Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2013/2014 Niedziela - 20 października 2019 Ireny, Kleopatry, Witalisa     
polski
Wyszukiwarka
Regulamin Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” w ramach projektu „Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej” Galeria zdjęć
Kamieniec na starej fotografii - wystawa
Prelekcja w Archiwum
Rajd rowerowy
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną
Spotkanie z policjantem
Regulamin szkolnego konkursu na najlepsza prezentację multimedialna
Konkurs na ,,Strój kobiecy z XIX wieku”
Wyniki konkursu plastycznego
Happening w ramach projektu edukacyjnego „Chronimy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”.
Regulamin Konkursu Plastycznego ,,TU BYŁA MARIANNA”
Sprawozdanie z przebiegu Szkolnego Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu”
Projekt - plan działań
 
REGULAMIN KONKURSU
„Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu”
realizowanego w ramach projektu edukacyjnego
„POZNAJEMY DZIEDZICTWO KULTUROWE
NASZEJ ZIEMI KAMIENIECKIEJ”
 
Cele konkursu:
 
•    Poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz o dorobku regionu.
•    Zainteresowanie uczniów historią kamienieckiej ziemi  i jej zabytkami, w tym zabytkami które znajdują się na rozpoznawalnych w Europie szlakach turystycznych, tj. na Szlaku Cysterskim powołanym do istnienia przez Radę Europy w ramach programu Europejskich Dróg Kulturowych oraz na Transgranicznym Szlaku Królewny Marianny Orańskiej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
•    Inspirowanie uczniów w odkrywaniu ciekawych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym lub architektonicznym miejsc na terenie kamienieckiej ziemi.
•    Pogłębienie wiedzy o wybitnych mieszkańcach kamienieckiej ziemi.
•    Kształtowanie trwałej więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania, wzmocnienie tożsamości z najbliższą okolicą.
•    Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej z zachowaniem postaw tolerancji dla innych narodowości i religii.
•    Pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia własnym środowiskiem, warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu.
•    Pobudzanie aktywności uczniów, motywowanie ich do samodzielnego wyszukiwania informacji oraz śledzenia bieżących wydarzeń, np. poprzez przeglądanie strony internetowej gminy i biuletynów gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 
Uczestnicy konkursu:
 
Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VI.
 
Organizatorzy konkursu:
 
•    pani Alicja Nowakowska- nauczyciel j. polskiego i historii
•    pani Alicja Walerian- nauczyciel przyrody i matematyki
 
Przebieg konkursu:
 
Konkurs w składa się z dwóch etapów.
 
I ETAP
1.    Test pisemny składający się z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz z pytań otwartych krótkiej odpowiedzi, za który można zdobyć maksymalnie 35 pkt.
2.    Test sprawdza wiadomości uczestników konkursu na temat gminy Kamieniec Ząbkowicki zawarte w materiałach opracowanych przez organizatorów konkursu, tj. w Informatorze „NASZA KAMIENIECKA ZIEMIA”.
3.    Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 40 minut.
4.    Do drugiego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 16 pkt.
 
II ETAP
1.    Uczestnicy odpowiadają pisemnie na jednakowe pytania prezentowane w formie prezentacji PowerPoint przez osobę prowadząca konkurs.
2.    Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1pkt.
3.    Za każdą błędną odpowiedź uczestnik otrzymuje -1pkt.
4.    II etap konkursu przeprowadzany jest na sali gimnastycznej w obecności publiczności- uczniów klas IV-VI.
5.    Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów łącznie z I i II etapu konkursu.
6.    Zwycięzcy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 
Postanowienia końcowe:
 
1.    Komisję konkursową stanowią:
pani Alicja Walerian,
pani Alicja Nowakowska,
pan Przemysław Karkowski,
pan Grzegorz Czachor.
2.    Decyzje komisji konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.
                                       
Opracowanie regulaminu:
Alicja Nowakowska
Alicja Walerian
     
     
     
 
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP