Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

 

 

 

Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora  szkoły w roku szkolnym 2011/2012

Nadzór Pedagogiczny w Zespole Szkół nr 2 sprawował Pan Arkadiusz Albrecht. Nauczyciele zatrudnieni byli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Podstawa programowa jako ważny dokument polityki edukacyjnej zajmuje strukturę nauczania w Zespole Szkół nr 2 w edukacji wczesnoszkolnej i w etapie kształcenia, jak i również na przedmioty a tym samym na ramowe plany nauczania i strukturę zatrudnienia.

Podstawa programowa stanowiła punkt wyjścia przy opracowaniu programów nauczania, a także programu wychowawczego i profilaktyki. Na podstawie analizy programów nauczania i zapisów w dziennikach można stwierdzić, że nauczyciele w każdej klasie i grupie przedszkolnej realizowali podstawę programową. Praca odbywała się według ramowego planu nauczania zatwierdzonego uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/2012 z dnia 1.09.2011 roku.

W Zespole Szkół nr 2 przestrzegano zasad oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku i obowiązującego statusu szkoły i Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) informowani byli o postępach  w nauce poprzez przypuszczalne oceny na miesiąc i tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Na uwagę zasługuje to, że w roku szkolnym 2011/2012 w 100 % uczniowie szkoły otrzymali promocję do klasy programowo wyższej, a uczniowie klasy VI ukończyli szkołę uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/2011/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Opracowano wewnętrzne procedury w sprawie przeprowadzonego sprawdzaniu w klasie VI i przeszkolono nauczycieli, zapoznano uczniów i rodziców w formie zebrania, ogłoszono na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w sprawie organizacji przebiegu i wydarzeń. W Zespole Szkół nr 2 funkcjonuje Statut Szkoły. Na początku roku i w trakcie zespół nauczycieli przeprowadzili aktualizację Statutu. W wyniku tego wewnętrzne uregulowania i procedury zawarte w nim odpowiadają przepisom prawa i są zgodne z działalnością szkoły. Zarówno statut i inne dokumenty regulujące zasady jej funkcjonowania są dostępne społeczności szkolnej i zainteresowanym w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora.

Wychowawcy na lekcjach wychowawczych zapoznają uczniów z ich prawami i obowiązkami, jak i również na zebraniach i indywidualnych spotkaniach rodziców. Dostosowano ramowy rozkład dnia potrzeb ucznia: zapewniono podczas pobytu posiłki, odpoczynek, zabawę, jak i naukę. Dzieci z przedszkola i ze szkoły podstawowej mają poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i higienicznych warunków nauki.

Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, gdzie nauczyciele w planie swojej uwzględnili bezpieczeństwo w drodze do szkoły i do domu, rozwijanie ochrony środowiska, kultury życia codziennego.

W procesie rozwoju ucznia nie można pominąć rodziców. Dlatego przygotowano indywidualne wyniki sprawdzianu ucznia przeznaczone dla rodziców.

Szczegółowe wyniki przeprowadzonych sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych przedstawiają dokumenty z nadzoru pedagogicznego.

Działania podejmowane w ramach realizacji tematyki kontroli planowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

-        Przeprowadzono analizy procedury dopuszczenia programów nauczania,

-        Analizę planów dydaktycznych nauczycieli,

-        Analizę dzienników lekcyjnych (zapisy tematów lekcji, czy odnoszą się do umiejętności zawartych w nowej podstawie programowej),

-        Monitorowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

-        Analizę szkolnej diagnozy wiedzy i umiejętności, wewnętrznego programu poprawy efektywności kształcenia,

-        Analizę potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej,

-        Zebranie wyników i opracowanie wniosków przez nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne zadania (zespoły ewaluacyjne).

 

W ramach kontroli przestrzegania przepisów prawa oświatowego i statusowego przez nauczycieli, Dyrektor szkoły sprawdził:

-        Prawidłowość i systematyczność wypełniania dzienników lekcyjnych zajęć pozalekcyjnych (art. 42 ust. 2 KN), arkuszy ocen,

-        Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie opinii (orzeczenia z poradni),

-        Realizację obowiązku szkolnego,

-        Usprawiedliwienie nieobecności uczniów na zajęciach oraz zwolnień z wychowania fizycznego,

-        Obserwację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

-        Zgodność ustalania ocen śródrocznych i rocznych ze statutem oraz kontrola stosowania trybu wystawienia tych ocen,

-        Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego w kontekście wymagań sprawdzianu zewnętrznego,

-        Przeprowadzenie diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności w klasach I-VI,

-        Indywidualne konsultacje z uczniami, którzy mają trudności z opanowaniem partii materiału,

-        Przeprowadzenie pogadanek z uczniami i rodzicami na temat zasad skutecznego uczenia się,

-        Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym (art. 42 pkt. 2 ust. 2 KN), konkursy,

-        Planowanie i kontrolowanie procesu dydaktycznego, opracowanie i realizacja WDN, realizacja szkoleń wewnętrznych zgodnie z planem WDN,

a)      Pomiar dydaktyczny i działania naprawcze dla prawidłowej realizacji obowiązujących w poszczególnych klasach podstaw programowych,

b)      Budowanie i przeprowadzanie sprawdzianów, ich analiza i opracowanie programów poprawy efektywności kształcenia,

c)      Przeprowadzanie i analiza próbnego sprawdzianu szóstoklasisty i trzecioklasisty CKE przez wydawnictwo Operon i WSiP , a także przeprowadzono ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów „OBUT”.

 

Rodzice cenią sobie zebrania z nauczycielami oraz rozmowy indywidualne, ponieważ mobilizuje ich to do pracy z dzieckiem w domu celem osiągnięcia przez nie lepszych wyników w nauce.

Działania w obszarze wspomagań nauczycieli:

Odbyły się wszystkie zaplanowane szkolenia i zebrania za I II półrocze.

-        Zapoznanie nauczycieli kontraktowych w zakresie organizacji procesu lekcyjnego,

-        Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym – „Autyzm”,

-        Zapewnienie efektywności kształcenia wszystkim uczniom,

-        Wewnętrzne szkolenie: „Edukacyjna wartość dodana”,

-        Wewnętrzne szkolenie: „ Ocenianie, podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów”

-         Wewnętrzne szkolenie: „Syndrom wypalenia zawodowego”,

-        Zasady właściwej komunikacji jako podstawy efektywnej współpracy.

 

 

Dyrektor opracował arkusze kontroli dokumentacji z nadzoru pedagogicznego dla poszczególnych nauczycieli oraz arkusze obserwacji zebrania z rodzicami, wywiady dla nauczycieli („Szkoła ma koncepcję”)

Przeprowadzono hospitacje z zajęć dydaktycznych:

-        P. Karkowski – obserwacja o charakterze kontrolno – oceniająca

-        s. K. Fabicka - obserwacja o charakterze kontrolno – oceniająca

-        E. Orzeł - obserwacja o charakterze problemowej

-        B. Nowaczek - obserwacja o charakterze kontrolno – oceniająca

-        A. Walerian - obserwacja o charakterze kontrolno – oceniająca

-        K. Kotra - obserwacja o charakterze kontrolno – oceniająca

-        D. Szymczak - obserwacja o charakterze wspomagającej

-        E. Śleziak - obserwacja o charakterze kontrolno – oceniająca

 

 

 

Statystyki:

Średnie szkoły:

-        Rok szkolny 2010/2011 – 4,2

-        Rok szkolny 2011/2012 – 4,1

-         

Średnie z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych:

-        Rok szkolny 2010/2011 – 3,8

-        Rok szkolny 2011/2012 – 3,8

-         

Średnie frekwencje szkoły:

-        Rok szkolny 2010/2011 – 89,4 %

-        Rok szkolny 2011/2012 – 90,6 %

 

Wynik sprawdzianu szóstoklasisty:

-        Rok szkolny 2010/2011 – 58 %

-        Rok szkolny 2011/2012 – 53 %

 

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP