Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Samorząd Uczniowski Poniedziałek - 18 lutego 2019 Konstancji, Krystiana, Sylwany     
polski
Wyszukiwarka
 Działalność Samorządu Uczniowskiego    Ogłoszenia Samorządu Uczniowskiego  
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Kalendarz uroczystości i imprez na rok szkolny 2015/ 2016
Przedstawiciele i plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Projekt edukacyjny: PAMIĘTAMY O SWOICH KORZENIACH
Prawa dziecka
Hymn szkoły
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

 
Podstawa prawna:
1. Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.
2. Statut Szkoły.
 
Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Tryb przeprowadzania wyborów organów Samorządu Uczniowskiego.
IV. Postanowienia dotyczące działalności finansowej Samorządu Uczniowskiego.
V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
VI. Postanowienia dotyczące współpracy Samorządu Uczniowskiego z innymi organami Szkoły.
VII. Opis dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
VIII. Przepisy końcowe.
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, zwanej dalej Szkołą działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Samorząd wybierany jest przez ogół uczniów.

§ 2.

1. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 3.

1. Celem działania Samorządu jest:
1) uczenie się demokratycznych form współżycia;
2) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
3) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.
2. Do głównych zadań Samorządu należą:
1) reprezentowanie interesów uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły;
2) przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły;
3) czuwanie nad realizacją podstawowych praw uczniów oraz nad przestrzeganiem przez nich obowiązków;
4) uczestniczenie w organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
5) aktywny udział w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i artystycznej uczniów, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
6) udział w opiniowaniu pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły;
7) udzielanie wsparcia uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych;
8) organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału nauczania;
9) udział w akcjach charytatywnych;
10) umieszczanie informacji o działalności Samorządu na szkolnej stronie internetowej.
3. W realizacji swych zadań Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi działającymi na terenie Szkoły.
4. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Szkoły. Podmiot, do którego Samorząd skieruje zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

§ 4.

1. W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzać badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. W sprawach ważnych dla Szkoły i uczniów Samorząd może przeprowadzić referendum wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
 
II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 5.

1. Organami Samorządu są:
1) Samorządy Klasowe;
2) Rada Uczniów;
3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

§ 6.

1. Samorząd Klasowy:
1) reprezentuje interesy uczniów klasy wobec wychowawcy, Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej;
2) organizuje w miarę potrzeby, w porozumieniu z wychowawcą klasy, działalność kulturalną, oświatową, sportową i artystyczną oraz samopomoc uczniów.
2. Kadencja Samorządu Klasowego trwa jeden rok szkolny.

§ 7.

1. Członkowie Samorządów Klasowych wszystkich klas Szkoły tworzą Radę Uczniów.
2. Rada Uczniów nadzoruje bieżącą pracę Samorządu i wyznacza szczegółowe kierunki jego działania.
3. Rada Uczniów w szczególności:
1) przyjmuje sprawozdania Zarządu Samorządu Uczniowskiego z bieżącej działalności;
2) powołuje członków Szkolnej Komisji Wyborczej przed wyborami do Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
3) wybiera opiekuna (opiekunów) Samorządu;
4) na wniosek Dyrektora Szkoły opiniuje pracę nauczycieli;
5) odwołuje członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego w trybie określonym w niniejszym regulaminie;
6) uchwala zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
4. Posiedzenia Rady Uczniów zwoływane są przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego co najmniej raz w ciągu każdego semestru.
5. Posiedzenia są zwoływane również w innych terminach, na wniosek przynajmniej 1/3 członków Rady Uczniów, Dyrektora Szkoły lub opiekuna Samorządu.
6. Udział członków Rady Uczniów w posiedzeniach jest obowiązkowy.
7. Rada Uczniów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Uczniów może uchwalić tajność głosowania.
8. W posiedzeniach Rady Uczniów ma prawo wziąć udział – bez prawa głosu – opiekun Samorządu.
9. Uchwały Rady Uczniów są wiążące dla Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

§ 8.

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, zwany dalej Zarządem Samorządu, tworzą:
1) przewodniczący;
2) zastępca przewodniczącego;
3) sekretarz;
4) skarbnik;
5) trzech członków Zarządu Samorządu.
2. Kadencja członków Zarządu Samorządu trwa dwa lata.
3. Zarząd Samorządu kieruje bieżącą działalnością Samorządu, a w szczególności:
1) opracowuje projekt planu pracy Samorządu na dany rok szkolny;
2) kieruje bieżącą pracą Samorządu;
3) określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań Samorządu;
4) realizuje uchwały Rady Uczniów;
5) ustala źródła pozyskania dochodów i sposoby wydatkowania uzyskanych środków;
6) ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla Szkoły i uczniów;
7) informuje o prawach i obowiązkach uczniów;
8) proponuje zmiany w regulaminie Samorządu;
9) powołuje Komisje Wyborcze w porozumieniu z opiekunem Samorządu;
10) składa sprawozdania ze swej działalności Radzie Uczniów i Radzie Pedagogicznej.

§ 9.

1. Przewodniczący Zarządu Samorządu:
1) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
2) reprezentuje Samorząd na zewnątrz;
3) kieruje pracą Samorządu;
4) organizuje współdziałanie Samorządu z Samorządami Klasowymi i organizacjami działającymi w Szkole;
5) przewodniczy posiedzeniom Zarząd Samorządu oraz Rady Uczniów;
6) przynajmniej raz na semestr składa Radzie Uczniów ustne sprawozdanie dotyczące bieżącej działalności Zarząd Samorządu.
2. Zastępca przewodniczącego Zarządu Samorządu współpracuje z przewodniczącym w realizacji zadań Samorządu oraz zastępuje przewodniczącego w czasie jego nieobecności we wszystkich czynnościach.
3. Skarbnik Zarządu Samorządu prowadzi działalność finansową Samorządu, w szczególności:
1) gromadzi fundusze niezbędne do statutowych działań Samorządu;
2) rozporządza zgromadzonymi funduszami zgodnie z uchwałami Zarządu Samorządu;
3) prowadzi podręczną kasę Samorządu w sposób zapewniający bezpieczeństwo zgromadzonym środkom;
4) prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, a na koniec roku szkolnego sporządza bilans,
5) na koniec roku szkolnego składa Radzie Uczniów sprawozdanie finansowe i bilans za okres sprawowania funkcji,
6) czuwa nad prawidłowością dokumentacji finansowej, zwłaszcza poprzez należyte gromadzenie rachunków, pokwitowań lub potwierdzeń za zakupione towary i usługi.
4. Sekretarz Zarządu Samorządu dba o prawidłową dokumentację pracy Samorządu.
5. Zarząd Samorządu zbiera się w miarę potrzeby na posiedzeniach, w terminach określonych przez przewodniczącego Zarządu Samorządu, jego zastępcę lub opiekuna Samorządu.
6. Udział członków Zarządu Samorządu w posiedzeniach jest obowiązkowy.
7. Zarząd Samorządu podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby jego członków.
8. W posiedzeniach Zarządu Samorządu ma prawo wziąć udział – bez prawa głosu – opiekun Samorządu.
9. W celu realizacji poszczególnych zadań Zarząd Samorządu może powołać ze swego grona sekcje tematyczne, na stałe lub na czas określony. Członkowie sekcji w realizacji danego zadania mogą korzystać z pomocy uczniów spoza Zarządu Samorządu.
 
III. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 10.

1. Wybory do Samorządu Klasowego:
1) członków Samorządu Klasowego wybierają wszyscy uczniowie danej klasy obecni w dniu wyborów w Szkole w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim i tajnym, spośród zgłoszonych przez siebie kandydatów;
2) jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów do obsadzenia, wówczas kandydatów proponuje wychowawca klasy;
3) wybory są organizowane w terminie do 15 września każdego roku szkolnego;
4) szczegółowy termin wyborów określa wychowawca klasy;
5) kandydat, który uzyska największą liczbę głosów ważnych, zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Samorządu Klasowego;
6) kandydat, który uzyska drugą z kolei liczbę głosów ważnych, zostaje wybrany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Samorządu Klasowego;
7) kandydat, który uzyska trzecią z kolei liczbę głosów ważnych, zostaje wybrany na stanowisko skarbnika Samorządu Klasowego;
8) kandydat, który uzyska czwartą z kolei liczbę głosów ważnych, zostaje wybrany na stanowisko sekretarza Samorządu Klasowego;
9) w przypadku równości głosów następuje druga tura głosowania pomiędzy osobami, które uzyskały równą ilość głosów;
10) nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa wychowawca klasy.
2. Członkowie Samorządu Klasowego mogą być odwołani w czasie trwania kadencji na wniosek co najmniej 1/3 uczniów klasy złożony wychowawcy klasy.
Uchwałę w przedmiocie odwołania przewodniczącego klasy, jego zastępcy, skarbnika lub sekretarza podejmują uczniowie klasy bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku odwołania przewodniczącego klasy, jego zastępcy, skarbnika lub sekretarza wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin wyborów.

§ 11.

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez uczniów Szkoły w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych.
2. Termin wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny wyznacza i ogłasza publicznie opiekun Samorządu Uczniowskiego najpóźniej na dzień 30 września. Ogłoszenie terminu powinno nastąpić najpóźniej na 14 dni przed terminem wyborów.
3. Na 14 dni przed terminem wyborów Rada Uczniów powołuje Szkolną Komisję Wyborczą składającą się z 6 osób (po dwóch przedstawicieli Samorządów Klasowych z klas IV-VI): przewodniczącego, zastępcy i 4 członków.
4. Szkolna Komisja Wyborcza organizuje przebieg wyborów, a w szczególności:
1) przyjmuje kandydatury na członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
2) sprawdza złożone kandydatury pod względem formalnym;
3) ogłasza listę kandydatów, najpóźniej na 6 dni przed terminem wyborów;
4) sporządza listy osób uprawnionych do głosowania;
5) wydaje każdemu uczniowi Szkoły jedną kartę do głosowania;
6) organizuje punkt głosowania (urnę wyborczą);
7) czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w szczególności nad zapewnieniem zasad równości, bezpośredniości i tajności wyborów;
8) po zakończeniu głosowania oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów;
9) sporządza protokół z obliczenia głosów, podpisany przez wszystkich członków komisji i opiekuna Samorządu;
10) ogłasza publicznie wyniki wyborów poprzez stosowne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń.
5. W pracach Komisji Wyborczej bierze udział opiekun Samorządu.

 § 12.

1. Kandydatem na członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń Szkoły, który nie jest pozbawiony praw wyborczych w wyniku ukarania w poprzednim roku szkolnym za przewinienia dyscyplinarne.
2. Wykaz uczniów pozbawionych praw wyborczych przekazuje Komisji Wyborczej na piśmie Dyrektor Szkoły.
3. Kandydaci składają przewodniczącemu komisji wyborczej lub jego zastępcy swoje kandydatury na piśmie najpóźniej na 7 dni przed terminem wyborów.
4. Jeżeli liczba zgłoszonych w tym trybie kandydatów jest mniejsza od 7, kandydatów na brakujące miejsca proponuje i wybiera Rada Uczniów, w liczbie przekraczającej ilość mandatów.
5. Jeżeli kandydatura odpowiada wymogom formalnym, dane kandydata są wpisywane na listę wyborczą. Lista wyborcza (zawierająca imię i nazwisko kandydata oraz klasę, do której uczęszcza) jest publikowana w formie obwieszczenia na terenie Szkoły najpóźniej na 6 dni przed terminem wyborów.
6. Jeżeli kandydatura nie odpowiada wymogom formalnym, komisja wyborcza orzeka o odmowie wpisania na listę kandydatów. Kandydatowi służy prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od jej ogłoszenia. Odwołanie jest rozpoznawane niezwłocznie, zaś decyzja Dyrektora jest ostateczna.
7. Kandydaci na członków Zarządu Samorządu mają prawo przeprowadzać kampanię wyborczą na terenie Szkoły na zasadach określonych przez opiekuna Samorządu, uwzględniających w szczególności przepisy bezpieczeństwa, takt i kulturę zachowania uczniów oraz poszanowanie mienia Szkoły.

§ 13.

1. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły, łącznie z kandydatami i członkami Komisji Wyborczej, z wyjątkiem uczniów ukaranych w poprzednim roku szkolnym za przewinienia dyscyplinarne. Wykaz uczniów pozbawionych praw wyborczych przekazuje Komisji Wyborczej na piśmie Dyrektor Szkoły.
2. Każdy z uczestników głosowania otrzymuje od komisji wyborczej jedną kartę do głosowania.
3. Każdy uczeń oddaje swój głos w warunkach zapewniających tajność głosowania.
4. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając przy jego nazwisku znak „X”.
5. W przypadku wypełnienia karty do głosowania w sposób niezgodny z ust.4 głos jest nieważny.

§ 14.

1. Komisja Wyborcza oblicza głosy niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
2. Po obliczeniu oddanych głosów sporządza się protokół, w którym należy uwzględnić:
- ilość osób uprawnionych do głosowania,
- ilość głosów oddanych,
- ilość głosów nieważnych,
- ilość głosów ważnych,
- ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
- dane osób wybranych na poszczególne stanowiska.
3. Dane określone w ust. 2 są niezwłocznie publikowane na terenie Szkoły w formie obwieszczenia.
4. Każdy kandydat ma prawo zgłoszenia do Dyrektora Szkoły, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów, protestu wyborczego, jeżeli w trakcie głosowania doszło do naruszenia prawa mającego wpływ na wynik wyborów. W przypadku uznania zasadności protestu Dyrektor Szkoły unieważnia wybory w całości lub części i opiekun Samorządu Uczniowskiego ogłasza ponowne wybory lub wybory uzupełniające.

§ 15.

1. Kandydat, który uzyskał względną większość głosów ważnych, zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Zarządu Samorządu.
2. Kandydat, który uzyskał drugą z kolei liczbę głosów ważnych, zostaje wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu.
3. Kandydaci, którzy uzyskali trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą liczbę głosów ważnych, zostają wybrani na pozostałych członków Zarządu Samorządu: skarbnika, sekretarza, trzech członków Zarządu.
4. Jeżeli co najmniej dwie osoby otrzymają jednakową liczbę głosów i obsadzenie poszczególnych mandatów zgodnie z treścią ust.1-3 jest niewykonalne, opiekun Samorządu niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające. Powinny się one odbyć nie później niż na 7 dni od ogłoszenia wyników.
5. W wyborach uzupełniających biorą udział osoby, które uzyskały jednakową liczbę głosów.

§ 16.

1. Członkowie Zarządu Samorządu są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
2. Kadencja wybranych członków Zarządu Samorządu trwa dwa lata.
3. W przypadku ukończenia przez członka Zarządu Samorządu Szkoły odbywają się wybory uzupełniające.

§ 17.

1. Uczniowie mają prawo odwołać Zarząd Samorządu w całości lub poszczególnych jego członków na wniosek podpisany przez 20% uczniów Szkoły.
2. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1, stosuje się następującą procedurę:
1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły;
2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; lub może to zadanie zlecić opiekunowi Samorządu;
3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory do Zarządu Samorządu;
4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia.
 
IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA SAMORZĄDU

§ 18.

1. Samorząd może prowadzić działalność finansową.
2. Szczegółowy sposób uzyskiwania dochodów oraz wydatkowania posiadanych środków uchwala Zarząd Samorządu.
3. Bezpośrednio działalnością finansową Samorządu zajmuje się skarbnik.
4. Dochodami Samorządu mogą być:
1) dobrowolne składki uczniów;
2) darowizny i dotacje organów administracji państwowej, powiatowej i gminnej, a także od osób fizycznych i innych podmiotów;
3) działalność gospodarcza prowadzona na terenie Szkoły;
4) sprzedaż biletów na organizowane przez Samorząd imprezy kulturalne, rozrywkowe i artystyczne.
2. Dochody są ewidencjonowane przez skarbnika w specjalnym wykazie i winny być udokumentowane odpowiednimi rachunkami, pokwitowaniami lub potwierdzeniami.
 
V. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 19.

1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu, wspiera wszystkie organy Samorządu i pomaga im w realizacji poszczególnych zadań.
2. Pośredniczy między uczniami, a nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
5. Może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu z głosem doradczym.
6. Ma prawo wglądu do dokumentów Samorządu, w tym dokumentów finansowych.
7. Bierze udział w pracach Komisji Wyborczej i pomaga członkom Komisji Wyborczej we właściwym przebiegu jej pracy.

§ 20.

1. Funkcję opiekuna może pełnić jednocześnie najwyżej dwóch nauczycieli.

§ 21.

1. Opiekuna Samorządu wybiera Rada Uczniów spośród kandydatów zgłoszonych przez Dyrektora Szkoły. Opiekunem Samorządu może być jedynie nauczyciel zatrudniony w Szkole w pełnym wymiarze godzin.
2. Kadencja opiekuna trwa jeden rok szkolny. Opiekun może pełnić swą funkcje przez nieograniczoną ilość kadencji.
 
VI. WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z INNYMI ORGANAMI SZKOŁY

§ 22.

1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Samorządu organy Samorządu współpracują z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.
2. Bezpośrednią współpracę Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim realizuje opiekun Samorządu.
 
VII. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 23.

1. Dokumentację Samorządu stanowi:
1) Regulamin Samorządu;
2) Plan pracy Samorządu na dany rok szkolny;
3) Sprawozdania z działalności Samorządu;
4) informacje o działalności Samorządu publikowane na szkolnej stronie internetowej;
5) dokumentacja przychodów i wydatków;
6) protokoły zebrań Samorządu.
 
 VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24.

1. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w klasach pod przewodnictwem przewodniczących Samorządów Klasowych, a zbiorcze wyniki tej konsultacji (głosowania) ustala Rada Uczniów.
2. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
3. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Uczniów.
4. Rada Uczniów w czasie kadencji na wniosek uczniów może dokonywać zmian lub uzupełnień Regulaminu Samorządu:
1) zmiany Regulaminu Samorządu mogą być proponowane przez 1/3 członków Rady Uczniów , Zarząd Samorządu, Dyrektora Szkoły i opiekuna Samorządu;
2) projekt zmian jest udostępniony członkom Rady Uczniów na 7 dni przed głosowaniem;
3) zmiany uchwala Rada Uczniów większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5. Regulamin Samorządu jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły.
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP