Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

 

Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim na lata 2008-2013

 

Zespół Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Szkolna 10

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 

 Misja

 


Po co jesteśmy?
Czym kierujemy się w swojej działalności?

1.Szkoła przyjazna, bezpieczna, otwarta dla uczniów, rodziców, środowiska, dbająca o wszechstronny rozwój osobowy
 ( w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);- przygotowująca do pełnienia różnych ról w społeczeństwie.
- Umożliwiająca poznanie świata, samodzielne uczenie się i ekspresję.
 -Rozbudzająca ciekawość poznawczą.
- Ukazująca złożoność świata.
- Rozbudzająca motywację ucznia do dalszego działania.

 Wizja- Wspierająca rozwój ucznia.
- Silnie związana ze środowiskiem lokalnym.
- Nowocześnie administrowana.
- Respektuje potrzeby edukacyjne środowiska.
- W realizacji programów dominują aktywne metody nauczania.
- Rada Pedagogiczna pracuje wspólnie z dyrekcją nad rozwojem
szkoły.
- Realizują wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.


Historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim rozpoczęła działalność 10września 1945r. Organizowała ja nauczycielka pani Helena Kachanek, chociaż kierownikiem szkoły był pan Mieczysław Kozłowski, który sprawował urząd Wójta Gminy. Szkoła była czteroklasowa. Na początku zapisanych było 34 dzieci. 7 października liczba dzieci zwiększyła się o 29, bowiem do szkoły zaczęły uczęszczać dzieci z byczenia.
W roku szkolnym 1946/47 utworzono przy szkole Koło Czerwonego Krzyża oraz drużynę harcerską. Rozpoczyna swoją działalność Komitet Rodzicielski. Opuszczają mury pierwsi absolwenci.
Ważnym wydarzeniem w roku szkolnym 1953/54 było powstanie samorządu uczniowskiego latach 1955-58 funkcjonowała szkoła dla pracujących.
W roku szkolnym 1956/57 ulega zmianie stopień organizacyjny placówki. Staje się ona szkoła zbiorczą, do której uczęszczają uczniowie klasy VI-VII ze Starczowa i Byczenia.
W roku szkolnym 1957/58 prowadzona jest nauka religii.
Ustawą Ministra Oświaty od 1966r. realizowano program ośmioklasowej szkoły podstawowej.
W latach 1975-84. Następuje reorganizacja szkoły w Starczowie, która staje się filią
 o klasach I-IV.
W 1987r. gminne władze oświatowe przygotowały dwie koncepcje rozbudowy szkoły.
W 1994r.Klub Kolejarza przekazuje 8000 sztuk książek wraz z regałami do biblioteki szkolnej.
18 grudnia 2000r. roku odbywa się uroczystość otwarcia odbudowanej
i zmodernizowanej szkoły w obecności Jego Eminencji Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza. Szkoła otrzymuje imię Papieża Jana Pawła II, wielkiego Polaka, pielgrzyma wszechczasów, orędownika pokoju.
18 maja 2002r. rodzice przekazują szkole sztandar z wizerunkiem Ojca Świętego, który zostaje poświęcony przez Jego Eminencji Henryka Kardynała Gulbinowicza.
W tym samym dniu następuje wmurowanie,, Aktu Erekcyjnego Serca Inwestycji”- sali gimnastycznej.
18 grudnia 2002r. odbywa się uroczystość otwarcia Izby Patrona Szkoły. ,, Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”
12 czerwca 2004r. odbywa się I Zjazd Absolwentów szkoły.
10 września 2005r. odbywa się uroczystość 60-lecia szkoły. W tym dniu zostaje odsłonięty pomnik patrona szkoły, Papieża Jana Pawła II. Poświęcenia pomnika dokonuje Ksiądz Biskup Ignacy Dec Ordynariusz Diecezji Świdnickiej.
26 stycznia 2006r. ma miejsce uroczystość otwarcia sali gimnastycznej, której budowa trwała 18 miesięcy.
1 września 2007r. uchwałą Rady Gminy zostaje utworzony Zespół Szkół nr 2, w skład którego wchodzi Szkoła podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, Przedszkole nr 2
 i schronisko Młodzieżowe.


 Zadania szkoły


Program edukacyjny i wychowawczy szkoły zawiera następujące zadania:

Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Harmonijnie realizują zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania czytania ze zrozumieniem;
2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści;
4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności( przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
5 .Rrozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
6.Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą sama w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
7.Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
8.Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.
Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1 .Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialnośc
2. Skutecznego porozumiewania w różnych sytuacjach, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
3. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
4.Rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5 .Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną;
6 .Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
7. Rozwijania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
 i problemów społecznych.

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki ciążące na rodzicach, zmierzają do tego.
Aby uczniowie w szczególności:

1.Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego(
 w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym,
 moralnym, duchowym);
2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie
 prawdy, dobra i piękna w świecie;
3.Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów
 szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;
4.Stawiali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra własnego z dobrem
 innych, wolność własną z wolnością innych;
5.Poszukiwali, odkrywali dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich
 celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
6.Uczyli szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz
 przygotowywali się od życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w
 duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
7.Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów
 i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
8.Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia
 ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.


Program rozwoju Szkoły na lata 2008-2013


Program rozwoju Szkoły powstał przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów szkoły, wieloletniego doświadczenia funkcjonowania placówki
jak i również koncepcji pracy szkoły prezentowanej podczas konkursu na dyrektora szkoły.

Ma stanowić drogowskaz jak się kierować i porozumiewać w pięcioletniej organizacji i działalności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim.

W trakcie realizacji planu dopuszcza się ewaluację niezbędnych poprawek które pomogą i będą wynikały z możliwości szybkiego osiągnięcia celu, bądź wynikających nowo obowiązujących przepisów prawa oświaty

Roczne obowiązujące plany w szkole( program wychowawczy, plan pracy szkoły plan kształcenia pedagogicznego, plan profilaktyki powinny być zgodne z założeniami planu rozwoju szkoły).

 Misja


Po co jesteśmy?

 Czym kierujemy się w swojej działalności?

1.Szkoła przyjazna, bezpieczna, otwarta dla uczniów, rodziców, środowiska, dbająca
o wszechstronny rozwój osobowy ( w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);- przygotowująca do pełnienia różnych ról w społeczeństwie.

-Umożliwiająca poznanie świata, samodzielne uczenie się i ekspresję.
-Rozbudzająca ciekawość poznawczą.
-Ukazująca złożoność świata.
-Rozbudzająca motywację ucznia do dalszego działania.Wizja Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim
5-letni program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

Poniższy plan rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim powstał w celu ustalenia kierunków zmian w organizacji i działalności placówki w latach 2008-2013.
Wszystkie plany szkolne (plan pracy szkoły, plan mierzenia jakości pracy szkoły, plan doskonalenia zawodowego nauczycieli itp.) są zgodne z poniższymi założeniami.
W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania poprawek niezbędnych w wyniku szybszego osiągnięcia celu bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych (reforma oświaty, nowe możliwości finansowe itp.)

I.POZIOM NAUCZANIA
1.Stosowanie podczas badań wyników nauczania tylko testów standaryzowanych.
2.Porównywanie wyników sprawdzianów zewnętrznych z wynikami rocznymi w klasie VI.
3.Stosowanie nowoczesnych metod nauczania -zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli. Prowadzenie szkoleń podczas Rady Pedagogicznej.
4.Systematyczne informowanie o planach reformowania oświaty, zapewnienie odpowiednich materiałów szkoleniowych.
5.Udostępnienie nauczycielom i uczniom nowoczesnych środków medialnych w celu wykorzystania ich zarówno podczas zajęć jak i po zajęciach(samokształcenie).

II.OSIĄGNIĘCIA WYCHOWAWCZE
1.Wdrażanie programu wychowawczego w oparciu o sprawdzone metody pracy wychowawczej we współpracy z rodzicami.
2.Wypracowanie skutecznych form przeciwdziałania agresji u uczniów.
3.Prowadzenie w szkole programów profilaktycznych( np. Spójrz inaczej)
4.Prowadzenie w szkole programów profilaktycznych we współpracy
z rodzicami.

III. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIAMI
1. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie kół przedmiotowych i zainteresowań, zajęć sportowych- podjęcie działań w celu zapewnienia środków na ten cel.
2. Rozwój organizacyjny świetlicy szkolnej , punktu medycznego.
3. Systematyczne organizowanie zajęć dla uczniów w czasie ferii letnich
i zimowych.
4. Uruchomienie sklepiku uczniowskiego.
5.Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych.

IV.DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
1.Systematyczne prenumerowanie czasopism i broszur specjalistycznych dla nauczycieli.
2 Zapewnienie systematycznej informacji o możliwościach studiowania
w różnych uczelniach kraju i na różnych kierunkach niezbędnych w szkole.
3. Prowadzenie w szkole warsztatów pedagogicznych przy współpracy z ośrodkami metodycznymi. Współpraca z ODN.
4.Podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu pracy zespołów w szkole podstawowej formy dokształcania nauczycieli.

V. POMOCE DYDAKTYCZNE I SPRZĘT SZKOLNY, PRACOWANIE DYDAKTYCZNE
1.Stałe uzupełnianie sprzętu szkolnego- pozyskiwanie środków.
2. Stała współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
w zakresie potrzeb na pomoce dydaktyczne, występowanie o środki do organu prowadzącego, pozyskiwanie sponsorów.

VI. WARUNKI PRACY I NAUKI.
1.Stosowanie podziału na grupy podczas nauczania niektórych przedmiotów ( wychowanie fizyczne, informatyka).
2.Budowa łącznika z biblioteką, stołówką, świetlica.

VII. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
1.Doskonalenie organizacji zarządzania szkołą przy współpracy z rodzicami- uczniami- zapewnienie skutecznych form sprawowania kontroli.
2.Opracowanie i wdrożenie regulaminów pracowniczych, informacyjnych
o stawianych wymaganiach i uprawnieniach zawodowych( ma na celu umożliwienie pracownikom dostosowanie się do wymagań i osiągnięcie sukcesów zawodowych).
3.Zapewnienie skutecznych środków informacji i łączności wewnątrz i na zewnątrz szkoły.
4.Opracowanie skutecznych form zbierania i analizowania danych o uczniach i zjawiskach szkolnych, udostępnienie wyników pracownikom szkoły.

 

Analiza stanu obecnego szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II jest szkoła działającą w obszarze wsi Starczów i Kamieniec Ząbkowicki,
kształci w 6 oddziałach w klasach I-VI.
 W budynku szkolnym klasy jak i powstałe pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze zapewniają maksymalną realizacje bieżących zadań w szkole. Spełniają wymogi BHP.
W szkole znajduje się 8 sal lekcyjnych w tym 1 pracownia komputerowa. Liczba zatrudnionych pracowników:14 nauczycieli
 i 6 pracowników administracyjnych i obsługi.
W skład szkoły wchodzi również sala gimnastyczna oddana w 2003roku, która na skutek błędów konstrukcyjnych dachu
jest nieszczelna i wymaga jak najszybciej naprawy żeby zachować BHP na stanowisku pracy.
Szkoła posiada bibliotekę z dostępem do komputerów i internetu, czytelnie, pomieszczenia przystosowane do spożywania
obiadów przez uczniów szkoły.
Na terenie szkoły znajduje się boisko do piłki koszykowej i mini piłki.
Wokół szkoły utworzone są funkcjonalne ciągi komunikacyjne łączące budynek główny
z salą gimnastyczna.

Reasumując: Dyrektor szkoły na bieżąco dba w ramach posiadanych środków
o unowocześnienie bazy szkoły, jakie w sposób wzorowy kadra pedagogiczna efektywnie wykorzystuje do realizacji zaplanowanych zadań dydaktycznych.
Szkoła na bieżąco prowadzi dokumentację z powodzeniem zdobywa certyfikaty, współpracuje z miejscowymi instytucjami, na stałe tworzy lokalną kulturę i dba o wizerunek w środowisku.

Priorytety programu rozwoju szkoły

2008r do 2013r 

 

Kierunki rozwoju placówki

Priorytet

Cele szczegółowe

Termin

Jakie maja być efekty?

Wykorzystane

Zasoby

Rozwój programowy

 

Program kształcenia uwzględniający potrzeby i zainteresowania ucznia, rodziców

1.Programy własne oparte o podstawę programową, ale dopasowane do warunków lokalnych.

  

2.Opracowanie indywidualnych programów dla uczniów z orzeczeniem

o kształceniu specjalnym.

 

3.Stosowanie spójnych rozkładów nauczania zapewniających pełną korelacje miedzy przedmiotową.

 

4. Realizacja określonych treści programowych poza szkołą: lekcje

w muzeum, w plenerze,

w zakładach pracy, parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

2008-2009

 

  

 

 


2008-2009

 

 

 

 

 2008-2013

 


2008-2013

 

Nauczyciele modernizują program nauczania

 

  

Zapewnienie pomocy tym uczniom, którzy jej potrzebują

 

 

Rozkłady są spójne

 Jednolite kryteria oceniania. Ocena ma być motywująca dla ucznia. Rozszerzenie wiadomości na temat środowiska maturalnego, a także historii regionu.

Nauczyciele wykorzystują opinie Poradni Psych.-Pedag.

 

 

Nauczyciele modernizują jednolity system oceniania WSO

 i kryteria szczegółowe

Uczymy uczniów klas I-III pracy na komputerze

 

1.Wprowadzamy nauczanie na komputerach w klasach I-III.

 

2.Wykorzystanie komputerów do uzyskania informacji z Internetu.

 

3.Stosowanie zróżnicowanych programów komputerowych.

2008

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

 

2008-2009

Uczymy uczniów korzystania z wiedzy

o komputerach

Zmodernizować pracownię komputerową

Uczymy uczniów życia w społeczeństwie

1.Uczeń zapoznaje
i stosuje powszechnie uznane normy życia społecznego.

2.Uczeń zapoznaje się z konsekwencjami zażywania środków odurzających.

3.Poznanie swego regionu.

4.Stosowanie wzmocnień dobrego zachowania.

2008-2010

 

 
2008-2011

 

 
2008-2011


2008-2011

 

Uczeń zna normy społeczne w szkole, domu
i społeczności.

Uczeń zna konsekwencje zażywania środków odurzających

 

Uczeń wie, że zawsze szanowana jest godność i przekonania człowieka.

 

Kontynuacja edukacji regionalnej. Zna regulaminy i statut.

 

Rozwój organizacyjny.

 

Bogata i ceniona oferta usług szkoły.

1.Polityka kadrowa ukierunkowana na rozwój programu szkoły.

2.Wysoka jakość programu szkoły, jego kolegialne i uspołecznione konstruowanie.

3.Wyrównywanie szans edukacyjnych czyli rozwój uczniów.

2008-2013

 

 

2008-2009

 

 

 

 

2009-2011

Kierujemy się podmiotowa wizja każdego wychowanka.

Przestrzegane są statutowe zasady demokracji wewnątrzszkolnej.

Współpraca z rodzicami w uzgadnianiu rozwoju każdego ucznia.

 

Myślenie pedagogiczne ukierunkowane na przyszłość, alternatywność,

innowacyjność.

Profesjonalny rozwój kadry

1.Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.

2.Rozwijanie zawodowych kompetencji nauczycieli, uzyskiwanie przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.

3.Tworzenie lobbingu na rzecz szkoły w lokalnym środowisku.

4.Rozwijanie stopnia organizacyjnego szkoły

5.Wdrażnie nowych przepisów i rozporządzeń

 

2008-2013

 

2008-2013

 

 

 

 

2008-2010

 

 

2008-2010

 

2008-2013

Pozyskiwanie sponsorów, mecenasów, sojuszników szkoły.

Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego.

Plan WDN odzwierciedla potrzeby. Pozytywny obraz szkoły w mass mediach.

Zasady sponsoringu. Przyznanie ,,złotych serc”

 

 

 

Wykorzystanie kontaktów

z prasą

 

 

 

Skrzynka pytań.

Szkoła troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo

1.Wszyscy uczniowie maja zapewniona opiekę

2.Uczenie uczniów kulturalnego zachowania się wobec siebie, osób dorosłych, a także w miejscach publicznych.

3.Kształtowanie nawyków zdrowego i higienicznego stylu życia.

2008-2013

 

2008-2009

 

 

 

 

2008-2013

Uczniowie potrafią troszczyć się o kolegę. Wiedzą
w jaki sposób zachować się podczas posiłków
i w autobusie.

 

 

Jesteśmy zdrowi.

Uczniowie dbają
o czystość otoczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiórka surowców wtórnych. Prowadzone akcje.

 

Budowanie pozytywnego klimatu uczenia się w szkole

1.Eksponowanie prac uczniów wykonywanych różnymi technikami plastycznymi na terenie szkoły i udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

2.Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole i w klasie.

3.Wykreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku.

2008-2010

 

 

 

 

 

2008-2013

 

2008-2013

 

 

 

 

 

 

 

Wzajemne zaufanie nauczycieli, uczniów

 i rodziców.

Prezentowanie prac uczniów, wydawanie gazetek szkolnych, apele, odznaki wzorowego ucznia. Nagrody

 i pochwały

Praca uczniów na rzecz szkoły i środowiska. Udział młodzieży

w oficjalnych uroczystościach lokalnych. Opieka nad grobami na cmentarzu.

 

Rozwój

jakościowy

Zachęcanie rodziców do współpracy poznanie ich opinii oraz opinii uczniów, nauczycieli
 o pracy szkoły.

1.Zapoznanie nauczycieli
 i rodziców z mocnymi i słabymi stronami pracy szkoły

2008-2013

Podniesienie efektów pracy szkoły.

 

Podniesienie standardu nauczania i uczenia się

1.Uczenie dzieci metodą problemową ( praca w grupach)

2.Wyrobienie wśród uczniów przekonania, że ocena jest źródłem informacji zwrotnej-czego jeszcze się nie nauczyłem.

3.Uczenie uczniów poprawnego i swobodnego wypowiadania się i czytania ze zrozumieniem.

4.Wyposażenie klas w telewizory, video i odtwarzacz DVD, magnetofon oraz co najmniej jednej klasy w projektor multimedialny.

5.Wyposażenie pracowni komputerowej w oprogramowanie potrzebne do realizacji programów nauczania
z poszczególnych przedmiotów oraz do rozwijania zainteresowań uczniów.

6.Stosowanie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.

2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2013

 

 

 

2008-2013

 

2008-2013


2008

 

Podniesienie efektów nauczania. Współpraca w grupach. Uzyskanie przekonania, że ocena jest sprawiedliwa.

 Korzystanie z pracowni komputerowej na różnych przedmiotach

Wzrośnie zaangażowanie

w realizację zadań szkoły.

Nauczyciele maja odpowiednio wysokie wymagania- stosują właściwe kryteria oceniania- wykazują entuzjazm

w realizacji przyjętych zadań naszej szkoły

Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci

1.Rodzice są partnerami

w pracy wychowawczej szkoły.

2.Pedagogizacja rodziców prowadzona przez pracowników poradni z przygotowana tematyką.

3.Prowadzenie zajęć przez pedagoga szkolnego: ,,Spójrz inaczej”.

2008-2009

 

 

2008-2009

 

 

 

2008-2009

Istnieje szczera współpraca pomiędzy szkoła i rodzicami. Rodzice potrafią pomóc dzieciom w rozwiązywaniu problemów.

Opinia rodziców pracy szkoły. Integracja

w celu pomocy szkole.

Nauczyciel

w sposób odpowiedzialny zachęca uczniów do rozmowy

o trudnych sprawach.

Opracowanie strategii wspierania uczniów uzdolnionych

1.Objęcie indywidualną opieką dzieci szczególnie uzdolnione.

2.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

3.Realizacja programu rozszerzonego zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów.

4.Rozwijanie podstaw badawczych i poszukujących poprzez stworzenie warunków do realizacji wybranych treści programowych poszczególnych przedmiotów w małych grupach(realizacja 1 godz. tygodniowo j. polskiego, matematyki, przyrody,  j. angielskiegow małych grupach)

2008-2009

 

 

 2008-2013

Rozwój uczniów. Sukcesy w konkursach.

Bogata oferta kół zainteresowań.

 

Program wychowawczy wspomaga realizację wizji i misji

1.Opracowanie programu wychowawczego.

2.Współorganizowanie wolnego czasu uczniom ( kształcenie artystyczne i sportowe)

3.Udział rodziców w realizacji procesu dydaktycznego

( Przeprowadzanie cyklicznych zajęć przez rodziców- specjalistów w określonej dziedzinie)

2008-2009

 

 

 

 

2008-2010

Wypracowany standard absolwenta.

Plan wychowawczy szkoły.

Uporządkowane sprawne i dobrze zorganizowane działania bieżące szkoły

1.Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem placówki.

2.Utrzymanie ciągłości zajęć i opieki nad uczniami, skuteczne dyżurowanie i nadzorowanie uczniów.

3.Regulaminy wewnętrzne, przećwiczone procedury alarmowe i zachowania bezpieczeństwa.

4.Zabezpieczenie szkoły przed infiltracją elementu przestępczego, wysoki poziom bezpieczeństwa na zajęciach.

5.Monitorowanie funkcjonowania szkoły, w tym systematyczna kontrola dokumentacji szkolnej.

2008-2013

 

2008-2013

 

 

 

2008-2009

 

 

 

2008-2009

 

 

 

 

2008-2013

Dobra organizacja dnia i tygodnia pracy szkoły.

Przestrzegana dyscyplina pracownicza i uczniowska.

 

 

 

Niski poziom wypadkowości i urazowości wśród uczniów i pracowników.

W szkole nie ma dilerów.

Porządek, ład, estetyka obiektu. Poszanowanie mienia szkoły. Dobry obieg informacji i dokumentów organizacyjnych.

 

Rozwój infrastruktury szkoły

Polepszenie warunków lokalnych

 

 

 

1.Budowa łącznika, biblioteki i stołówki szkolnej.

2.Budowa zajazdu dla autobusów.

2008-2013

 

 

2008-2013

 

 

 

Polepszenie warunków materialno-technicznych

 

 

1.Uruchominie stołówki.

2. Zakup mebli do pracowni przyrody.

3.Budowa monitoringu 2008-2009 szkolnego.

4.Budowa boisk wielofunkcyjnych( projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej)

5.Dostęp do internetu
w gabinetach (pedagog, pokój nauczycielski).

2008-2013

 

 

 

 

 

 

 

2008-2009

Dożywienie dzieci.

Dobry plan finansowy placówki

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP