Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Publikacje Czwartek - 22 sierpnia 2019 Cezarego, Marii, Zygfryda     
polski
Wyszukiwarka
Scenariusz Uroczystości Obchodów Rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym
DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA- Nauczyciel XXI wieku
Syndrom wypalenia zawodowego
Pomiar dydaktyczny i działania naprawcze dla prawidłowej realizacji obowiązujących w poszczególnych klasach podstaw programowych.
Metody poznawania uczniów i zespołów klasowych
Konspekt zajęć koła matematyczno - przyrodniczego
Zmartwychwstanie-przejście do innego życia
Rada Szkoleniowa
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Scenariusz Obchodów 31. Rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Sprawdzian z zakresu sakramentu pokuty
Praca z uczniem słabym i zdolnym
Ocenianie - podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów
Wychowawcza Rola Rodziny

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW ROCZNICY PONTYFIKATU PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Cele uroczystości:
-   modlitwy za  Papieża Jana Pawła II,
-   zaakcentowanie rocznicy pontyfikatu Patrona szkoły w środowisku,
-   poszerzanie wiadomości o Patronie,
-   zapoznanie z poezją, która zrodziła się z wiary, radości i dumy Polaków
    z wyboru rodaka na Papieża,
-   uczenie życia w miłości i przyjaźni, szacunku dla drugiej osoby, tolerancji,
    na przykładzie życia Patrona szkoły.

Przebieg uroczystości:

• Dekoracja szkoły:
- Wywieszenie flag państwowych i papieskich na zewnątrz budynku.
- Zredagowanie gazetek o Patronie szkoły na korytarzu szkolnym pod hasłami: „Papież Jan Paweł II i dzieci” oraz  „Najważniejsze

wydarzenia z życia Papieża”.
• Uroczyste przejście uczniów z nauczycielami ze szkoły do kościoła (wszyscy uczniowie z żółtymi chustami i z żółtymi

chorągiewkami).
• Montaż słowno – muzyczny opisujący drogę Karola Wojtyły do Stolicy Piotrowej oraz najważniejsze idee jego pontyfikatu 

przedstawiony w kościele podczas nabożeństwa różańcowego.

Uczeń I
                By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
                By prawdziwa była zawsze słów wymowa;
                O jego wielkości i pracy codziennej,
                O jego wysiłku, miłości niezmiennej,
                Do tego co dobre i co sprawiedliwe,
                Co oznacza prawdę i to co uczciwe.
                Pracowite życie naszego Papieża,
                Bo On nieustannie do pokoju zmierzał.
                Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,
                Wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość.
                Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
                Bo do grona świętych Jan Paweł należy.

Uczeń II
                Nasz Drogi Pasterzu, Kochany Rodaku,
                Tyś na polskiej ziemi wyrósł jak kwiat polny,
                Wśród cierni, czeluści i czerwonych maków.
                Jaka była Twoja droga do pontyfikatu?

Uczeń III
                       18 maja 1920 roku
Karol Józef Wojtyła  urodził się w Wadowicach, w rodzinie Karola Wojtyły i Emilii Kaczorowskiej.

Uczeń IV
                      20 czerwca 1920 roku
Zostaje ochrzczony przez kapelana wojskowego.

Uczeń V
                      15 września 1926 roku
Zaczyna uczęszczać do męskiej szkoły podstawowej „Marcin Wadowita”.

Uczeń VI
                     13 kwietnia 1929 roku
Umiera jego matka, Emilia Kaczorowska.

Uczeń VII
                     5 grudnia 1932 roku
Umiera  brat Edmund, lekarz, zarażony szkarlatyną podczas pracy w szpitalu w Bielsku – Białej.

Uczeń VIII
                    Lato, 1935 roku
Uczestniczy w ćwiczeniach oddziałów szkolenia wojskowego w Hermanowicach. Pierwsze występy teatralne: gra rolę Kirkora w

„Balladynie” Juliusza Słowackiego, wchodząc w ten sposób do historii teatru szkolnego w Wadowicach.

Uczeń IX
                   14 maja 1938 roku
Kończy gimnazjum otrzymując świadectwo z najlepszymi ocenami ze wszystkich przedmiotów. W tym samym miesiącu przyjmuje

Sakrament Bierzmowania i udaje się po raz pierwszy na pielgrzymkę do Częstochowy.

Uczeń X
                  20 sierpnia 1938 roku
Przeprowadza się z ojcem do Krakowa, gdzie wstępuje na Wydział Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczeń XI
                 18 lutego 1941 roku, w czasie drugiej wojny światowej, umiera na zawał serca jego ojciec.

Uczeń XII
                 20 marca 1941 roku
Osamotniony, nie mając możliwości kontynuowania studiów, zaczyna pracować jako robotnik  w kamieniołomach w Zakrzewku.

Zakłada razem ze swoim przyjacielem Mieczysławem Kotlarczykiem  Krakowski Teatr Rapsodyczny, który działając w podziemiu,

przyczynia się do podtrzymywania uczuć patriotycznych Polaków.

Uczeń XIII
                   1 listopada 1942 roku
Uczęszcza na tajne kursy Wydziału Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku zaczyna pracę w fabryce Solvay

(Solwaj).

Uczeń XIV
                   1 listopada 1946 roku
Przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Metropolity Adama Sapiehy.

Uczeń XV
                   2 listopada 1946 roku
Celebruje pierwszą Mszę św. w krypcie świętego Leonarda na Wawelu.

Uczeń XVI
                  15 listopada 1946 roku
Jedzie do Rzymu, by kontynuować studia.

Uczeń XVII
                  24 października 1948 roku
Kończy studia na Wydziale Teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kilka miesięcy później otrzymuje stopień doktora

Świętej Teologii.

Uczeń XVIII
                     7 sierpnia 1949 roku
Otrzymuje nominację na wikarego parafii św. Floriana w Krakowie. Jednocześnie kontynuuje naukę.

Uczeń XIX
                     1 grudnia 1953  roku
Zdobywa habilitację, broniąc pracy „O możliwości budowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera (Maksa Szilera).

Uczeń XX
                     1 grudnia 1956 roku
Jest  mianowany docentem i zostaje mu powierzona Katedra Etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Uczeń XXI
                     4 lipca 1958 roku
Zostaje mianowany przez Papieża Piusa XII biskupem tytularnym Ombii i pomocniczym Arcybiskupa Krakowa.

Uczeń XXII
                   18 stycznia 1964 rok
Zostaje mianowany Arcybiskupem Krakowa.

Uczeń XXIII
                    8 czerwca 1967 roku
Zostaje konsekrowany na kardynała przez Papieża Pawła VI podczas ceremonii
w Kaplicy Sekstyńskiej.

Uczeń XXIV
                  11 sierpnia 1978 roku
Uroczystości pogrzebowe Pawła VI.

Uczeń XXV
                  26 sierpnia 1978 roku
Kardynał Albino Luciani (Lucziani) zostaje wybrany Papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł I.

Uczeń XXVI
                  28 września 1978 roku
Umiera niespodziewanie po zaledwie 34 dniach pontyfikatu Papież Jan Paweł I.

Uczeń XXVII
                 16 października 1978 roku
Kardynał krakowski Karol Wojtyła zostaje wybrany Papieżem około godziny 17.15.
 i przyjmuje imię Jan Paweł II.
O godzinie 18.44 z Bazyliki Watykańskiej kardynał Pericle Felici (Perikle Feliczi) ogłasza nowinę następującymi słowami:
„Nuntio vobis gaudium magnum, habernus Papam:
Eminentissimus ac Reverendissimum Dominum Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalem Wojtyla gui sibi nomen imposuit Joannem Paulum Secundum”.

Uczeń XXVIII
                Dym biały uleciał
                Matka Ziemia drgnęła,
                Naród mój zaśpiewał:
              „Jeszcze nie zginęła”.

Uczeń XXIX
               Cieszyła  się Polska cała,
               z oczu naszych płynęły łzy,
               spełniły się przepowiednie,
               spełniły prorocze sny.
   
               Karol Wojtyła Papieżem,
               radował  się cały świat;
               na Ojca Świętego z Polski
               czekaliśmy wiele lat.

               Chwała Tobie Panie Jezu
               rozmodlony śpiewał lud,
               pamiętnego października
               wydarzył się dla nas cud.

Uczeń XXX
               Dumą i nadzieją żyła Polska cała,
               bo Syna Wielkiego w służbę światu dała.
               W całym kraju radość wielka, rzeczywista,
               radował się każdy, sprawa oczywista.
               Znów o nas na świecie jak po bitwach głośno
               i znów nam Polakom skrzydła sławy rosły.

Uczeń XXXI
              Za nasze cierpienie i za naszą wiarę,
              dał nam Bóg człowieka na epoki miarę.

Uczeń XXXII
              Od czasu kiedy Papież – Polak
              na Stolicę Piotrową został powołany,
              nieustannie siał  wśród ludzi nasiona wiary,
              by kiełkowała na kontynentach całego świata,
              jak wiosenną porą polska pszenica,
              co z jeszcze zamarzniętej ziemi pędy wybija.

              A kiedy w swoich pielgrzymich wędrówkach
              nad tłumami pątników swe utrudzone dłonie,
              ze swoim błogosławieństwem do góry unosił –
              w ich sercach rozpalał  iskierki nadziei,
              że będzie jeszcze jakieś inne,
             - jakieś lepsze jutro.

Uczeń XXXIII
              Lecz kiedy swoim starym zwyczajem klękał
              - nasz Papież – Pielgrzym – na odwiecznej ziemi,
              swojej największej prawdy nas uczył,
              prawdy o pokorze i miłości,
              że wszyscy ludzie na ziemi są równi,
             - bo są braćmi – dziećmi jednego Boga.

              A jakże wielkie Jego serce być musiało,
              że mógł ogarnąć swoją ojcowską miłością
              cały ten wielki świat razem,
              a zarazem los każdego człowieka.

Uczeń XXXIV
             (W czasie recytacji  uczniowie składają kwiaty na ołtarzu Matki Boskiej jako dowód 
              wdzięczności za wybranie Polaka na Stolicę Piotrową).

             Maryjo, Królowo Polski
             Tyś Matką Boga została
             I uprosiłaś nam łaskę,
             Że Polska Papieża nam dała.

             Za Twoją przyczyną Matko
             Polak Papieżem wybrany,
             Został zastępcą Chrystusa
             Na ziemi mianowany.

            I tak jak Chrystus po ziemi
            Wędrując uczył, uzdrawiał,
            Tak Papież wędrował po świecie
             I z narodami rozmawiał.

Uczeń XXXV
            Wolność i miłość głosił
            Narodom całego świata
            I pragnął w imię pokoju
            Wszystkie narody zbratać.

            I tak jak Chrystus do krzyża
            Przybity został gwoździami.
            Tak Ojciec Święty – Polak
            Przeszyty został kulami.

            Syn Boży nam cud uczynił,
            I swego Zastępcę uzdrowił,
            By dalej z Łodzi Piotrowej
            Dusze dla Boga łowił.

Uczeń XXXVI
            Czym się Panie odpłacimy
            Za ten dar nam dany,
            Iż z naszego narodu
            Papież był wybrany.

            Wielka nasza wdzięczność
            Od serca wciąż płynie,
             Za ten cud doznany,
             Na tej łez dolinie.

Uczeń XXXVII
             Z tej naszej Ojczyzny
             Dręczonej przez lata,
             Za to udręczenie,
             Papież, to zapłata.

• Wspólna modlitwa uczniów i wiernych o beatyfikację Ojca Świętego.
(Uczeń czyta fragmenty modlitwy, wierni zgromadzeni w kościele powtarzają je).

             Boże, uczyń świętym Papieża Jana Pawła II,
             który Opoką wiary jest,
             On w ludzkie serca Prawdą uderzał
             tą, którą Jezus objawił nam.

              Wspierałeś  go Ojcze, wśród wszystkich szlaków
              Jego wędrówek przez każdy kraj.
              By wzrosła wiara w sercach Polaków –
              - następcą Piotra był rodak nasz.
 
              Na kontynenty całego świata
              Pomogłeś  Mu Panie wiarę nieść.
              I cała ludzkość w Tobie się zbratała
              by jako Ojcu oddać Ci cześć.

              On  pasł stado Twoich czcicieli.
              On  wiódł ich do niebios bram,
              gdzie w chwale wielbią Ciebie anieli
              i królujesz Ty – nasz Bóg i Pan.

•  Modlitwa różańcowa za Papieża.

•  Pieśń  „Dwa tysiące lat już mija...”
      (Śpiewają wszyscy wierni zgromadzeni w kościele, uczniowie machają żółtymi 
      chorągiewkami).

•  Msza św. za Papieża.


                                                                                      Zdzisława Wróbel,  Alicja Walerian
                                                                                     

W montażu słowno – muzycznym wykorzystano wiersze  oraz „Modlitwę za Papieża Jana Pawła II” zamieszczoną w „Wychowawcy"    

nr 11/1996.

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP