Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

 

Harmonogram  działań wychowawczych na rok  szkolny 2012/2013 

 

Projektowane działanie. 

Co jest do zrobienia?

Realizowane cele szczegółowe,jakie  umiejętności ,zachowanie ,chcemy wydobywać ?

Termin realizacji

Adresat działań

Odpowiedzialny

Przegląd - kto monitoruje , kto sprawdza ,czy zostało zrealizowane

Ewaluacja .Kryteria sukcesu .Jak sprawdzamy,czy osiągneliśmy cele?

Zapoznanie uczniów z zasadami dobrego  zachowania oraz obowiązkowości, systematyczności   i  punktualności.

Poznanie przez uczniów  obowiązków 

i procedur zapisanych w statucie szkoły.Uświadomienie uczniom problemów wynikających  z niskiej frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Uświadomienie uczniom problemów wynkających z niskiej frekwencji na zajęciach lekcyjnych.  

Zapoznanie uczniów oraz rodziców  z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania i Przedmiotowym Systemem Oceniania.
do 30.09.2013 Uczniowie , rodzice  Wychowawcy klas Dyrektor Kontrakty, ankieta

Systematyczna praca zespołów ds.Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej       

Rozpoznanie i zaspajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  uczniów. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.Zapewnienie poczucia własnej wartości a taże przynależności  uczniów sprawnych inaczej do grupy rówieśniczej.

 Cały rok

Uczniowie, rodzice

Zespół ds. P.P.P., pedagog 

Dyrektor

Indywidualny program edukacyjno -tetrapeutyczny (IPET,KIP)

 k Ankieta.

Prawdłowy dobór prograów edukacyjnych pomagający w edukacji i rozwoju dziecka . Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.  Nabycie umiejętności poszukiwania, porządkowania informacjiz różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną . Podniesienie zewnętrznych wyników egzaminacyjnych. Cały rok

Uczniowie, rodzice

Wychowawcy, nauczyciele,informatyk

Dyrektor

Wpisy w dzieniu, ankieta.
Znajomość i praktyczne stosowanie praw dziecka i praw ucznia. Ogólna dostępność do treści dokumentów . Powołanie Rzecznika Praw ucznia w Szkole
Ukazywanie sposobów skutecznego przeciwstawiania
się przejawom łamania praw jednostki. Zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych
warunków do nauki, zabawy, działania indywidualnego i zespołowego.
Kształtowanie cech otwartości, aktywności, kreatywności i zaangażowania.
Cały rok

Uczniowie, rodzice,nauczyciele

Wychowawcy ,pedagog,Rzecznik Praw Ucznia

Dyrektor

Tablice na korytarzu , ankieta sprawozdania.

Realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomani w tym współpraca                        z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystanie przygotowanych przez nie ofert i metod

Dostarczenie uczniom   i rodzicom wiedzy na temat  szkodliwości stosowania używek.

Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami i trudnymi.                                  

 Cały rok 

Uczniowie,rodzice

Wychowawcy pedagog,

Dyrektor 

Wpisy w dzienniku , ankiety

System zajęć pozalekcyjnych jako alternatywna i bezpieczna forma spędzania czasu wolnego.

Kształtowanie u uczniów nawyków dbałości o zdrowie własne i innych.Poznanie form spędzania czasu wolnego w sposób zdrowy i kulturalny .Wdrażanie do aktywnego rekreacji.wypoczynku i rekracji.

Cały rok 

Uczniowie

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas ,higienistka, pedagog,nauczyciel wf

Dyrektor 

Gazetki klasowe
i szkolne
Wyniki konkursów

Indywidualne podejście do potrzeb uczniów, odkrywanie ich pasji i zainteresowań.

Uczenie współpracy, zaangażowania, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Pozyskiwanie sojuszników w stowarzyszeniach

I fundacjach współpracujących z placówkami oświatowymi na rzecz oświaty.Udział w konkursach pozazkolnych.

Cały rok

Uczniowie 

Nauczyciele, pedagog, logopeda

Dyrektor

 

Pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji systemu wartości.

Stworzenie warunków do rozwoju duchowego.

Budowanie w społeczności uczniowskiej poczucia życzliwości,

miłosierdzia, miłości, współczucia, przebaczenia.
Pamięć o patronie szkoły.

Według kalendarza

uroczystości szkolnych 

Uczniowie 

s.zakonna,opiekun

 biblioteki

Dyrektor 

Scenariusze uroczystości

Wspieranie rodziców ukierunkowane na rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych celem podniesienia umiejętności wychowawczych i dydaktycznych celem podniesienia umiejętności wychowawczych.

Uświadomienie rodzicom wychowawczej roli rodziny. Udzielanie rodzicom kompleksowych informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, prawnej ,socjalnej ,pedagogicznej oraz wsparcia ze strony szkoły.

Według potrzeb 

Rodzice 

Wychowawcy ,pedagog 

Dyrektor

Ankieta,wpisy w dzienniku

Wczesne wspomaganie czyli stymulacja rozwoju psychoruchowego oraz społecznego dziecka w wieku przedszkolnym

Kształcenie u dzieci umiejętności samodzielnego startu w życie społeczne oraz kompetencji poznawczych takich ja poznawanie świata,  poczucie własnej wartości, współdziałanie z innymi.

Według potrzeb

 Rodzice 

Wychowawcy

Dyrektor

Plan działań wspierających

(PDW)

Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę 

Pozyskiwanie sojuszników do pracy wychowawczej szkoły. Współpraca z Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem ds. Nieletnich, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie,

Niebieska inia...

Według potrzeb

Uczniowie , rodzice, nauczyciele 

Dyrektor, pedagog 
 

 Dyrektor 

Protokół ze spotkań, wpisy w dzienniku

 
 
                                                                                                                                                                         
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP