Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Publikacje Czwartek - 22 sierpnia 2019 Cezarego, Marii, Zygfryda     
polski
Wyszukiwarka
Konspekt zajęć koła matematyczno - przyrodniczego Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym
DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA- Nauczyciel XXI wieku
Syndrom wypalenia zawodowego
Pomiar dydaktyczny i działania naprawcze dla prawidłowej realizacji obowiązujących w poszczególnych klasach podstaw programowych.
Metody poznawania uczniów i zespołów klasowych
Zmartwychwstanie-przejście do innego życia
Rada Szkoleniowa
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Scenariusz Obchodów 31. Rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Scenariusz Uroczystości Obchodów Rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
Sprawdzian z zakresu sakramentu pokuty
Praca z uczniem słabym i zdolnym
Ocenianie - podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów
Wychowawcza Rola Rodziny
 

Konspekt zajęć koła matematyczno - przyrodniczego

 
KLASA: szósta
CZAS: 2 godziny lekcyjne
 
TEMAT: Wykorzystanie działań na liczbach naturalnych
i ułamkach w zadaniach tekstowych związanych z sytuacjami życiowymi.
 
CELE ZAJĘĆ
 
Cele ogólne:
-  Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej poprzez kształcenie umiejętności określonych w podstawie programowej oraz w standardach wymagań egzaminacyjnych.
-  Kształcenie umiejętność doboru metody rozwiązania zadania.
-  Rozbudzanie zainteresowania osobą Patrona szkoły, Papieża Jana Pawła II.
 
Szczegółowe cele dydaktyczne:
- uzupełnianie braków w wiadomościach,
- praktyczne utrwalanie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki i przyrody,
- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce,
- uczenie logicznego myślenia,
- kształtowanie umiejętności analizowania treści zadania, poszukiwania różnych rozwiązań,
- kształtowanie poprawnego języka matematycznego i przyrodniczego,
- rozwijanie pamięci oraz doskonalenie sprawności rachunkowej.
 
Szczegółowe cele wychowawcze:
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowanego wysiłku intelektualnego,
- kształtowanie nawyku systematycznej, wytrwałej pracy,
- kształtowanie rozsądnego planowania swoich działań,
- wyrabianie nawyku czytelnego sposobu przedstawiania rozwiązania zadania,
- wyrabianie nawyku sprawdzania i korygowania otrzymanych rozwiązań.
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
-  rozumie znaczenie podstawowych symboli występujących  w opisach planów,
-  odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, planu oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane,
-  oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
-  opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego,
-  rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb, figur geometrycznych,
-  ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
-  analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność, sprawdza wyniki z warunkami zadania,
-  wykonuje obliczenia dotyczące długości, powierzchni, czasu, pieniędzy,
-  wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb, figur i stosuje je do rozwiązania problemów.
 
METODY PRACY
  - praca z tekstem
  - pokaz
  - pogadanka
  - ćwiczenia praktyczne w stosowaniu algorytmów działań
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- karta pracy „Papież Jan Paweł II w zadaniach matematyczno – przyrodniczych”
- żetony do oceny aktywności
- plansza: „Znaki rzymskie”
- mapka; „Wadowice”
- plansza: Cytat z wypowiedzi Jana Pawła II
 
TREŚCI PROGRAMOWE
1. Liczby naturalne:
- dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych,
- reguły dotyczące kolejności wykonywania działań,
- podzielność liczb naturalnych,
- rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach naturalnych,
- zapis liczb w systemie rzymskim.
2. Ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne:
- działania na ułamkach,
- rozwiązywanie zadań tekstowych umieszczonych w praktycznym kontekście.
3. Figury płaskie:
- proste prostopadłe, proste równoległe,
- czworokąty: prostokąty, kwadraty -  obliczanie obwodu i pola wielokąta,
- skala i plan.
 
REALIZOWANE TREŚCI ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH
WR – Odpowiedzialność za własny rozwój, samowychowanie.
 
OCENIANIE UCZNIÓW

-   Ze względu na pozalekcyjny charakter zajęć, ocenianie występuje głównie w formie słownej. Taka metoda oceny spełnia głównie rolę wspierającą, motywującą do dalszej pracy.
-  Za prawidłowo rozwiązane zadania uczniowie zdobywają żetony, za które otrzymują punkty za aktywność z matematyki lub przyrody (do wyboru przez ucznia).

 
PRZEBIEG ZAJĘĆ
 

1. Sprawy organizacyjne:
-  Przygotowanie sali do zajęć.
-  Wprowadzenie ładu i porządku.
-  Sprawdzenie obecności przez nauczyciela.

 
2. Podanie i zapisanie na tablicy (przez nauczyciela) oraz w zeszytach (przez uczniów) tematu zajęć.
 

3. Wprowadzenie do zajęć:
-  Przedstawienie celów ogólnych zajęć.
-  Zapoznanie z tematem kary pracy.
-  Przedstawienie zasad oceniania.

 

4. Realizacja tematu zajęć:
-  Rozdanie uczniom kart pracy i krótkie omówienie zasad pracy z  kartami.
-  Rozwiązywanie zadań z kart pracy na tablicy.

 
5. Ocena aktywności uczniów: jeden zdobyty żeton – jeden punkt za aktywność (do wyboru z matematyki lub z przyrody).
 
6. Zadanie zadania domowego dla chętnych:
Ułóż i rozwiąż 20 zadań matematycznych o treści związanej z Patronem naszej szkoły, Papieżem Janem Pawłem II. (Uczeń może otrzymać ocenę za pracę dodatkową z matematyki lub przyrody.)
 
Załącznik nr 1 - Karta pracy
PATRON NASZEJ SZKOŁY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II
w ZADANIACH MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH
 
Zad. 1.
Karol Józef Wojtyła urodził się osiemnastego maja w tysiąc dziewięćset dwudziestym roku.  Zapisz datę urodzin Karola Wojtyły za pomocą znaków rzymskich.
 
Zad. 2.
Na podstawie informacji z zadania 1. oraz na podstawie kalendarza z 1920 roku odpowiedz na pytanie: W jakim dniu tygodnia urodził się Karol Józef Wojtyła?
 

 KALENDARZ - 1920

 
Zad. 3.
Karol Józef Wojtyła został ochrzczony w kościele pod wezwaniem Ofiarowania NMP w Wadowicach w 1920 roku w trzecią niedzielę czerwca. Na podstawie kalendarza z 1920 roku podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) Jego chrztu.
 
Zad. 4.
Na podstawie informacji z zadania 1. oraz na podstawie kalendarza z 1920 roku odpowiedz na pytanie: Ile pełnych tygodni przeżył Karol Józef Wojtyła w 1920 roku?
 
Zad. 5.
1 XI 1946 Karol Józef Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kardynała Adama Stefana Sapiehy w jego prywatnej kaplicy. Dwanaście  lat później został nominowany na biskupa pomocniczego w Krakowie. Był wtedy najmłodszym z polskich biskupów, miał 38 lat. W którym roku Karol Józef Wojtyła  został biskupem pomocniczym?
 
Zad. 6.  
Karol Wojtyła pielgrzymował z ojcem do Sanktuarium w Kalwarii. Podczas jednej z pielgrzymek był ze swoim  ojcem poza domem czternaście godzin i jeden kwadrans. Droga z Wadowic do Kalwarii zajęła im 3 godziny i 10 minut. Tyle samo czasu zajęła im droga powrotna. Ile czasu spędzili w Kalwarii?
 
Zad. 7.  
W ciągu dwunastu lat Karol przeczytał 516 książek przygodowych i 72 książki historyczne. Ile książek czytał Karol średnio w ciągu jednego roku?
 
Zad. 8.  
Lolek i jego szkolni przyjaciele -  Jurek i Stefan mieli razem 31,55 zł. Każdy z nich kupił kremówkę za 4zł i po gałce lodów za 1zł 25gr. Ile reszty otrzymali?
 
Zad. 9.
W wolnym czasie Lolek z Jurkiem układali z patyczków różne figury geometryczne. Pewnego razu ułożyli kwadrat o boku długości 10 cm i prostokąt o obwodzie równym obwodowi kwadratu. Jeden z boków tego prostokąta miał długość 7 cm. Oblicz długość drugiego boku prostokąta.
 
Zad. 10.
Lolek lubił układać łamigłówki matematyczne. Rozwiąż jedną z nich:

 Na 300 kilometrach samochód spalił 21 litrów paliwa. Ile trzeba będzie zapłacić za paliwo, aby przejechać tym samochodem 1000 km, jeżeli cena benzyny jest równa pięć złotych osiemnaście groszy za jeden litr?

 
Zad. 11.
Znajdź liczbę, która jest o trzynaście większa od podwojonego iloczynu liczb 25 i 39. Liczba ta to rok, w którym ksiądz biskup Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.
 
Zad. 12.
Płynące z Rzymu słowa - "HABEMUS PAPAM" - JAN PAWEŁ II  cały świat usłyszał szesnastego października w roku ........
Dokończysz to zdanie, jeśli znajdziesz liczbę, która jest ilorazem liczby 23736 przez 12.
 
Zad. 13.
Polscy pielgrzymi różnymi środkami transportu tłumnie podążali na inaugurację pontyfikatu Jana Pawła II, która odbyła się w Rzymie 22 X 1978. Oblicz czas podróży samolotem pielgrzymów, którzy mieli wylot z Warszawy 22 X 1978 o 615 i lądowanie w tym samym dniu w Rzymie o 835. Czas podróży wyraź w godzinach.
 
Zad. 14.
7 VI 1979 miała miejsce pierwsza wizyta Papieża Jana Pawła II w jego rodzinnych Wadowicach.  Na spotkanie z Papieżem do Wadowic udało się również wielu mieszkańców Dolnego Śląska.  Oblicz czas podróży pielgrzymów, którzy wyjechali z Wrocławia Głównego 6 VI 1979 o godz. 2342 i dotarli do Wadowic 7 VI 1979 o godz. 804. Czas podróży wyraź w godzinach.
 
Zad. 15.
Pielgrzymi zatrzymali się na nocleg w pobliżu Wadowic. Chcą dotrzeć do domu Rodzinnego Jana Pawła II na godzinę 1200. Wiedzą, że aby dotrzeć do celu muszą najpierw jechać 55 minut autobusem, a następnie 30 minut iść pieszo. O której godzinie powinniście wyruszyć, jeżeli chcą jeszcze po drodze trzy kwadranse przeznaczyć na kupienie pamiątek?
 
 
 
Zad. 16.
Pielgrzymi, którzy szli z dworca PKP na Plac Jana Pawła II, przemieszczali się w kierunku:
A.) południowym,
B.) zachodnim,
C.) wschodnim,
D.) północnym.
 
Zad. 17. 
Ulica równoległa do ulicy Legionów to:
A.) ul. H. Sienkiewicza,
B.) ul. Lwowska,
C.) ul. Kochanowskiego,
D.) ul. Krakowska.                                                  
 
Zad. 18. 
Na mapie Wadowic w skali 1:50 000 odległość między Dworcem PKP, a miejscem noclegowym dla pielgrzymów jest równa 14 cm. W rzeczywistości ta odległość wynosi:
A.) 5 km,
B.) 14 km,
C.) 7 km,
D.) 70 km.
 
Zad. 19.

Jaką częścią starej ceny jest nowa cena książki Jan Paweł II Papież w samym sercu Historii?

 
 
Zad. 20. 
Rada Rodziców postanowiła zakupić w sklepie internetowym 10 książek
Jan Paweł II Papież w samym sercu Historii. Apostoł prawdy i wolności jako dyplomata i polityk.
a) Ile kosztowały książki zakupione po promocyjnej cenie?
b) Ile pieniędzy zaoszczędzono dzięki temu, że zakupiono książki po promocyjnej cenie?
 
Zad. 21.
Jedna książeczka Jan Paweł II - 103 najciekawsze anegdoty z życia papieża - Polaka kosztuje 2,50zł. Ile co najwyżej takich książeczek można kupić za 38zł?
 
 
Zad. 22.
35 uczniów z naszej szkoły wraz z czterema opiekunami pojechało do kina na film Karol – człowiek, który został Papieżem.  Film rozpoczął się o godzinie 1520 i trwał 164 minuty.
 
c) O której godzinie zakończyło się wyświetlanie filmu?

d) Oblicz, ile kosztowały wszystkie bilety. Do obliczeń wykorzystaj zamieszczony poniżej cennik.

 

Cennik

 osoba dorosła - 22,00 zł

 dziecko, uczeń, student, rencista, emeryt - 17,00 zł

 dla grup 20 – 40 uczniów jeden opiekun bezpłatnie

 dla grup powyżej 40 uczniów dwóch  opiekunów  bezpłatnie

 

Opracowanie: Alicja Walerian

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP