Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Publikacje Poniedziałek - 16 wrzesńia 2019 Jagienki, Kamili, Korneliusza     
polski
Wyszukiwarka
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA- Nauczyciel XXI wieku
Syndrom wypalenia zawodowego
Pomiar dydaktyczny i działania naprawcze dla prawidłowej realizacji obowiązujących w poszczególnych klasach podstaw programowych.
Metody poznawania uczniów i zespołów klasowych
Konspekt zajęć koła matematyczno - przyrodniczego
Zmartwychwstanie-przejście do innego życia
Rada Szkoleniowa
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Scenariusz Obchodów 31. Rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Scenariusz Uroczystości Obchodów Rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
Sprawdzian z zakresu sakramentu pokuty
Praca z uczniem słabym i zdolnym
Ocenianie - podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów
Wychowawcza Rola Rodziny

Żyjemy w czasach, gdzie każdego dnia mamy do czynienia z różnego rodzaju wypadkami. Spotykamy je wszędzie i często sami nim ulegamy. Niestety, wypadkom ulegają również nasze dzieci i to w miejscach wydawałoby się bezpiecznych - w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Dyrektor szkoły musi więc zadbać o bezpieczny i zdrowy pobyt oraz o funkcjonowanie co najmniej dwóch kategorii osób: wychowanków i pracowników.

Jeśli chodzi o uczniów, to jego zadania w tym obszarze wynikają z Karty nauczyciela(art.7): "Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole" oraz z Ustawy o systemie oświaty(art.29): "Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne".

Do podstawowych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach zaliczamy:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U.nr 65, poz.331) wydane na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. znowelizowane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 19 września 1996r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U.nr 119, poz.562). Nowelizacja dotyczy wypadków uczniowskich.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr 92, poz.460) wydane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991r.


Z przepisów cytowanego rozporządzenia MEN wynika, że dyrektor szkoły organizuje i sprawuje ogólny nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nauki i pracy, a w szczególności:

• zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

• w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernie rozkłada zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia, zapewnia różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączy w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu( z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga),

• organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia w zakresie BHP, zapoznaje ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami.

Rozporządzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpożarowej określa szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wyposażenie ich w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze. Określa ono także rodzaje budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w których wymagana jest instalacja sygnalizacyjno- alarmowa. Paragraf 4 rozporządzenia wymienia czynności zabronione, których wykonywanie może wywołać pożar, utrudnić ewakuację ludzi bądź stanowić przeszkodę przeprowadzenia sprawnej akcji ratowniczej.

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów BHP w szczególności w zakresie:1) Sprawowania opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych.

a) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia,
dostrzeżone zagrożenia ucznia niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły,

b) każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na nagłe "zniknięcie" ucznia ze szkoły,

c) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia:

• dba o przestrzeganie zasad BHP,

• opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady
bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku zapoznaje z nimi uczniów,

d) w salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia:

• sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,

• dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

• dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,

• asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach2) W zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.

a. każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza swoje wyjścia dyrektorowi szkoły,

b. zasady opieki nad grupami uczniowskimi:

• jeden opiekun na 15 uczniów, jeśli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

• jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikacyjnej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

• grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób,

• kąpiel odbywa się w grupach nie więcej niż 15 osobowych i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem,

c. na udział w wycieczce oraz imprezie turystycznej organizowanej poza granicami miasta kierownik musi uzyskać zgodę rodziców ucznia,

d. wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia "karty wycieczki",

e. obowiązkiem każdego kierownika imprezy(opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu. Kierownik wycieczki(biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie,

f. nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy i gołoledzi,

g. kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel, opiekunem grupy zaś każda osoba pełnoletnia( po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

3) W zakresie pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole.
a. nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego na tablicy ogłoszeń grafiku,

b. dyżury pełnione są od godz. 7.30 do zakończenia zajęć w szkole podczas przerw międzylekcyjnych,

c. wychowawca świetlicy pełni dyżur na placu szkolnym, dbając o bezpieczeństwo,

d. dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach,

e. w razie nieobecności nauczycieli dyżurnych w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innych nauczycieli do pełnienia dyżuru.

4) W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego.
a. każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku

• jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń miejsce to należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,

• jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (dyskoteka, wieczorniitp.)- nauczyciel sam decyduje o postępowaniu, w trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe, zawiadamia dyrektora, a następnie rodziców,

• jeżeli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki- wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie,

b. dyrektor szkoły o zaistniałym wypadku zagrażającym zdrowiu ucznia:
• zawiadamia Pogotowie Ratunkowe,

• zawiadamia rodziców ucznia,

• w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci również policję lub prokuratora a następnie Kuratorium Oświaty, miejsce wypadku zabezpiecza w celu dokonania oględzin.

Niedopuszczone jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. Również przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
W czasie przerw należy, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwić uczniom przebywanie na świeżym powietrzu, należy przewietrzyć klasy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba czynić to również w czasie zajęć.
Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają prowadzone być zajęcia, lub sprzęt i wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć, jeżeli zaś zagrożenie to ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.
Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nieuprawnionym osobom wstęp jest zabroniony należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed swobodnym do nich dostępem.


Pomieszczenia szkoły i placówki, a w szczególności takie jak pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu, a także kuchnię i świetlicę należy wyposażyć w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, a nauczycieli w szczególności tych pracujących w wymienionych pomieszczeniach, przeszkolić w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Specjalny apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy kieruje do nauczycieli wychowania fizycznego, gdzie uczniowie, jak wynika ze statystyk, najczęściej ulegają wypadkom. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i aktualnej wydolności ćwiczących. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów). Wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących, a przed każdymi zajęciami należy sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego. Należy również zapoznać osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

W swej publikacji chciałam zwrócić uwagę na tak istotne zagadnienie jak bezpieczeństwo w szkole jak również poza terenem szkolnym.
Rodzice posyłając swe dzieci do szkoły , na wycieczkę czy dyskotekę są przekonani, iż nic im nie grozi i w tym czasie są bezpieczne.

Aby dziecko mogło rozwijać się prawidłowo musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa w szkole; i nie chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo fizyczne, ale również o poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego – odrobiny zrozumienia, akceptacji, empatii ze strony człowieka dorosłego. To ogromne zadanie przed każdą szkołą, która pragnie być przyjazna uczniom.
Opracowali:

Opracowalali:

Teresa Gembara
Grzegorz Czachor
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP