Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

 

 

 Szkolny Program Wychowawczy

szkoła podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II 

w Kamieńcu Ząbkowickim

 

 

 

Uchwalony  przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców

dnia 30 września 2014


 

Spis treści

 

1.     Model Absolwenta szkoły

2.     Główne cele pracy wychowawczej

3.       Model wychowawczej koncepcji szkoły

4.      Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły

5.  Harmonogram działań prozdrowotnych.

6.  Harmonogram działań okolicznościowych i uroczystości szkolnych.

7.  Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego.

8.    Harmonogram działań wychowawczych.


 

 

 1. Absolwent Szkoły Podstawowej

 

a) zna swoją wartość i godność jako osoby

b) odróżnia dobro od zła 

c) szanuje siebie oraz szanuje drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego , możliwości fizycznych i psychicznych 

d) jest odpowiedzialny za swoje czyny, działania które podejmuje  zgodnie z przyjętą skalą wartości

e) kulturalnie zachowuje się w domu w szkole i na ulicy

f) troszczy się o zdrowie

g) jest konsekwentny w myśleniu i działaniu

h) umie organizować pracę własną, jest twórczy

i) potrafi współdziałać w grupie

j) ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej i narodowej

k) mądrze korzysta z dóbr i bogactwa kultury

l) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności

ł) jest asertywny 

n) zna podstawy języka obcego             

2. Główne cele pracy wychowawczej

 

§   Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i zdrowotnego uczniów.

§   Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej,życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.

§   Kształtowanie kompetencji umożliwiających uczniom aktywne funkcjonowanie w środowisku kulturalno-przyrodniczym.

 

 

 

 

3.             Model wychowawczej koncepcji szkoły

 

Model wychowawczy koncepcji szkoły obejmuje trzy kręgi tematyczne:

Kim jestem? – dziecko jako jednostka.

§  Ja i inni – dziecko w grupie.

§  Świat wokół mnie – dziecko w środowisku kulturalno-przyrodniczym

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim będzie człowiekiem, który od siebie chce dużo i ludziom daje najwięcej.

Proponowany przez nas Szkolny Program Wychowawczy ma charakter otwarty i w czasie realizacji może być modyfikowany w zależności od potrzeb, a także sugestii uczniów, rodziców, nauczycieli.

  

 

 

 

I ETAP KSZTAŁCENIA

Edukacja wczesnoszkolna – „Przyjazny początek”

 

 

KRĘGI TEMATYCZNE

ZADANIA I TREŚCI

Kim jestem? – dziecko jako jednostka

·         Rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych 

     i uczuć; dostrzeganie swoich potrzeb   i możliwości, bez nadmiernych postaw roszczeniowych; podnoszenie poczucia własnej wartości, pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”. 

·         Dostrzeganie pojawiających się problemów i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji; konstruktywne dawanie sobie rady z trudnościami, panowanie nad sobą; umiejętność negocjacji z innymi.

·         Kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia ze strony osób dorosłych (w tym przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna).

·         Kształtowanie własnej woli, by nadmiernie nie podlegać niewłaściwym wpływom.

·         Rozwijanie potrzeby przekazywania innym swej wiedzy, bez nadmiernej zarozumiałości.

·         Kształtowanie postaw preferujących zdrowy styl życia; rozwijanie świadomości na temat tego, jakie zachowania sprzyjają zdrowiu,                 a jakie mu zagrażają.

·         Dbanie o estetykę wyglądu i stroju, przy jednoczesnym zachowaniu umiaru, bez nadmiernego przywiązywania uwagi do wystawności ubioru i bez wywyższania się nad inne dzieci, mające skromniejszy ubiór.

·         Prezentowanie wzorów osobowych postaci rzeczywistych oraz bohaterów literackich, historycznych i filmowych.

·         Ukazywanie, wdrażanie i zachęcanie do bezinteresowności, wdzięczności, uczciwości, szlachetności, tolerancji, lojalności, współczucia, przyjaźni, miłości, szacunku, odpowiedzialności, prawdomówności, dobra.

·         Pomaganie dziecku w akceptacji roli ucznia odpowiedzialnego za powierzone mu zadania, rozumiejącego polecenia nauczyciela i stosującego się do nich.

·         Zachęcanie do podejmowania prób samooceny oraz oceny zachowania innych osób w codziennych sytuacjach szkolnych

Ja i inni – dziecko  w grupie

·         Pomaganie dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie szkolnej, w nawiązywaniu bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi, we włączaniu się w zabawy i inicjowanie zabaw.

·         Przyzwyczajanie do konstruktywnej współpracy i współdziałania w grupie  i w zespole.

·         Przyzwyczajanie do zachowań akceptowanych społecznie, do podporządkowywania się regulaminom, przyjętym zasadom i normom współżycia społecznego; wprowadzanie w kulturę bycia.

·         Budzenie wrażliwości na problemy innych ludzi, wyrabianie odpowiedzialności za innych, zwłaszcza młodszych, słabszych, potrzebujących pomocy, cierpiących niedostatek.

·         Ukazywanie wartości wynikających z umiejętności komunikatywnego mówienia, słuchania innych i bycia słuchanym; pokazywanie możliwości skutecznego komunikowania się w sposób niewerbalny i za pomocą gestów, mimiki, wzroku.

·         Uświadamianie znaczenia przebaczania, przepraszania, przyznawania się do winy (ale bez nadmiernych nacisków na dzieci, dla których przyznawanie się jest zbyt trudne do zniesienia z powodów emocjonalnych).

·         Uczulanie na akceptowanie innych osób.

·         Tworzenie okazji do wymiany poglądów, uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez negocjacje, dochodzenia do kompromisu.

·         Zapobieganie konfliktom; oddziaływanie  w celu zmniejszenia agresji poprzez uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji ze strony innych oraz kontrolowania zachowań.

·         Organizowanie sytuacji zachęcających do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów.

·         Uświadamianie konieczności poszanowania cudzej własności.

·         Kształtowanie u dzieci właściwego stosunku do wszystkich pracowników szkoły  i okazywania szacunku dla ich pracy.

·         Uczenie właściwych zachowań na uroczystościach i zabawach szkolnych; wspólne przeżywanie świąt.

·         Stworzenie sytuacji sprzyjających integracji rodziny ze szkołą (uczestnictwo rodzin w uroczystościach szkolnych i innych spotkaniach).

·         Wzmacnianie i pogłębianie więzi uczuciowych dziecka z rodziną, uświadamianie jego roli w rodzinie.

·         Rozwijanie uczuć miłości, szacunku, wdzięczności , serdeczności wobec rodziców, rodzeństwa, dziadków i innych członków rodziny.

·         Uświadamianie dziecku konieczności respektowania indywidualnych potrzeb członków rodziny, okazywania im troskliwości (np. w czasie choroby).

·         Uświadamianie dziecku potrzeby wykonywania swych obowiązków  w gospodarstwie domowym i zachęcanie go do pomagania rodzinie.

 •   Podkreślanie wartości wspólnego  przeżywania rodzinnych uroczystości i   spędzania wolnego czasu

Świat wokół mnie –  dziecko  w środowisku kulturalno - przyrodniczym

 • Kształtowanie postaw przyjaznych wobec zwierząt; dokarmianie zwierząt w czasie zimy, opiekowanie się zwierzętami potrzebującymi pomocy.
 • Uświadamianie, że nie należy niepotrzebnie niszczyć roślin, zapoznanie z zasadami zachowania się w parku, w lesie, w rezerwatach przyrody itp.
 • Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez ukazywanie wpływu przyrody na życie człowieka, a także budzenie odpowiedzialności za jej stan; zapoznanie z zasadami ochrony przyrody.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania  w miejscach publicznych (na ulicy, na poczcie itp.).
 • Budzenie szacunku dla pracy ludzkiej i jej wytworów.
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, więzi z rodakami, uczuć patriotycznych, poszanowania symboli narodowych i państwowych oraz kultury  i tradycji narodowych.
 • Budzenie przywiązania i szacunku do wartości kulturowych, tradycji miejscowego regionu, więzi z naszymi przodkami i ich dziedzictwem.
 • Uświadamianie potrzeby poszanowania kultury innych narodów i grup etnicznych w Polsce i poza nią; poszanowanie dla gwar regionalnych.

 

 

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci a nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Początek pobytu dziecka w szkole ma charakter szczególny – powinien być miejscem przyjaznego spotkania dzieci o różnym stopniu rozwoju. Zadania wychowawcze nauczyciela jest procesem ciągłym. Winien on być realizowany w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka, ponieważ to dom rodzinny jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny za wychowanie.

 

W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele dostosowują przekazywanie 

 odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Zadania i treści realizują poprzez różnorodne formy:

 

 • wycieczki tematyczne,
 • apele i uroczystości szkolne,
 • konkursy szkolne i pozaszkolne,
 • spotkania filmowe, teatralne,
 • akcje charytatywne,
 • aukcje prac dzieci.

 

 

II ETAP KSZTAŁCENIA

Klasy IV-VI

 

 

KRĘGI TEMATYCZNE

ZADANIA I TREŚCI

FORMY REALIZACJI

Kim jestem? – dziecko jako jednostka

·         Pomoc samopoznaniu                             i samoocenie – rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron.

 

·         Rozwijanie umiejętności akceptacji siebie.

 

 

·         Uczenie radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.

 

·         Pomoc w nazywaniu uczuć       i radzeniu sobie ze stresem.

·         Wdrażanie postaw asertywnych.

 

·         Utrwalanie zasad kultury osobistej    i dobrego zachowania.


·         Budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

 

·         Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.


·         Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji.

 

·         Kształtowanie własnych nawyków zdrowotnych i higienicznych.

 

·         Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami                                  i uzależnieniem od narkotyków.

 

 

·         Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych i odpowiedzialności za ochronę zdrowia swojego i innych ludzi.

 

·         Alternatywne gospodarowanie czasem wolnym

·         stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wychowawczych       i innych przedmiotach, np. dramy, dyskusji dydaktycznej, gier i zabaw


·         prelekcje i pogadanki pedagoga szkolnego,

 

 

·         dialogi, dyskusje uczniów i nauczycieli


·         prowadzenie teczki wychowawcy klasowego,

 

 

 

·         organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych wyzwalanie twórczej aktywności poprzez prezentację osiągnięć (galerie, konkursy)

 

·         indywidualna praca z uczniem zdolnym

 

 

·         publikacje na stronie internetowej szkoły

 

·         prezentacja prac plastycznych     i plakatów promujących zdrowy styl życia,

·         prelekcje pielęgniarki szkolnej    i specjalistów nt. zdrowego odżywiania, higieny okresu dojrzewania,

·         gazetki, plakaty, broszury promujące życie bez uzależnień,

·         współpraca z policją   (trening asertywnej odmowy),

·         włączenie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne,

 

·         organizowanie aktywnego wypoczynku (wycieczki, biwaki, rajdy, obozy, zabawy i turnieje ruchowo-sprawnościowe)

Ja i inni – dziecko    w grupie

·         Kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego                           i pozawerbalnego.

 

 

·         Wzmacnianie integracji grupy i poczucia przynależności do niej (zasady i normy współżycia, hierarchia wartości grupy).

·         Kształtowanie i wzmacnianie postawy tolerancji.

·         Zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych przydatnych w życiu.

·         Wdrażanie do samorządności                      i współudział w kierowaniu szkołą.

 

 

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie  i innych.
 • Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów.

 

 • Kształtowanie umiejętności tworzenia prawidłowych                          i satysfakcjonujących związków  z rodziną.

 

·         Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

·         Prawa dziecka

 

 • Pomoc we właściwej ocenie relacji między osobami różnej płci.
 • Przybliżenie zagadnień życia płciowego

·         Stosowanie aktywizujących metod integrujących zespoły klasowe, np. gry dydaktyczne, metoda przypadków, inscenizacja,

 

·         umożliwienie uczniom wejścia w różne role (koordynatora, inicjatora, wykonawcy) podczas wspólnych imprez, wyjść i wycieczek,

·         podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, pomoc dla dzieci z domów dziecka, opieka nad zwierzętami ze schroniska,

·         mobilizowanie do uczestnictwa                                 w całorocznym przedsięwzięciu „Cała Polska czyta Dzieciom”,

 

·         zdobywanie karty rowerowej, umiejętności turystycznych, bezpiecznego poruszania się w mieście i poza nim,

 

 

·         spotkania i uroczystości klasowe oraz szkolne kształtujące nawyki kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach,

 

 

 

·         prelekcje pielęgniarki i pokazy specjalistów dot. udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

 

·         prelekcje pedagoga na temat praw  w świetle Konwencji Praw Dziecka i Karty Praw Unii Europejskiej,

·         prelekcje i pogadanki o zjawiskach interpersonalnych w rodzinie (miłość, przemoc),

·         cykl zajęć przybliżających zagadnienia życia płciowego człowieka realizowany na zajęciach przysposobienia do życia w rodzinie

Świat wokół mnie – dziecko                              w środowisku kulturalno-przyrodniczym

·         Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

·         Wpajanie szacunku dla tradycji  i historii oraz symboli narodowych.

 

·         Budzenie wrażliwości na piękno we wszystkich jego przejawach.


·         Zapoznanie z historią regionu  i wskazanie jej związku  z historią i tradycją własnej rodziny.

 

·         Poznanie historii narodu.

·         Prezentowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Polski.

·         Zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu.

·         Poznanie ciekawych miejsc w Europie i na świecie.

 

·         Zainteresowanie obyczajami różnych narodów.

·         Praktyczne włączanie się uczniów w aktualne wydarzenia na świecie.

·         Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

 • stosowanie aktywizujących metod na lekcjach historii oraz podczas innych zajęć (drzewko decyzyjne, gry   i zabawy symulacyjne, dyskusje i debaty), 
 • aktywne uczestnictwo                                w obchodach świąt narodowych, regionalnych i szkolnych (apele, uroczystości, manifestacje),

 

 • kultywowanie obrzędów religijnych – jasełka, szkolne    i klasowe spotkania wigilijne,

 • prace plastyczne, literackie, montaże słowno-muzyczne podtrzymujące tradycje rodzinne,

 

 • czytanie różnorodnych tekstów kultury i ich interpretacja na lekcjach j. polskiego, muzyki, plastyki

 • wyjazdy do teatru, sal wystawowych, kina, muzeum,

 • zabawy, konkursy, szkolne i ogólnopolskie akcje ekologiczne (zbiórka surowców wtórnych, „Sprzątanie Świata ”),

 

 • pamiątki ukazujące walory turystyczno-krajoznawcze regionu, Polski, ciekawych miejsc na świecie,

 • wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne,

 

 

 

 

Do wyżej wymienionych powinności, na dany rok szkolny, wychowawca klasy opracowuje tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego.

 

 


 

Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły

 

            Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim jest dokumentem nakładającym na placówkę, poszczególne jej organy, pracowników i rodziców obowiązek oddziaływania wychowawczego na uczniów. Zadań zawartych w Statucie takich jak:

 

 •    Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
 •    Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym.
 •    Ceremoniał i tradycje szkoły
 •  Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego
 •  Zadania Pedagoga szkolnego
 •  Zadania bibliotekarza:

 

nie wyodrębniamy w sposób szczegółowy , ponieważ zawarte są one w Statucie szkoły i byłoby powtórzeniem treści rozdziałów niniejszego programu , dla których Statut był jedną z podstaw sformułowania.

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.Współpraca z rodzicami w zakresie  działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

 

 • Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzeniu w porozumiewaniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii  o nim.
 • Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami i wychowawcami, spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły).
 • Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.
 • Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną.
 • Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych. 
 • Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodziców.
 • Umożliwianiu i ułatwieniu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 • Zaangażowaniu  szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym.
 • Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustaleniu zasad użytkowania tych funduszy.
 • Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie , szkole i środowisku lokalnym.
 • Organizowanie wspólnie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Ząbkowicach  Śl. działań profilaktycznych, reedukacyjnych  i terapeutycznych w stosunku do rodzin patologicznych.
 • Współdziałanie z instytucjami wspierającymi wychowanie: organizacjami młodzieżowymi, w tym instytucjami kulturalnymi, między innymi: bibliotekami, klubami, świetlicami środowiskowymi, kinem, teatrem.
 • Kształtowanie lokalnych więzi społecznych poprzez rozbudzenie zainteresowań ważnymi i aktualnymi wydarzeniami z życia lokalnej społeczności.
 • Współdziałanie z organami władzy samorządowej w zakresie edukacji obywatelskiej uczniów.
Harmonogram działań prozdrowotnych


Klasy I-III
 • Higiena rąk i zębów.
 • Bezpieczeństwo na drodze.
 • Higieniczne estetyczne posiłki - program "Owoce w szkole", Szklanka mleka".
 • Zabawy ruchowe na powietrzu.
 • Prawidłowa postaw ciała .
 • Organizacja odrabiania lekcji.
 • Odpoczynek i relaks.

Klasy IV-VI
 • Higiena ciała.
 • Choroby zakaźne.
 • Pierwsza pomoc w niektórych urazach.
 • Bezpieczeństwo na drodze jako rowerzysta.
 • Produkty sprzyjające zdrowiu- program "Szklanka mleka".
 • Nikotynizm drogą do innych uzależnień.
 • Skutki spożywania alkoholu.
 • Rodzaje środków odurzających i trening asertywnej odmowy.
 • Mądre korzystanie z mediów.

Załącznikiem do ww. harmonogramu jest grafik działań prozdrowotnych, opracowany na dany rok szkolny.
:

Harmonogram działań okolicznościowych i uroczystości szkolnych(opracowany jest na dany rok szkolny i stanowi do Programu Wychowawczego Szkoły)Ewaluacja Szkolnego programu wychowawczego

 • W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.
 • Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza pedagog szkoły.
 • Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy  może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych .
 • Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzone są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego      (ZAŁ.1)

 

Prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety. Zależy nam na szczerych odpowiedziach. Wpłyną one na poprawę jakości naszej pracy. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej oddziaływać na dzieci, które nam Państwo powierzają, a także w większym stopniu spełniać Pani(a) oczekiwania dotyczące ich wychowania.

Dziękujemy

 

Proszę ocenić w skali 1–6 , zakreślając odpowiednią cyfrę.

 

 

1. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość Programu Wychowawczego naszej szkoły?

            1          2          3          4          5          6

 

2. W jakim stopniu akceptuje Pan(i) ten Program?

            1          2          3          4          5          6

 

3. Jak ocenia Pan(i) kontakty ze szkołą w sprawach dotyczących swojego dziecka?

            1          2          3          4          5          6

 

4.W jakim stopniu nasza szkoła służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia?

            1          2          3          4          5          6

 

5. W jakim stopniu szkoła zapobiega zagrożeniom, w tym związanych z zachowaniami agresywnymi, uzależnieniami i itp.?

            1          2          3          4          5          6

 

6. W jakim stopniu szkoła wpływa na odpowiedni stosunek dziecka do otaczającego środowiska

            1          2          3          4          5          6

 

7. W jakim stopniu przestrzegane są prawa Pana(i) dziecka w naszej szkole?

            1          2          3          4          5          6

 

8. Jak ocenia Pan(i) system nagród i kar w naszej szkole?

            1          2          3          4          5          6

 

9.Jak bardzo szkoła jest przyjazna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do Pana(i) dziecka?

            1          2          3          4          5          6

 

10. Jak ocenia Pan(i) starania wychowawcy wobec swojego dziecka?

            1          2          3          4          5          6

 

11. Jak ocenia Pan(i) działania wychowawcze dyrektora szkoły?

            1          2          3          4          5          6

 

12. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły?

            1          2          3          4          5          6

 

 

 

Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – rodzice

 

 

Rok szkolny: …………………….

Liczba ankietowanych ………….

 

Numer pytania

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9

10.

11.

12.

Średnia ocen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba ocen zbieżnych

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁABE STRONY:

 

 

 

MOCNE STRONY:

 

 

 

WNIOSKI:


 

(ZAŁ. 3)

 Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego

 

 

Zwracamy się do Ciebie z prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety. Twoje odpowiedzi pozwolą nam przemyśleć naszą pracę wychowawczą i poprawić ją tak, aby pobyt w szkole był dla Ciebie bardziej przyjemny. Twoje szczere odpowiedzi posłużą do takiego doskonalenia Szkolnego Programu Wychowawczego, by spełniał Twoje i nasze oczekiwania.

 

 

W odpowiedniej rubryce wstaw x.

 

 

Nr pytania

Treść pytania

TAK

NIE

1.

Czy zajęcia wychowawcze są Twoim zdaniem interesujące?

 

 

2.

Czy lubisz godziny wychowawcze z Twoim wychowawcą?

 

 

3.

Czy dzięki lekcjom wychowawczym mogłeś rozwiązać swoje problemy?

 

 

4.

Czy znasz prawa ucznia?

 

 

5.

Czy znasz swoje obowiązki?

 

 

6.

Czy wiesz jak bronić swoich praw?

 

 

7.

Czy zajęcia wychowawcze mają pozytywny wpływ na atmosferę w Twojej klasie?

 

 

8. 

Czy czujesz się otoczony opieką przez wychowawcę?

 

 

 

 

 

Znakiem x zaznacz odpowiedź, z którą się zgadzasz.

 

9.Kto najczęściej udziela Ci pomocy?

wychowawca

pedagog

grupa rówieśnicza

 

10.Czy masz jakieś propozycje zmian w kontrakcie wychowawczym?

Jeżeli tak, to jakie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

(ZAŁ. 3)

MÓJ WYCHOWAWCA

Oceń w skali 1–6.

 

11. Jaką ocenę wystawisz swojemu wychowawcy?                                                …….

 

12. Jak ocenisz zajęcia wychowawcze?                                                                   ……

 

13. Mój wychowawca wie dobrze, co dzieje się w mojej klasie.                                         …….

 

14. Próbuje zrozumieć uczniów, nawet gdy dzieje się coś złego.                                        …….

 

15. Bardzo dużo wie ze swojego przedmiotu.                                                                     …….

 

16. Naucza w sposób interesujący.                                                                          …….

 

17. Dotrzymuje składanych obietnic.                                                                                  …….

 

18. O wielu rzeczach pozwala nam decydować.                                                                 …….

 

19. Sądzę, że nas lubi.                                                                                                          .……

 

20. Gdy źle się zachowujemy, wiemy, że zostaniemy ukarani.                                           ……. 

 

21. Jest dostępny w szkole poza lekcjami.                                                               …….

 

22. Organizuje spotkania poza lekcjami.                                                                              .........

 

 

Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – uczniowie

 

Rok szkolny: ……………………………

Liczba ankietowanych: .……………….

 

 

Numer pytania

Liczba odpowiedzi TAK

%

Liczba odpowiedzi NIE

%

Brak odpowiedzi

%

a)       

 

 

 

 

 

 

b)       

 

 

 

 

 

 

c)       

 

 

 

 

 

 

d)      

 

 

 

 

 

 

e)       

 

 

 

 

 

 

f)        

 

 

 

 

 

 

g)       

 

 

 

 

 

 

h)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer pytania

Często występująca odpowiedź lub propozycja

9.

 

10.

 

Numer pytania

Średnia ocen

Oceny zbieżne

1                      2                       3                       4                        5                      6

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁABE STRONY:

MOCNE STRONY:

WNIOSKI:

 

 

 

 

 

  

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP