Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Papieża Jana Pawła II

ROK SZKOLNY 2011/2012

 

 

W OBSZARZE I:

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

 

ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY.

Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

 

WYMAGANIA:

1.3.Uczniowie są aktywni

 

 

WPROWADZENIE

 

Celem ewaluacji jest:

-   Zebranie informacji o aktywności uczniów (czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole, czy uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, czy są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju własnego i rozwoju szkoły, czy w szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów).

-   Ustalenie, co możemy jeszcze zrobić, aby zwiększyć aktywność uczniów, ich wpływ na własny rozwój oraz rozwój szkoły.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONEGO BADANIA

 

Raport zawiera:

 

     I.   CZĘŚĆ INFORMACYJNĄ - w której określono:

         zasadniczy obiekt badań (przedmiot ewaluacji),

         kryteria ewaluacyjne (aspekty brane pod uwagę w badaniu),

         pytania kluczowe, na które szukano odpowiedzi w ramach prowadzonych badań.

 

II.   ANALIZĘ WYNIKÓW - która przedstawia:

         dostosowane do kolejnych pytań kluczowych, metody oraz narzędzia badania,

         przyjęte dla danego obszaru i dostosowane do określonego wymagania wskaźniki wewnętrzne, świadczące o istnieniu lub/i natężeniu badanego zjawiska,

         pozyskane w badaniach uszczegółowione informacje na temat poszczególnych wskaźników ewaluacyjnych.

 

III.          CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCĄ - która obejmuje wnioski i rekomendacje.

 

I.                   CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Przedmiot ewaluacji:

-        Aktywność uczniów na zajęciach prowadzonych w szkole – obowiązkowych i dodatkowych.

-        Samodzielność uczniów w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

 

Kryteria ewaluacyjne:

-        Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych.

-        Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.

-        Uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

-        Uczniowie redagują gazetę szkolną oraz szkolną stronę internetową.

-        Uczniowie redagują artykuły umieszczane na www.doba.pl.

-        W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski.

-        Uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz w uroczystościach środowiskowych.

-        Uczniowie aktywnie biorą udział w przygotowaniach apeli, uroczystości, konkursów  szkolnych.

 

Pytania kluczowe:

-        Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych?

-        Jaką ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oferuje szkoła?

-        W jakich zajęciach uczniowie najchętniej uczestniczą i dlaczego?

-        Czy w szkole zostały stworzone odpowiednie warunki do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych?

-        W jaki sposób nauczyciele zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, konkursach, zawodach, akcjach, apelach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych?

-        Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły?

-        Czy Samorząd Uczniowski inspiruje uczniów do podejmowania aktywności w różnych dziedzinach życia szkolnego?

 

                              II.         ANALIZA WYNIKÓW

 

-        Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych?

 

Zespół ewaluacyjny przeprowadził badanie ankietowe wśród uczniów klas III -VI.

Analizie zostały poddane treści takie, jak:

·         Wola chodzenia do szkoły.

·         Przedmioty obowiązkowe uznane przez respondentów za najatrakcyjniejsze oraz powód takiego wyboru.

·          Rodzaj zajęć pozalekcyjnych, na które uczniowie uczęszczają oraz powód wyboru zajęć.

·         Kto zachęca uczniów do udziału w pozalekcyjnych formach aktywności.

·         Konkursy, olimpiady i zawody sportowe w jakich biorą udział.

·         Aktywność uczniów w pracach gazetki szkolnej, samorządu szkolnego czy pocztu sztandarowego, akcjach charytatywnych,

·         Udział uczniów w przygotowaniu uroczystości szkolnych.

       

Obowiązek szkolny to chyba największy trud, jaki podejmują uczniowie.

Z analizy ankiet skierowanych do uczniów klasy III wynika, że 68% uczniów lubi lub raczej lubi

chodzić do szkoły. Wśród uczniów klas IV – VI 51%  zadeklarowało, że lubi lub raczej lubi chodzić do szkoły. Można więc zauważyć, że szkoła jest bardziej atrakcyjna dla młodszych dzieci.

 

 

Następne pytanie w ankiecie dotyczyło rodzaju zajęć obowiązkowych, które uczniowie lubią najbardziej. Zadaniem uczniów było wymienienie tylko trzech rodzajów zajęć obowiązkowych.

 

 

Wśród uczniów klasy III najpopularniejsze są zajęcia  z matematyki, wych. fizycznego, języka polskiego i religii.

 

Wśród uczniów klas IV – VI  najpopularniejsze są zajęcia  z  wych. fizycznego, języka polskiego i techniki.

 

Główne powody, dla których uczniowie klasy trzeciej lubią wymienione przez siebie lekcje/ zajęcia, to:

-  dany przedmiot nie sprawia im trudności (68%),

-  sympatia do nauczyciela (62%),

-  możliwość rozwijania swoich zainteresowań (56%),

-  lekcje są ciekawe (43%),

- nie nudzą się na zajęciach (37%),

-  jestem sprawiedliwie oceniany (37%).

Główne powody, dla których uczniowie klas IV – VI lubią wymienione przez siebie lekcje/ zajęcia, to:

-  sympatia do nauczyciela (66%),

-  lubię ten przedmiot (57%),

-  lekcje są ciekawe (51%),

- nie nudzą się na zajęciach (43%),

-  danych przedmiot nie sprawia im trudności (35%),

-  możliwość rozwijania swoich zainteresowań (35%),

-  jestem sprawiedliwie oceniany (25%).

 Nasza szkoła ma szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych. Z analizy dokumentacji szkolnej oraz ankiet i wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami wynika, że w  bieżącym roku szkolnym odbywały się następujące zajęcia pozalekcyjne:

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Nazwa zajęć pozalekcyjnych

Liczba uczestników

Prowadzący

KLASY I – III

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. I

9

B. Nowaczek

Zajęci wyrównawcze z edukacji polonistyczno-matematycznej kl. II

26/25

E. Śleziak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z ed. matematyczno-polonistycznej kl. III

8

K. Kotra

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło polonistyczno-  matematyczne kl. I

12

B. Nowaczek

Koło polonistyczno-  matematyczne kl. II

20

E. Śleziak

Koło polonistyczno-matematyczne kl. III

4

K. Kotra

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. III

8

P. Karkowski

KLASY IV - VI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z  matematyki kl. V

17

A. Walerian

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z  matematyki kl. VI

18

A. Walerian

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego kl. VI

5

D. Szymczak

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło matematyczno-przyrodnicze  kl. VI

18

A. Walerian

Koło z języka polskiego kl. VI

24

D. Szymczak

Koło z języka angielskiego kl. VI

6

P. Karkowski

 Koło polonistyczno (redakcyjne)

16

A. Nowakowska

 Koło historyczne dla kl. IV-VI

41

A. Nowakowska

 Koło religijne kl. IV-VI

18

s. K. Fabicka

 Koło informatyczne kl. V-VI

 Koło informatyczne kl. IV

9

23

T. Gembara

Koło ,,Edukacja dla bezpieczeństwa”

8

W. Fleszar

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

4

G. Czachor

Zajęcia przygotowujące do egzaminu na Kartę rowerową

20

G. Czachor

 

 

 

INNE FORMY PRACY  POZALEKCYJNEJ Z UCZNIAMI

Formy pracy

Liczba uczestników

Prowadzący

Indywidualne konsultacje z matematyki i przyrody z uczniami mającymi trudności w nauce

12

A. Walerian

Indywidualne konsultacje z uczniami przygotowującymi się  do konkursu zDolny  Ślązaczek

8

A. Walerian

Indywidualne konsultacje z języka polskiego z uczniami mającymi trudności w nauce

4

D. Szymczak

Indywidualne spotkania z języka angielskiego z uczniami mającymi trudności w nauce

4

P. Karkowski

Indywidualne  konsultacje z historii z uczniami mającymi trudności i z uczniami uzdolnionymi

6

A. Nowakowska

Indywidualne przygotowanie dziewczynki autystycznej do I Komunii Św.

1

s. K. Fabicka

Indywidualne  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z ucz. kl. I

1

B. Nowaczek

Indywidualne spotkanie z uczniami mającymi trudności w nauce

6

T. Gembara

Redagowanie  gazety szkolnej ,,Szkolne wieści”

12

A. Nowakowska  

T. Gembara

Indywidualna terapia pedagogiczna

11

W. Fleszar

Indywidualne konsultacje z wychowania fizycznego

6

G. Czachor

 

 

Jak wynika z analizy danych zawartych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych oraz z wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami uczniowie aktywnie w nich uczestniczą.

99% uczniów klasy III i 75% uczniów klas IV - VI uważa, że szkoła posiada wystarczającą ilość zajęć dodatkowych.

Z przedstawionych obok i poniżej wykresów wynika, że uczniowie najchętniej uczęszczają na zajęcia, które są dla nich ciekawe, na których mogą nadrobić zaległości oraz poprawić oceny z poszczególnych przedmiotów.  56% uczniów klasy III wybiera zajęcia dodatkowe z powodu sympatii do nauczyciela, co jest właściwe dla tego etapu rozwoju. Duża część uczniów klasy III docenia też zajęcia pozalekcyjne na których można się przygotować do sprawdzianów i konkursów (43%).

Niepokój budzić może fakt, ze stosunkowo mało uczniów klas IV – VI dostrzega możliwość przygotowania się do sprawdzianów (25% uczniów) oraz do konkursów (31% uczniów) na zajęciach dodatkowych.

 

Trzeba zauważyć, że w obu badanych grupach dość mała część uczniów dostrzega możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach dodatkowych (w klasie III- 25%, w klasach IV – VI – 34% ankietowanych uczniów). Jest to problem, nad którym należy się poważnie zastanowić przedstawiając uczniom ofertę zajęć pozalekcyjnych w przyszłym roku szkolnym, ponieważ w badaniach ankietowych na pytanie: Na jakie zajęcia pozalekcyjne chciałbyś/ abyś chodzić? Uczniowie wymieniają zarówno zajęcia, które występują w ofercie zajęć pozalekcyjnych w bieżącym roku szkolnym, jak również takie zajęcia, których nie ma w naszej szkole: język niemiecki, koło taneczne, koło chemiczne, koło poetyckie, koło teatralne, koło muzyczne, zajęcia z karate i judo, koło fotograficzne.

Z drugiej strony należy jednak zauważyć, że wyniki badań ankietowych zależą w pewnym stopniu od sposobu zadania pytania. I tak na pytanie: Co dają mi zajęcia pozalekcyjne?  - ponad połowa uczniów odpowiada: poprawę ocen z przedmiotów, możliwość udziału w konkursach, nabycie nowych umiejętności, większy zasób wiedzy.

Szukając odpowiedzi na pytanie: W jakich zajęciach uczniowie najchętniej uczestniczą i dlaczego? Zespół ewaluacyjny przeprowadził badania ankietowe, z których wynika, że uczniowie doceniają/ lubią zajęcia na których omawiane są ciekawe zagadnienia w sposób jasny, zrozumiały dla uczniów, uczniowie mogą być aktywni i nie muszą dużo pisać w zeszytach, jest dużo ruchu, zabawy, można otwarcie powiedzieć nauczycielowi, co się czuje, można porozmawiać o różnych sprawach, poprawić oceny, odrobić trudniejsze zadania domowe, które są „na luzie”, na których jest miła atmosfera, jest wesoło i śmiesznie, które są prowadzone przez „fajnych”, „miłych” nauczycieli.

Uczniom nie podoba się, jeżeli na zajęciach poruszane są zagadnienia trudne do zrozumienia, jeżeli nauczyciel jest surowy, ma duży dystans do uczniów.

8% ankietowanych uczniów proponuje, żeby zajęcia dodatkowe nie odbywały się na siódmej lekcji, tylko wcześniej.

Ważnym aspektem poruszanego tematu jest również to, kto zachęca naszych uczniów do udziału w pozalekcyjnych formach aktywności.

 Jak wynika z danych w klasie III w większości byli to rodzice – 37%. Również 37% uczniów podało, że sami chcieli uczestniczyć w zajęciach. 25% uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych jest zachęcanych przez wychowawcę.

W klasach IV – VI uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych w większości zachęcał  nauczyciel prowadzący dane zajęcia – 48%. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że 41% uczniów chodzi na zajęcia dodatkowe z własnej inicjatywy oraz że 37% uczniów zostało przekonanych przez rodziców do udziału w tych zajęciach. Niepokojąca jest natomiast mała rola wychowawców w zachęcaniu uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych (18% ankietowanych uczniów uznało, że zostali zachęceni przez wychowawców do udziału w tych zajęciach). Być może ma to związek z faktem, że wychowawcy kładą duży nacisk na uświadamianie rodzicom roli udziału ich dzieci w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę i w ten sposób, pośrednio wpływają na decyzje uczniów.

Dane procentowe przedstawiają poniższe  wykresy:

 

     Kolejny komponent poddany badaniu to aktywność uczniów w udziale w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Z analizy dokumentacji szkolnej oraz ankiet i wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami wynika, że w  bieżącym roku szkolnym odbywały się następujące konkursy:

 

KONKURSY SZKOLE

 

Nazwa zorganizowanych szkolnych  konkursów

 

Liczba

uczestników

 

Prowadzący

KLASY I – III

 Szkolny Konkurs plastyczny ,,20 lat państwowej Straży pożarnej- jak nas widzą tak nas malują”

18

B. Nowaczek

Szkolny konkurs ortograficzny       

,,O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki”

15

K. Kotra

,,Stąd nasz ród” - konkurs recytatorski

7

K. Kotra

 Szkolny konkurs czytelniczy dla klas I - III

15

W. Fleszar

KLASY IV – VI

Szkolny konkurs ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna”

16

W. Fleszar

 Konkurs przyrodniczy „Świat wokół nas”

22

A.Walerian

 Konkurs matematyczny

,,Mistrz logicznego myślenia”

18

A.Walerian

Szkolny etap konkursu                                                                                  zDolny Ślązaczek

22

A. Walerian

D. Szymczak

Szkolny konkurs recytatorski poezji religijnej

10

D. Szymczak

Szkolny konkurs recytatorski  ,,Pegazik”

16

D. Szymczak

Szkolny konkurs ortograficzny       

,,O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki”

15

D. Szymczak

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady z języka polskiego  ,,Geniusz” w kl. IV

9

D. Szymczak

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady językowej ,,Olimpus” z języka angielskiego

12

P. Karkowski

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Olimpus” z historii

16

A. Nowakowska

Szkolny konkurs historyczny

,,Józef Piłsudski wódz i polityk”

20

A. Nowakowska

Szkolny konkurs wiedzy o patronie Szkoły kl. I-VI

18

s. K. Fabicka

Szkolny konkurs wiedzy biblijnej

,,Ewangelia wg św. Mateusza”

10

s. K. Fabicka

 Szkolne zawody w tenisa stołowego

20

G. Czachor

 Szkolne zawody w badmintona

20

G. Czachor

 Szkolne zawody w mini piłkę nożną

24

G. Czachor

 Szkolne zawody bieg sztafetowy

30

G. Czachor

Szkolny konkurs recytatorski poezji   religijnej

10

s. K. Fabicka

 

 

 

 

KONKURSY GMINNE

Nazwa gminnego konkursu -  osiągnięte efekty

Liczba       uczestników

Opiekun

Konkurs recytatorski ,,Pegazik” - I miejsce

3

D. Szymczak

Konkurs Ortograficzny ,,O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbk.” dla klas I – III – III miejsce

1

K. Kotra

Konkurs ortograficzny ,,O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbk.” dla klas IV – VI - III miejsce

4

D. Szynczak

,,Stąd nasz ród” - konkurs recytatorski –    II miejsce

3

K. Kotra

 

,,Stąd Nasz Ród – konkurs recytatorski –

I miejsce, III miejsce

3

E. Śleziak

Konkurs Wiedzy biblijnej o Ewangelii  św. Mateusza

3

s. K. Fabicka

XIV edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego –

„20 lat Straży Pożarnej- jak nas widzą tak nas malują.”

(5 prac plastycznych zakwalifikowało się do etapu powiatowego)

 

7

 

B. Nowaczek

 

 

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWE

Nazwa zawodów -  osiągnięte efekty

Liczba       uczestników

Opiekun

 

Zawody piłki koszykowej- I i II miejsce

24

G. Czachor

 

Zawody piłki ręcznej - II i II miejsce

 

24

G. Czachor

Zawody piłki nożnej – III miejsce

12

G. Czachor

Zawody piłki siatkowej – II i III miejsce

 

18

G. Czachor

 Tenis stołowy- I i II miejsce

4

G. Czachor

 

 

 

KONKURSY/ ZAWODY SPORTOWE POWIATOWE I WYŻSZEGO SZCZEBLA

Nazwa konkursu/ zawodów sportowych

 -  osiągnięte efekty

Liczba       uczestników

Opiekun

X Świąteczny Konkurs Gwiazdkowy w Bardzie –

I miejsce

 

1

 D. Szymczak

Ogólnopolska Olimpiada ,,Olimpus 2012” z historii –

10 miejsce – dyplom laureata; wysokie miejsca klasy IV

 

1

 

A. Nowakowska

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego- 20 lat istnienia Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują

 

1

1

T. Gembara

B. Nowaczek

,,Konkurs wiedzy pożarniczej”- etap powiatowy - IV  miejsce.

 

3

 

W. Fleszar

,,Konkurs Uczę się bezpiecznie żyć” organizowany przez  Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Gmin polskich -

Strefowy Wałbrzych -  I miejsce.

 

6

W. Fleszar

,,Konkurs Uczę się bezpiecznie żyć”- etap wojewódzki

3

W. Fleszar

Tenis stołowy- II (chłopcy) i I (dziewczęta) miejsce

 

 

4

 

G. Czachor

 

Wielobój- III miejsce

 

12

 

G. Czachor

 

 

Czwórbój-V (chłopcy)  i III (dziewczęta) miejsce

 

12

 

G. Czachor

 

Igrzyska-VI (chłopcy) i II (dziewczęta) miejsce

 

12

G. Czachor

 

 

     Z przedstawionych powyżej danych wynika, że uczniowie najczęściej biorą udział    
w konkursach/ zawodach sportowych na poziomie wewnątrzszkolnym i gminnym oraz międzyszkolnym. Jednak przejście do następnych etapów konkursów i zawodów to nie lada wyczyn i na tym etapie nasi uczniowie mają spore osiągnięcia.

      Nauka, aktywność na i po zajęciach szkolnych to nie tylko koła zainteresowań, ale też praca na przykład w redagowaniu gazetki szkolnej „Szkolne wieści”, w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz jako reprezentanci szkoły w ważnych uroczystościach przy Poczcie Sztandarowym. Jest to praca dla chętnych oraz wybranych  w głosowaniu.

Z badań ankietowych wynika, że uczniowie naszej szkoły w dużej liczbie są zainteresowani pracą w Samorządzie Uczniowskim, do którego kandydowało 37% uczniów klasy III oraz 18% uczniów klas IV-VI. Rywalizacja o miejsca w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu Uczniowskiego była więc bardzo duża, co było wyraźnie widać w przebiegu szkolnej kampanii wyborczej. Jest to też jedna z przyczyn bardzo krytycznej, aczkolwiek rzeczowej oceny pracy Samorządu Uczniowskiego na wszystkich jego płaszczyznach – wśród oceniających jest spora grupa uczniów, którzy chcieli pracować w Zarządzie Samorządu, mieli swoje pomysły i plany, których realizacji oczekują od koleżanek i kolegów wybranych w tajnych wyborach do Samorządu.  Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że 93% uczniów klasy III i 66% uczniów klas IV – VI deklaruje, że chętnie bierze udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych, co może sugerować, że uczniowie nie tylko oczekują działań i aktywności od Samorządu Uczniowskiego, ale również chętnie pracują na rzecz szkoły. Potwierdzeniem tego może być to, że 100% uczniów klasy III i 37% uczniów klas IV – VI przygotowywało w tym roku szkolnym apel szkolny.

Uczniowie dobrze oceniają pracę Samorządu Uczniowskiego, co przedstawia poniższy wykres.

Średnia ocen, którą uzyskał Samorząd Uczniowski od uczniów w skali 1 – 6 wyniosła: 5,36.

Uczniowie doceniają Samorząd Uczniowski za pomoc w trudnych sytuacjach, pomoc słabszym, za uroczystości, apele, dyskoteki, działalność charytatywną, dobrą pracę na rzecz szkoły, dobrą organizację, odwagę i stanowczość w podejmowaniu trudnych decyzji, trudną pracę, zaradność, solidność, sprawiedliwość.

Z analizy Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego, przeglądu zdjęć i artykułów na szkolnej stronie internetowej, wywiadu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego wynika, że jest dużo  uczniów chętnych do Pocztu Sztandarowego. Członkowie Pocztu Sztandarowego wykonują swoje obowiązki bardzo sumiennie, godnie i chętnie reprezentują szkołę w uroczystościach środowiskowych o różnym zasięgu. Opiekun Samorządu Uczniowskiego podkreśla też dużą pomoc rodziców w zakresie np. dojazdów na uroczystości odbywające się poza szkołą, czuwanie nad właściwym strojem dzieci, pomoc nad opieką nad uczniami.

     Uczniowie aktywnie przygotowują uroczystości szkolne i środowiskowe, a Samorząd Uczniowski czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem. Wykaz zrealizowanych zadań i osiągniętych celów znajduje się w Sprawozdaniu z działalności Samorządu Uczniowskiego.

 

WNIOSKI

·         Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, mają swoje ulubione przedmioty, w których chcą się rozwijać.

·         Uczniowie aktywnie włączają się w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne proponowane przez szkołę.

·         Szkoła proponuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych.

·         Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, odnoszą sukcesy na konkursach i zawodach sportowych  gminnych/ międzyszkolnych oraz wyższego szczebla.

·         W Samorządzie Uczniowskim swoją aktywność wykazuje grupa uczniów wybranych w powszechnych, tajnych wyborach. Uczniowie ci sumiennie wywiązują się ze swoich zadań, zachęcają do pracy na rzecz szkoły wszystkich uczniów, mogą też liczyć na pomoc i wsparcie dużej grupy uczniów i rodziców.

·         Członkami Pocztu Sztandarowego są chętni uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i wykazują się wzorową postawą. Uczniowie ci sumiennie wykonują swoje zadania, godnie reprezentują szkołę na uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 

·         Zespół Redakcyjny szkolnej gazety „Szkolne Wieści” tworzą uczniowie chętni, którzy współpracują z dużą grupa uczniów w redagowaniu artykułów.

·         Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych, co świadczy o tym, że aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

·         W szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów.

·         Uczniowie dobrze oceniają pracę Samorządu Uczniowskiego, który angażuje, zachęca wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.

 

 

 

 

 

 

Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród nauczycieli

 

            Szukając odpowiedzi na pytania:

-   W jaki sposób nauczyciele zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, konkursach, zawodach, akcjach, apelach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych?  

-        Czy w szkole zostały stworzone odpowiednie warunki do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych?

 

Zespół ewaluacyjny przeprowadził wśród nauczycieli wywiady i badania ankietowe oraz dokonał analizy szkolnej dokumentacji.

 

Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że:

·         Wszyscy nauczyciele zauważają wpływ zajęć wyrównujących szanse edukacyjne na osiągnięcia uczniów, tj. zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości, sprzyja ciągłemu ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, kształtowaniu pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata, uczniowie uzyskują pozytywne, adekwatne do swoich możliwości wyniki klasyfikacji semestralnej i klasyfikacji rocznej, uczniowie uzyskują zadawalające (adekwatne do swoich możliwości) wyniki sprawdzianów zewnętrznych na tle gminy, województwa i kraju.

·         Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie uczestniczący w kołach zainteresowań wykorzystują informacje zdobyte na zajęciach dodatkowych podczas obowiązkowych zajęć szkolnych, tj. biorą udział w przygotowaniu fragmentów lekcji, przygotowują prezentacje na uzgodnione z nauczycielami tematy, są aktywni na lekcjach, mobilizują innych uczniów do aktywności, twórczej pracy, wytrwale rozwiązują nietypowe problemy, są dobrymi liderami grup, służą swoją pomocą koleżankom/ kolegom, dają dobry przykład systematyczności, wytrwałości w dążeniu do obranego celu, wykazują duże poczucie własnej wartości.

·         Udział w zajęciach dodatkowych stwarza możliwość rozwijania zainteresowań i talentów uczniów, zdobycia wiadomości i umiejętności ponadprogramowych, przydatnych w konkursach i zawodach sportowych, w których uczniowie chętnie uczestniczą i odnoszą sukcesy. Wykorzystanie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach dodatkowych stwarza też możliwość osiągania wysokich wyników na sprawdzianach z poszczególnych przedmiotów, a tym samym ma wpływ na wyniki klasyfikacji semestralnej/ rocznej.

·         Wszyscy nauczyciele uważają, że udział w zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na postawy uczniów, tj. umożliwia integrację z grupą, daje możliwość kształcenia samodzielności, odpowiedzialności, obowiązkowości, wytrwałości, postawy koleżeństwa.

·         Nauczyciele stosują różne sposoby zachęcania uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, takie jak: rozmowy z uczniami w czasie lekcji i na forum klasy, rozmowy indywidualne, zawieszając informacje na temat zajęć pozalekcyjnych na tablicy ogłoszeń, przeprowadzając rozmowy z rodzicami.

·         Wszyscy nauczyciele uważają, że w szkole zostały stworzone odpowiednie warunki do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, np. w zakresie planu lekcji, dostępności do sal lekcyjnych, wyposażenia w środki dydaktyczne, współpracy z pedagogiem szkolnym, biblioteką, sekretariatem.

·         Wszyscy nauczyciele uważają, że duża grupa uczniów chętnie uczestniczy w konkursach oraz w przygotowaniu uroczystości, akcji i imprez szkolnych i środowiskowych.

·         Wychowawcy klas bardzo dobrze oceniają pracę swoich Samorządów Klasowych. Twierdzą również, że w każdej klasie jest duża grupa uczniów chętnych do pracy w Samorządzie Szkolnym oraz do reprezentowania szkoły w Poczcie Sztandarowym. Podkreślają, że uczniowie bardzo chętnie włączają się do realizacji wszystkich przedsięwzięć zainicjowanych przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną, rodziców. Sami też zgłaszają różne ciekawe inicjatywy.

 

Szukając odpowiedzi na pytania:

-        Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły?

-        Czy Samorząd Uczniowski inspiruje uczniów do podejmowania aktywności w różnych dziedzinach życia szkolnego?

 

Zespół ewaluacyjny przeprowadził wśród nauczycieli wywiady i badania ankietowe oraz dokonał analizy szkolnej dokumentacji.

 

Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że:

·         Wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły – chętnie uczestniczą w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych, biorą systematycznie udział w próbach, dbają o wystrój swoich klas, wykazują się pomysłowością i zaangażowaniem w przygotowywaniu gazetek klasowych, Samorządy Klasowe bardzo  dobrze wywiązują się ze swoich zadań. Wychowawcy podkreślają, że aktywności uczniów sprzyja postawa rodziców, którzy bardzo chętnie włączają się do realizacji kalendarza imprez klasowych i szkolnych, wspierają szkolne i klasowe przedsięwzięcia pomocą finansową, chętnie pomagają w opiece nad dziećmi, pomagają bezinteresownie w organizacji transportu dla dzieci (ma to szczególne znaczenia dla aktywnego udziału w uroczystościach i imprezach popołudniowych, sobotnich i niedzielnych dzieci dojeżdżających).

·         Wszyscy nauczyciele uważają, że Samorząd Uczniowski jest potrzebny, prawidłowo przeprowadza kampanię wyborczą i wybory, dobrze informuje o swojej działalności, uczestniczy w rozwiązywaniu szkolnych problemów, czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, dobrze zarządza swoimi funduszami, organizuje imprezy i uroczystości szkolne i środowiskowe, zachęca wszystkich uczniów do aktywności w różnych dziedzinach życia szkolnego, przestrzega terminów realizacji podjętych zadań.

 Średnia ocen, którą uzyskał Samorząd Uczniowski od nauczycieli w skali 1 – 6 wyniosła: 5,36 (tyle samo, co ocena uczniów).

Nauczyciele chwalą Samorząd Uczniowski za godne reprezentowanie szkoły, zorganizowanie szkolnych dyskotek i zbiórki puszek aluminiowych, uczestnictwo we wszystkich uroczystościach, jak również akcjach organizowanych w szkole, angażowanie się uczniów w szkolne, lokalne i ogólnokrajowe przedsięwzięcia, inspirowanie uczniów do czynnego udziału w życie szkoły, wzbogacenie tradycji szkoły, za sprawne działanie zgodnie z przyjętymi zasadami, dobrą organizację, zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, występowanie z ciekawymi inicjatywami, prawidłowe gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego. 

·         Na podstawie wywiadu z opiekunami szkolnej gazety „Szkolne Wieści” można stwierdzić, że gazeta pozwala uczniom samodzielnie zaprezentować wydarzenia z życia szkoły i najbliższej okolicy, zamieszczane są w niej różne ciekawostki, wywiady, sondaże, jak również własność twórcza oraz dokonania i osiągnięcia uczniów szkoły. Jest to  nie tylko atrakcyjna dla uczniów forma kształcenia, ale także możliwość kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami, podejmowania dialogu z dyrekcją i nauczycielami. Komunikacja ta odbywa się dwukierunkowo na zasadzie wymiany informacji, poglądów i doświadczeń. Wspólne wydawanie czasopisma w szkole korzystnie wpływa na kontakty uczniów i nauczycieli, zmienia ich wzajemne relacje. Uczestnictwo we wspólnych działaniach pozwala zarówno uczniom, jak i nauczycielom osiągać sukcesy oraz przeżywać satysfakcję z pełnionych ról.

 

WNIOSKI

 

·         Powyższa analiza wyników badań przeprowadzonych wśród nauczycieli wykazuje,  że nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych, co wpływa na wysoką aktywność uczniów w szkole i poza nią.

·         Szkoła posiada wachlarz zajęć pozalekcyjnych, w związku z czym aktywność uczniów rozkłada się na poszczególne zajęcia.

·         Uczniowi aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę.

·         W szkole są stworzone odpowiednie warunki do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

·         Samorząd Uczniowski inspiruje uczniów do podejmowania aktywności w różnych dziedzinach życia szkolnego.

 

Analiza wyników badań dla Rodziców

 

Zespół ewaluacyjny rozdał 35 ankiet wśród losowo wybranych rodziców klas IV – VI.

 Ankiety służyła poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jaki jest wpływ zajęć pozalekcyjnych na osiągnięcia edukacyjne i funkcjonowanie społeczne uczniów?

W badaniu poddano analizie następujące komponenty:

-  Znajomość oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez rodziców,

-  Warunki do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-  Aktywność uczniów w udziale w zajęciach proponowanych przez szkołę.

Analiza wyników ankiety wskazuje, że większość rodziców (85%) zna ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych proponowanych uczniom przez szkołę.

     Warunki, jakie szkoła spełnia do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych są bardzo ważne. Zdaniem rodziców ( 88%) szkoła spełniła się w tej kwestii.

     Aktywni uczniowie, to uczniowie biorący udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. Jednak ważne jest także, czy rodzice są świadomi, w jakich zajęciach uczestniczą ich dzieci. Na podstawie badań ankietowych można stwierdzić, że rodzice wiedzą, w jakich zajęciach uczestniczą ich dzieci. Jako źródło informacji o ofercie zajęć pozalekcyjnych podają rozmowy z dziećmi, informacje umieszczone na szkolnej stronie internetowej, spotkania z wychowawcą klasowym, rozmowy z pedagogiem szkolnym, rozmowy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Opinia rodziców na temat wpływu zajęć pozalekcyjnych na ich dzieci wskazuje, że ponad połowa rodziców zauważa nabywanie przez dzieci nowych wiadomości oraz poprawę ocen z poszczególnych przedmiotów. Duża grupa rodziców docenia również zajęcia pozalekcyjne za przygotowywanie uczniów do konkursów, poszerzanie ich wiedzy oraz rozwój społeczny dzieci (mniej agresji, podwyższenie samooceny, większa otwartość).

Rodzice (podobnie jak dzieci) zauważają brak pewnych rodzajów zajęć w ofercie zajęć pozalekcyjnych naszej szkoły. Proponują, aby ofertę zajęć pozalekcyjnych realizowanych w naszej szkole w przyszłym roku szkolnym wzbogacić o zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, artystyczne (teatralne, plastyczne, malarstwo, rzeźba), naukę gry na instrumentach muzycznych, koło szachowe. Niektórzy rodzice sugerują również wcześniejsze godziny realizacji zajęć pozalekcyjnych.

     

 

WNIOSKI

·         Rodzice znają ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę.

·         Rodzice pozytywnie oceniają warunki, jakie ma szkoła do realizacji zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.

·         Rodzice dostrzegają pozytywny wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój intelektualny i społeczny dzieci.

·         Rodzice wykazują się aktywnością w ocenie funkcjonowania szkoły – analizują i oceniają proponowana przez szkołę ofertę zajęć pozalekcyjnych, proponują zmiany służące rozwojowi aktywności ich dzieci.

 

III. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

 

 

Przeprowadzone badania ankietowe, wywiady, analiza szkolnej dokumentacji wykazały dużą aktywność uczniów w wielu dziedzinach: uczniowie aktywnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkolę, godnie reprezentują szkołę na zewnątrz w uroczystościach, konkursach, zawodach, imprezach, redagują gazetę szkolną, szkolną stronę internetową, artykuły umieszczane na www.doba.pl.

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Wpływ na to ma z pewnością zaangażowanie nauczycieli i pomoc rodziców oraz dobry nadzór ze strony dyrekcji szkoły.

 

REKOMENDACJE:

 

·         Zadania dla Samorządu Uczniowskiego:

-        przeprowadzenie debaty na temat możliwości wpływu uczniów na decyzje podejmowane w szkole, służącej budowaniu ich świadomości, że nie wszystkie pomysły i inicjatywy mogą być zrealizowane,

-        systematyczne i obszerne informowanie o swojej działalności (na szkolnej stronie internetowej, na szkolnej gazetce, podczas szkolnych apeli, na otwartych zebraniach),

-        przeprowadzenie w czasie kampanii wyborczej akcji edukacyjnej „Czym jest kampania wyborcza i jak ją przeprowadzić, aby przyniosła zamierzony efekt?”,

-        podjęcie we współpracy z pedagogiem szkolnym działań zmierzających do uczulenia uczniów na problemy wulgaryzmów, agresji, przemocy i pomoc potrzebującym pod hasłami „Stop wulgaryzmom i agresji”, „Szacunek i tolerancja dla drugiego człowieka”,

-        czuwanie przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego nad właściwymi relacjami interpersonalnymi wśród członków Samorządu Uczniowskiego oraz nad zachowaniem właściwej postawy członków Samorządu Uczniowskiego wobec wszystkich uczniów i nauczycieli.

 

·         Systematycznie rozpoznawać potrzeby, zainteresowania i oczekiwania uczniów, uwzględniać je w ofercie edukacyjnej szkoły.

 

·         Ustalić korzystne dla uczniów godziny zajęć pozalekcyjnych, tzn.  bezpośrednio po obowiązkowych lekcjach, również – w miarę możliwości – tych zajęć, które są prowadzone przez nauczycieli pracujących w szkole w niepełnym wymiarze czasu.

 

·         Czuwać we współpracy z organem prowadzącym szkołę nad właściwą organizacją dojazdów uczniów do szkoły, zwracając szczególną uwagę na godziny odjazdów autobusów po lekcjach, tak aby były one jak najbardziej skorelowane ze szkolnym planem lekcji (aby uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach na siódmej, ósmej lekcji i aby po tych zajęciach czas oczekiwania na autobus nie był dłuższy niż 15 – 30 minut).

 

·         Zachęcać do udziału w konkursach przez planowe i systematyczne przygotowywanie do nich uczniów.

 

·         Dostrzegać mocne strony uczniów, stosować pochwały, utwierdzać w nich wiarę w możliwość osiągania sukcesów.

 

 

Opracowanie: Alicja Walerian, Barbara Nowaczek, Dagmara Szymczak, Krystyna Kotra, s. Katarzyna Fabicka

 

Kamieniec Ząbkowicki, 29.06.2012 r.

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP