Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

Raport  z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 w Szkole  Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół nr2

  w  Kamieńcu Ząbkowickim


Obszar III: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Wymaganie 3,4 „Rodzice są partnerami szkoły”.

Wstęp

a)      Cele ewaluacji:

Doskonalenie zasad współpracy z rodzicami w celu podniesienia jakości pracy szkoły

            Powodem wyboru takiego celu było ustalenie, jak przedstawia się współpraca szkoły z rodzicami. Rodzice są ważnym podmiotem szkoły. Tworząc Radę Rodziców czy Radę Szkoły mają wpływ na jej działanie w wielu obszarach.  Dobra współpraca wpływa korzystnie na wzmocnienie szkoły, rodzin i edukację uczniów.

 

b) Opis ewaluacji :

Przystępując do ewaluacji postawiliśmy sobie następujące pytania:

l  W jakim stopniu znana jest rodzicom ogólna koncepcja pracy szkoły?

l  Jakie akty prawne wskazują konieczność realizacji zadań we współpracy z rodzicami?

l  W jaki sposób szkoła angażuje rodziców w realizację swoich zadań

l  W jakich sprawach szkoły współdecydują rodzice?

l  W jaki sposób szkoła wyróżnia rodziców zaangażowanych w działania placówki?

l  Jak oceniana jest wzajemna współpraca przez rodziców i nauczycieli?

 

Chcąc odpowiedzieć na w/w pytania posłużyliśmy się następującymi metodami badawczymi :

  • analiza dokumentów
  • ankieta kierowana do nauczyciela
  • ankieta kierowana do rodziców
  • rozmowa z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, przedstawicielem Szkolnej Rady Rodziców

 

Grupę badawczą stanowili nauczyciele- wychowawcy (6 osób), liczna reprezentacja rodziców (30 osoby), dyrektor, pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Rodziców.

Badanie  zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych. Ankietowanych było 100% nauczycieli- wychowawców i 132 rodziców. Podczas badania nie było żadnych  przeszkód technicznych. W analizowaniu zebranych danych brali udział członkowie zespołu ds. ewaluacji.

II. Prezentacja wyników badań

Podstawą prawną wskazującą konieczność realizacji działań szkoły we współpracy z rodzicami jest Ustawa o systemie oświatowym z dnia 7 września 1991r (art.1, art.36a ust.5, pkt.2 art.45-49, art.51 ) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004r.

1.Analizę wyników badań rozpoczynamy od rozważenia wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli- wychowawców, doświadczonych pedagogów .

Z przeprowadzonych badań wynika, że współpracę z rodzicami dobrze i bardzo dobrze ocenia 94% ankietowanych. Potwierdza ten fakt również analiza sprawozdań semestralnych w roku szkolnym 2010/2011 dokonana na podstawie Księgi Protokołów.

Wszyscy badani  nauczyciele wskazali, że najbardziej popularną formą współpracy są zebrania. Zdaniem 84% pedagogów,  rodzice uczestniczą w nich bardzo często , bądź zawsze. Równie dużą popularnością cieszą się rozmowy indywidualne. Rodzice zdaniem nauczycieli bardzo często  włączają się w opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły oraz w organizowanie imprez klasowych. Jednocześnie 65% wychowawców przyznaje, że rodzice często lub bardzo często dokonują zakupów różnych rzeczy do klasy (np. papieru ksero ) oraz biorą udział w akcjach charytatywnych ( w bieżącym roku szkolnym była to między innymi pomoc uczniom z Bogatyni, akcja „Góra grosza”, pomoc zwierzętom ze schronisk itp.). Zdaniem ponad połowy badanych nauczycieli (53%) często i popularną formą jest kontakt telefoniczny. Mniej popularny i rzadziej stosowany jest kontakt listowny i mailowy.

Z przeprowadzonych badań wynika także, że  nauczyciele nie składają uczniom i ich rodzicom wizyty  domowe co jest bardziej  zadaniem pedagoga szkolnego , który  dobrze zna w sytuację  rodzinną ucznia, dzięki współpracy z G.O.P.S i kuratorami sądowymi.

Niezbyt dużą popularnością zdaniem 53% badanych nauczycieli cieszą się wszelkiego rodzaju spotkania rodziców ze specjalistami np. z  poza środowiska szkolnego, przedstawicielami policji czy straży miejskiej. Rodzice tylko czasami w nich uczestniczą.  Zebrania z rodzicami nauczyciele  prowadzą samodzielnie w formie rozmowy lub dyskusji (94% N ), rzadziej w formie wykładu (35% N). Wszystkie ankietowane osoby potwierdziły organizowanie pedagogizacji rodziców. Wpisy tematów pedagogizacji znajdują się w dziennikach lekcyjnych poszczególnych klas.

Jako formy uzupełniające, które umożliwiają lepsze przygotowanie i przeprowadzenie form wiodących  ( zebrań,  rozmów indywidualnych) oraz pogłębiają formy współpracy,  badani nauczyciele stosują prezentację różnorodnych prac swoich wychowanków ,a także pokaz i analizę sprawdzianów. Często, szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy przedstawiają rodzicom opisową ocenę postępów w nauce ( 53% N).  Również 65% badanych pedagogów przygotowuje na spotkania z rodzicami pokazy artystyczne uczniów.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Powodem do zadowolenia jest fakt, że 71% wychowawców utożsamia swoją postawę i działania ze zdaniem „ Staram się w każdy możliwy sposób włączać rodziców do współpracy i doceniam każdy przejaw ich zaangażowania, bo wierzę, że jest to warunek harmonijnego rozwoju moich uczniów”. Może cieszyć również fakt, że 68% nauczycieli oceniło postawę rodziców jako życzliwą  są to osoby chętnie pomagające nauczycielowi. Jednak  32% ankietowanych zauważyło bierność rodziców wobec szkoły, nauczycieli i wszelkiego typu działań.

Wszyscy badani nauczyciele zapewnili, że rodzice zostali zapoznani  ze  Statutem Szkoły, a więc Misją i zadaniami placówki, prawami i obowiązkami uczniów, PSO. Również przedstawili rodzicom plan wychowawczy swojej klasy i plan zajęć (100% N). Rodzice raczej nie zgłaszali żadnych uwag.

Zgodnie z prawem rodziców do informacji o postępach, trudnościach, zaległościach i niepowodzeniach uczniów 70% badanych nauczycieli stwierdziło, że zawsze i na bieżąco wywiązują się z tego obowiązku, 30 % wskazało ,że bardzo często to robi.  

Najpopularniejsza forma kontaktu to:

l  rozmowa indywidualna (47%)

l  korespondencja w dzienniczku ucznia (41%)

l  zebrania (90%)

l  kontakt telefoniczny (24%).

Zdaniem pedagogów rodzice mają możliwość korzystania z oferty współpracy ze szkołą .        W stopniu dobrym wykorzystują tę współprace z

l  wychowawcą (82% N)

l  pedagogiem (65% N)

l  dyrektorem  (59% N)

            Niepokojący jest fakt , że za mało jest godzin pracy logopedy, które w zasadzie  przeznaczone są tylko na pracę w przedszkolu, a zapotrzebowanie na formę pomocy jest bardzo duże .

Rodzice w opinii 68% wychowawców nie zgłaszają uwag odnośnie współpracy ze szkołą, a zdaniem 33% badanych- zgłaszają. Są to:

·         uwagi dotyczące dojazdów  autobusem szkolnym za dalekie przejście dzieci do szkoły, po wyjściu z autobusu

·         brak logopedy w szkole

·         brak higienistki szkolnej na co dzień ( jest dwa razy w tygodniu)

 

  Aby poprawić współpracę z rodzicami nauczyciele proponują:

-         spotkania integracyjne (np. plenerowe z dziećmi i rodzicami)

-         zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy szkoły .

 

Nauczyciele wyróżniają rodziców szczególnie współpracujących ze szkołą. Ponad 76% wychowawców składa podziękowania indywidualne i na forum klasy, na bieżąco oraz na zakończenie semestru bądź roku szkolnego. Pozostałe 18% stwierdziło, że dziękuje rodzicom wręczając im dyplomy i listy pochwalne.

 

2.Ankietę dotyczącą  współpracy ze szkołą wypełnili również rodzice .                        

Mierzeniem objęto 30 rodziców naszej szkoły chcących wziąć udział w badaniu.

Większość rodziców zna podstawowe dokumenty obowiązujące w szkole. Najlepiej znany  statut szkoły 79% badanych rodziców zna go bardzo dobrze lub dobrze ) oraz program wychowawczy (77% rodziców zna go bardzo dobrze  lub dobrze). Powyżej 45 % rodziców  zna plan wychowawczy.  Jest jednak  23%, które nie udzieliło odpowiedzi  na to pytanie  lub zaznaczyło , że nie zna tych dokumentów.

Na pytanie „Czy nauczyciele pytają czy chciałabyś uczestniczyć w życiu szkoły , aż 90% odpowiedziało  tak i raczej tak.     

Częściowo pokrywają się również opinie rodziców i nauczycieli dotyczące form ich współpracy. Rodzice podobnie jak i nauczyciele uznają zebrania i rozmowy indywidualne jako najbardziej popularne formy współpracy, w których najczęściej uczestniczą. Około 63% badanych rodziców stwierdza także częste uczestnictwo w imprezach klasowych organizowanych przez uczniów wraz z wychowawcą. Powodem do zadowolenia jest częsty kontakt rodziców z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły.

Zdecydowana większość rodziców zgadza się również z metodami wychowawczymi (92%) i opiekuńczymi(93%) stosowanymi w szkole.

 Rodzice na pytanie „ Jak oceniają organizację spotkań ”prawie 92% odpowiedziało : bardzo dobrze i raczej dobrze

Zdecydowana większość ( 66% ) potwierdza, że częstotliwość spotkań jest wystarczająca, a tematy najczęściej poruszane to: problemy wychowawcze  lub szkolne dziecka oraz problemy zgłaszane  przez rodzica.                

Odpowiedzi dotyczące ostatniego pytania : „ Jak rodzice oceniają swoją współpracę ze szkołą wyniosły 92% - raczej dobrze.

W trakcie ewaluacji do gromadzenia danych wykorzystano również wywiad z pedagogiem szkolnym, zastępcą przewodniczącego Rady Rodziców oraz rozmowę z dyrektorem szkoły.

Z wywiadu z pedagogiem wynika, że rozmowa indywidualna , to najczęściej stosowana przez niego forma kontaktu z rodzicami,  z reguły poprzedza ją telefoniczna konsultacja lub też  listowne zaproszenie na spotkanie. Najczęściej dotyczy ono trudności w nauce i problemów wychowawczych.

Kolejną formą  są wizyty  w domu rodzinnym oraz pedagogizacja na zebraniach klasowych.      Uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej otrzymują opiekę i następującą pomoc materialną:

-   stypendium  szkolne (socjalne) 19ucz.

stypendium z Urzędu Marszałkowskiego 2 uczniów .

obiady  refundowane  przez  G.O.P.S

- obiady sponsorowane 1 uczeń

wyprawka szkolna , czyli dofinansowanie do zakupu podręczników  27 uczniów.

 

Podczas wywiadu z przedstawicielem Rady Rodziców  ustalono, że  6 osobowa Rada Rodziców przyjęła zasadę spotkań co dwa miesiące. W praktyce spotkania te odbywają się w zależności od potrzeb. Między jej członkami odbywają się też konsultacje drogą elektroniczną. W drodze uchwał podjętych większością głosów RR podejmuje decyzje związane z funkcjonowanie Rady i szkoły. W ostatnim czasie z uwagi na trudności budżetowe placówki, główna działalność to finansowanie imprez szkolnych oraz dofinansowywanie zakupów rzeczowych tj. zakup  książek do biblioteki i nagród za wysokie wyniki w nauce  na Rada głównie skupia się na pomocy finansowej zgromadzonej ze środków zebranych od rodziców i pozyskanych z tytułu darowizn. Przedstawiciel RR stwierdza, że kompetencje Rady określone przez Ustawę oraz Statut są szeroki i wystarczające.

Dyrektor szkoły podczas rozmowy z członkiem zespołu do spraw ewaluacji stwierdził, że zaangażowanie nauczycieli w pedagogizację rodziców na hospitowanych przez niego różnego rodzaju spotkaniach ocenia na poziomie bardzo dobrym.

Analiza kroniki szkolnej również ukazuje liczny udział rodziców w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez szkołę tj. piknikach, uroczystych akademiach, spotkaniach dla laureatów konkursów, wigiliach klasowych, spotkaniach z okazji „Dnia Dziecka” , uroczystościach zakończenia roku szkolnego czy uroczystości ślubowania uczniów klas I.

3. Analiza dokumentacji  szkolnej

  • Analiza dokumentów szkoły wykazuje, że placówka zachęca rodziców do czynnego udziału w proponowanych formach aktywności oraz do podejmowania wspólnych działań.
  • Zapisy statutowe dowodzą, że rodzice są w pełni uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących edukacji ich dzieci.
  • Placówka oferuje fachową pomoc i wsparcie w osobach szkolnych specjalistów.
  • Regulacje wewnątrzszkolne mają na celu wzmacniać stosunki partnerskie na linii szkoła – dom rodzinny ucznia;
  • podkreślają rolę rodzica w procesie edukacji i wychowania

 

 Statut Szkoły

·         podkreśla, że szkoła w zakresie nauczania i kształcenia współpracuje z rodzicami,

·         podaje formy kontaktów nauczycieli i wychowawców z rodzicami,

·         w zadaniach szkolnych specjalistów (pedagoga, logopedy) uwzględnia organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogiczno –psychologicznej również dla rodziców,

·         precyzuje cele, kompetencje i zadania działalności Rady Rodziców jako rodzicielskiego organu szkoły w zakresie wszystkich spraw dotyczących placówki,

·         zadania wychowawcy obejmują współdziałanie z rodzicami,

·         wśród wyszczególnionych zadań nauczyciela jest mowa o systematycznej współpracy z domem rodzinnym uczniów,

·         zobowiązuje rodziców do ścisłej współpracy z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole

 Szkolny Program Wychowawczy:

·         podkreśla w zadaniach wychowawcy wspieranie rodziców w procesie wychowania,

·         w zadaniach rodziców podkreśla między innymi :- współpracę z nauczycielami w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka,

·         systematyczne kontaktowanie się z nauczycielami w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących dziecka,

·         współorganizację imprez klasowych i szkolnych,

·         aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów własnej klasy i szkolnych , kształtowanie właściwego wizerunku szkoły .

·         Rodzice najczęściej wpływają na organizację imprez i uroczystości szkolnych.

·         Podstawowe dokumenty szkolne zna ponad połowa rodziców.

·         Rodzice biorą aktywny udział w spotkaniach z wychowawcą ,ale jest też grupa rodziców  biernych.

·         Rodzice wskazali różne sposoby zbierania informacji  przez szkołę ( zebrania , rozmowa, ankiety)

III. Mocne strony :

·         Dobra znajomość przez rodziców podstawowych dokumentów, umożliwiających działalność szkoły,

·         Współdecydująca rola rodziców w sprawach szkoły,

·         Aktywność rodziców na forum klasy,

·         Częsta dwustronna komunikacja – zebrania z rodzicami oraz rozmowy indywidualne jako skuteczny kanał  komunikacji – rodzic, dodzic nauczyciel,

·         Wspólna odpowiedzialność szkoły i domu za osiągnięcia dzieci,

·         Wsparcie pedagogiczne i pomoc merytoryczna,

·         Stworzenie w trakcie roku szkolnego możliwości do bliższego poznania się pracowników szkoły i rodziców.

 

IV. Rekomendacje

·         Zadowolenie rodziców we współpracy ze szkołą kształtuje się na poziomie dość wysokim.

·         Rodzice współpracują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych  przez szkołę działań

·         Najmocniejsza stroną , jak wynik z ankiety, jest organizacja uroczystości , imprez i udział w nich oraz działalność Rady Rodziców .

·         Wychowawcy i nauczyciele są osobami godnymi zaufania, współpracują  z rodzicami w odpowiedni sposób.

·         Należy zwrócić uwagę na lepszą aktywizację niektórych rodziców na spotkaniach

·         Na zebraniach należy przypominać o dokumentach regulujących  funkcjonowanie szkoły dla podniesienia wiedzy rodziców  o sprawach organizacyjnych  szkoły. Należy bardziej rozpowszechnić informacje na temat możliwości zapoznania się z dokumentami szkoły na stronie internetowej szkoły.

·         Zwiększyć jeszcze bardziej zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły oraz wykorzystać aktywność rodziców z pasją .

·         Warto też zwiększyć liczbę spotkań rodziców ze specjalistami, ustalić harmonogram ich spotkań n a cały rok i umieścić go na stronie internetowej oraz zadbać o to, by były one ciekawe i przydatne.

·         Poprawić przepływ informacji pomiędzy RR a rodzicami

·         Dokładnie raz  jeszcze przeanalizować wszystkie nawet pojedyncze wnioski i sugestie otrzymane od rodziców i nauczycieli podczas tej ewaluacji i w miarę możliwości je realizować.

 

 


 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP