują przedstawione na początku roku kryteria oceniania.
 • Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że oceniają uczniów systematycznie. Potwierdza to 62,1% uczniów, natomiast 33,4% uczniów uważa, że tylko niektórzy nauczyciele oceniają ich systematycznie, a 4,5% uczniów uważa, że nie są oceniani systematycznie.
 • Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że oceniają uczniów „sprawiedliwie”. Potwierdza to 62,1% uczniów, natomiast 30,3% uczniów uważa, że tylko niektórzy nauczyciele oceniają ich „sprawiedliwie”, a 7,6% uczniów uważa, że nie są oceniani „sprawiedliwie”.
 • Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że informują uczniów o stawianych ocenach oraz że stawiane oceny uzasadniają, odwołując się do kryteriów oceniania. Podczas oceniania uczniów przekazują im także wskazówki do dalszej pracy. Potwierdza to 71,2% uczniów, natomiast 25,8% uczniów uważa, że tylko niektórzy nauczyciele informują ich o stawianych ocenach, a 3% uczniów uważa, że nie są informowani o ocenach, które otrzymują.
 • Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że uczniowie znają zasady oceniania zachowania, co potwierdza 90,9%  uczniów.
 • Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że oceny motywują uczniów do nauki, co potwierdza 74,2%  uczniów.
 • Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że system oceniania funkcjonuje w szkole dobrze, co potwierdza większość uczniów. Pojedynczy uczniowie (od 1%  do 9% ankietowanych uczniów) zgłaszają uwagi do szkolnego systemu oceniania typu: niektórzy nauczyciele nie przekazują dobrze wiedzy, na lekcji łatwo się pogubić, nie można nic zrozumieć, a jak uczeń czegoś nie rozumie, to nauczyciel krzyczy,  nie zawsze nauczyciele informują o stawianych do dziennika ocenach, oceny są stawiane niesprawiedliwie, nauczyciele zbyt pochopnie, bez uzasadnienia, „za byle co” stawiają jedynki/ oceny naganne z zachowania,  wymagania na poszczególne oceny są zbyt surowe, niesprawiedliwe jest podwyższanie  oceny semestralnej/ końcoworocznej za udział w konkursach,  z niektórych sprawdzianów nie można otrzymać oceny celującej,  nie zawsze nauczyciele pozwalają poprawić ocenę, która nie satysfakcjonuje ucznia, nauczyciele faworyzują niektórych uczniów, np. ze względu na nazwisko lub „opinię”,  niektórzy nauczyciele dają na sprawdzianach zadania, które nie zostały omówione na lekcjach,  oddają za późno sprawdziany, nie pozwalają wszystkim uczniom na wykazanie się aktywnością na lekcjach.
 
Zestawienie wyników ankiet skierowanych do rodziców wskazuje, że:
 
 • 55% rodziców ocenia swoja wiedzę na temat systemu oceniania w naszej szkole jako pełną, a 35% rodziców jako częściową.
 • Podobnie większość rodziców, tj. 90%  potwierdza, że zostali zapoznani z funkcjonującymi w szkole Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO).
 • 10% ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na pytania: „Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat systemu oceniania w naszej szkole?”,  Czy został Pan/i zapoznany/a z funkcjonującymi w szkole Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO)? Można się domyślać, że są to rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach klasowych.
 • Większość rodziców potwierdza, że podstawowe informacje na temat istniejącego w szkole systemu oceniania, ZWO są przekazywane przez wychowawcę. Z badań ankietowych wynika również, że rodzice są informowani na temat szkolnego systemu oceniania przez dyrektora szkoły na pierwszym w roku szkolnym zebraniu ogólnym oraz przez własne dzieci. 5% ankietowanych rodziców pozyskuje informacje na ten temat ze szkolnych gablot, gazetek.
 • Zapisy dotyczące systemu oceniania w szkole są w pełni zrozumiałe dla 80% ankietowanych rodziców, a częściowo zrozumiałe dla 15% ankietowanych rodziców. 5% ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na pytanie: Czy zapisy ZWO dotyczące oceniania są dla Pani/a zrozumiałe?
 • 90% rodziców potwierdza, że na bieżąco są  informowani o postępach edukacyjnych swojego dziecka.
 • 75% rodziców w pełni akceptuje istniejące w szkole sposoby oceniania. Rodzice ci jednocześnie potwierdzają w badaniach ankietowych, że wiedzą, za co dziecko jest oceniane na poszczególnych przedmiotach, że jest oceniane sprawiedliwie, w sposób motywujący do dalszej pracy oraz że na bieżąco są informowani zarówno o postępach edukacyjnych, jak i o brakach edukacyjnych swojego dziecka. Rodzice wymieniają następujące rozwiązania, które proponują nauczyciele w celu uzupełnienia braków edukacyjnych dzieci: zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia dodatkowe w szkole, praca z dzieckiem w domu, bieżące informowanie, notatki w zeszycie.
 • 75% ankietowanych rodziców wie, że dziecko ma możliwość poprawy proponowanej przez nauczyciela oceny cząstkowej, semestralnej/końcoworocznej.
 • Rodzice uważają, że najbardziej dzieci są mobilizowane do nauki przez wychowawców, nauczycieli niektórych przedmiotów oraz przez rodziców. Do nauki dzieci mobilizuje też możliwość otrzymania „wzorowego ucznia’, stypendium, pochwały, „dobrego słowa” od nauczyciela, wysokiej oceny, rywalizacja klasie, chęć zdobycia wiedzy, rozwiązywanie różnych nadprogramowych zadań, sprawiedliwe traktowanie.
 • Według wszystkich nauczycieli oraz większości ankietowanych uczniów i rodziców nauczyciele prawidłowo informują uczniów o ocenach bieżących oraz o wynikach sprawdzianów(oddają sprawdziany w terminach zgodnych z ZWO, uzasadniają wystawiane oceny, dają do wglądu poprawione sprawdziany, przedstawiają punktację i skalę ocen, omawiają na lekcji wybrane zadania ze sprawdzianów, omawiają indywidualnie z uczniami niektóre zadania ze sprawdzianów). Uczniowie uważają, że po sprawdzianach mają możliwość uzyskania informacji o postępach w nauce, ponieważ większość nauczycieli  informuje ich, co muszą jeszcze poćwiczyć, powtórzyć (są to informacje przekazywane uczniom ustnie, w formie krótkiego pisemnego komentarza do oceny ze sprawdzianu na karcie sprawdzianu lub na osobnej kartce, informacje przekazane ustnie lub pisemnie rodzicom przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu lub przez wychowawcę). 3,22% ankietowanych uczniów zaproponowało, żeby nauczyciele przekazywali uczniom informacje o wynikach sprawdzianów w formie wiadomości e-mail.
 • Według wszystkich ankietowanych nauczycieli i zdecydowanej większości ankietowanych uczniów nauczyciele omawiają i analizują z uczniami zadania ze sprawdzianów oraz przeprowadzają analizę wyników sprawdzianów w kontekście indywidualnych możliwości uczniów. Na tej podstawie uczniowie są zorientowani, jakie mają braki w wiadomościach i umiejętnościach, zaczęli więcej czasu poświęcać na naukę, rozwiązywali dodatkowe zadania przygotowujące do sprawdzianów zewnętrznych .W opinii nauczycieli zadania, z którymi uczniowie mieli problemy, zostały wyjaśnione i rozwiązane. Omawianie z uczniami zadań ze sprawdzianów służyło kształceniu umiejętności określonych w standardach sprawdzianu zewnętrznego, ze  szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności wyrażania własnych opinii i argumentacji, a także wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, zapoznaniu uczniów z organizacją sprawdzianu zewnętrznego, kształceniu nawyku systematycznej pracy, kształceniu umiejętności planowania pracy, stwarzaniu podstaw do samokształcenia, wyrabianiu nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, zapoznaniu uczniów z techniką rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych, kształceniu u uczniów poczucia wiary w siebie i w swoje możliwości.
 
Analiza dokumentacji i wywiad z nauczycielami przekonują, że opis wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących zawiera wnioski zmierzające do poprawy jakości pracy szkoły, co pozwala ukierunkować dalsze działania dydaktyczne nauczycieli.
 
Przeprowadzone wywiady z nauczycielami wskazują, że 62% nauczycieli ocenia współpracę z rodzicami w zakresie bieżącej kontroli nauki uczniów jako dobrą, 18% nauczycieli współpracę z rodzicami uznało za niezadawalającą, 20% nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące współpracy z rodzicami. W kontakcie indywidualnym oraz podczas zebrań nauczyciele informowali rodziców o bieżących ocenach uczniów, o wynikach sprawdzianów oraz o trudnościach, jakie mają dzieci; służyli wskazówkami dotyczącymi samodzielnej pracy ucznia w domu. Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzianów przedmiotowych przechowywanych w szkole do końca roku szkolnego, zaznajamiają się
z ocenami ze sprawdzianów wpisanymi przez ucznia do swojego zeszytu przedmiotowego, co potwierdzają swoim podpisem.
 
W przeprowadzonych wywiadach nauczyciele podkreślają również na ogół dobrą lub zadawalającą współpracę z rodzicami w okresie wzmożonych przygotowań do sprawdzianów zewnętrznych. Nauczyciele  zauważyli jednak także, iż zdarzały się przypadki braku zainteresowania tymi problemami ze strony rodziców.
 
Ocenianie spełnia w szkole następujące funkcje:
-    informacyjną (dostarcza informacji na temat poziomu wiedzy),
-    kontrolną (sprawdza postępy ucznia oraz umożliwia określenie drogi dalszego rozwoju),
-    motywacyjną (dopinguje ucznia).
 
III. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA
 
WNIOSKI:
 
1.    W szkole przestrzegane są ZWO.
2.    Uczniowie i rodzice są prawidłowo informowani o obowiązujących w szkole zasadach oceniania oraz mają stały dostęp do ZWO oraz PSO.
3.    Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy.
4.     Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.
5.    W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.
 
REKOMENDACJE:
 
1.    Każdy  nauczyciel zobowiązany jest przed początkiem roku szkolnego przypomnieć sobie Statut Szkoły, w tym ZWO.
2.    Każdy n nauczyciel zobowiązany jest przed początkiem roku szkolnego opracować PSO z uwzględnieniem własnych doświadczeń dotyczących oceniania.
3.    Wszyscy wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani wskazać  rodzicom i uczniom  miejsca, gdzie są stale dostępne dokumenty określające zasady oceniania (biblioteka, gazetka szkolna, szkolna strona internetowa, poszczególne klasy).
4.    Wszyscy wychowawcy są zobowiązania tak poprowadzić zebranie z rodzicami,
na którym przedstawiają ZWS oraz PSO, aby wszyscy rodzice mieli świadomość,
że zostali poinformowani o szkolnym systemie oceniania. W działaniu tym należy uwzględnić również rodziców nieobecnych na zebraniu, których należy poinformować o ZWO.
5.    Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy klas są zobowiązani wypracować skuteczne metody informowania rodziców o ocenach ich dzieci.
6.    Należy uświadamiać rodziców, że zaplanowane w ciągu roku szkolnego zebrania z rodzicami oraz indywidualne spotkania i rozmowy, to czas, kiedy rodzice uzyskują również informacje o ocenach swoich dzieci.
7.    Należy wykorzystywać różne sposoby  powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci, taż aby mieli oni poczucie, że na bieżąco są  informowani o brakach
i osiągnięciach edukacyjnych swoich dzieci.
 
Opracowanie i przeprowadzenie ankiet oraz wywiadów,
opracowanie wyników i wniosków:
Alicja Walerian
Barbara Nowaczek
Dagmara Szymczak
Małgorzata Buczko
Krystyna Kotra
Dagmara Szymczak
Przemnysław Karkowski
Grzegorz Czachor
 s. Katarzyna. Fabicka
Alicja Nowakowska
 
Opracowanie raportu:
Alicja Walerian
Barbara Nowaczek
 
Kamieniec Ząbkowicki, 24.06.2013r.
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP