Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013


PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI

w roku szkolnym 2011/2012 

 

L.p.

Tematyka spotkań

Zadania do realizacji

Termin

Uwagi

 

Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2011/2012.

-  Zaplanowanie zdań  zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2011/2012, opracowanie Planu Pracy Zespołu Przedmiotowego w roku szkolnym 2011/2012, realizacja zatwierdzonych zadań w procesie edukacyjnym.

-  Aktualizacja i omówienie wybranych do realizacji programów nauczania.

-  Aktualizacja i omówienie wybranych do realizacji podręczników.

-  Opracowanie ramowych planów nauczania z poszczególnych przedmiotów.

wrzesień  2011 r.

 

luty 2012 r.

 
 

Analiza potrzeb szkoły w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

-  Udział członków zespołu w konferencjach metodycznych, warsztatach, kursach doskonalących i dokształcających (wg potrzeb nauczycieli, zgodnie z polityką kadrową szkoły).

-  Rozpoczęcie/ kontynuacja stażu przez nauczycieli starających się o wyższy szczebel na drodze awansu zawodowego.

-  Przeprowadzenie lekcji podlegających hospitacjom oraz lekcji otwartych dla nauczycieli.

wrzesień  2011 r.

- Systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i efektywności nauczania.

 

Zaplanowanie zadań do realizacji w ramach WDN.

- Przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w ramach WDN.

wg planu WDN

- Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły.

- Podnoszenie efektywności nauczania.

 

Zaplanowanie zadań do realizacji w ramach pracy wychowawczej.

- Analiza wniosków z rad pedagogicznych w poprzednim roku szkolnym.

- Analiza harmonogramu działań wychowawczych na rok szkolny 2011/2012.

- Ustalenie priorytetowych zadań do realizacji w ramach pracy wychowawczej.

-  Opracowanie przez wychowawców Planów pracy wychowawczej dla poszczególnych klas z uwzględnieniem przyjętych na rok szkolny 2011/2012 priorytetowych działań wychowawczych.

- Ustalenie zawartości teczki wychowawcy klasowego.

- Opracowanie przez wychowawców Teczek wychowawcy klasowego.

- Opracowanie przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.

wrzesień  2011 r.

 
 

Analiza i ewaluacja Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz Przedmiotowych Systemów Oceniania.

-  Analiza obowiązujących w szkole ZWO.

-  Ewaluacja  dotychczasowych Przedmiotowych Systemów Oceniania.

-  Opracowanie szczegółowych kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania.

-  Opracowanie kryteriów ocen dla uczniów posiadających orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

- Przestrzeganie rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

-  Prawidłowe stosowanie ZWO i przedmiotowych zasad  oceniania.

wrzesień  2011 r.

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

6.       

Działania na rzecz

podniesienia wyników nauczania.

Przygotowanie uczniów do Sprawdzianu zewnętrznego.

- Przeprowadzenie sprawdzianu diagnozującego

 w klasie I.

- Przeprowadzenie sprawdzianu diagnozującego z matematyki

w klasie IV.

- Przeprowadzenie sprawdzianu diagnozującego z języka polskiego

w klasie IV.

- Przeprowadzenie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty opracowanego przez WSiP.

- Przeprowadzenie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty opracowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

- Przeprowadzenie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty opracowanego przez WSiP.

- Przeprowadzenie Sprawdzianu Szóstoklasisty opracowanego przez CKE.

- Przeprowadzenie Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów opracowanego przez CKE.

- Przeprowadzenie Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty opracowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

- Opracowanie i analiza wyników przeprowadzonych sprawdzianów.

- Opracowanie wewnętrznych programów poprawy efektywności kształcenia.

Zgodnie z zakresem, szczegółową tematyką i organizacją planowych badań wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w roku szkolnym 2011/ 2012.

 

 

Praca z uczniem zdolnym.

-  Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów przedmiotowych oraz do zawodów sportowych na szczeblu szkolnym.

-  Przeprowadzenie eliminacji szkolnych zaplanowanych konkursów i zawodów sportowych (opracowanie regulaminów, zadań konkursowych, przeprowadzenie konkursów).

-  Przygotowanie uczniów do wyższych etapów konkursów i zawodów sportowych.

Zgodnie z Kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych

 
 

Praca z uczniem słabym.

- Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

- Opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów zgodnie z zaleceniami PPP.

na bieżąco

 
 

Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania.

- Wspólne omawianie zagadnień,  z opanowaniem których uczniowie mają trudności.

-  Obserwacje i omawianie lekcji koleżeńskich.

- Wymiana środków dydaktycznych, książek, czasopism, materiałów z Internetu, konferencji metodycznych, warsztatów, kursów doskonalących i dokształcających.     

na bieżąco

 
 

Omawianie nowości wydawniczych oraz czasopism metodycznych.

-  Omamienie ciekawych artykułów z czasopism metodycznych.

-  Analiza nowości wydawniczych.

-  Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych.

na bieżąco

 

 

Rozwijanie samorządności uczniów.

-  Organizacja i nadzorowanie przez opiekuna pracy Samorządu Uczniowskiego.

-  Organizacja i nadzorowanie przez wychowawców pracy Samorządów Klasowych.

-  Organizacja i nadzorowanie przez wychowawców gazetek klasowych, wystroju klas.

-  Realizacja Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.

na bieżąco, zgodnie z Planem pracy Samorządu Uczniowskiego, Planów pracy wychowawców klasowych, Kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych

 
 

Prezentacja sukcesów i osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym.

-  Redagowanie artykułów na szkolną stronę internetową i do prasy lokalnej.

na bieżąco

 
 

Spotkanie podsumowujące pracę zespołu.

-  Omówienie pracy zespołu w minionym roku szkolnym.

-  Sformułowanie wniosków do pracy na przyszły rok.

czerwiec 2012

 
         

 

 

                                                                   

 

Członkowie ZESPOŁU

 

mgr inż. Alicja Walerian     .................................................................

mgr Teresa Gembara      ......................................................................

mgr Dagmara Szymczak    ....................................................................

mgr Grzegorz Czachor     ....................................................................

mgr Przemysław Karkowski    .............................................................

s. mgr Katarzyna Fabicka  ...................................................................

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP