Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM

2011 / 2012

Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego :

- przew. zespołu – mgr Elżbieta Śleziak

- członkowie - mgr Barbara Nowaczek

- mgr Krystyna Kotra

- Justyna Kleniuk


Cele pracy zespołu :

  • efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych

  • rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego;

- współpraca z pozostałymi zespołami nauczycieli .


 

lp.

Tematyka spotkań

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Forma realizacji

Odpowiedzialni

 1.

 Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2011/2012

Nauczyciele opracowali plan pracy zespołu na rok szkolny 2011/2012. Po wcześniejszym rozpoznaniu środowiska dzieci z Doboszowic zaplanowano referat odnoszący się do pracy z dzieckiem z Zespołem ASPERGERA. Ponadto uwzględniono potrzeby uczniów z pozostałych klas, na podstawie wniosków ze sprawozdań końcoworocznych.

Sierpień

Warsztaty

Lider i zespół

 2.

Opracowanie programu doskonalącego uwzględniającego umiejętności ujęte w raporcie ze sprawdzianu końcowo - rocznego wewnętrznego i zewnętrznego klas III.

Członkowie zespołu ustalają zadania wychowawcze i termin ich realizacji dla poszczególnych klas uwzględniając harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2011/2012.

Sierpień

Dyskusja

Lider i zespół

 3.

Weryfikacja kryteriów oceniania PSO i WSO w klasach I-III w związku z nową podstawą programową.

Członkowie zespołu opracowują Przedmiotowe Systemy Oceniania, zgodne z nową i dotychczasową podstawą programową.

Wrzesień

Warsztaty

Lider i zespół

 4.

Analiza wyników testów diagnozujących: na wstępie, po pierwszym półroczu i końcowo-rocznych.

Nauczyciele opracowują narzędzia do badania dojrzałości szkolnej dziecka siedmioletniego. Wychowawca klasy I przeprowadza diagnozę.

Wrzesień

Styczeń

Maj

Zestawienie wyników

Wychowawcy klas

 5.

Opracowanie narzędzi diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów w związku z nową podstawą programową

Nauczyciele opracowują sprawdziany diagnozujące oraz dokonują ich analizy, opracowują wnioski i wewnątrzszkolne programy poprawy efektywności kształcenia

I pólrocze

Zestawienie wyników

Zespół nauczycieli

 6.

Dostosowanie metod i form pracy pedagogicznej do możliwości psychofizycznych i tempa pracy dziecka autystycznego uwzględniając podstawę programową.

Nauczyciele opracowują dostosowanie metod i form pracy pedagogicznej do możliwości psychofizycznych i tempa pracy dziecka autystycznego.

Cały rok

 Warsztaty

Lider i zespół

 7.

- Proces czytania i pisania


- Ciche czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia kształtujące tę umiejętność


- Metody aktywizujące w nauczaniu w klasach I-III.Członkowie zespołu ustalają tematykę zebrań z rodzicami.

Październik Listopad

Grudzień


Warsztaty

B. Nowaczek

E. Śleziak

K. Kotra

8.


Adaptacja dziecka w środowisku szkolnym.

Stworzenie ankiety przez nauczyciel dotyczącej adaptacji dziecka w środowisku szkolnym wśród uczniów klas młodszych – przeprowadzenie jej oraz analiza

Styczeń

Ankieta

Zespół nauczycieli

 9.

Gromadzenie materiałów dotyczących ćwiczeń i zabaw ruchowych prowadzonych w trakcie zajęć.

Nauczyciele gromadzą materiały dotyczące ćwiczeń i zabaw ruchowych prowadzonych w trakcie zajęć.

Cały rok

Warsztaty

Zespół nauczycieli

 10.

Weryfikacja metod nauczania – dostosowanie metod do poziomu klasy. Program indywidualizacji nauczania.

Nauczyciele opracowują metody nauczania, dostosowują metody do poziomu klasy. W niektórych przypadkach dostosowują program indywidualizacji nauczania.

Cały rok

Warsztaty

Wszyscy nauczyciele

11.


Zajęcia komputerowe w nauczaniu zintegrowanym – warsztat

Nauczyciel przeprowadzi szkolenie „Jak ułatwiać sobie pracę, pracując na komputerze?”

Listopad

Warsztaty


T. Gembara

 12.

 Udział w szkoleniach w ramach WDN.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w ramach szkoleń zewnętrznych.

Zespół nauczycieli spotka się w celu przekazania informacji i materiałów ze szkoleń.

Cały rok

Dyskusja

Wszyscy nauczyciele

 13.

 Gromadzenie ciekawych materiałów – współpraca z nauczycielem biblioteki.

Nauczyciele gromadzą ciekawe materiały dotyczące zajęć z edukacji matematycznej i polonistycznej.

Cały rok

Dyskusja

Zespół nauczycieli

 14.

 Współpraca z pedagogiem szkolnym .

Nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym opracowując dostosowania wymagań edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce. W porozumieniu z pedagogiem uczniowie mający problemy z nauka są kierowani do Poradni Pedagogiczno Psychologicznej.

Cały rok

Dyskusja

Wszyscy nauczyciele

 15.

 Praca z dzieckiem z zespołem ASPERGERA – referat

Nauczyciel przedstawi referat na temat : „Pracy z dzieckiem z zespołem ASPERGERA ”. Zapozna nas na czym polega w praktyce praca z takim dzieckiem, aby komunikacja między Kaspianem, a rówieśnikami i nauczycielami była prawidłowa.

Luty

Referat

E. Śleziak

 16.

Praca z uczniem zdolnym.

Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów przedmiotowych oraz do zawodów sportowych na szczeblu szkolnym.

Przygotowanie uczniów do wyższych etapów konkursu i zawodów sportowych.

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnychCzłonkowie zespołu

17.


Praca z uczniem słabym.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów zgodnie z zaleceniami PPP

Na bieżąco


Członkowie zespołu

 18.

Przeprowadzenie ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty opracowanego przez Wyd. Pedagog Operon

Wychowawca klasy III przeprowadzi ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasisty, dokona analizy wyników nauczania oraz wyciągnie wnioski do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Marzec

Zestawienie wyników

K.Kotra

 19.

Wybór programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2012/2013.

Zapoznanie się z aktualną podstawą prawną wyboru programów nauczania i podręczników.

Zapoznanie się z kryteriami wyboru programów nauczania i podręczników.

Zapoznanie się ze szkolnym harmonogramem wyboru programów nauczania i podręczników.

Ewaluacja realizowanych programów nauczania i obowiązujących w szkole podręczników.

Opracowanie pisemnego wykazu programów nauczania i podręczników proponowanych przez nauczycieli do realizacji w szkole w roku szkolnym 2012/2013.

złożenie do dyrektora szkoły wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego wybranych przez siebie programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2012/2013 ( po wcześniejszym sprawdzeniu, czy proponowane programy nauczania i podręczniki są wpisane do wykazu programów nauczania i podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

Opracowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny 2012/2013.

Opracowanie Szkolnego Zestawu Podręczników na rok szkolny 2012/2013.

prezentacja Szkolnego Zestawu Podręczników na rok szkolny 2012/2013 na korytarzu szkolnym oraz szkolnej stronie internetowej.

Maj

Wykaz programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2012/2013

E. Śleziak

B. Nowaczek

K. Kotra

P. Karkowski

s. K. Fabicka

T. Gembara

 20.

Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów opracowanego przez C.K.E.

Wychowawca klasy III przeprowadzi ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasisty, dokona analizy wyników nauczania oraz wyciągnie wnioski do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Maj

Zestawienie wyników

B. Nowaczek

 21.

Analiza wyników sprawdzianu wiadomości w klasach I – III

Nauczyciele dokonują analizy wyników nauczania i zachowania w klasie I-III wyciągają wnioski do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Maj

Zestawienie wyników

E. Śleziak

B. Nowaczek

K. Kotra

 22.

Raport z wdrażania nowej podstawy programowej.

Zespół nauczycieli opracuje raport na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli uczących w klasach I-II.

Czerwiec

Zestawienie wyników

Zespół nauczycieli

 23.

Podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

Włączenie się w przeprowadzenie kilkudniowego kiermaszu szkolnego.

Czerwiec


Opiekun Samorządu Uczniowskiego

A. Walerian we współpracy z opiekunem biblioteki

Wioletta Fleszar

24.


Klasyfikacja końcoworoczna.

Nauczyciele dokonują analizy wyników nauczania i zachowania w klasie I-III wyciągają wnioski do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Zaproponują uczniów do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, poinformują rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu.

Czerwiec 2011

Sprawozdanie

B. Nowaczek

E. Śleziak

K. Kotra

25.


Podsumowanie pracy zespołu przedmiotowego

Zespół nauczycieli określi zasady opracowania sprawozdań koncoworocznych – obliczanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych i kół zainteresowań, realizacja zadań z rocznego planu pracy szkoły, wnioski na rok szkolny 2012/2013.

Czerwiec 2012

Sprawozdania

B. Nowaczek

E. Śleziak

K. Kotra


 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP