Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

 

 

 
 

''  

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim

2014/2015

 

  

 

Przyjęty do realizacji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej  w porozumieniu z Rada Rodziców w dniu 30 września 2014

 

  

 

Podstawy prawne:


-        rozporządzenie MENiS z dnia 31.01,2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i  zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226),

-        ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 , poz. 209 z  późniejszymi zmianami),

-        ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r.  Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami),

-        ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198),

-         Statut szkoły.

 

Uwagi wstępne

 

Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszyło przekonanie, że

-       Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących.

-       Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka.

-       Profilaktyka pierwszorzędowa polega na promowaniu zdrowego stylu życia zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.

-        Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących dzieci przed zakłóceniami w rozwoju oraz działań  interwencyjnych

 w sytuacji pojawiających się zagrożeń.

-        Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i  programu wychowawczego szkoły, gdzie realizowane są ogólne zadania szkoły, a także działania specyficzne  dla profilaktyki.

-        Program profilaktyczny jest oparty na obowiązujących w szkole normach, regulaminie i zwyczajach.

 

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH


Dyrektor

-          monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki,

-          diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki,

-          współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki,

-          inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w programie szkolnej profilaktyki.

 

Rada Pedagogiczna


-          określa zadania w zakresie profilaktyki,

-          określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych,

-          dokonuje analizy działalności profilaktycznej.

 

Pedagog szkoły 


-        rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

-        określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy    psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

-        organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i  nauczycieli,

-        podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły i Programu        profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

-      wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z programu profilaktyki szkolnej.

 

Nauczyciele


-         współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych,

-         wykonują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP,

-         doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych.

 

Wychowawca klasy


-          integruje zespół klasowy,

-          dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,

-          wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

-          realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów.

 

Organy współpracujące ze szkołą


-          Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śl,

-          Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl.,

-          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

-          Komisariat Policji w Kamieńcu Ząbkowickim

-          Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach  Śląskich

-          Wydział Spraw Społecznych Gminy  w Kamieńcu Ząbkowickim ,

-          Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna,

-          Sąd  Rodzinny i Nieletnich w Ząbkowicach Śląskich

-          Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki w Kamieńcu Ząbkowickim

-          Sąd Rodziny w Ząbkowicach Śląskich

 

Rada Rodziców

-          opiniuje Program profilaktyki szkolnej,

-          analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki,

-          współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 

Rodzice

-         przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat profilaktyki,

-         korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i nauczycieli w zakresie profilaktyki,

-         wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania                     indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych.

 

Organ prowadzący


-       decyduje o zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy pedagoga 

-       współuczestniczy w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do realizacji programu.

 

 

 

ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

Bezpieczeństwo uczestników 


     -           respektowanie podmiotowości uczestników,

-           poszanowanie ich godności i indywidualności,

-           ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji,

-           uwzględnienie wieku i poziomu rozwoju uczestników,

-           uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczestników,

-           realizatorzy działań profilaktycznych powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne.

 

 

Adekwatność oddziaływań-       działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb i problemów odbiorców         oraz mieć wyraźnie określonego adresata.

 

Skuteczność


-        działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą,

-        działania powinny wykorzystać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania,

-        działania powinny uwzględnić wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.

 


ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

 

1.       Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie             racjonalnego wyboru poprzez działania asertywne.

2.       Pomoc w rozwiązywaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych.

3.       Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność             pozytywną.

4.       Reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez               odwołanie się do specjalistycznej pomocy.

5.       Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu z rodzicami.

6.       Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii.

 

METODY PRACY

 

-          podająca: uczenie się przez słuchanie,

-          problemowa: uczenie się przez oddziaływanie,

-          eksponująca: uczenie się przez przeżywanie.

 

FORMY PRACY

 

-          zajęcia warsztatowe zawierające elementy dyskusji, burzy mózgów, pracy w małych grupach,

-          zabawy integracyjne,

-          projekcja filmów,

-          pogadanki,

-          zajęcia edukacyjne dla rodziców (pedagogizacja rodziców w ramach punktów konsultacyjnych i spotkań z                 rodzicami szkole),

-          szkoleniowe rady pedagogiczne.

-       przedstawienia  profilaktyczne

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

-          zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci,

-          zmniejszenie ilości zachowań agresywnych,

-          zwiększenie poziomu integracji zespołów klasowych,

-          zmniejszenie ilości problemów edukacyjnych i wychowawczych.

-          pełna integracja środowiska szkolnego

 

STRATEGIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

-          systematyczne rozpoznawanie i diagnoza potrzeb środowiska uczniów,

-          bieżąca diagnoza rzeczywistych problemów dzieci na terenie szkoły,

-          systematyczna realizacja programu profilaktycznego przez wychowawców na poziomie klasy (wykorzystanie do        tego celu lekcji wychowawczych dwa razy w miesiącu),

-          kontynuowanie zajęć przez kolejne lata, dostosowane do poziomu i tematyki, wiedzy oraz umiejętności posiadanej    przez uczniów.

 

CELE PROGRAMU

 

Cel główny:

-          bezpieczeństwo jako uniwersalna wartość umożliwiająca rozwój we wszystkich sferach życia.

-          przyjazny klimat panujący w szkole

Cele szczegółowe:

 

-         kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,

-         zapewnienie poczucia własnej wartości, a także przynależności uczniów sprawnych inaczej do grupy                   rówieśniczej

-         doskonalenie umiejętności obrony własnych granic, bez agresji i uległości, ćwiczenie zachowań asertywnych,

-         kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (rozwiązywanie problemów i sytuacji                 konfliktowych,  umiejętności mediacji i negocjacji),

-         budowanie poczucia własnej wartości,

-         rozwijanie związków z grupą społeczną,

-         rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności,

-         rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o skutkach używania substancji uzależniających,

-         kształtowanie reguł prawnych i publicznych,

-         umożliwianie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania oraz rozwijania strategii przeciwdziałania                 uzależnieniom,

-         kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie(higiena, żywienie, odpowiedni ubiór, uprawianie sportu,       bezpieczne zabawy),

-         docenianie znaczenia wzajemnej pomocy,

-         dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi (problemy okresu dojrzewania).

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DO PROGRAMU PROFILAKTYKI 20114/2015

 

Czynniki ryzyka

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Środowisko społeczne           i normy w nim występujące promujące dane wzorce zachowań.

 

Niski poziom kultury prawnej.

 

Uczyć krytycznego stosunku do mediów.

 

 

Podnieść poziom świadomości            i kultury prawnej uczniów oraz rodziców.

Przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat  roli mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań.

 

Spotkania uczniów  i rodziców                              z przedstawicielami Komisariatu Policji nt. prawnych aspektów przestępczości wśród nieletnich.

wychowawcy klas wychowawcy świetlicy

 

 

pedagog

Modelowanie negatywnych zachowań w domu                i w szkole. Brak dyscypliny na lekcjach.

 

 

Brak kontaktu z rodzicami uczniów.

Niski stan wiedzy pedagogicznej. i psychologicznej rodziców.


 

Brak poszanowania dla norm prawnych.

 

Podnieść umiejętności i wiedzę nauczycieli w zakresie dyscyplinowania.

Respektować normy poprawnego zachowania na lekcjach.

 

Nawiązać kontakt z domem rodzinnym ucznia, a w przypadku jego braku zwiększyć częstotliwość kontaktu z domem rodzinnym ucznia.

 

Podnieść stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców.

Poszerzyć zakres form pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodziców.

 

Egzekwować przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego.

 

 

 

Ustalić normy, wdrożyć je w praktyce lekcyjnej (kontrakt z klasą).

 

Wysyłać wezwania przez szkołę.

 

 

Przeprowadzić indywidualne spotkania                 z rodzicami (obowiązkowo dotyczy przypadków negatywnych zachowań ucznia).

 

 

 

Pracować teksty  z treściami psychoedukacyjnymi i przekazywać je na spotkaniach   z rodzicami.

 

 

 

 

 

Aktualizować zapisy prawa wewnątrzszkolnego.

Stosować statutowy system nagród i kar.

 

Wychowawcy

dyrektor

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, nauczyciele przedmiotów

Grupy rówieśnicze i występujące  w nich zachowania dysfunkcyjne.

 

Przemoc i agresji

 

 

Zintegrować zespoły klasowe.

 

 

 

Ograniczyć zjawisko przemocy      i agresji wśród uczniów.

 

 

 

 

 

Dostarczyć uczniom wiedzę nt. sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożenie

 

Przeprowadzić obowiązkowo zajęcia integrujące zespoły klasowe.

 

 

Zainicjować klasowe przedsięwzięcia służące integracji zespołów uczniowskich.

Zdiagnozować miejsca oraz sytuacje występowania przemocy

i agresji w szkole.

 

 

Przeprowadzić zajęcia wychowawcze nt. kształtowania prawidłowych postaw oraz ćwiczenia umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji oraz zagrożenia.

pedagog,

wychowawcy klas,

wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog,

wychowawcy klas

wychowawcy świetlicy

 

Słabe wyniki  w nauce lenistwo. Niska samoocena uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywizacja uczniów.

Osłabiać niską samoocenę uczniów.

Rozpoznać problemy rozwojowe uczniów.

 


Stosować metody aktywizujące

w pracy z uczniami.

Opracować nowe oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Zaangażować uczniów w działalność pozytywną (społeczną, charytatywna, artystyczną itp.).

Wykorzystywać elementy motywacji w systemie oceniania:

nagradzać uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności,

stworzyć zespoły korekcyjno- kompensacyjne        i dydaktyczno-wyrównawcze,

organizować prezentacje osiągnięć uczniów.

Wspomagać rodziców w nawiązaniu kontaktów z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną.

 

Sporządzić rejestr uczniów posiadających orzeczenia  i opinie PPP i monitorować realizację zaleceń.

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy klas

 

 

 

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

wychowawcy, pedagog

 

 

wychowawcy, pedagog

Brak celów życiowych. Brak umiejętności radzenia sobie z trudami życia.

 

 

 

 

 

 

 

Budować system wartości

 

 

 

 

 

 

Ukazywać alternatywne sposoby organizowania życia

Przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego wartości najbardziej cenionych  przez dzieci.

Wykorzystać uczestnictwo dzieci w praktykach religijnych dla dostarczania wiedzy o wartościach uniwersalnych.

 

Zorganizować różne formy zajęć pozalekcyjnych po rozpoznaniu zapotrzebowania na nie wśród dzieci

wychowawcy klas, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

katecheta

 

 

nauczyciele przedmiotów we współpracy z wychowawcami klas opiekun Samorządu Uczniowskiego

Dostęp do środków i substancji. psychoaktywnych. Moda na branie, palenie  i picie.


Dostarczyć uczniom

 i ich rodzicom wiedzę nt. konsekwencji zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu.

 

Dbać o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli.

Przygotować  i przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. zagrożeń związanych z uzależnieniami.

Przeprowadzić zajęcia psychoedukacyjne z rodzicami nt.  profilaktyki uzależnień

 

Zgromadzić materiały, nowoczesne środki dydaktyczne nt. profilaktyki uzależnień.

 

 

wychowawcy klas, pedagog

 

 

pedagog

dyrektor

nauczyciel biblioteki

Wypadkowość.

Dostarczyć wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się podczas przerw w szkole jak i poza terenem szkoły

Przeprowadzić w każdym półroczu apel dyscyplinujący. Zapoznać uczniów z drogami ewakuacyjnymi oraz procedurami zachowania się.

 

pedagog

dyrektor

 

 

Zgodnie z założeniami program będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego. Realizowane będą zajęcia w dużej grupie – cała szkoła oraz w poszczególnych klasach. Program zaopatrzony będzie w materiały pomocnicze, niezbędne do realizacji zajęć z uczniami (scenariusze zajęć, apele, debaty).

 

 Ewaluacja programu przeprowadzona zostanie na koniec roku szkolnego.

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole. Tworzenie przyjaznego klimatu szkoły

 

Cele

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Termin

I. Tworzenie warunków do prawidłowego

rozwoju wszystkich uczniów szkoły w szczególności uczniów sześcioletnich i siedmioletnich.

 • Organizowanie kompleksowej pomocy uczniom z rodzin: ubogich, niewydolnych wychowawczo   i dysfunkcyjnych.

 

 

 

 • Rozpoznanie sytuacji życiowej uczniów klasy I.
 • Ustalenie potrzeb młodzieży pochodzącej  z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
 • Organizacja  dożywiania na terenie szkoły.
 • Pozyskiwanie żywności i odzieży.
 • Organizacja akcji charytatywnych (zbiórki darów w formie odzieży i środków czystości)
 • Organizacja bezpłatnego wypoczynku.
 • Współpraca z GOPS, 
 • Pozyskiwanie sponsorów indywidualnych.
 • Diagnozowanie sytuacji bytowej uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Organizowanie pomocy w sytuacjach losowych.
 • Stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wrzesień

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego.

 

 

 

Wrzesień/październik

 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesów adaptacji  i integracji   w środowisku uczniowskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nawiązanie kontaktu z uczniami niepełnosprawnymi.
 • Rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb młodzieży niepełnosprawnej.
 • Pomoc uczniom niepełnosprawnym ( autyzm) w adaptacji do środowiska szkolnego,wspomaganie pracy uczniów przez nauczyciela wspomagającego.

·        Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesów integracyjnych  i adaptacyjnych w klasach .

·         Indywidualna pomoc uczniom przejawiającym problemy w adaptacji do środowiska szkolnego,  nieśmiałych lub izolowanych.

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco.

 

 

 

 

 


 

 

 

Wrzesień 2014

 

 Na bieżąco.


Według potrzeb.

 

 

 

 

 
Początek roku szkolnego

 

 

Wrzesień, październik

 

 

 

 

W trakcie roku.

 

Do 30 września

 

 

 

 

Według potrzeb.

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco.

 

 

·         Wyrównywanie szans i pokonywanie barier edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

·         Powołanie Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno-  Pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniem o  kształceniu specjalnym.

·         Opracowanie procedury pracy zespołu.

·         Pomoc uczniom w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych.

·         Gruntowna analiza opinii i orzeczeń PPP

·         Sporządzenie rejestru uczniów ze specyficznymi  problemami w nauce.

·          Troska o prawidłową  realizację zaleceń  zawartych  w opiniach i orzeczeniach ( IPET dla  uczniów z orzeczeniem  o  kształceniu  specjalnym)

·          Sporządzenie list uczniów z problemami       edukacyjnymi.

·         Organizowanie różnorodnych form wsparcia  edukacyjnego

·         Ustalanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

·         Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom  w  przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

·         Udzielanie uczniom i nauczycielom pomocy  w  dostosowaniu wymagań edukacyjnych  wynikających  z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwojowymi.

·         Organizowanie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

·        Tworzenie indywidualnych programów pracy dla uczniów autystycznych, upośledzonych w stopniu lekkim  i z niedosłuchem.

·         Indywidualna praca wychowawcza z uczniem zagrożonym demoralizacją.

·         Ustalanie przyczyn zaburzeń  prawidłowego  rozwoju  uczniów.

·         Organizowanie różnorodnych form pracy  wychowawczej z uczniami z rodzin gdzie  nadużywany jest alkohol.

·         Udzielanie wsparcia uczniom przejawiającym  różnorodne problemy emocjonalne.

·         Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

·         Wspieranie uczniów wybitnie zdolnych.

·         Pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

II. Ochrona uczniów przed zagrożeniami : agresją, przemocą  i uzależnieniami.

( profilaktyka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Diagnozowanie zachowań agresywnych, przemocy i uzależnień.

 

 

 

 

·         Konstruowanie narzędzi badawczych.

·         Pomoc w analizie materiału badawczego.

·         Obserwacja zachowania uczniów pod kątem zachowań ryzykownych.

·         Diagnozowanie sytuacji trudnych wychowawczo.

·         Dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej w szkole.

·         Diagnozowanie sytuacji uczniów przejawiających zaburzenia  w funkcjonowaniu.

·         Ustalanie przyczyn problemów wychowawczych.

·         Zapoznanie uczniów z procedurami Niebieskiej Karty

Według potrzeb.

 

Po ankietowaniu.

 

Na bieżąco.

 

 

 

Według potrzeb.

 

 

Po I i po II

półroczu.

Październik

 

Według potrzeb.

 

 

 

Zgodnie potrzebami.

 

I półrocze.

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

I semestr

 

Wrzesień

 

Wg. potrzeby

 

Październik

 

 

I-II semestr

 

 

 

Na bieżąco

·         Edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie zapobiegania przemocy, agresji i uzależnień.

 

 

 

 

·        Opracowanie i przekazanie wychowawcom klas scenariuszy godzin wychowawczych.

·         Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu poziom kultury pedagogicznej rodziców poprzez : udostępnianie materiałów edukacyjnych, metodycznych   i informacyjnych, prowadzenie pogadanek.

·         Pomoc nauczycielom w systematycznym podnoszeniu   umiejętności z zakresu opieki

i wychowania. 

·         Zapoznanie z procedurami zakładania Niebieskiej Karty w sytuacjach   i przemocy w domu.

 

·         Profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowego stylu życia

·         Zorganizowanie szkolnej kampanii przeciw przemocy, agresji i uzależnieniom..

·         Zorganizowanie spotkań uczniów  klas I z policjantami.

·         Prowadzenie poradnictwa dla uczniów i rodziców.

·         Zorganizowanie spotkań uczniów klas IV-VI  z kuratorem sądowym

·         Zorganizowanie przedstawienia profilaktycznego w porozumieniu z Gminną Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi  dla uczniów szkoły (stosownie do wieku)

 

·         Współpraca z instytucjami wspierającymi prawidłowy rozwój uczniów.

III. Tworzenie klimatu bezpiecznej szkoły.

·         Organizacja czasu wolnego uczniów.

 

 

 

 

·         Aktywny udział w realizacji zadań Programu Profilaktyki

·         Udział w zajęciach pozalekcyjnych

·         Współudział w organizacji  wypoczynku zimowego i letniego 

·         Udzielanie pomocy  uczniom wymagającym szczególnych oddziaływań wychowawczych.

·         Podejmowanie działań interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

Na bieżąco

 

 

Okres ferii zimowych i letnich

 

 

Zgodnie z potrzebami.

 

Według potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco.

 

 

 

Według potrzeb.

·         Eliminowanie z życia szkoły zachowań nagannych wychowawczo.

 

·         Wspieranie wychowawców klas w pracy   z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

·         Obserwacja miejsc niebezpiecznych w szkole.

·         Bieżąca współpraca z kuratorami ds. Nieletnich.

·         Prowadzenie poradnictwa wychowawczego w środowisku rodzinnym.

·         Rozpoznanie sytuacji wychowawczej w klasach szkolnych.

·         Systematyczne rozpoznawanie zagrożeń związanych z uzależnieniami.

·         Prowadzenie mediacji w przypadku konfliktów koleżeńskich.

·         Udzielanie pomocy  ofiarom przemocy.

·         Ścisła współpraca z rodzicami uczniów jako pierwszych wychowawców swoich dzieci.

 

IV. Podniesienie poziomu frekwencji.

·         Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.

 

 • Bieżąca analiza  frekwencji.
 • Indywidualna praca uczniem wagarującym.
 •  Ustalenie przyczyn wagarów.
 •  Stosowanie środków przymusowych wobec  rodziców uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego.

 

Cyklicznie.

 

Zgodnie z potrzebami.

Na bieżąco.

 

W przypadkach uzasadnionych prawem oświatowym.

V. Organizacja pracy szkoły w zakresie profilaktyki.

Koordynowanie współpracy z placówkami wspierającymi prawidłowy rozwój młodzieży.

 

·    Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

·     Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

·     Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły z wykazem specjalistycznych instytucji przydatnych w pracy z dzieckiem i jego rodziną

 

Na bieżąco.

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

 

 

 

· Organizowanie dożywiania dzieci.

·  Obiady refundowane przez G.O.P.S

·  Udział w Rządowym Programie :”Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”

 

 

 

 

 

IV.   Ewaluacja programu


Ocena efektów realizacji Programu profilaktyki szkolnej, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez zainteresowane przedmioty, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej – podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego. Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do wiadomości Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego. Ocenie poddawane są następujące elementy:

-          funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,

-          tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,

-          realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz poradni        specjalistycznych,  

-          realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planac   pracy wychowawców klas,

-          udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki,

-          realizacja programów profilaktycznych,

-          realizacja programów psycho edukacyjnych,                                                                                           Podstawę dla formułowania ocen realizacji Programu profilaktyki szkolnej stanowią: narzędzia stosowane w      ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy: sprawozdania z realizacji planów, analizy, dane      statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapis ia ankietowe, opinie i wnioski.

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP