Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Rada Rodziców Niedziela - 20 października 2019 Ireny, Kleopatry, Witalisa     
polski
Wyszukiwarka
Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w ZESPOLE SZKÓŁ nr 2 w KAMIEŃCU ZABKOWICKIM  2015/2016

Podstawa prawna :
1. Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ).
2. Statut Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.

 I. Postanowienia ogólne
1. Rada rodziców jest organem Szkoły.
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
- organ szkoły – należy rozumieć Dyrektora Szkoły , Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski,
- statut szkoły – należy rozumieć statut Zespołu Szkół Nr 2.
4. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa trzy lata, począwszy od września danego roku szkolnego do końca września roku następnego.
5. Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole . Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności , w którym określa szczegółowo:
- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców
- zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami w Statucie Szkoły.

II. Skład Rady Rodziców
1. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad ddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdą radę oddziałową reprezentuje jeden przedstawiciel .
2. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli rad 0ddziałowych.

III. Kompetencje Rady Rodziców
1. Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
- Program Wychowawczy Szkoły, obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,
- Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli.
- Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów , o których mowa w punkcie powyżej. lub 1 b. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
2. Rada Rodziców opiniuje :
- projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
- relizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego roku szkolnym,
- program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole
- podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń , o których mowa w Statucie Szkoły,
- wzór jednolitego stroju , w przypadku jego wprowadzenia,
3. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
4. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż . Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego . Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania . Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
5. Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

IV. KOMPETENCJE ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW (trójek klasowych)
1. Oddziałowe Rady Rodziców :
- zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,
- wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy,
- reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,
- występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,
- występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale,
- uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich oddziałowych Rad Rodziców.

V. WEWNĘTRZNA STRUKTURA RADY RODZICÓW
1. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium składa się z 5-6 osób. Członków Prezydium wybiera się w wyborach tajnych na pierwszym walnym zebraniu przedstawicieli rad oddziałowych zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych .
2. Spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców wybiera się członków Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
3. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców, a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania .
4. Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli kasy , zgodnie z zasadami kontroli finansowej.
5. Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora Szkoły lub przynajmniej 30 rodziców uczniów Szkoły. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie do Dyrektora Szkoły lub Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców wraz z podaniem przyczyny lub powodu.
6. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców , innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami ( jako ekspertów )dla wykonywania określonych zadań.

VI. ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW
1. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej raz na kwartał : wrzesień , luty, czerwiec.
2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz Prezydium Rady rodziców jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli rad oddziałowych. Zawiadomienia o zebraniach mają być dostarczane pocztą , drogą elektroniczną lub przez ucznia , którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.
3. W zebraniach Prezydium Rady Rodziców i Rady Szkoły bierze udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba , zajmująca kierownicze stanowisko w szkole.
4. Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek :
- dyrektora szkoły,
- oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas,
- organu prowadzącego,
- organu nadzorującego
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie wraz z uzasadnieniem konieczności jego odbycia do Dyrektora Szkoły.
6. Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów.
7. Komisja Rewizyjna przeprowadza dwie kontrole w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje Dyrektorowi Szkoły, drugi Przewodniczącemu Prezydium Rady Rodziców , trzeci pozostaje w aktach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
8. Przewodniczący Rady Rodziców na ostatnim walnym zebraniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele 0ddziałowych rad rodziców są zobowiązani do przedstawienia informacji i sprawozdań z zebrań ogółowi rodzicom w danej klasie .
9. Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły prowadzi publikację istotnych dla niej informacji i ogłasza komunikaty. Po uprzednim uzgodnieniu treści z dyrektorem Szkoły. Obsługę techniczną prowadzi szkolny nauczyciel informatyki.
10. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z zasadami współpracy organów Szkoły.
11. Rada Rodziców planuje swoją działalność na cały rok szkolny. Kopie planów działań Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
12. Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły.
13. Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów Szkoły , proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie , nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
14. Rada Rodziców może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

VII. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Uchwal Rady Rodziców. Do Księgi Uchwał mają wgląd dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów.
2. Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców.
3. Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne

VIII ZASADY WYBORÓW
Wybory przedstawicieli ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW do Rady Rodziców odbywają się zgodnie z następującą procedurą :

Rozdz.1
ZASADY OGÓLNE

1. Wyboru przedstawiciela rady oddziałowej każdej klasy ( oddziału) do Rady Rodziców szkoły przeprowadza się spośród rodziców uczniów danej klasy.
2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic .
3. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania.

Rozdz. 2
LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY

1. Przedstawiciel rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły wybierany jest bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów.
2. Wybiera się jednego przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły.
3. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
4. Wybory przeprowadza 3 –osobowa Komisja Skrutacyjna.
5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
6. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.

Rozdz.3
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1. Kandydaci na członków Rady Rodziców zgłaszani są ustnie .
2. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo zgłosić kandydata .
3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

Rozdz.4
SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU

1. W wyborach reprezentantów rad oddziałowych w Radzie Rodziców szkoły wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
2. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x” obok dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata .
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do zapieczętowanej urny.

Rozdz.5
KARTY DO GŁOSOWANIA

1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania.
2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły .
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury

Rozdz.6
USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali , w której przeprowadzono wybory.
2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
4. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby :
- osób uprawnionych do głosowania ,
- wyborców , którym wydano karty do głosowania ,
- oddanych kart do głosowania ,
- kart nieważnych ,
- kart ważnych ,
- głosów nieważnych , z podaniem przyczyn ich nieważności ,
- nazwiska osoby , która wygrała wybory.
5. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji się bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
6. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.
7. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi szkoły w depozyt.

załącznik 1
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

1.  ……………………………….

2.  ………………………………

4.  ……………………………….

5. ……………………………….

      
Wybory PREZYDIUM RADY RODZICÓW przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą:

Rozdz.1
ZASADY OGÓLNE

1. Wyboru członków Prezydium Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się spośród przedstawicieli oddziałowych rad rodziców .
2. Każdy przedstawiciel reprezentujący rodziców poszczególnych oddziałów ma prawo do głosowania.
3. Prezydium składa się z 5 –6 osób.
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
5. Wybory członków Prezydium przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory komisji Rewizyjnej jako następne.

Rozdz.2
LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY

1. Członkowie Prezydium wybierany jest bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
3. Wybory przeprowadza 3 –osobowa Komisja Skrutacyjna.
4. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
5. Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.
6. Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego Rady Szkoły, zastępcę przewodniczącego , sekretarza i skarbnika.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców.

Rozdz.3
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1. Kandydaci na członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej zgłaszani są ustnie .
2. Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosić kandydata .
3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

Rozdz.4
SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU

1. W wyborach Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
2. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x” obok dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata .
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do zapieczętowanej urny.

Rozdz.5
KARTY DO GŁOSOWANIA

1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania.
2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły .
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury.

Rozdz.6
USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali , w której przeprowadzono wybory.
2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
3. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby :
- osób uprawnionych do głosowania ,
- wyborców , którym wydano karty do głosowania ,
- oddanych kart do głosowania ,
- kart nieważnych ,
- kart ważnych ,
- głosów nieważnych , z podaniem przyczyn ich nieważności ,
- nazwiska osoby , która wygrała wybory.

4. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
5. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.
6. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi szkoły w depozyt.

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP