Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Publikacje Czwartek - 22 sierpnia 2019 Cezarego, Marii, Zygfryda     
polski
Wyszukiwarka
Rada Szkoleniowa Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym
DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA- Nauczyciel XXI wieku
Syndrom wypalenia zawodowego
Pomiar dydaktyczny i działania naprawcze dla prawidłowej realizacji obowiązujących w poszczególnych klasach podstaw programowych.
Metody poznawania uczniów i zespołów klasowych
Konspekt zajęć koła matematyczno - przyrodniczego
Zmartwychwstanie-przejście do innego życia
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Scenariusz Obchodów 31. Rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Scenariusz Uroczystości Obchodów Rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
Sprawdzian z zakresu sakramentu pokuty
Praca z uczniem słabym i zdolnym
Ocenianie - podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów
Wychowawcza Rola Rodziny

 


„PRAWA CZŁOWIEKA”
RADA SZKOLENIOWA

 


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim 

 

Opracowali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Małgorzata Furtak
Barbara Nowaczek
Przemysław Karkowski

 

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują
pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec),
nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne.
Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw.
Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.
Prawa człowieka różnią się od innych powszechnych praw moralnych tym, iż nie ma dla nich uzasadnienia.
Fakt, że jest się człowiekiem jest wystarczającym faktem dochodzenia roszczeń wynikających z tychże praw.

1.Historia prawodawstwa europejskiego:
1789 - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
10 grudnia 1948 - przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Do 1989 - powstało około 60 szczegółowych konwencji (m.in. o prawach dziecka)

2.Przykłady praw człowieka:
•prawo do życia;
•prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
•prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej;
•zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
•zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia;
•zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.
a) prawa osobiste:
prawa do:
•dobrego życia
•rzetelnego sądu (patrz "gwarancje formalne" poniżej)
•decydowania o swoim życiu
•prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo innego człowieka
•szczęścia

b) prawa i wolności polityczne:
1. tzw. prawa negatywne - prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa
•możliwość uczestniczenia w życiu publicznym
•czynne prawo wyborcze - możliwość uczestnictwa w wyborach
•bierne prawo wyborcze- możliwość kandydowania w wyborach
•wolność zrzeszania się
•prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji
•prawo do składania wniosków, petycji, skarg
•dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych
•równy dostęp do służby publicznej
•prawo do obywatelstwa

c) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
1. prawa ekonomiczne:
•prawo do własności
•prawo dziedziczenia
•prawo do pracy

2. prawa socjalne:
•nauki
•odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie
egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
•pomocy socjalnej (ogólnie)
•rozrywki (np. granie w piłkę nożną, pływanie)
•ochrony zdrowia

3. prawa kulturalne:
•prawo do badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników
•prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania
•prawo do wolności twórczości artystycznej
d) gwarancje
1.materialne (dotyczą głównie praw socjalnych, ekonomicznych i kulturowych)
2.formalne (prawo do ochrony prawnej jednostki):
•prawo każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd
•prawo do fachowej obrony w postępowaniu przed organami aparatu państwowego
•prawo do skargi konstytucyjnej
3.Instytucje skargi
Są to urzędy międzynarodowe, do których może zwrócić się obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą wtedy, gdy uzna, że odpowiednie urzędy w jego kraju wydały decyzje na jego niekorzyść, i że te decyzje są według niego niezgodne z Prawami człowieka.
•Komitet Praw Człowieka w Genewie
•Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
4.Pozarządowe organizacje praw człowieka
Są to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na działania rządów powodujące łamanie Praw człowieka. Dokonują tego tylko metodami pokojowymi, między innymi prowadząc edukację, występując w szczególnych sprawach sądowych w obronie ludzi pokrzywdzonych, organizując akcje obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp.
•Amnesty International
•Helsińska Fundacja Praw Człowieka
•Human Rights Watch
•Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Rzecznik Praw Obywatelskich - od 2006 r. dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Dziecka - od 23 lipca 2008 roku Marek Michalak, wybrany został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Jego wybór potwierdził Senat RP.

5.PRAWA CZŁOWIEKA – PRAWA DZIECKA
Najważniejsze prawa człowieka (równość, wolność, prawo) dotyczą każdego, a zatem również dzieci.
Dzieci mają swoją światową konstytucję – Konwencje o Prawach Dziecka, która zawiera szeroki katalog ich praw.
Polska ratyfikowała ją w1991 r., a więc zobowiązała się do przestrzegania praw zawartych w konwencji.
Dzieci mają swoją światową konstytucję - Konwencje o Prawach Dziecka, która zawiera szeroki katalog ich praw.
 Polska ratyfikowała Konwencję w 1991 r., a więc zobowiązała się do przestrzegania zawartych w niej praw.
Konwencja określa zasady, jakimi kierowano się tworząc katalog praw dziecka.
1.Zasada dobra dziecka - wszystkie działania powinny być podejmowane z uwzględnieniem
jak najlepiej pojętego interesu dziecka.
2.Zasada równości - wszystkie dzieci niezależnie od ich cech (kolor skóry, płeć,
 pochodzenie społeczne, stan konta rodziców, itp.) są równi wobec prawa.
3.Zasada poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców -
przedstawiciele państwa powinni szanować autonomię rodziny i ingerować
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4.Zasada pomocy państwa - państwo wspiera i zabezpiecza socjalnie rodziny potrzebujące pomocy.
5.Zasady te obowiązują również nauczyciela w jego codziennej pracy.
Warto o nich pamiętać szczególnie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, problemowych.
Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie praw dziecka na terenie szkoły są wszyscy nauczyciele -
jako przedstawiciele państwa.

Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje prawa: osobiste, socjalne, kulturalne i polityczne.

KATALOG PRAW DZIECKA
Prawa i wolności osobiste dziecka:
•prawo do życia i rozwoju.
•prawo do posiadania stanu cywilnego tzw. do rejestracji po urodzeniu i posiadania nazwiska
•prawo do uzyskania obywatelstwa.
•prawo dziecka do rodziny, na które składają się takie prawa jak: do poznania swego genetycznego pochodzenia do wychowania    przez rodziców, w razie rozłączenia od rodziców - do zapewnienia stałych kontaktów.
•prawo do wolności religii lub przekonań.
•prawo do swobodnej wypowiedzi poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka.
•wolność od przemocy psychicznej lub fizycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych, wszelkiego okrucieństwa.
•do ukończenia lat 15, dziecko nie może być rekrutowane do wojska.
•wobec dziecka nie można stosować kary śmierci oraz kary dożywotniego więzienia.

Prawa socjalne:

•prawo do zabezpieczenia socjalnego.
•prawo do możliwie najwyższego, osiągalnego poziomu ochrony zdrowia.
•prawo do odpowiedniego standardu życia.
•prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy

Prawa kulturalne:

•prawo do nauki, nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna. prawo do korzystania z dóbr kultury.
•prawo do informacji.
•prawo do znajomości swoich praw.
•prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych

Prawa polityczne i socjalne:

•prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych
•prawo do opieki zastępczej lub opieki państwa
•prawo do ubiegania się o status uchodźcy
•prawo do łagodniejszego traktowania niż dorosłych przestępców
•prawa dzieci niepełnosprawnych do pełni normalnego życia w społeczeństwie

WYBRANE ORGANIZACJE I FUNDACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI:

- KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA (i jego 40 oddziałów terenowych)
- FUNDACJA "DZIECIĘCE LISTY DO ŚWIATA"
- POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
- FUNDACJA DZIECI NICZYJE
- TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - TPD
- FUNDACJA NA RZECZ DZIECI ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH "PLUS"
- STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"
- FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED OKRUCIEŃSTWEM

INSTYTUCJE:

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
- RODZINNE OŚRODKI DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNE - RODK
- PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO I DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
- SĄDY RODZINNE I OPIEKUŃCZE
- OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
- OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
- POLICJA
- PAŃSTWOWE POGOTOWIA OPIEKUŃCZE

OSOBY Z RACJI PEŁNIONEJ FUNKCJI:

- WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE
- KURATORZY RODZINNI I NIELETNICH
- POLICJANCI
- KATECHECI
- LEKARZE
- PSYCHOLODZY, TERAPEUCI
- RZECZNIK PRAW DZIECKA, RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

 

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP