Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

 

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

 

I.                    Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego:

 

1)      Podstawa prawna opracowania planu nadzoru:

 

a)      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

b)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 rwsprawie nadzoru pedagogicznego

            (Dz. U. z 2009r. Nr 168poz. 1324).

 

2)      Źródła zadań ujętych w planie:

a) zewnętrzne:

 

-        Pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2012 roku DKOW/WNP- BS-5081-14/2012 w sprawie ustalenia podstawowych kierunków realizacjipolityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013:

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 ( wybrane w odniesieniu do szkół podstawowych):

 

A.Monitorowanie

            1. Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

B.   Ewaluacja

            1. Ewaluacja całościowa” (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

            2. Ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

przedszkola, szkoły lub placówki i Zarządzanie (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

            3.Ewaluacja problemowa w obszarze: Procesy zachodzące w placówce/szkole i Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

(30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

            4. Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego

(10 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 

C.  Kontrola

1.  Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego.

2.  Zgodność z przepisami prawa organizacji świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.

3.  Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego.

4.  Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej.

 

-        Plan Nadzoru Pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013:

 

Ewaluacje:

                        -   całościowa - 30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym;

                        -   problemowa w obszarach

„Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej"i

 „Zarządzanie" -30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym;

 „Procesy zachodzące w placówce/szkole" i „Funkcjonowanie w środowisku lokalnym" –                             30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym;

                         -   wybranych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego:

                            „Zarządzanie" - 10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym.

 

Tematyka kontroli planowanych w publicznych szkołach podstawowych:

                                   -   Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego.

                                   -   Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego                                                   obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

                                   -   Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej.

                                   -   Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego.

                                   -   Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność

                                   z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność.

                                   -   Organizacja i realizacja zajęćrewalidacyjno – wychowawczych.

 

 

b)wewnętrzne:

 

Zadania wynikające z wniosków z Nadzoru Pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego:

 

         1.         Systematycznie rozpoznawać potrzeby edukacyjne, zainteresowania i oczekiwania uczniów oraz uwzględniać je w ofercie edukacyjnej szkoły.

         2.         Diagnozować uczniów w zakresie potrzeb pomocy  psychologiczno-pedagogicznej na  początku  roku szkolnego.

         3.         Indywidualizować pracę z uczniami mając na uwadze zarówno pracę z uczniem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce.

         4.         Zachęcać do udziału w konkursach i zawodach przez planowe i systematyczne przygotowywanie do nich uczniów.

         5.         Starannie i systematycznie dokumentować pracę w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

         6.         W dalszym ciągu wykorzystywać analizy sprawdzianów diagnozujących, sprawdzianów próbnych i Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej do określania stopnia opanowania przez uczniów konkretnych obszarów wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej, modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, doskonalenia warsztatu pracy, metod i form pracy z uczniami oraz w celu wspierania zdolności uczniów i likwidowania braków edukacyjnych.

         7.         W dalszym ciągu systematycznie zapoznawać uczniów ze strukturą Sprawdzianu Szóstoklasisty, arkuszami Sprawdzianu  przeprowadzanego przez OKE oraz z techniką rozwiązywania zadań zamkniętych i zadań otwartych.

         8.         Uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym (na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, podczas indywidualnych rozmów z uczniami, na bieżących lekcjach z poszczególnych przedmiotów, przekazywać rodzicom wskazówki dotyczące przyczyn stresu i sposobów radzenia sobie ze stresem).

         9.         Uczniom zdolnym, którzy osiągają niższe wyniki w nauce wyrażone oceną szkolną w porównaniu ze swoimi możliwościami stworzyć warunki pozwalające na wykorzystanie ich potencjalnych możliwości intelektualnych.

       10.       Konsekwentnie przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systematycznie analizować szkolne osiągnięcia edukacyjne uczniów.

       11.       Dążyć do jak najwyższej frekwencji szkoły i poszczególnych klas zarówno na zajęciach obowiązkowych, jak i na zajęciach dodatkowych.

       12.       Ustalić korzystne dla uczniów godziny zajęć pozalekcyjnych, tzn. bezpośrednio po obowiązkowych lekcjach, również – w miarę możliwości – tych zajęć, które są prowadzone przez nauczycieli pracujących w szkole w niepełnym wymiarze czasu.

       13.       Czuwać we współpracy z organem prowadzącym szkołę nad właściwą organizacją dojazdów uczniów do szkoły, zwracając szczególną uwagę na godziny odjazdów autobusów po lekcjach, tak aby były one jak najbardziej skorelowane ze szkolnym planem lekcji.

       14.       Zaangażować nauczycieli i rodziców do wspólnej pracy w wychowywaniu dzieci, kształtowaniu ich sumień i właściwej postawy moralnej. Podjąć działania zmierzające do uczulenia uczniów na problemy wulgaryzmów, agresji, przemocy i pomoc potrzebującym.

       15.       Czuwać nad właściwymi relacjami interpersonalnymi wśród uczniów.

       16.       Wspierać uczniów w realizacji zainicjowanych przez nich działań.

       17.       Systematycznie informować o działalności Samorządu Uczniowskiego.

       18.       Doskonalić planowanie pracy zespołów nauczycielskich funkcjonujących w szkole.

  1. Pogłębić współpracę społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.

       20.       Zwiększyć zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły oraz wykorzystać aktywność rodziców z pasją.

       21.       Na zebraniach z rodzicami przypominać o dokumentach regulujących funkcjonowanie szkoły dla podniesienia wiedzy rodziców o sprawach organizacyjnych szkoły. Dokumenty szkoły publikować na stronie internetowej szkoły.

       22.       Zwiększyć liczbę spotkań rodziców ze specjalistami, zadbać o to, aby były one ciekawe i przydatne, umieścić harmonogram tych spotkań na szkolnej stronie internetowej.

 

II.                Podstawowe formy nadzoru pedagogicznego:

 

           1.         Ewaluacja– praktyczne badanie oceniające przeprowadzane przez dyrektora szkoły w odniesieniu do wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4 (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 rwsprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. z 2009 r. Nr 168poz. 1324), lub do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne.

 

           2.         Kontrola– działania dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczeji opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

 

           3.         Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działańw szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów.

 

    III.  Cele nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły wroku szkolnym 2012/2013:

 

         1.         Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach iwykorzystywanie jejwyników do podejmowania działań mających nacelu doskonalenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

         2.         Prowadzenie systematycznych działań zmierzających do osiągnięcia jak najlepszego wyniku Sprawdzianu w Klasie VI Szkoły Podstawowej przeprowadzanego przez OKE.

         3.          Kontrolai ocena stanu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawadotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej orazinnej działalności statutowej szkoły.

 

IV. Harmonogram działań związanych z organizacją i prowadzeniem nadzorupedagogicznego:

 

  1. PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Lp.

Wymagania

Wskaźniki

Źródła wiedzy, metody/techniki badań

Badana grupa/zakres badań

Termin

Odpowiedzialni

1.

Analizuje się wyniki sprawdzianów zewnętrznych.

1. Wyniki sprawdzianów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły.

2. Do analizy wyników sprawdzianów stosuje się różnorodne metody analizy wyników.

3. Wnioski z analiz wyników sprawdzianów są wdrażane.

4.Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianów przyczyniają się do wzrostu efektów edukacyjnych

- analiza wstępnych informacji CKE o wynikach sprawdzianu w 2012 r.

- zapoznanie ze sprawozdaniem CKE „Osiągnięcia uczniów

kończących szkołę podstawową

w roku 2012”

- analiza ilościowa, jakościowa i kontekstowa wyników sprawdzianów zewnętrznych

- analiza Raportu OKE we Wrocławiu dotyczącego wyników sprawdzianu w 2013 r.

- analiza Raportu z badania OBUT w 2013 r.

- analiza Raportów Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej WSiP

- ankiety

 

 

- nauczyciele

- uczniowie

- wrzesień 2012 r.

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

- przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

2.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

2. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.

3. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

4. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- analiza planów dydaktycznych, programów zajęć pozalekcyjnych

- analiza Raportów z diagnoz edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów przeprowadzanych przez wybrane wydawnictwa

- ankiety

- wywiady

 

- nauczyciele

- uczniowie

- wrzesień 2012 r.

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

- przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

Obszar: Procesy zachodzące w szkole

Lp.

Wymagania

Wskaźniki

Źródła wiedzy, metody/techniki badań

Badana grupa/zakres badań

Termin

Odpowiedzialni

1.

Szkoła ma koncepcję pracy.

1. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

2. Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

- wywiady

- ankiety

- nauczyciele

- uczniowie

- rodzice

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

- dyrektor

- pedagog szkolny

2.

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

1. Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej, odpowiada potrzebom uczniów.

2. Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana, odpowiada potrzebom uczniów i umożliwia rozwój ich zainteresowań.

3. Monitoruje się realizację podstawy programowej.

- arkusze monitoringu wdrażania podstawy programowej

- nauczyciele

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

- dyrektor

- arkusze kontroli zgodności programu nauczania z podstawą programową

- arkusze obserwacyjne działań nauczyciela dążącego do całkowitej realizacji podstawy programowej

- nauczyciele

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

- dyrektor

3.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

1. W szkole planuje się najważniejsze procesy.

2. Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

- arkusze przeglądu dokumentów

- nauczyciele

- październik 2012 r.

- dyrektor

3.  Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy.

4.  Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.

5.  W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.

- ankiety

- nauczyciele

- uczniowie

- rodzice

- maj 2013 r.

- przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

 

4.

Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

1. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.

2. W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.

 

 

- monitorowanie przebiegu procesu i efektów wdrażania nowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

- zespoły nauczycieli, powołane do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- pedagog szkolny

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

- dyrektor

- pedagog szkolny

 

- obserwacja wybranych zajęć wspierających uczniów zdolnych i uczniów mających trudności edukacyjne lub wychowawcze

- nauczyciele

- pedagog szkolny

-wg harmo-nogramu obserwacji

- dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. PLAN KONTROLI

 

Lp.

Zakres kontroli, temat, problem

Podmiot kontroli

Forma kontroli

Termin

Osoba kontrolująca

     1.              

Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej.

- nauczyciele

- sprawdzenie zgodności dokumentacji szkolnej z przepisami prawa

- raz w miesiącu

- dyrektor

     2.              

Zgodność pracy świetlicy szkolnej z przepisami prawa.

- nauczyciel świetlicy

- uczniowie

 

- analiza planu pracy świetlicy

­- analiza zapisów w dzienniku zajęć

- analiza Regulaminu Świetlicy

- kontrola deklaracji rodziców

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

 

- dyrektor

     3.              

Przedstawianie uczniom celów lekcji/zajęć.

Celowość wykorzystania środków dydaktycznych.

Różnicowanie wymagań i przydzielanie uczniom zadań stosownie do ich możliwości.

Aktywność uczniów na zajęciach.

Atmosfera na zajęciach, relacje interpersonalne.

Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systematyczność analizowania szkolnych osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Wykorzystanie analizy sprawdzianów próbnych i sprawdzianów zewnętrznych do modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, metod i form pracy z uczniami.

- nauczyciele

- uczniowie

- obserwacje kontrolne zajęć

-wg harmonogramu obserwacji

- dyrektor

     4.              

Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

- zespoły nauczycieli powołane do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- nauczyciele prowadzący zajęcia

- pedagog szkolny

- uczniowie

- analiza orzeczeń PPP

- kontrola dokumentacji pedagoga szkolnego

- kontrola dokumentacji zespołów nauczycieli powołanych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

 

- dyrektor

- kontrola dzienników zajęć rewalidacyjnych

- raz w miesiącu

- dyrektor

- obserwacje kontrolne zajęć rewalidacyjnych

-wg harmonogramu obserwacji

- dyrektor

     5.              

Organizacja zajęć

korekcyjno-kompensacyjnych.

- analiza orzeczeń PPP

- kontrola dokumentacji pedagoga szkolnego

- kontrola dokumentacji zespołów nauczycieli powołanych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

 

- dyrektor

- kontrola dzienników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

- raz w miesiącu

- dyrektor

- obserwacje kontrolne zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

-wg harmonogramu obserwacji

- dyrektor

     6.              

Organizacja zajęć

dydaktyczno – wyrównawczych.

 

- zespoły nauczycieli powołane do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- nauczyciele prowadzący zajęcia

- pedagog szkolny

- uczniowie

 

 

- analiza opinii PPP

- kontrola dokumentacji pedagoga szkolnego

- kontrola dokumentacji zespołów nauczycieli powołanych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

 

- dyrektor

- kontrola dzienników zajęć

- raz w miesiącu

- dyrektor

- obserwacje kontrolne zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

-wg harmonogramu obserwacji

- dyrektor

     7.              

Organizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: praca z uczniem zdolnym, rozwijanie zainteresowań uczniów.

- kontrola dokumentacji pedagoga szkolnego

- kontrola dokumentacji zespołów nauczycieli powołanych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

- styczeń 2013 r.

- czerwiec 2013 r.

 

- dyrektor

- kontrola dzienników zajęć

- raz w miesiącu

- dyrektor

- obserwacje kontrolne zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów

 

-wg harmonogramu obserwacji

- dyrektor

     8.              

Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych.

- nauczyciele organizujący wycieczki

 

 

- sprawdzanie składanej dokumentacji wycieczek i jej zgodności z przepisami prawa

- na bieżąco

- dyrektor

     9.              

Właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia lekcyjne.

 

 

- nauczyciele

 

- obserwacje

- wywiady

- na bieżąco

- dyrektor

   10.            

Przestrzeganie przepisów BHP na zajęciach edukacyjnych oraz na przerwach.

- nauczyciele

- uczniowie

- obserwacje zajęć edukacyjnych

 

-wg harmonogramu obserwacji

- dyrektor

- obserwacje dyżurów nauczycielskich

 

- na bieżąco

- dyrektor

- obserwacje uroczystości, imprez, konkursów i zawodów

- wg Kalendarza Imprez, Uroczystości, Konkursów i Zawodów

 

- na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM OBSERWACJI ZAJĘĆ

 

HARMONOGRAM OBSERWACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH w roku szkolnym 2012/2013

Obserwujący: Arkadiusz Albrecht (A)

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1.

Teresa Gembara

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Alicja Walerian

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

3.

Dagmara Szymczak

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

4.

Elżbieta Śleziak

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

5.

Barbara Nowaczek

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

6.

Przemysław Karkowski

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

7.

Grzegorz Czachor

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8.

s. Katarzyna Fabicka

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

9.

Wioletta Fleszar

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

10.

Elżbieta Nasiłowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

11.

Bogumiła Pietrusewicz

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Stanisław Łąk

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

14.

Magdalena Kasprzyk

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

15.

Alicja Nowakowska

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

16.

Krystyna Kotra

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

17.

Małgorzata Wilk

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

18.

Barbara Michalik

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

19.

Edyta Orzeł

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

20.

Justyna Kleniuk

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

OCENA PRACY NAUCZYCIELI

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Planowany termin dokonania oceny

Uwagi

         1.          

Krystyna Kotra

maj 2013 r.

 

         2.          

Alicja Nowakowska

maj 2013 r.

 

     3. Teresa Gembara maj 2013r.

 

OCENA CZĄSTKOWA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Data zakończenia stażu

Stopień awansu, o który ubiega się nauczyciel

Termin dokonania oceny

         1.          

s. K. Fabicka

31.05.2014

mianowany

czerwiec 2013

         2.          

D. Szymczak

31.05.2014

mianowany

czerwiec 2013

         3.          

P. Karkowski

31.05.2014

mianowany

czerwiec 2013

 

C.     WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI

 

Lp.

Forma wspomagania

Adresaci

Sposób wspierania

Termin

         1.          

Prowadzenie obserwacji wspomagających i doradczo-doskonalących

Nauczyciele wytypowani do obserwacji, nauczyciele kontraktowi

Rozmowa przed obserwacją, obserwacja zajęć, podsumowanie, wskazanie ewentualnych sposobów doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela

zgodnie z planem obserwacji

         2.          

Organizowanie lekcji otwartych – promowanie ciekawych pomysłów dydaktycznych:

Lekcje otwarte z wychowania fizycznego: Formy, metody i zasady nauczania ćwiczeń ruchowych.

Nauczyciele klas I – III

Nauczyciel wych.fizycznego

obserwacja zajęć , omówienie zajęć przez prowadzącego, dyskusja

zgodnie z planem pracy

         3.          

Prowadzenie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej – zapoznawanie ze zmianami w zakresie prawa oświatowego

Wszyscy nauczyciele

wykłady, warsztaty

zgodnie z planem posiedzeń

         4.          

Opracowanie kodeksu etycznego nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

Wspólne wypracowanie Kodeksu Etycznego Nauczyciela

październik 2011

         5.          

Inspirowanie nauczycieli do podejmowania doskonalenia zawodowego, zapewnienie dofinansowania dla form zgodnych z potrzebami szkoły

Wszyscy nauczyciele

Zapoznawanie z ofertami szkoleń, studiów podyplomowych, zapoznanie nauczycieli ze zmianami w Regulaminie finansowania doskonalenia zawodowego.

wrzesień

2011

         6.          

Inspirowanie nauczycieli do opracowania i wdrażania innowacji

Wszyscy nauczyciele

Szkolenie wewnętrzne

listopad

2011

 

 

 PLAN WEWNĘTRZNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Cele wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:

 

  • doskonalenie posiadanych, aktualizacja już uzyskanych kwalifikacji
  • refleksja nad procesami uczenia się i zmiana rzeczywistości szkolnej
  • konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce
  • rozwiązywanie szkolnych problemów wychowawczych
  • koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego
  • integrowanie nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości i realizowanie wyznaczonych celów

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY WDN na rok szkolny 2012/2013

Lp.

Temat szkolenia

Forma szkolenia

Prowadzący

Termin

1.

Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresiedoskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.

Spotkania indywidualne

Lider zespołu WDN, 

Dyrektor szkoły,

Nauczyciele

Wrzesień

2012

2.

Awans zawodowy nauczycieli.

Spotkania indywidualne

Dyrektor szkoły

Opiekunowie stażu

Wrzesień

2012

3.

Opracowanie szczegółowego planu doskonalenia nauczycieli (ustalenie sposobuzdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwiązania problemuszkoły).

Rada Pedagogiczna

Dyrekcja szkoły,

Rada Pedagogiczna.

Wrzesień

2012

4.

Specyfika Niebieskiej Karty.

Wykład/ prezentacja

p. Wioletta Fleszar

p. Przemysław Karkowski

Październik 2012

5.

 Ocenianie- podstawy prawne , funkcje oceny , sposoby oceniania uczniów.

Wykład / prezentacja

p. Alicja Walerian

p. Dagmara Szymczak

Grudzień

2012

6.

Diagnostyka edukacyjna- nauczyciel XXI w.

Wykład/ prezentacja

p. Teresa Gembara

s. Katarzyna Fabicka

Luty

2013

7.

Rola szkoły w zwalczaniu zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Wykład/ prezentacja

p. Barbara Nowaczek

p. Krystyna Kotra

Marzec

2013

8.

Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały – czyli o skutecznej komunikacji.

Wykład/ prezentacja

p. Elżbieta Nasiłowska

p. Edyta Orzeł

Kwiecień

2013

9.

Trudne momenty w pracy wychowawczej - twórcze sposoby rozwiązywaniaproblemów.

Warsztaty / prezentacja

p. Elżbieta Śleziak

p. Justyna Kleniuk

Maj 

2013

10.

Metody aktywizujące w wychowaniu i nauczaniu. Aranżacja przestrzeniklasowej.

Wykład/ ćwiczenia

p. Grzegorz Czachor

p. Alicja Nowakowska

Czerwiec

2013

11.

 

 

 

 

 

 Budowanie i przeprowadzenie sprawdzianów diagnozujących i ponadprzedmiotowych,                 ich analiza oraz opracowanie.

 

 

 

 

Przeprowadzenie sprawdzianu diagnozującego w klasie I..

 p. Krystyna Kotra

Wrzesień

2012

Przeprowadzenie sprawdzianu diagnozującego w klasie IV.

p. Alicja Walerian

Wrzesień

2012

Przeprowadzenie sprawdzianu diagnozującego z języka polskiego

w klasie IV.

p. Dagmara Szymczak

Wrzesień

2012

Przeprowadzenie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty opracowanego przez WSiP.

p. Alicja Walerian

p. Dagmara Szymczak

Listopad

2012

Przeprowadzenie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty opracowanego przez  Wyd. Pedagogiczne Operon

p. Alicja Walerian

p. Dagmara Szymczak

Marzec

2013

Przeprowadzenie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty opracowanego przez WSiP.

p. Alicja Walerian

p. Dagmara Szymczak

Marzec

2013

Przeprowadzenie Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty opracowanego przez CKE.

p. Alicja Walerian

p. Dagmara Szymczak

Kwiecień

2013

Przeprowadzenie Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów opracowanego przez CKE.

p. Elżbieta Śleziak

 

 

Maj

2013

Przeprowadzenie Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty opracowanego przez

Wyd. Pedagogiczne Operon.

 

p. Elżbieta Śleziak

 

 

Maj

2013

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty.

p. Dagmara Szymczak

p. Alicja Walerian

Czerwiec

2013

 

PRZYDZIAŁ ZADAŃ DLA ZESPOŁÓW EWALUACYJNYCH

 

Obszar:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Wymagania

Odpowiedzialni

Analizuje się wyniki sprawdzianów diagnozujących

i sprawdzianów zewnętrznych.

Zespół ewaluacyjny w składzie:

B. Nowaczek, A. Walerian, K. Kotra, D. Szymczak,

 s. K. Fabicka

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Obszar: Procesy zachodzące w szkole

Wymagania

Odpowiedzialni

Szkoła ma koncepcję pracy.

Zespół ewaluacyjny w składzie:

W. Fleszar, P. Karkowski, A. Nowakowska, T.Gembara, G. Czachor, K. Śleziak

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 


Podstawowe zadania każdego zespołu ewaluacyjnego to:

·          zbieranie i analizowanie informacji o efektach edukacyjnych, wychowawczych

i opiekuńczych osiąganych przez szkołę,

·         określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań ustalonych w Rozporządzeniu MEN

z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,

a w tym zakresie:

-         opracowanie założeń projektu ewaluacyjnego,

-         przygotowanie narzędzi badawczych,

-        przeprowadzenie badania,

 

-         zgromadzenie i przetworzenie danych oraz ich wstępna interpretacja,

-        prezentacja danych określonym grupom adresatów,

-        udział w analizie wyników, wypracowaniu wniosków i rekomendacji,

-        sporządzenie raportu,

-        skompletowanie i archiwizacja materiałów z przeprowadzonej ewaluacji,

-        zgromadzenie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu ewaluacyjnego.

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP