Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Papieża Jana Pawła II

ROK SZKOLNY 2011/2012

 

W OBSZARZE I:

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY.

Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

 

 

WYMAGANIA

-   Analizuje się wyniki sprawdzianów diagnozujących i sprawdzianów zewnętrznych.

-   Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE

 

Celem ewaluacji jest:

-   Zebranie informacji, czy w szkole efektywnie przeprowadza się analizę wyników sprawdzianów i czy wdrażanie wniosków z tych analiz wpływa na uzyskanie lepszych wyników kształcenia, adekwatnych do możliwości uczniów.

-   Ustalenie, co możemy jeszcze zrobić, aby proces analizy wyników sprawdzianów w lepszym stopniu oddziaływał na efekty kształcenia?

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONEGO BADANIA

 

Raport zawiera:

 

     I.   CZĘŚĆ INFORMACYJNĄ - w której określono:

         zasadniczy obiekt badań (przedmiot ewaluacji),

         kryteria ewaluacyjne (aspekty brane pod uwagę w badaniu),

         pytania kluczowe, na które szukano odpowiedzi w ramach prowadzonych badań.

 

II.   ANALIZĘ WYNIKÓW - która przedstawia w formie tabelarycznej:

         dostosowane do kolejnych pytań kluczowych metody oraz narzędzia badania,

         przyjęte dla danego obszaru i dostosowane do określonego wymagania wskaźniki wewnętrzne, świadczące o istnieniu lub/i natężeniu badanego zjawiska,

         pozyskane w badaniach uszczegółowione informacje na temat poszczególnych wskaźników ewaluacyjnych.

 

III.          CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCĄ - która obejmuje wnioski i rekomendacje.

 

 

I.                   CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zasadniczym obiektem badań prowadzonych w ramach ewaluacji były wyniki sprawdzianów ujętych w Zakresie, szczegółowej tematyce i organizacji planowych badań wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w roku szkolnym 2011/2012 oraz bieżących sprawdzianów z poszczególnych edukacji i przedmiotów w klasach I – VI.

 

W badaniu wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne:

1.       Nauczyciele analizują  wyniki bieżących sprawdzianów oraz sprawdzianów zewnętrznych  w sposób celowy (dla poprawy jakości swojej pracy) oraz profesjonalny ( tj. z wykorzystaniem różnych metod adekwatnych do stawianych celów).

2.       Szkolne analizy wyników sprawdzianów bieżących oraz sprawdzianów zewnętrznych są użyteczne (szkoła wdraża wnioski płynące z w/w badań) , a także efektywne (wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia).

 

W ramach prowadzonych badań szukano odpowiedzi na powiązane z kryteriami następujące pytania kluczowe:

1.        Czy bieżące sprawdziany uwzględniają efekty określone w podstawach programowych?

2.      W jaki sposób analizuje się w szkole wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących?

tj.:

-      Jakim celom szczegółowym służą analizy?

-      Jakie metody analiz stosowane są dla osiągnięcia postawionych celów?

 

3.                  W jaki sposób szkoła wykorzystuje analizy sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących dla poprawy jakości swojej pracy w zakresie:

-   właściwego przepływu informacji,

-   planowania procesu dydaktycznego,

-   modyfikacji planów dydaktycznych w zależności od wyników osiągniętych przez uczniów?

 

4.     W jakim zakresie i w jakim stopniu analizy sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących  przyczyniły do poprawy jakości pracy szkoły?

tj.:

-    Czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności?

 

                            

I.                   ANALIZA WYNIKÓW

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W OBSZARZE: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

 ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY.

WYMAGANIE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANÓW DIAGNOZUJĄCYCH I SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH

PYTANIA KLUCZOWE

METODY/ NARZĘDZIA BADAWCZE

WSKAŹNIKI

POZYSKANE W BADANIU USZCZEGÓŁÓWIONE INFORMACJE NA TEMAT WSKAŹNIKÓW

1. Czy bieżące sprawdziany uwzględniają efekty określone w podstawach programowych?

Analiza dokumentacji

 

Ankieta dla

nauczycieli „Przygotowanie uczniów do sprawdzianów”

 

Ankieta dla nauczycieli „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Czy analizuje się wyniki sprawdzianu?”

 

 

 

 

 

 

1.1.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych oraz w standardach sprawdzianu zewnętrznego.

Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że w bieżących sprawdzianach uwzględniają wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych oraz standardy wymagań sprawdzianu zewnętrznego, dokonali analizy sprawdzianów pod kątem opanowania wymagań programowych oraz umiejętności związanych ze standardami sprawdzianu zewnętrznego, dokonali analizy kontekstu osiągnięć uczniów na podstawie własnej znajomości warunków ich uczenia się oraz celowo zebranych czynników obiektywnych, przygotowali komentarze na temat zbiorowych i indywidualnych osiągnięć uczniów, sformułowali wnioski do dalszej pracy, mające na celu podniesienie skuteczności kształcenia w wybranym zakresie programowym, które uwzględnili w realizacji rocznych rozkładów materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz w planach zajęć dodatkowych.

 

2.   W jaki sposób analizuje się w szkole wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących:

-   Jakim celom szczegółowym służą analizy?

-  Jakie metody analiz stosowane są dla osiągnięcia postawionych celów?

Analiza dokumentacji

 

Wywiady

z  nauczycielami

 

 

Ankieta „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Czy analizuje się wyniki sprawdzianu?”

 

2.1.    Dokonuje się ilościowej, jakościowej i kontekstowej analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących w odniesieniu do poszczególnych standardów egzaminacyjnych, aby:

-   ustalić poziom ich opanowania,

-   określić typ zadań sprawiających uczniom najwięcej problemów i pod tym kątem ukierunkować dalszą pracę dydaktyczną,

-   dokonać korelacji pomiędzy wynikami sprawdzianu właściwego i wynikami sprawdzianów próbnych oraz wynikami klasyfikacji uczniów, a następnie wykorzystać wnioski płynące z tych zestawień w celu autoewaluacji dalszej pracy,

-   określić osiągnięty przez szkołę poziom efektywności kształcenia na tle innych szkół w gminie, województwie, kraju.

 

 

 

 

 

Analiza dokumentacji dotyczącej zewnętrznych sprawdzianów próbnych, Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących w r. szk. 2011/2012 oraz wywiady z nauczycielami potwierdzają w pełni występowanie wymienionych wskaźników  2.1. i 2.2.

Nauczyciele po opracowaniu wyników sprawdzianów zewnętrznych  oraz wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących oraz po zapoznaniu się z Raportami dla dyrektora szkoły opracowanymi przez WSiP i Wyd. Operon opracowali analizę ilościową, jakościową i kontekstową wyników sprawdzianów oraz sformułowali wnioski do dalszej pracy i uwzględnili je w realizacji rocznych rozkładów materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz w planach zajęć dodatkowych.

Uczniowie klasy szóstej w 54,2%, a uczniowie klasy trzeciej w 58,9% z edukacji polonistycznej oraz z edukacji matematycznej  uzyskali wyniki sprawdzianów adekwatne do ocen klasyfikacyjnych, czyli istnieje pewna rozbieżność między ocenianiem wewnątrz- szkolnym i ocenianiem zewnętrznym. Przyczyny niezupełnej zgodności oceniania zewnętrznego i wewnętrznego to: odmienność sytuacji oceniania szkolnego i egzaminacyjnego, całościowe ocenianie ucznia w procesie lekcyjnym, a nie tylko testowanie jego wiedzy i umiejętności, podejmowanie przez uczniów działań dodatkowych, często pozalekcyjnych, celem podwyższenia ocen przedmiotowych.

2.   W jaki sposób analizuje się w szkole wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących:

-   Jakim celom szczegółowym służą analizy?

-  Jakie metody analiz stosowane są dla osiągnięcia postawionych celów?

Analiza dokumentacji

 

Wywiady z nauczycielami

 

 

Ankieta „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Czy analizuje się wyniki sprawdzianu?”

 

2.2.  Aby osiągnąć wspomniane wyżej cele w analizach:

-   wykorzystuje się skalę staninową, średni wynik, medianę, modalną i rozkład wyników,

-   uwzględnia się indywidualne wyniki uczniów, dane dotyczące całego zespołu klasowego (zbiorczy wynik szkoły),

-   porównuje się wyniki sprawdzianu właściwego z wynikami sprawdzianów próbnych oraz wynikami klasyfikacji,

-   dokonuje się analizy porównawczej własnych wyników sprawdzianów zewnętrznych  z wynikami osiągniętymi przez inne szkoły w gminie, województwie, kraju.

 

Stosowane w analizach sprawdzianów metody są różnorodne, wyraźnie ukierunkowane i adekwatne do celów przyjętych w opisach wyników zarówno sprawdzianów próbnych, jak i sprawdzianu właściwego. Dla przykładu: uwzględnianie w analizach sprawdzianów indywidualnych wyników uczniów i zbiorczego wyniku szkoły pozwala wskazać uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych i dodatkowo wesprzeć ich w procesie uczenia; korelacja między wynikami uzyskanymi na sprawdzianach i wynikami klasyfikacji pozwala diagnozować prawidłowość oceniania i umożliwia nauczycielom autoewaluację pracy.

3. W jaki sposób szkoła wykorzystuje wyniki sprawdzianów bieżących oraz analizy sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących dla poprawy jakości swojej pracy w zakresie:

 

a)   Właściwego przepływu informacji?

 

Analizy

dokumentacji

 

Wywiady z nauczycielami

 

Ankieta dla  uczniów

klas szóstych

 

Ankieta dla uczniów

klas trzecich

 

Ankieta dla

nauczycieli

3.1.   Z rezultatami analiz sprawdzianów zewnętrznych: próbnych i sprawdzianu właściwego oraz wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących zapoznaje się uczniów, ich rodziców i wszystkich nauczycieli.

Z wynikami sprawdzianów bieżących zapoznaje się uczniów i ich rodziców.

 

Wywiady z nauczycielami oraz analiza dokumentacji przynoszą informacje o tym, że nauczyciele opracowujący wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących zapoznali z rezultatami analiz innych nauczycieli (na posiedzeniach zespołów przedmiotowych, na posiedzeniach rad pedagogicznych, po ogłoszeniu wyników na stronach internetowych, podczas rozmów z indywidualnych rozmów z nauczycielami przeprowadzającymi poszczególne sprawdziany). Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że zapoznają się z wynikami sprawdzianów zewnętrznych oraz wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących oraz z programami poprawy efektywności kształcenia. Wszyscy  ankietowani nauczyciele dzielą się doświadczeniem z innymi nauczycielami w obszarze poprawy efektywności kształcenia.

Wg ankietowanych uczniów i nauczycieli uczniowie są informowani o swoich ocenach na bieżąco, podczas omawiania każdego sprawdzianu, w terminach zgodnych z ZWO, mają wgląd do swoich sprawdzianów oraz do kryteriów oceny sprawdzianów, poznają prawidłowe odpowiedzi. Nauczyciele omawiają z uczniami źle wykonane i trudne zadania. Przekazują rodzicom wyniki sprawdzianów na zebraniach oraz poprzez wpisywanie ocen do zeszytów. Dzielą się z rodzicami swoimi spostrzeżeniami o postępach uczniów w nauce i uświadamiają im potrzebę ścisłej współpracy w tym zakresie.

Wywiady z nauczycielami oraz badania ankietowe skierowane do nauczycieli oraz do uczniów klas trzeciej i szóstej wskazują, że uczniowie i ich rodzice zostali zapoznani z wynikami sprawdzianów.  (Na pytanie: Czy nauczyciel informuje uczniów o wynikach sprawdzianów, w tym sprawdzianów zewnętrznych?

TAK odpowiedziało 100% ankietowanych trzecioklasistów i 100% ankietowanych szóstoklasistów.)

Na pytanie: Czy informuje Pan/ Pani uczniów o wynikach sprawdzianów zewnętrznych?  TAK odpowiedziało 100%  ankietowanych nauczycieli, spośród tych, którzy byli odpowiedzialni za przekazywanie tych informacji).

Wg wszystkich ankietowanych nauczycieli i uczniów na zajęciach wspólnie z uczniami przeprowadzono analizę wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących w zakresie nauczanych przedmiotów i na tej podstawie uczniowie byli zorientowani, jakie mają braki w wiadomościach i umiejętnościach, otrzymali też od nauczycieli wskazówki do dalszej pracy. W opinii nauczycieli zadania, z którymi uczniowie mieli problemy, zostały wyjaśnione i rozwiązane. Omawianie z uczniami zadań ze sprawdzianów zewnętrznych służyło kształceniu umiejętności określonych w standardach sprawdzianu zewnętrznego, ze  szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności wyrażania własnych opinii i argumentacji, a także wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, zapoznaniu uczniów z organizacją sprawdzianu zewnętrznego, kształceniu nawyku systematycznej pracy, kształceniu umiejętności planowania pracy, stwarzaniu podstaw do samokształcenia, wyrabianiu nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, zapoznaniu uczniów z techniką rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych, kształceniu u uczniów poczucia wiary w siebie i w swoje możliwości.

 

 

 

Uczniowie (szóstoklasiści i trzecioklasiści)w wypełnionych przez siebie ankietach wskazali, że dzięki omawianiu na lekcjach zadań ze sprawdzianów zewnętrznych poznali poprawny sposób rozwiązania zadań, w których popełnili błędy, dowiedzieli się, jakie mają braki i nad czym mają jeszcze pracować,  w jaki sposób mogą nadrobić zaległości w wiadomościach i umiejętnościach, zaczęli więcej czasu poświęcać na naukę, rozwiązywali dodatkowe zadania przygotowujące do sprawdzianów zewnętrznych.

3. W jaki sposób szkoła wykorzystuje wyniki sprawdzianów bieżących oraz analizy sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących dla poprawy jakości swojej pracy w zakresie:

 

b)      Planowania

procesu

dydaktycznego?

 

 

Analizy

dokumentacji

 

Wywiady

z nauczycielami

 

3.2. Wyniki analizy sprawdzianów są podstawą do formułowania wniosków ukierunkowanych na poprawę jakości pracy szkoły w zakresie efektów kształcenia uwidaczniających się na Sprawdzianie dla uczniów klasy szóstej przeprowadzanym przez OKE.

 

Analiza dokumentacji i wywiad z nauczycielami przekonują, że opis wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących (analiza ilościowa, jakościowa i kontekstowa) zawiera wnioski zmierzające do poprawy jakości pracy szkoły, co pozwala ukierunkować dalsze działania dydaktyczne nauczycieli.

W badaniach ankietowych wszyscy nauczyciele stwierdzili, że konstruują po sprawdzianach zewnętrznych programy poprawy efektywności kształcenia, które realizują w ramach nauczanych przedmiotów.

3. W jaki sposób szkoła wykorzystuje wyniki sprawdzianów bieżących oraz analizy sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów diagnozujących dla poprawy jakości swojej pracy w zakresie:

 

c)    Modyfikacji

metodycznych i dydaktycznych działań

podnoszących

efektywność

procesu

kształcenia?

Analizy

dokumentacji

 

Wywiady

z nauczycielami

 

Ankieta dla

nauczycieli

 

3.3. Na podstawie wniosków sformułowanych w opracowaniach wyników sprawdzianów wdrażane są konkretne działania zmierzające do poprawy jakości pracy szkoły, które realizowane są w następujących obszarach:

a)   modyfikacja rocznych rozkładów materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz planów zajęć dodatkowych, metod i form pracy z uczniami,

b)  ukierunkowanie współpracy z rodzicami uczniów,

c)   opracowanie i realizacja programów poprawy efektywności kształcenia.

 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele dokonują modyfikacji swoich planów dydaktycznych na podstawie analizy wyników sprawdzianów poprzez zwiększenie liczby zajęć poświęconych określonym zagadnieniom. Nauczyciele podjęli również dodatkowe działania dydaktyczne, takie jak:

-   zwiększenie podczas lekcji i zajęć dodatkowych liczby ćwiczeń poświęconych określonym zagadnieniom,

-   prowadzenie zajęć dodatkowych: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I, Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistyczno - matematycznej w kl. II, Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z ed. matematyczno - polonistycznej w kl. III, Koło polonistyczno -  matematyczne w kl. I, Koło polonistyczno -  matematyczne w kl. II, Koło polonistyczno - matematyczne w kl. III, Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w kl. III, Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z  matematyki w kl. V, Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  z  matematyki w kl. VI,  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w kl. VI, Koło matematyczno - przyrodnicze w  kl. VI, Koło z języka polskiego w kl. VI, Koło z języka angielskiego w kl. VI, Koło polonistyczne (redakcyjne) dla klas IV - VI, Koło historyczne dla kl. IV-VI, Koło religijne ERM dla kl. IV-VI,  Koło informatyczne dla kl. V-VI,

Kolo informatyczne dla kl. IV, Koło ,,Edukacja dla bezpieczeństwa”

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Zajęcia przygotowujące do egzaminu na Kartę rowerową, Indywidualne konsultacje z matematyki i przyrody z uczniami mającymi trudności w nauce, Indywidualne konsultacje z uczniami przygotowującymi się  do konkursu zDolny  Ślązaczek, Indywidualne konsultacje z języka polskiego z uczniami mającymi trudności w nauce, Indywidualne spotkania z języka angielskiego z uczniami mającymi trudności w nauce,

Indywidualne  konsultacje z historii z uczniami mającymi trudności i z uczniami uzdolnionymi, Indywidualne przygotowanie dziewczynki autystycznej do I Komunii Św, Indywidualne  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z ucz. kl. I, Indywidualne – doraźne - spotkania z uczniami mającymi trudności w nauce w klasach I – III oraz IV - VI, Redagowanie  gazety szkolnej ,,Szkolne wieści”, Indywidualna terapia pedagogiczna, Indywidualne konsultacje z wychowania fizycznego. (Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów klasy III potwierdzają w 100%, że  postrzegają oni szkolną ofertę zajęć dodatkowych jako możliwość przygotowania się do sprawdzianu trzecioklasisty. 95,8% uczniów klasy szóstej uważa, że nauczyciele organizują zajęcia, na których można przygotować się do sprawdzianu szóstoklasisty.)

-   konsultacje indywidualne przeznaczone na kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych w kontekście wymagań sprawdzianu zewnętrznego, 

-   analiza stosowanych metod pod kątem dążenia do optymalizacji procesu dydaktycznego,

-   systematyczne diagnozowanie wiedzy uczniów i przyczyn niepowodzeń szkolnych,

-   wspieranie dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc rodziców,

-   organizowanie samodzielnej pracy ucznia, której towarzyszyła systematyczna kontrola,

-   prezentowanie książek i stron internetowych z zadaniami kształcącymi umiejętności ponadprzedmiotowe oraz zawierającymi arkusze sprawdzianów z poprzednich lat,

-   pedagogizacja rodziców, uświadomienie im potrzeby ścisłej współpracy, przekazywanie rodzicom spostrzeżeń o uczniu, stały kontakt z rodzicami.

W przeprowadzonym badaniu ankietowym 77,8% nauczycieli oceniło współpracę z rodzicami w zakresie bieżącej kontroli nauki uczniów jako dobrą,11,1 % nauczycieli współpracę z rodzicami uznało za niezadawalającą, 11,1% nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące współpracy z rodzicami. W kontakcie indywidualnym oraz podczas zebrań nauczyciele informowali rodziców o bieżących ocenach uczniów, o wynikach sprawdzianów oraz o trudnościach, jakie mają dzieci; służyli wskazówkami dotyczącymi samodzielnej pracy ucznia w domu. Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzianów przedmiotowych przechowywanych w szkole do końca roku szkolnego, zaznajamiają się z ocenami ze sprawdzianów wpisanymi przez ucznia do swojego zeszytu przedmiotowego, co potwierdzają swoim podpisem.

 W przeprowadzonych wywiadach nauczyciele podkreślają również na ogół dobrą lub zadawalającą współpracę z rodzicami w okresie wzmożonych przygotowań do sprawdzianów zewnętrznych.

Nauczyciele  zauważyli jednak także, iż zdarzały się przypadki braku zainteresowania tymi problemami ze strony rodziców.

100% ankietowanych nauczycieli po zapoznaniu się z wynikami sprawdzianów diagnozujących i sprawdzianów zewnętrznych opracowuje własne programy poprawy efektywności kształcenia, uwzględniające analizy sprawdzianów zewnętrznych (opracowane przez odpowiedzialne zespoły nauczycieli oraz przez wydawnictwa opracowujące sprawdziany zewnętrzne) oraz wdraża je w proces dydaktyczny. Głównymi wskazywanymi celami podejmowanych przez nauczycieli działań było:

-  kształcenie i doskonalenie umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych w oparciu o standardy sprawdzianu zewnętrznego,

- wyrównanie podstawowych braków edukacyjnych,
- podniesienie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu nauczanych przedmiotów poprzez dostosowanie metod pracy do indywidualnych możliwości ucznia,
- zmniejszenie stresu związanego z niepowodzeniem szkolnym lub innego rodzaju trudnościami,

- motywowanie uczniów do nauki poprzez systematyczne diagnozowanie wiedzy uczniów i przyczyn niepowodzeń szkolnych,

- zorganizowanie pracy z uczniami szczególnie zdolnymi i słabymi: zmniejszenie liczby uczniów mających  niskie wyniki na sprawdzianie, zwiększenie liczby uczniów z najwyższymi wynikami,

-  systematyczne śledzenie i analizowanie skuteczności podjętych działań oraz wyciąganie wniosków i ewaluacja tych działań,

-  usprawnienie techniki wypełniania testu,

- wypracowanie w uczniach poczucia pewności siebie,

-  aktywizowanie uczniów, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,

- wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy,

-  przyzwyczajanie do wytrwałości, do pokonywania trudności.

Do realizacji tych celów nauczyciele korzystają z takich dodatkowych materiałów, jak: zbiory zadań, książki, materiały ze stron internetowych przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, arkusze sprawdzianów CKE, Wyd. Operon, Wyd. WSiP z lat poprzednich, arkusze próbnych sprawdzianów publikowanych przez Gazetę Wyborczą, samodzielnie opracowane Karty Pracy na lekcje i jako zadania domowe, przygotowujące do sprawdzianu trzecioklasisty/ szóstoklasisty, zabawy i gry dydaktyczne, programy komputerowe, prezentacje multimedialne.

2.      4.   W jakim zakresie i w jakim stopniu analizy sprawdzianów zewnętrznych przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły?

 

Czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności?

 

 

Analizy

dokumentacji

 

Wywiady z nauczycielami

 

Ankieta dla

nauczycieli

 

Ankieta dla uczniów

 

4.1. W wyniku dokonanych analiz

sprawdzianów próbnych:

a) wzrasta poziom motywacji uczniów przystępujących do sprawdzianu

zewnętrznego,

b) podnosi się techniczna sprawność rozwiązywania arkuszy

egzaminacyjnych przez uczniów,

c) uczniowie uzyskują wyniki sprawdzianów zewnętrznych adekwatne do swoich możliwości. Wyniki szkoły utrzymują się w 9 – stopniowej skali staninowej jako wyniki „niżej średnie”, „średnie”, „wyżej średnie”.

Analiza dokumentacji szkolnej pokazuje, iż jednym z efektów

prowadzonej od lat analizy sprawdzianów zewnętrznych (próbnych i właściwego)  jest zadawalająca efektywność kształcenia uwidaczniająca się podczas sprawdzianów OKE.

Zdaniem większości nauczycieli analizy sprawdzianów próbnych

przyczyniają się do wzrostu poziomu motywacji uczniów

przystępujących do sprawdzianu zewnętrznego.

Uczniowie korzystali z dodatkowych książek przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty, ze stron internetowych na których są publikowane zadania przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty oraz arkusze sprawdzianów z poprzednich lat, rozwiązywali zadania umieszczane na płytach DVD dołączanych

do Gazety Wyborczej, rozwiązywali na lekcjach j. polskiego, matematyki, przyrody, edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz na zajęciach dodatkowych ćwiczenia i zadania utrwalające z Kart Pracy opracowanych przez nauczycieli, wykonywali dodatkowe zadania i ćwiczenia utrwalające z podręcznika, rozwiązywali arkusze sprawdzianów z poprzednich lat w szkole i w domu.

Analiza dokumentacji sprawdzianów zewnętrznych potwierdza, że w wyniku dokonanych analiz próbnych podniosła się techniczna sprawność rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych przez uczniów. Wszyscy uczniowie na Sprawdzianie w Szóstej Klasie Szkoły Podstawowej przeprowadzonym w dniu 03.04.2012 r. przez OKE prawidłowo wpisali na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi swój kod i PESEL, rozwiązania zapisali długopisem albo piórem z czarnym tuszem/ atramentem, nie używali korektora, zaznaczyli prawidłowo wszystkie odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi, nie opuścili żadnego zadania zamkniętego, zgodnie z instrukcją oznaczali na karcie odpowiedzi błędnie wybrane odpowiedzi do zadań zamkniętych, odpowiedzi do zadań zamkniętych zapisywali w wyznaczonych miejscach a ich czytelność i staranność była adekwatna do możliwości uczniów. Podobnie wszyscy trzecioklasiści podczas Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2012 opracowanego przez CKE, przeprowadzonego w dniu 22.05.2012 r. prawidłowo pod względem technicznym wypełnili arkusze sprawdzianu, tzn.: rozwiązania zadań zapisali długopisem albo piórem,  nie używali korektora, pomyłki prawidłowo przekreślali, zaznaczyli prawidłowo wszystkie odpowiedzi do zadań zamkniętych, zgodnie z instrukcją oznaczali błędnie wybrane odpowiedzi do zadań zamkniętych, odpowiedzi do zadań zamkniętych zapisywali w wyznaczonych miejscach a ich czytelność i staranność była adekwatna do możliwości uczniów.

W badaniu ankietowym wszyscy uczniowie potwierdzili, że nauczyciele przygotowali ich do kodowania i wypełniania arkusza egzaminacyjnego. Z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli wynika, że przygotowanie to nastąpiło poprzez: ćwiczenie czytania i rozumienia instrukcji na arkuszach sprawdzianów, ćwiczenia praktyczne rozwiązywania przykładowych arkuszy sprawdzianów z poprzednich lat, opracowywanie bieżących sprawdzianów z nauczanych przedmiotów w formie arkuszy sprawdzianów zewnętrznych, wnikliwe omawianie błędów, jakie popełnili uczniowie podczas rozwiązywania arkuszy przykładowych sprawdzianów oraz próbnych sprawdzianów zewnętrznych.

 

Analiza dokumentacji szkolnej dowodzi, że efektem analiz sprawdzianów jest osiąganie przez uczniów zadawalających wyników na tle wyników gminnych, wojewódzkich, krajowych:

 

 

-  Pierwszy Próbny Sprawdzian w Szóstej Klasie Szkoły Podstawowej „Żeglarz i żywioły” opracowany przez WSiP, przeprowadzony w dniu 29.11.2011 r.: średni wynik w klasie wyniósł 22,17 pkt (55,4%) i był to wynik wyższy od średniej punktów w kraju o 1,56 pkt (czyli wyższy o 3,9%);

w 9 – stopniowej skali staninowej był to wynik średni.

 

 

-   Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem „Kibicujmy” przeprowadzony 12.01.2012 r.: średni wynik w klasie wyniósł  24,91 pkt (62,3%) i był to wynik niższy od średniej punktów w kraju o   0,39 pkt (czyli niższy o 0,95 % );

 w 9 – stopniowej skali staninowej był to wynik średni.

 

-  Drugi Próbny Sprawdzian w Szóstej Klasie Szkoły Podstawowej „Album Rodzinny” opracowany przez WSiP, przeprowadzony w dniu 08.03.2012 r.: średni wynik w klasie wyniósł 19,57 pkt (49%) i był to wynik niższy od średniej punktów w kraju o 0,94 pkt (czyli niższy o 2,4%);

w 9 – stopniowej skali staninowej był to wynik niski.

 

- Sprawdzian w Klasie VI Szkoły Podstawowej przeprowadzony w dniu 03.04.2012 r przez OKE: średni wynik w szkole wyniósł 21,3 pkt (czyli 53,3 %), tj. o 2,2 pkt więcej (o 5,5% więcej) niż średni wynik w gminie i o 1,7 pkt mniej (o 4,25% mniej) niż średnia punktów w skali kraju;

jest to wynik „niżej średni” w kraju w 9 – stopniowej skali staninowej.

 

Nasi uczniowie w zakresie umiejętności pisanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce uzyskali wyniki wyższe niż średnie wyniki w kraju, a w zakresie umiejętności czytanie wynik taki sam, jak średni wynik w kraju.

Wynik można uznać za zadawalający ze względu na fakt, że 33,3% uczniów piszących sprawdzian to uczniowie, w stosunku do których stosowano indywidualizację nauczania i oceniania, łącznie z obniżeniem wymagań z zakresu podstawy programowej. Ponadto CKE we wstępnych wynikach Sprawdzianu podała, że Sprawdzian 2012 w porównaniu ze Sprawdzianem 2011 był dla uczniów trudniejszy.

 

 

 

-  Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2012 opracowane przez CKE przeprowadzone w marcu:

- średni wynik  sprawdzianu w klasie z matematyki wyniósł 13,2 pkt na 20 pkt możliwych do zdobycia, czyli 66% i był to wynik równy średniemu wynikowi w kraju;

w 9 – stopniowej skali staninowej był to wynik średni.

- średni wynik  sprawdzianu w klasie z j. polskiego wyniósł 13,6 pkt na 20 pkt możliwych do zdobycia, czyli 68% i był to wynik niższy od średniej punktów w kraju o  0,6 pkt (czyli o 3 % niższy);

w 9 – stopniowej skali staninowej był to wynik niżej średni.

 

 

-  Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty „Wielkie kibicowanie” opracowany przez Wyd. Operon, przeprowadzony 29.03.2011 r.:

- średni wynik  sprawdzianu w klasie z matematyki wyniósł 13,2 pkt na 20 pkt możliwych do zdobycia, czyli 66% i był to wynik równy średniemu wynikowi w kraju;

w 9 – stopniowej skali staninowej był to wynik średni.

- średni wynik  sprawdzianu w klasie z j. polskiego wyniósł 13,6 pkt na 20 pkt możliwych do zdobycia, czyli 68% i był to wynik niższy od średniej punktów w kraju o   0,6 pkt (czyli o 3 % niższy);

w 9 – stopniowej skali staninowej był to wynik średni.

 

 

 

 

 

 

III. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

 

WNIOSKI:

 

1.         W szkole systematycznie przeprowadza się wewnętrzną i zewnętrzną diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów w celu zdobycia informacji o poziomie ich umiejętności i zasobach wiedzy.

 

2.         Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów diagnozujących, próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej w sposób celowy, kierunkując badania na poprawę organizacji i jakości swojej pracy.

 

3.         Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów diagnozujących, próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej w sposób profesjonalny. Badania przeprowadzane są z wykorzystaniem różnorodnych metod, które są adekwatne do stawianych w analizach szczegółowych celów i pozwalają je osiągnąć.

 

4.         Szkolne analizy wyników sprawdzianów diagnozujących, próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej są użyteczne: badania pozwalają na sformułowanie wniosków i rekomendacji, które zmierzają do poprawy jakości pracy szkoły i są wdrażane w postaci programów poprawy efektywności kształcenia oraz modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, metod i form pracy z uczniami.

 

5.         Z rezultatami analiz sprawdzianów diagnozujących, próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej zapoznaje się uczniów, ich rodziców i wszystkich nauczycieli.

 

6.         W wyniku dokonywanych analiz sprawdzianów diagnozujących, próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej szkoła uzyskuje zadawalający, adekwatny do możliwości uczniów, wynik Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej.

 

7.         W rezultacie analiz wyników sprawdzianów diagnozujących, próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej oraz wskutek działań podejmowanych na podstawie formułowanych w badaniach wniosków i rekomendacji podnosi się techniczna sprawność rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych przez uczniów.

 

 

 

REKOMENDACJE:

 

1.       W dalszym ciągu wykorzystywać analizy sprawdzianów diagnozujących, sprawdzianów próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej do określania stopnia opanowania przez uczniów konkretnych obszarów wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej, modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, udoskonalania warsztatu pracy, metod i form pracy z uczniami oraz w celu wspierania zdolności uczniów i likwidowania braków edukacyjnych.

 

2.      W dalszym ciągu systematycznie zapoznawać uczniów ze strukturą Sprawdzianu Szóstoklasisty, arkuszami Sprawdzianu  przeprowadzanego przez OKE oraz z techniką rozwiązywania zadań zamkniętych i zadań otwartych.

3.      Zwrócić szczególną uwagę na dzieci zdolne, które osiągają niższe wyniki w nauce wyrażone oceną szkolną w porównaniu ze swoimi możliwościami i stworzyć im warunki pozwalające na wykorzystanie ich potencjalnych możliwości intelektualnych.

4.      Uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem  (na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, podczas indywidualnych rozmów z uczniami, na bieżących lekcjach z poszczególnych przedmiotów, przekazywać rodzicom wskazówki dotyczące przyczyn stresu i konkretne sposoby uczenia dzieci radzenia sobie ze stresem).

5.      Konsekwentnie przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systematycznie analizować szkolne osiągnięcia edukacyjne uczniów.

 

 

Opracowanie: Alicja Walerian, Barbara Nowaczek, Krystyna Kotra, Dagmara Szymczak, s. K. Fabicka

 

 

Kamieniec Ząbkowicki, 29.06.2012 r.

 

 

 

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP