Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013
 
Raport z ewaluacji wewnętrznej
UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW
DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU
SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
 
OPRACOWALI:
Arkadiusz Albrecht
Przemysław Karkowski
Aleksandra Ciszek
 
Raport przeznaczony jest dla:
1. Dyrektora szkoły
2. Rady Pedagogicznej
3. Rodziców
4. Samorządu Uczniowskiego 
 
SPIS TREŚCI
 
1. Opis przedmiotu badań
2. Cele ewaluacji
3. Założenia metodologiczne
4. Analiza wyników
5. Wnioski i rekomendacje
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
 
1. Opis przedmiotu badań
 
Przedmiotem badań są działania szkoły służące wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów. Rozpatrując problem nierówności szans edukacyjnych należy rozważyć kilka aspektów tego zagadnienia.
Popularna w świadomości społeczeństwa teza, jakoby różnica między uczniami leżała w poziomie ich wiedzy, jest w ograniczonym stopniu prawdziwa. Wobec tego ważne staje się szukanie innych obszarów życia, w których znajdziemy potwierdzenie tezy, że uczniowie z małych miejscowości mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie. Jedno ze źródeł nierówności szans edukacyjnych,
według znawców przedmiotu, tkwi w poziomie umiejętności społecznych, takich jak praca w grupie, autoprezentacja, komunikacja interpersonalna oraz samodzielność. Dysponując taką wiedzą możemy przystąpić do rozważania czy podejmowane w szkole działania służą wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów i podnoszą szansę udanego startu w dorosłość. Poniższa ewaluacja ma za zadanie ustalenie: co można zrobić, aby oferta szkoły spełniała oczekiwania uczniów, co wymaga zmiany, a co doskonalenia?
Badania mają pomóc podjąć decyzje co do dalszego postępowania.
 
2. Cele ewaluacji
 
Celem ewaluacji jest zebranie informacji, czy w szkole prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych?
Przedmiotem ewaluacji jest:
• praca z uczniem zdolnym
• praca z uczniem mającym trudności w nauce w ramach dodatkowych zajęć
w szkole
• realizacja zaleceń w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno- pedagogicznej
• organizacja konkursów, zawodów na etapie szkoły
• organizacja i udział w zawodach i konkursach na wyższym szczeblu np. powiatowym, rejonowym itd.
 
Badania mają pomóc podjąć decyzje co do dalszego sposobu organizacji zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów naszej szkoły. 
 
3. Założenia metodologiczne
 
Zespół ewaluacyjny opracował pytania kluczowe dotyczące powyższego zagadnienia:
1. Na czym polega wyrównywanie szans edukacyjnych ucznia?
2. Jakim uczniom mamy wyrównywać szanse edukacyjne? Skąd to wiemy?
3. Jak szkoła organizuje wyrównywanie szans edukacyjnych ucznia?
4. Jak pozyskujemy uczniów na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne?
5. Jak nauczyciel dokumentuje działania wyrównujące szanse edukacyjne?
6. Jak uczniom i rodzicom przekazujemy informacje o zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne?
7. Czy rodzice i uczniowie znają organizację pracy szkoły związaną z wyrównywaniem szans edukacyjnych?
 
4. Analiza wyników
 
Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli
 
1. Czy wyrównywanie szans edukacyjnych to:
Koła zainteresowań – 33%
Zajęcia wyrównawcze – 25%
Pomoc finansowa dla uczniów – 15%
Wycieczki – 15%
Stypendia naukowe – 11%
 
2. Czy są prowadzone zajęcia wyrównawcze?
Tak - 67%
Nie - 33%
 
3. Czy są prowadzone koła przedmiotowe, koła zainteresowań lub zajęcia sportowe?
Tak - 100%
Nie - 0%
 
4. W jaki sposób są organizowane zajęcia nieobowiązkowe?
Wybieram wszystkich chętnych - 34%
Wybieram najlepszych uczniów - 33%
Wybieram uczniów mających kłopoty z nauką - 33%
 
5. Czy nasza szkoła dobrze realizuje zadania dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych?
Tak - 100%
Nie - 0%
 
6. Czy wyniki sprawdzianów zewnętrznych świadczą o realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych?
Tak - 78%
Nie - 22%
 
7. Czy stypendia otrzymywane przez uczniów motywują ich do pracy?
Tak - 100%
Nie - 0%
 
8. Co jest przyczyną nierówności szans edukacyjnych?
Zaniedbana ze strony domu rodzinnego - 56%
Pozycja społeczna - 22%
Zaniedbania środowiskowe - 11%
Opóźnienia rozwojowe uczniów - 11%
 
9. Dlaczego rodzice organizują swoim dzieciom tzw. korepetycje?
Wyrównywanie braków edukacyjnych - 40%
Pomoc w odrabianiu lekcji - 30%
Aspiracje dotyczące lepszych ocen - 20%
Dobra sytuacja finansowa rodziców - 10%
 
Wyniki ankiety skierowanej do uczniów
 
1. Czy według Ciebie powinny być realizowane zajęcia dodatkowe typu: koła zainteresowań, konkursy, zajęcia wyrównawcze?
Tak - 90%
Nie - 10%
 
2. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz?
Zajęcia świetlicowe - 26%
Zajęcia sportowe - 26%
Koła zainteresowań - 26%
Zajęcia wyrównawcze - 13%
Nie uczestniczę - 0%
 
3. Czy szkoła daje Ci możliwość rozwijania Twoich zainteresowań?
Tak - 74%
Nie - 26%
 
4. Dlaczego uczestniczysz w wybranych przez siebie zajęciach?
Rozwijają moje zainteresowania - 33%
Umożliwiają przezwyciężyć trudności w nauce - 21%
Pozwalają poszerzyć wiedzę praktyczną i teoretyczną - 17%
Dają możliwość spędzenia czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów - 17%
Wpływają na sprawność fizyczną - 12%
 
5. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?
Tak - 84%
Nie - 16%
 
6. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych nie organizowanych  w naszej szkole, np. kursy językowe, kursy muzyczne, sportowe i inne?
Tak - 16%
Nie - 84%
 
7. Czy otrzymujesz stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce
 lub osiągnięcia sportowe?
Tak - 0%
Nie - 100%
 
8. Czy otrzymane stypendia mobilizują Cię do dalszej nauki?
Tak - 42%
Nie - 58%
 
9. Czy rodzice organizują Ci zajęcia dodatkowe typu „korki”?
Tak - 5%
Nie - 95%
 
Wyniki ankiety skierowanej do rodziców
 
1. Czy według Pani/Pana powinny być realizowane zajęcia dodatkowe   w naszej szkole typu: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, konkursy w celu pogłębienia wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym problemy w nauce?
Tak - 95%
Nie - 5%
 
2. Czy uważa Pani/Pan, że nasza placówka umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów?
Tak - 94%
Nie - 6%
 
3. Czy Pani/Pana dziecko otrzymuje stypendium naukowe, sportowe?
Tak - 0%
Nie - 100%
 
4. Czy Pani/Pana zdaniem stypendia naukowe mobilizują uczniów do pracy?
Tak - 80%
Nie wiem - 20%
 
5. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy Pani(a) dziecko?
Koła przedmiotowe - 35%
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - 31%
Zajęcia sportowe - 17%
Zajęcia świetlicowe - 13%
W żadnych - 4%
Inne- 0%
 
6. Czy Pani(a) dziecko korzysta z tzw. „korepetycji” i dlaczego?
Tak - 81%
Nie - 19%
 
7. Czy wyrównywanie szans edukacyjnych Pani/Pana zdaniem mogą być:
Koła zainteresowań- 32%
Zajęcia wyrównawcze- 30%
Wycieczki- 16%
Stypendia naukowe- 8%
Stypendia sportowe- 8%
Pomoc materialna dla uczniów- 6%
 
8. Czy osiągnięcia szkolne Pani/Pana dziecka zależą od:
Zarówno od szkoły, jak i od rodziców- 100%
 
5. Wnioski i rekomendacje
 
Na podstawie przeprowadzonych ankiet można stwierdzić, że nasza szkoła dobrze realizuje zadania wyrównywania szans edukacyjnych. Większość nauczycieli uważa, iż placówka dobrze spełnia swoją rolę w tym względzie. Również wielu rodziców i samych uczniów docenia działalność szkoły, co można wywnioskować na podstawie danych poddanych analizie poniżej. Rodzice uznają w nauczycielach swoich partnerów w procesie wychowywania dzieci, są gotowi do współpracy z nimi. Wszyscy rodzice uważają, że osiągnięcia szkolne dziecka zależą zarówno od szkoły jak i od rodziców. Badani rodzice uważają, że nasza placówka daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniów. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę. 95% z nich stwierdziło, że istnieje potrzeba potrzeba tego typu zajęć, a tylko 19% badanych dzieci nie korzysta z możliwości zapewnianych w tym względzie. Niemal wszyscy badani uczniowie uważają, że szkoła daje im możliwość rozwijania zainteresowań. Należy zwrócić uwagę na to, że aż 84% uczniów podało, iż nie uczęszcza na żadne zajęcia organizowane poza szkołą. Dodatkowo, ponad 95% uczniów nie uczęszcza na żadne korepetycje (wynika to zarówno z ankiety przeprowadzonej pośród dzieci, jak i ich rodziców). Z tych danych można wysnuć wniosek, iż szkoła odgrywa kluczową rolę w życiu uczniów, zarówno jako miejsce zdobywania wiedzy, jak i organizator czasu wolnego. Nauczyciele dostrzegają to i starają się zapewnić swoim podopiecznym możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych. Jeżeli chodzi o zasady doboru uczestników, to nauczyciele kierują organizowane zajęcia do wszystkich uczniów, zarówno mających kłopoty z nauką lub też po prostu przyjmują każdą chętną osobę. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność dalszego aktywizowania uczniów/ Ponieważ 84% deklaruje, iż nie bierze udziału również w zajęciach organizowanych poza placówką, wynika stąd, że znaczny odsetek dzieci w ogóle nie spędza wolnego czasu w sposób zorganizowany
i twórczy, co może mieć negatywne konsekwencje (utrudnia ich samorozwój, powoduje nudę mogącą skłaniać do szukania szkodliwych rozrywek). Należy to zmienić, zachęcając te dzieci do korzystania z obecnej oferty, oraz poprzez poszerzanie jej o zajęcia, które by mogły zainteresować owych uczniów.
Dzieci zapytane, w jakich nowych zajęciach chciałyby uczestniczyć podawały aktywności takie aktywności jak sport, języki obce, koła przyrodniczo-matematyczne i inne.
Niektórzy uczniowie byliby również zainteresowani zajęciami teatralnymi, fotograficznymi, czy nauką gry na instrumencie. Należy rozważyć możliwość zorganizowania spotkań, na których chętne osoby mogłyby rozwijać tego typu hobby.Ważnym elementem w wyrównywaniu szans edukacyjnych jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej motywacji do nauki (co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku uczniów pochodzących ze środowisk, gdzie nie przykłada się dużego znaczenia do zdobywania wiedzy i wykształcenia - a właśnie niską świadomość edukacyjną rodziców najwięcej nauczycieli podało jako przyczynę nierówności szans). Skutecznym sposobem zachęcania dzieci do wzmożonego wysiłku są stypendia, które mogą mieć znaczenie zwłaszcza dla dzieci z biednych rodzin (a właśnie fakt pochodzenia z ubogiej rodziny był drugą w kolejności przyczyną problemu, wskazywaną w ankiecie dla nauczycieli).
Reasumując, aby szkoła jeszcze efektywniej działała na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, należy podjąć następujące kroki:
• włączać rodziców do współpracy i pogłębiać ich świadomość edukacyjną
• zachęcać dzieci do uczestniczenia w już istniejących zajęciach pozalekcyjnych, oraz tworzyć nowe, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
 
ANKIETA SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI
 
1. Czy twoim zdaniem wyrównywanie szans edukacyjnych to ( można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) koła zainteresowań        
b) zajęcia wyrównawcze    
c) stypendia naukowe      
d) stypendia sportowe
e) pomoc finansowa ( bezpłatne podręczniki, pomoce naukowe)
f) wycieczki

2. Czy prowadzisz zajęcia wyrównawcze?
a) tak                 b) nie

3. Czy prowadzisz koła przedmiotowe, koła zainteresowań lub zajęcia sportowe?
a) tak                 b) nie

4. W jaki sposób organizujesz sobie zajęcia nieobowiązkowe ( możesz sobie wybrać kilka odpowiedzi)
a) wybieram najlepszych uczniów
b) wybieram uczniów mających kłopoty z nauką
c) wszystkich chętnych

5. Czy twoim zdaniem nasza szkoła dobrze realizuje zadania dotyczące wyrównywania
szans edukacyjnych?
a) tak             b) nie         c) nie wiem

6. Czy wyniki sprawdzianów zewnętrznych świadczą o realizacji zadania wyrównywania
szans edukacyjnych?
a) tak             b) nie         c) nie wiem

7. Czy twoim zdaniem stypendia otrzymywane przez uczniów motywują ich do pracy?
a) tak             b) nie         c) nie wiem

8. Co twoim zdaniem jest przyczyną nierówności szans edukacyjnych?

 
9. Dlaczego twoim zdaniem rodzice organizują swoim dzieciom tzw. korepetycje?
 
ZAŁĄCZNIK NR 2
 
ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW
 
Drogi uczniu!
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na niżej podane pytania dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych w naszej szkole.
Prosimy o szczere odpowiedzi i dziękujemy za poświęcony czas
na jej wypełnienie.
 
1. Czy według Ciebie powinny być realizowane zajęcia dodatkowe typu: koła zainteresowań, konkursy, zajęcia wyrównawcze mające na celu rozszerzenie wiedzy uczniów ewentualnie pomoc uczniom mającym trudności w nauce?
a) tak                 b) nie

2. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz:
a. koła zainteresowań
b. zajęcia sportowe
c. zajęcia wyrównawcze
d. zajęcia świetlicowe
e. nie uczestniczę
f. inne( jakie?)

3. Czy szkoła daje Ci możliwość rozwijania Twoich zainteresowań?
a) tak                 b) nie

4. Dlaczego uczestniczysz w wybranych przez siebie zajęciach?
a. pozwalają poszerzyć wiedzę praktyczną i teoretyczną
b. umożliwiają przezwyciężyć trudności w nauce
c. rozwijają moje zainteresowania
d. wpływają na sprawność fizyczną
e. dają możliwość spędzenia czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów
f. rodzice każą uczestniczył w zajęciach
g. inne powody ( jakie?)

5. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?
a) tak                 b) nie ( dlaczego?)

6. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych nie organizowanych w naszej
szkole np. kursy językowe, kursy muzyczne, sportowe i inne?
a) tak ( w jakich?)
b) nie

7. Czy otrzymujesz stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe?
a) tak                 b) nie

8. Czy otrzymane stypendia mobilizują Cię do dalszej nauki?
a) tak                 b) nie

9. Czy Rodzice organizują Ci zajęcia dodatkowe typu „korki”?
a) nie                 b) tak z: ( możesz wybrać kilka odpowiedzi)
 
ZAŁĄCZNIK NR 3
 
ANKIETA SKIEROWANA DO RODZICÓW
Drodzy rodzice!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w naszej szkole i dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie.
 
1. Czy według Pani/Pana powinny być realizowane zajęcia dodatkowe w naszej szkole typu: kola zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, konkursy w celu pogłębienia wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym problemy w nauce?
a) tak                 b) nie

2. Czy uważa Pani/Pan, że nasza placówka umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów?
a) tak                 b) nie

3. Czy Pani/Pana dziecko otrzymuje stypendium naukowe, sportowe?
a) tak                 b) nie

4. Czy Pani/Pana zdaniem stypendia naukowe mobilizują uczniów do pracy?
a) tak                 b) nie                 c) nie wiem

5. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy Pani(a) dziecko?
a) koła przedmiotowe             
b) zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze
c) zajęcia sportowe
d) zajęcia świetlicowe
e) inne (jakie?)
f) w żadnych
 
6. Czy Pani(a) dziecko korzysta z tzw. „korepetycji” i dlaczego?
a) tak, ponieważ
b) nie, ponieważ

7. Czy wyrównywanie szans edukacyjnych Pani/Pana zdaniem mogą być:
a) koła zainteresowań                             d) stypendia sportowe
b) zajęcia wyrównawcze                         e) stypendia naukowe
c) pomoc materialna dla uczniów          f) wycieczki

8. Czy Pani/Pana osiągnięcia szkolne dziecka zależą od:
a) Szkoły    
b) Rodziców    
c) zarówno od szkoły jak i od Rodziców
d) inne ( jakie?)

     
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP